5. Wat is waar geloof in God? Hoe moet men in God geloven om Zijn lof te verkrijgen?

Relevante woorden van God:

‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geïmpliceerd. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft.

uit ‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Een waar geloof in God gaat niet over in Hem geloven om te worden gered en zelfs niet over het zijn van een goed mens. Het gaat ook niet alleen over in God geloven om menselijke gelijkenis te bezitten. In feite zouden mensen geloof niet moeten zien als slechts het geloof dat er een God is. Het is niet zo dat je slechts hoeft te geloven dat God de waarheid, de weg en het leven is, en verder niets. Het is ook niet alleen maar bedoeld om je God te laten erkennen en te geloven dat God de heerser is over alle dingen, dat God almachtig is, dat God alle dingen in de wereld heeft geschapen en dat God uniek en oppermachtig is. Het is ook niet bedoeld om je alleen maar deze feiten te laten geloven. Het is Gods wil dat je je hele wezen en je hart aan God geeft en je aan Hem onderwerpt. Dat wil zeggen, je dient God te volgen, God toe te staan gebruik van je te maken en blij te zijn dienst voor Hem te mogen doen. Je zou alles voor God moeten doen.

uit ‘Alleen het najagen van de waarheid is het ware geloof in God’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Wat houdt een oprecht geloof in God in vandaag de dag? Het is het accepteren van Gods woord als werkelijkheid in jouw leven en God leren kennen vanuit Zijn woord zodat je Hem waarlijk lief zult hebben. Voor de duidelijkheid: het is het geloof in God waardoor je God zult gehoorzamen, God zult liefhebben en de plicht zult vervullen die van Gods schepselen verlangd wordt. Dat is het doel van het geloof in God. Je moet kennis verwerven over de beminnelijkheid van God, over hoe God het waard is om geëerd te worden en hoe Hij in Zijn schepselen het reddingswerk uitvoert en hen vervolmaakt. Dit is het minste dat je zou moeten bezitten in je geloof in God. Geloof in God betekent in de eerste plaats dat je een ommekeer maakt van een vleselijk leven naar een leven waarin je God liefhebt, van een leven vanuit je eigen natuur naar een leven in Gods aanwezigheid. Je komt onder Satans domein vandaan en leeft onder de zorg en de bescherming van God, het is in staat zijn om God te gehoorzamen en niet het vlees, God je hele hart toevertrouwen, God jou laten vervolmaken en jezelf bevrijden van de verdorven satanische gezindheid. In de eerste plaats is geloven in God het zichtbaar laten worden van de kracht en de glorie van God in jou, zodat je Gods wil gaat doen, Gods plan volbrengt en in staat bent om van God te getuigen ten overstaan van Satan. Het zien van tekenen en wonderen mag niet de reden van je geloof in God zijn, ook het belang van je eigen vlees mag geen reden zijn. Het moet voortkomen uit het streven om God te leren kennen en Hem te kunnen gehoorzamen en om net als Petrus Hem te gehoorzamen tot in de dood. Dat is het belangrijkst om het geloof te behalen. Je eet en drinkt van het woord van God om God te leren kennen en om God welgevallig te zijn. Door het woord van God te eten en drinken, vergroot je je kennis van God, en alleen dan kun je God gehoorzamen. Alleen als je God kent, kun je Hem liefhebben, en het bereiken van dit doel is het enige doel dat een mens in zijn geloof in God zou moeten hebben. Wanneer je met je geloof in God altijd probeert om tekenen en wonderen te zien, dan is het uitgangspunt van je geloof in God verkeerd. Geloof in God betekent in de eerste plaats dat je Gods woord accepteert als de werkelijkheid van het leven. Alleen door de woorden van Gods mond in de praktijk te brengen en deze in jezelf uit te dragen, bereik je het doel van God. Door het geloven in God zou de mens ernaar moeten streven om door God vervolmaakt te worden, zich te kunnen overgeven aan God en God volledig te gehoorzamen. Als je God zonder klagen kunt gehoorzamen, je bewust bent van Gods verlangens, de gestalte van Petrus bereikt en de stijl van Petrus bezit waar God over sprak, dan is dat het moment waarop je succesvol bent in het geloof in God en laat je daarmee zien dat je aan God toebehoort.

uit ‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Omdat je in God gelooft, moet je van Zijn woord eten en drinken, Zijn woord ervaren en uit Zijn woord leven. Alleen dit kan geloof in God worden genoemd! Als je met je mond zegt dat je in God gelooft, maar toch geen van Zijn woorden in de praktijk kunt brengen of enige werkelijkheid voort kunt brengen, wordt dit geen geloven in God genoemd. Dit is eerder “brood zoeken om honger te stillen.” Alleen maar praten over triviale getuigenissen, nutteloze dingen en oppervlakkige zaken, zonder ook maar het minste beetje werkelijkheid te bezitten: deze dingen vormen geen geloof in God en je hebt eenvoudig het juiste pad om in God te geloven niet gevonden. Waarom moet je zo veel mogelijk van Gods woorden eten en drinken? Als je niet van Zijn woorden eet en drinkt, maar er alleen naar streeft naar de hemel op te stijgen, is dat dan geloven in God? Wat is de eerste stap die iemand die in God gelooft moet zetten? Via welk pad vervolmaakt God de mens? Kan je worden vervolmaakt zonder het woord van God te eten en te drinken? Kun je worden beschouwd als iemand van het koninkrijk zonder dat het woord van God als je werkelijkheid dient? Wat betekent geloof in God precies? Gelovigen in God moeten, op z’n minst, aan de buitenkant goed gedrag tonen; het belangrijkste is het woord van God te bezitten. Je kunt je in geen geval ooit van Zijn woord afkeren. God kennen en Zijn wil vervullen, worden beide bereikt door Zijn woord. In de toekomst zal elke natie, denominatie, religie en sector worden overwonnen door het woord. God zal rechtstreeks spreken en alle mensen zullen het woord van God in hun handen houden. Op deze manier zal de mensheid worden vervolmaakt. Van binnen en buiten, het woord van God doordringt alles: De mensheid zal Gods woord spreken met hun monden, in overeenstemming met Gods woord beoefenen, het woord van God in zich bewaren en van binnen en buiten doordrenkt blijven van Gods woord. Aldus zal de mensheid worden vervolmaakt. Degenen die de wil van God vervullen en van Hem kunnen getuigen, dat zijn de mensen die het woord van God als hun werkelijkheid bezitten.

uit ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Mensen hebben nu allemaal gezien dat iemand die God dient, niet alleen zou moeten weten hoe te lijden omwille van Hem, maar meer nog, zouden zij moeten begrijpen dat geloven in God is om Hem lief te hebben. Dat God jou gebruikt, is niet alleen om je te louteren of te laten lijden, maar het is om je Zijn acties te laten kennen, de ware betekenis van het menselijk leven te kennen en vooral om je te laten weten dat het dienen van God geen gemakkelijke taak is. Het ervaren van God gaat niet over het genieten van genade, maar meer over lijden vanwege je liefde voor Hem. Omdat je geniet van Gods genade, moet je ook genieten van zijn tuchtiging – je moet al deze dingen ervaren. Je kunt Gods verlichting in jou ervaren en je kunt Zijn oordeel en ook Hem ervaren als Hij je behandelt. Op die manier ervaar je alle kanten. God heeft het werk van oordeel in jou verricht en Hij heeft ook het werk van tuchtiging in je gedaan. Gods woord heeft je onder handen genomen, maar het heeft je ook verlicht, je geïllumineerd. Als je weg wilt rennen, trekt Gods hand je nog steeds aan. Al dit werk is om je te laten weten dat alles van de mens vanwege de genade van God is. Je denkt misschien dat geloven in God gaat over lijden, of het doen van veel dingen voor Hem, of voor de vrede van je vleselijk lichaam, of dat alles goed zal gaan voor jou, of dat alles comfortabel is – maar geen van deze doeleinden moeten mensen zichzelf voorhouden om te geloven in God. Als dat is wat je gelooft, dan is je zienswijze onjuist en kun je eenvoudigweg niet worden vervolmaakt. Gods daden, Gods rechtvaardige gezindheid, Zijn wijsheid, Zijn woorden en Zijn wonderlijkheid en ondoorgrondelijkheid zijn allemaal dingen die mensen zouden moeten begrijpen. Gebruik dit begrip om de persoonlijke verzoeken en de individuele hoop en noties in je hart te verwijderen. Alleen door deze te elimineren, kun je voldoen aan de voorwaarden die God eist. Alleen hierdoor kan je leven hebben en God tevreden stellen. Geloven in God is voor het heil van Hem tevreden te stellen en voor het leven naar de gezindheid die Hij vereist, zodat Zijn daden en glorie gemanifesteerd kunnen worden door deze groep onwaardige mensen. Dat is de juiste zienswijze om in God te geloven en ook het doel dat je zou moeten zoeken. Je zou het juiste standpunt moeten hebben aangaande het geloven in God en Gods woorden proberen te verkrijgen. Je moet Gods woorden eten en drinken en in staat zijn om de waarheid na te leven en vooral Zijn praktische daden te zien, Zijn wonderbaarlijke daden in het hele universum te zien, evenals het praktische werk dat Hij in het vlees verricht. Door hun feitelijke ervaringen kunnen mensen waarderen hoe God Zijn werk ten aanzien van hen verricht en wat Zijn wil met hen is. Dit alles om hun verdorven satanische gezindheid te elimineren. Bevrijd jezelf van je onreine en onrechtvaardige binnenkant, verwijder je verkeerde bedoelingen en dan kun je werkelijk geloof in God ontwikkelen. Alleen door werkelijk geloof te hebben, kun je echt God liefhebben. Je kunt alleen echt God liefhebben op basis van je geloof in Hem. Kun je bereiken dat je van God houdt zonder in Hem te geloven? Omdat je in God gelooft, kun je er niet verward door raken. Sommige mensen worden vol van kracht zodra ze zien dat het geloof in God hen zegeningen zal brengen, maar verliezen alle energie zodra ze zien dat ze moeten worden gelouterd. Is dat geloven in God? Uiteindelijk gaat het geloof in God over volledige en totale gehoorzaamheid aan Hem. Je gelooft in God maar stelt nog steeds eisen aan Hem, hebt veel religieuze noties die je niet naast je neer kunt leggen, persoonlijke interesses die je niet kunt loslaten en toch zegeningen van het vlees zoeken en willen dat God je vleselijke lichaam redt, om je ziel te redden – dit zijn allemaal uitingen van mensen met de verkeerde zienswijze. Hoewel mensen met religieuze overtuigingen geloof in God hebben, zoeken ze geen verandering van gezindheid, streven ze niet naar kennis van God en zoeken ze alleen de belangen van hun vlees. Velen onder jullie hebben geloofsrichtingen die behoren tot de categorie religieuze overtuigingen. Dat is geen waar geloof in God. Om in God te geloven moeten mensen een hart bezitten om voor Hem te lijden en de wil om zichzelf op te geven. Tenzij ze aan deze twee voorwaarden voldoen, telt het niet als geloof in God en zullen ze geen verandering van gezindheid kunnen bereiken. Alleen mensen die oprecht naar de waarheid zoeken, naar kennis van God zoeken en het leven najagen, zijn degenen die echt in God geloven.

uit ‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

In zijn geloof in God wilde Petrus God in alles tevredenstellen en wilde hij alles gehoorzamen wat van God kwam. Zonder ook maar de minste klacht kon hij tuchtiging en oordeel accepteren, evenals loutering, ramspoed en ontbering in zijn leven. Niets van dit alles kon zijn liefde voor God veranderen. Is dat niet de ultieme liefde voor God? Is dat niet de vervulling van de plicht van een schepsel van God? Of je nu tuchtiging, oordeel of rampspoed ondergaat, je kunt altijd gehoorzaamheid tot aan de dood bereiken. Dit is wat een schepsel van God zou moeten bereiken, dit is de zuiverheid van de liefde voor God. Als de mens zoveel kan bereiken, dan is hij een geschikt schepsel van God, en is er niets dat beter aan het verlangen van de Schepper voldoet. Stel je eens voor dat je voor God kunt werken, maar dat je Hem niet gehoorzaam bent en niet waarachtig van Hem kunt houden. Je hebt dan niet alleen je plicht als schepsel van God niet vervuld, maar ook zul je door God veroordeeld worden. Je bent immers iemand die de waarheid niet bezit, die niet in staat is God te gehoorzamen, die ongehoorzaam is aan God. Je geeft er alleen maar om dat je voor God kan werken. Maar de waarheid in praktijk brengen of jezelf kennen kan je niet schelen. Je begrijpt en kent de Schepper niet, en je gehoorzaamt Hem niet en hebt Hem niet lief. Jij bent iemand die van nature ongehoorzaam is aan God. De Schepper houdt niet van zulke mensen.

uit ‘Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Samenvattend is het nemen van het pad van Petrus in het geloven in God, het nemen van het pad van het nastreven van de waarheid, wat ook het pad van ware zelfkennis en het veranderen van de eigen gezindheid is. Alleen door het pad van Petrus te volgen, zal iemand het pad volgen van het worden vervolmaakt door God. Het moet iemand specifiek duidelijk zijn hoe het pad van Petrus te nemen en hoe het in de praktijk te brengen. Allereerst moet iemand zijn eigen bedoelingen, ongepaste bezigheden en zelfs zijn familie en alle dingen van zijn eigen vlees opzijzetten. Hij moet met zijn hele hart zijn toegewijd, dat wil zeggen, zich geheel toewijden aan het woord van God, zich focussen op het eten en drinken van het woord van God, zich focussen op het zoeken naar de waarheid, het zoeken naar Gods bedoeling in Zijn woorden en hij moet proberen de wil van God in alles te begrijpen. Dit is de meest fundamentele en meest kritieke methode van beoefening. Dit is wat Petrus deed nadat hij de Heer Jezus had gezien, en het is uitsluitend wanneer je op deze manier oefent dat je de beste resultaten behaalt. Toewijding met je gehele hart aan de woorden van God betekent vooral zoeken naar de waarheid, zoeken naar Gods bedoeling in Zijn woorden, focussen op het begrijpen van de wil van God en uit de woorden van God begrip en meer waarheid halen. Toen Petrus Zijn woorden las, was hij niet gefocust op het begrijpen van doctrines en nog minder op het verwerven van theologische kennis. In plaats daarvan was hij gefocust op het begrijpen van de waarheid, het vatten van Gods wil en het verwerven van begrip over Zijn gezindheid en Zijn beminnelijkheid. Hij probeerde ook uit Gods woord de verschillende verdorven gesteldheden van de mens en de verdorven natuur en werkelijke tekortkomingen van de mens te begrijpen, waarmee hij voldeed aan alle aspecten van de eisen die God aan mensen stelt om Hem tevreden te stellen. Hij had zo veel correcte praktiseringen binnen de woorden van God. Dit komt het meest overeen met Gods wil en is de beste samenwerking van de mens in zijn ervaring van het werk van God. …

Als iemand bij het volbrengen van zijn plicht God kan behagen, principieel is in zijn woorden en daden en de werkelijkheid binnen kan gaan van alle aspecten van waarheid, dan zal hij een mens zijn die door God is vervolmaakt. Er kan worden gesteld dat het werk en de woorden van God voor deze mens volledig effectief zijn, dat Gods woorden zijn leven worden, hij de waarheid ontvangt en hij kan leven overeenkomstig Gods woorden. Hierop zal de natuur van zijn vlees, dat wil zeggen, de basis van zijn oorspronkelijke bestaan, beven en instorten. Nadat iemand de woorden van God als zijn leven heeft ontvangen wordt hij een nieuw mens. De woorden van God worden zijn leven. De visie van Gods werk, Zijn eisen aan de mens, Zijn openbaring van de mens, en de standaarden voor een waar leven waarvan God eist dat de mens ze bereikt, worden zijn leven – hij leeft volgens deze woorden en deze waarheden en deze mens wordt vervolmaakt door de woorden van God. Hij ondervindt een wedergeboorte door Zijn woorden en wordt door Zijn woorden een nieuw mens. Dit is het pad waarlangs Petrus de waarheid nastreefde. Het was het pad van het worden vervolmaakt, vervolmaakt door Gods woorden, en het verwerven van leven uit de woorden van God. De waarheid uitgedrukt door God werd zijn leven, en pas toen werd hij een mens die de waarheid had verworven.

uit ‘Hoe het pad van Petrus te nemen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 4. Er is geen weg van eeuwig leven in de Bijbel; als de mens aan de Bijbel vasthoudt en deze aanbidt, zal hij het eeuwige leven niet verkrijgen

Volgende: 6. Hoe moet men de Bijbel benaderen en gebruiken op een manier die strookt met Gods wil? Wat is de inherente waarde van de Bijbel?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

6. Heersen in de religieuze wereld de waarheid en God of heersen de antichristen en Satan?

Degenen die de Bijbel lezen in majestueuze kerken reciteren de Bijbel elke dag, maar toch begrijpt geen van hen het doel van Gods werk. Niemand van hen kent God en niemand leeft in overeenstemming met Gods hart. Ze zijn allemaal waardeloze, verachtelijke mensen, die alle vanuit de hoogte God onderwijzen. Hoewel ze met de naam van God schermen, verzetten ze zich moedwillig tegen Hem. Hoewel ze zichzelf gelovigen van God noemen, zijn ze degene die het vlees van de mens eten en zijn bloed drinken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek