De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

BOEKEN

 • Woorden van Almachtige God, werk van God, stem van God

  Het Woord verschijnt in het vlees

  Dit was de eerste keer sinds de schepping dat God de gehele mensheid toesprak. Deze uitspraken waren Gods eerste woorden voor de mensen. Hiermee ontmaskerde Hij de mensen , gaf hun richting, oordeelde over hen en sprak openhartig tegen hen. Daarom waren het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakte met Zijn pad, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en wie Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Het kan worden gezegd dat dit Gods eerste uitspraken waren voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en de eerste keer dat God Zijn eigen identiteit gebruikte om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.

 • Uitspraken van Christus van de laatste dagen

  Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

  Almachtige God, Christus van de laatste dagen, geeft woorden om over mensen te oordelen en hen te reinigen, en het nieuwe tijdperk binnen te leiden: het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die aan Christus' heerschappij gehoorzaam zijn, zullen de hogere waarheid kunnen ondervinden, grotere zegeningen kunnen ontvangen, werkelijk in het licht kunnen leven, en ook de waarheid, de weg en het leven kunnen ontvangen.

 • De door het Lam geopende Boekrol

  De door het Lam geopende Boekrol

  Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft woorden uitgedrukt om mensen te oordelen, te reinigen en te redden en Hij heeft het werk van het oordeel voltrokken, beginnende bij het huis van God. Almachtige God is in het Oosten van de wereld verschenen met rechtvaardigheid, statigheid, toorn en tuchtiging, en Hij heeft zichzelf geopenbaard aan een menigte mensen! Dit is de vervulling van de woorden in 1 Petrus 4:17, “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.”

 • Oordeel begint met het huis van God

  Oordeel begint met het huis van God

  Christus van de laatste dagen, Almachtige God, heeft woorden uitgedrukt, waarmee Hij getuigt dat de Redder lang geleden op een 'witte wolk' is wedergekomen en het werk van het oordeel heeft voltrokken, beginnende bij het huis van God om de mensheid te oordelen, te zuiveren en te redden. Almachtige God is het Lam, over wie het boek Openbaring profeteert, die de boekrol opent en de zeven zegels verbreekt.

 • Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)

  Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)

  Selecties uit de klassieke woorden van Almachtige God zijn in dit boek opgenomen en leggen getuigenis af aan allen die sinds lange tijd hopen op en bidden voor de verschijning van God, de wederkomst van de Redder uit vroege tijden op witte wolken. Zij getuigen ook van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Dit leidt ertoe dat de mensheid gaat erkennen dat Almachtige God en de Here Jezus dezelfde God zijn. Hij is het Lam over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt dat Hij de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken.

 • Honderd vragen en antwoorden over het onderzoeken van de ware weg

  Honderd vragen en antwoorden over het onderzoeken van de ware weg

  De woorden van Almachtige God - Christus van de laatste dagen en de wederkomst van Jezus - getuigen van de verschijning en het werk van God en ontsluieren de geheimenissen van Gods managementplan van zesduizend jaar van Zijn redding van de mensheid. In dit boek staan selecties van de waarheden die zijn uitgedrukt door Christus van de laatste dagen om antwoord te geven op de vragen over Gods werk in de laatste dagen van mensen van alle religies en van hen die dorst hebben en zoeken naar de ware weg. Hierdoor kunnen mensen zien dat Zijn woorden de waarheid, de weg en het leven zijn.

 • Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

  Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

  Het oordeel van de laatste dagen voor de grote witte troon is begonnen! De laatste Christus – Almachtige God – heeft de waarheid uitgedrukt om Zijn werk van oordeel en reiniging van de mensheid uit te voeren. Middels de openbaring en het oordeel van Gods woord, realiseren Gods uitverkorenen zich geleidelijk dat ze zijn verdorven door Satan en vinden zij de weg om aan Satans invloed te ontsnappen waardoor zij een geleidelijke verandering van hun levensgezindheid helpen realiseren. Deze echte ervaringen getuigen ervan dat het oordeelswerk, verricht door Almachtige God, het werk is van het ingrijpend redden van de mensheid.

Download  PDF Download  epub Download  TXT  UTF8 Download  TXT  GBK
Delen
Download