Voorwoord

1991 was een jaar van enorme en verstrekkende betekenis voor de hele mensheid, zo diep verdorven als ze is. Dat was het jaar waarin onze Redder Jezus eindelijk was verschenen, lang verwacht door iedereen die vroom in de Heer geloofde en dorstte naar de waarheid, en Hij was teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God van de laatste dagen. De komst van Almachtige God ging tegen de opvattingen van alle mensen in, want Hij was niet neergedaald in Israël op een witte wolk en Hij was ook niet openlijk verschenen aan alle naties en volken. In plaats daarvan was Hij in het geheim naar het formidabele bastion van atheïsme – China – gekomen en, in het land waar de grote rode draak ligt opgerold, begonnen aan het werk van het oordeel beginnende in Gods huis. Omdat China de meest duistere, verdorven, zich tegen God verzettende natie ter wereld is, en omdat het het land is dat de grote rode draak en allerlei soorten boze geesten tot hun huis hebben gemaakt, is het hier dat God Zijn woorden uit, en is het hier dat God over diegenen oordeelt die zo zijn bedrogen en zo diep zijn verdorven door de grote rode draak, en ze tuchtigt, zuivert en redt. Door dit werk heeft God een groep overwinnaars in het oosten van de wereld verworven die getuigenissen van Gods overwinning op Satan zijn geworden. Aldus wordt Gods wijsheid en almacht duidelijker geopenbaard. Precies zoals Almachtige God zegt: “Op veel plaatsen heeft God geprofeteerd dat Hij een groep overwinnaars in het land Sinim zal vormen. Aangezien overwinnaars in het Oosten van de wereld moeten worden gevormd, is dus de plek waar God bij Zijn tweede vleeswording voet zet ongetwijfeld het land Sinim, precies waar de grote rode draak opgerold ligt. Daar zal God de nakomelingen van de grote rode draak winnen zodat hij compleet verslagen en te schande gemaakt wordt. God wil deze zwaar lijdende mensen opwekken, ze compleet opwekken, en ze uit de mist laten wandelen en de grote rode draak laten verwerpen. God wil ze opwekken uit hun droom, ze de essentie van de grote rode draak laten weten, ze hun gehele hart aan God laten geven, ze de verdrukking van de duistere machten laten ontstijgen, ze in het Oosten van de wereld laten opstaan en ze bewijs van Gods overwinning laten worden. Pas dan zal God glorie verkrijgen” (‘Werk en intrede (6)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Door het werk en de uitspraken van Christus van de laatste dagen worden Gods uitverkorenen in China, die zo grondig bedrogen zijn door de grote rode draak terwijl ze onder zijn duistere heerschappij leven, allemaal overwonnen door de woorden van Almachtige God. Een voor een worden ze bevrijd van de boeien en de heerschappij van de grote rode draak en keren ze terug voor Gods troon om de bewatering en voorziening, het snoeien en de behandeling, en het oordeel en de tuchtiging van de woorden van Almachtige God te ontvangen, alsook allerlei vormen van beproevingen en louteringen. Ten slotte, terwijl ze lijden onder de talrijke manieren waarop het regime van de grote rode draak hen opjaagt en vervolgt, leggen Gods uitverkorenen getuigenis af, waardoor ze tot de voorbeelden en modellen van Gods werk in de laatste dagen worden die God in China vervolmaakt. Ook worden ze krachtige getuigenissen van Gods overwinning op de boze machten van Satan.

Vanaf het moment dat Almachtige Gods werk in de laatste dagen begon op het Chinese vasteland, is de grote rode draak nooit opgehouden met het vervolgen van De Kerk van Almachtige God. Om Gods werk in de laatste dagen uit te roeien, China tot een goddeloze zone te maken en haar doel de mensheid voor altijd te beheersen te bereiken, doet hij waar hij het beste in is: verstoren, vernietigen en zijn uiterste best doen Gods werk tegen te werken. Niet alleen verspreidt hij allerlei soorten geruchten en onwaarheden om Gods uitverkorenen aan te vallen en valselijk te beschuldigen, maar zet hij ook allerlei verachtelijke methoden in om hen te vervolgen: hij doet zowel openlijk als in het geheim onderzoek naar mensen, beluistert hun telefoongesprekken, schaduwt mensen, arresteert mensen in het geheim, doet huiszoekingen en legt boetes op, hij perst door middel van marteling bekentenissen af, hij bedreigt en verleidt, en hij laat mensen lichamelijk en geestelijk geruïneerd achter. Deze methoden hebben ertoe geleid dat ontelbare aantallen van Gods uitverkorenen zijn gearresteerd, wreed zijn geslagen en zijn gedwongen heropvoeding door arbeid te ondergaan. Er zijn er ook die verlamd zijn geraakt of het leven hebben verloren. De grote rode draak gebruikt deze methoden in een poging Gods uitverkorenen te dwingen God te verwerpen en te verraden en daarmee zijn bewind, zijn heerschappij over hen, zijn onderdrukking en uitbuiting, voor altijd te aanvaarden. Maar God is een almachtig God en Zijn wijsheid wordt altijd uitgeoefend op basis van de bedrieglijke listen van Satan. Te midden van de ruïneuze martelingen die de grote rode draak hen aandoet, gaan Gods uitverkorenen, hoewel ze enorme pijn en kwelling ondergaan en geconfronteerd worden met rampspoed met slechts een minieme kans op overleving, duidelijk de reactionaire, boosaardige essentie van de grote rode draak inzien, een essentie die heel pervers is en die tegen de hemel ingaat, en ook beginnen ze zijn demonische gelaat te zien. In hun harten komt een bittere haat voor de grote rode draak op en in hen wordt een voornemen geboren voor God te getuigen, zelfs als dat ze hun leven kost. Uiteindelijk vertrouwen ze op de illuminatie en leiding van Gods woorden en op de kracht die God hun schenkt, totdat ze uiteindelijk de zwakheid van hun vlees overwinnen, zich bevrijden uit de macht die de dood over hen uitoefent en, met waar geloof en een hart vervuld van liefde voor God, welluidend getuigenis afleggen voor God ten overstaan van de grote rode draak, en Satan hiermee volkomen beschaamd en verslagen achterlaten. Precies zoals Almachtige God zegt: “Degenen naar wie God verwijst als ‘overwinnaars’ zijn degenen die nog altijd standvastig kunnen staan in hun getuigenis, en die hun vertrouwen in en toewijding aan God kunnen behouden terwijl ze onder invloed van Satan staan en door Satan worden belegerd – dat wil zeggen: wanneer ze zich onder de duistere machten bevinden. Als je ten overstaan van God, wat er ook gebeurt, nog altijd een zuiver hart kunt behouden en je oprechte liefde voor God kunt behouden, sta je standvastig in je getuigenis ten overstaan van God. Dit is waar God naar verwijst met een ‘overwinnaar’ zijn” (‘Je moet je toewijding aan God in stand houden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Deze overwinnaars zijn bijgevolg de groep mensen die te midden van de duistere onderdrukking van de grote rode draak zijn opgebouwd en vervolmaakt door de woorden van God.

In de ogen van anderen zien ze er net zo uit als iedereen, maar door de bewatering en voorziening van de woorden van Almachtige God gaan ze enkele waarheden begrijpen en vinden ze het geloof en de vastberadenheid om de duistere invloed van Satan van zich af te werpen, God te volgen en de juiste levensweg te bewandelen. Daarom bidden ze nog steeds tot God, vertrouwen ze op God, blijven ze rechtvaardig door te vertrouwen op de kracht die Gods woorden schenken, en geven ze zich nooit over of bezwijken ze niet onder alle onmenselijk wrede en verwoestende martelingen die hun door de grote rode draak worden toegebracht en gedurende al de dagen die ze wegkwijnen in donkere gevangeniscellen. Hoewel sommigen van hen tot op het randje van de dood toe zijn mishandeld, is hun besluit de waarheid na te streven alleen maar sterker geworden. Hoewel sommigen van hen misschien in de bloei van hun jeugd zijn, blijven ze nog steeds een aura van liefde uitstralen en brengen ze hun jeugd door zonder spijt wanneer ze worden geconfronteerd met wrede marteling en opsluiting door de demonen van de grote rode draak. Hoewel sommigen van hen vervolging en tegenspoed lijden en door demonen worden verslonden, voelen ze des te meer hoe waardevol Gods genade is en wordt hun liefde voor God alleen maar versterkt. Terwijl ze de moeilijke weg afleggen, de bittere beker van wreedheid legen, ontvangen sommigen de illuminatie, inspiratie en leiding van Gods woorden, wordt hun geest opgewekt en componeren ze liederen die het leven prijzen. Sommigen vechten tegen de duisternis en onderdrukking, en in tijden van gevaar ervaren ze de transcendentie en grootsheid van Gods levenskracht. Sommigen vertrouwen op God en worden op het laatste moment gered van de dood. Ze nemen de onvergelijkbare uitgestrektheid van Gods liefde waar en vinden in Gods woorden een pijler waarmee ze zich aan het leven kunnen vastklampen. Het is daarom duidelijk dat, hoewel deze groep van Gods uitverkorenen, die Satan onder leiding van God overwint, fysiek comfort moet opgeven, maar in ruil daarvoor de waarheid verwerft, geestelijke bevrijding ontvangt en een zinvol leven uitleeft. Hoewel de leden van deze groep stormen van wind en regen te verduren krijgen en grote ontberingen ondergaan, leggen ze krachtig en welluidend getuigenis voor God af ten overstaan van Satan en worden ze de overwinnaars die door God worden opgebouwd en vervolmaakt te midden van tegenspoed. Dit vervult volkomen de woorden van Almachtige God: “Ik heb eerder gezegd dat een groep overwinnaars in het Oosten is gewonnen. Overwinnaars die uit de grote beproeving komen” (‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wanneer je dit boek leest, kan het volgende idee in je opkomen: is God niet almachtig? Waarom zou Hij dan toestaan dat het regime van de grote rode draak Zijn uitverkoren volk op zo’n manier schade toebrengt? Als je dit denkt, dan blijkt daaruit dat je Gods almacht en wijsheid nog steeds niet volledig begrijpt, want alleen degenen die Gods werk niet kennen, beoordelen dingen uitsluitend op hun uiterlijke verschijning, en beoordelen dingen alleen op basis van hun eigen opvattingen en voorstellingen – dit is niet de manier om de ware vruchten van Gods werk te herkennen. Almachtige God zegt: “Wanneer ik officieel met mijn werk begin, bewegen alle mensen zoals ik beweeg, zodat alle mensen in het gehele universum bezig zijn in gelijke tred met mij, er is ‘gejuich’ over het hele universum, en de mens wordt door mij aangespoord. Als gevolg daarvan wordt de grote rode draak zelf door mij opgezweept tot een staat van razernij en ontsteltenis, en dient hij mijn werk en, ondanks het feit dat hij er niet toe bereid is, is het onmogelijk voor hem zijn eigen wensen te volgen, waardoor hij geen andere keus heeft dan zich te onderwerpen aan mijn leiding. In al mijn plannen fungeert de grote rode draak als mijn contrast, als mijn vijand, en ook als mijn dienaar; derhalve heb ik mijn ‘eisen’ aan hem nooit laten verslappen. Daarom wordt het laatste stadium van het werk van mijn incarnatie voltooid in zijn huishouding. Op deze manier is de grote rode draak beter in staat mij naar behoren diensten te verlenen, waardoor ik hem zal overwinnen en mijn plan zal voltooien” (‘Hoofdstuk 29’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “God beoogt een deel van het werk van boze geesten te gebruiken om een deel van de mensheid te vervolmaken, zodat deze mensen de daden van demonen volledig kunnen doorzien en iedereen zijn voorouders werkelijk kan begrijpen. Alleen op die manier kunnen mensen helemaal losbreken, en niet alleen de nakomelingen van de duivels van zich afschudden, maar zelfs de duivels van hun voorouders. Dit is de oorspronkelijke intentie van God om de grote rode draak volkomen te verslaan, zodat alle mensen de ware vorm van de grote rode draak zullen kennen, door zijn masker helemaal weg te rukken en zijn ware vorm te zien. Dit is wat God wil bereiken en het is Zijn einddoel op aarde waarvoor Hij zoveel werk gedaan heeft; Hij beoogt dit in alle mensen te bewerkstelligen. Dit heet het manoeuvreren van alle dingen voor Gods doeleinde” (‘Hoofdstuk 41’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Tijdens elke fase van Zijn werk mobiliseert God alle dingen om voor Hem te werken en dienst te doen, en dit is precies wat gebeurt bij Gods werk van de laatste dagen dat Hij door heel China heeft ontvouwen. De grote rode draak is geen uitzondering, want ook hij dient als contrast en gebruiksvoorwerp binnen Gods werk. Door het verzet van de grote rode draak en zijn verstoring van Gods werk maakt God het iedereen mogelijk zijn ware gezicht te zien, zodat mensen alle banden met hem kunnen verbreken en zich van zijn boeien kunnen bevrijden. Maar wat heeft het feit dat God wil dat mensen de acties van de demonen doorzien en voor eens en altijd de grote rode draak verloochenen te maken met het door hen bereiken van volledige redding? Zoals we allemaal weten, gedraagt de grote rode draak zich op perverse wijze, hij handelt tegen de hemel in en is extreem reactionair. Om van China een goddeloze zone te maken en het Chinese volk onder zijn duistere heerschappij grondig onder controle te houden, draait hij de waarheid voortdurend om, propageert hij moedwillig atheïsme en materialisme, en verspreidt hij allerlei drogredenen en ketterijen om het verstand van mensen aan te tasten, hun geest te bedriegen en te voorkomen dat mensen voor Gods aangezicht komen om Zijn redding te aanvaarden. Daarmee bereikt hij zijn doelstelling de mensen voor eeuwig te controleren en te verslinden. Wanneer mensen willen ontwaken uit de misleidingen van de grote rode draak, zich willen ontdoen van zijn tirannie en onderdrukking, en zich volledig tot God willen wenden, dan kunnen ze alleen door vervolging en onderdrukking door de grote rode draak te ervaren duidelijk zijn kwaadaardige, wrede, verachtelijke en schaamteloze demonisch gezicht zien, en alleen dan zullen ze van hem walgen en hem uit de grond van hun hart vervloeken. Dan beloven ze hun leven te geven om alle banden met de grote rode draak te verbreken, werpen ze voor eens en altijd de invloed van Satan van zich af, en volgen ze God, gehoorzamen ze God en bewandelen ze het pad van licht in het leven waardoor ze de waarheid nastreven en volledige redding bereiken. Het is daarom duidelijk dat God de grote rode draak gebruikt als een contrast en gebruiksvoorwerp om Zijn uitverkorenen in staat te stellen de waarheid te begrijpen, onderscheidingsvermogen te ontwikkelen, voor God te getuigen, en uiteindelijk te worden vervolmaakt en volledige redding te bereiken. De manier waarop God werkt, is geweldig! God gebruikt de waanzinnige onderdrukking van de grote rode draak in Zijn dienst om Zijn uitverkorenen te vervolmaken, om hen in staat te stellen Zijn rechtschapen gezindheid, wijsheid en almacht te leren kennen, en om te zien hoe praktisch Gods werk is, zodat ze allemaal uit de grond van hun hart ware lof mogen uiten voor God! Precies zoals de woorden van Almachtige God zeggen: “In mijn plan heeft Satan me bij elke stap op de hielen gezeten, en, als contrast van mijn wijsheid, altijd geprobeerd manieren en middelen te vinden om mijn oorspronkelijke plan te verstoren. Maar zou ik kunnen bezwijken voor zijn bedrieglijke plannen? Alles in de hemel en op aarde dient mij – zouden de bedrieglijke plannen van Satan anders kunnen zijn? Dit is precies het kruispunt van mijn wijsheid, het is precies datgene wat wonderbaarlijk is aan mijn daden en het is het principe van de werking van mijn hele managementplan. Gedurende het tijdperk van de opbouw van het koninkrijk, ontwijk ik nog steeds niet de bedrieglijke plannen van Satan, maar blijf ik het werk doen dat ik moet doen. In het universum en onder alle dingen heb ik de daden van Satan als mijn contrast gekozen. Is dit niet mijn wijsheid? Is dit niet nou juist datgene wat wonderbaarlijk is aan mijn werk? Ter gelegenheid van de intrede in het Tijdperk van het Koninkrijk vinden enorme veranderingen plaats in alle dingen in de hemel en op aarde en zij vieren dit en verheugen zich erop. Zijn jullie anders? Wie voelt zich niet zo zoet als honing in zijn hart? Wie barst niet van vreugde in zijn hart? Wie danst niet met plezier? Wie spreekt geen woorden van lof?” (‘Hoofdstuk 8’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De verslagen die in dit boek, ‘Getuigenissen van de overwinnaars’, zijn verzameld, zijn allemaal zegevierende getuigenissen van Gods uitverkorenen in China, die zijn vervolmaakt door Gods woorden te midden van de waanzinnige vervolging van de grote rode draak. Zoals de feiten laten zien, gebruikt God het razende verzet en de woeste vervolging van de grote rode draak om Zijn uitverkorenen op te bouwen en te vervolmaken en hen in staat te stellen in hun leven te groeien en te rijpen. Tegelijkertijd gebruikt God dit verzet en deze vervolging om al die boosaardige mensen te ontmaskeren en te elimineren die niet werkelijk in Hem geloven en die de waarheid niet liefhebben. Dit toont treffend dat de wijsheid van God wordt uitgeoefend op basis van de bedrieglijke listen van Satan, dat God de grote rode draak reeds heeft verslagen en dat Hij alle glorie heeft verworven!

De woorden van Almachtige God luiden: “Overal waar de incarnatie verschijnt wordt de vijand op die plaats vernietigd. China zal als eerste vernietigd worden, verwoest door de hand van God. God zal genadeloos optreden tegen China. Je kunt het bewijs zien van de toenemende instorting van de grote rode draak in de voortdurende ontwikkeling van het volk. Dit kan goed gezien worden door iedereen. De ontwikkeling van het volk is een teken van de ondergang van de vijand” (‘Hoofdstuk 10’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods uitverkorenen die voor Hem getuigen, vormen de groep die precies op het moment van de val van de natie van de grote rode draak voor God getuigen. Zij zijn de getuigenissen van Gods overwinning in Zijn oorlog met Satan en het onomstotelijke bewijs van Satans nederlaag en vernedering. De rijping van Gods volk luidt de val van de natie van de grote rode draak in. Gods werk op het Chinese vasteland zal eindigen in glorie: Hij heeft een groep mensen tot overwinnaars gemaakt en Hij heeft Zijn glorie verworven! Gods uitverkorenen hebben nu de heilige missie op zich genomen te getuigen van Gods werk in alle uithoeken van de wereld en Gods heilige naam te verspreiden. De naam van God zal worden verhoogd in het hele universum, de hele mensheid zal zich onderwerpen aan God en de geïncarneerde Almachtige God aanbidden, en alle naties op aarde zullen de natie van Christus worden – dit zal spoedig door God worden gedaan!

16 augustus 2014

Volgende: 1. Dag na dag in een gevangenis van de CCP

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

3. De jeugd zonder spijt

“Liefde is pure emotie, zo zuiver zonder smet. Gebruik je hart, gebruik je hart, zorg, voel en heb lief. Liefde is zonder eisen, geen obstakels of afstand. […] Liefde kent geen argwaan, geen sluwheid of bedrog. Gebruik je hart, gebruik je hart, zorg, voel en heb lief. Liefde kent geen afstand en niets dat niet puur is” (‘Pure liefde is zonder smet’ in ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’). Dit lied van Gods woord heeft me een keer geholpen om de pijn ​​van een lang en moeitevol gevangenisleven te kunnen doorstaan, een gevangenisleven wat 7 jaar en 4 maanden heeft geduurd. Hoewel de CCP-regering me de mooiste jaren van mijn jeugd heeft afgenomen, heb ik de meest waardevolle en echte waarheid van Almachtige God verkregen en daarom klaag ik niet en heb ik geen spijt.

36. Na het het aanvaarden van Gods redding in de laatste dagen, valt ons een nieuw leven ten deel

Ik werd geboren in een eenvoudige boerenfamilie. Ook al waren we niet welgesteld, mijn vader en moeder hielden van elkaar en behandelden mij zeer goed: je zou zeker kunnen zeggen dat we in ons gezinsleven geluk kenden en gezegend waren. Toen ik volwassen was geworden, zei ik tegen mezelf: ik moet een echtgenoot vinden die me goed behandelt, en dan een heerlijk, gelukkig gezin opbouwen. Dit is wat het meest van belang is. Ik ben niet uit op rijkdom: alles wat ik nodig heb is een liefdevolle relatie met mijn echtgenoot en een vredig gezinsleven.

20. Ik doorzag de leugens van de CCP en Gods liefde haalde me terug naar Hem

Om de tuin geleid door de leugens van de Chinese Communistische Partij staat hij het geloof van zijn vrouw in de weg. Maar door op zoek te gaan naar de waarheid is hij later in staat deze leugens te doorzien. Door gebeurtenissen in zijn eigen leven leert hij de liefde van God echt te ervaren. Vreugdevol aanvaardt hij het werk van God in de laatste dagen.

27. Verenigd met de Heer

De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek