De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Categorieën

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Mijn stem raast als de donder en verlicht alle vier de kwadranten en de gehele aarde. De mensheid wordt neergeslagen te midden van donder en bliksem. Niemand heeft ooit standgehouden te midden van donder en bliksem. De meeste mensen zijn doodsbenauwd wanneer mijn licht verschijnt en weten niet wat ze moeten doen. Wanneer een sprankje licht in het oosten gloort, raken veel mensen onder de indruk van dit zwakke schijnsel en ontwaken ze direct uit hun illusies. Toch heeft niemand ooit beseft dat de dag is aangebroken waarop mijn licht op de aarde neerdaalt. Veruit de meeste mensen zijn verbijsterd door de plotselinge verschijning van het licht. Sommigen van hen observeren met een blik van nieuwsgierige fascinatie de bewegingen van het licht en uit welke richting het nadert. Anderen staan met hun gezicht naar het licht gekeerd klaar voor een helderder begrip van de bron waar het licht vandaan komt. Hoe het ook zij, heeft iemand ooit ontdekt hoe kostbaar het licht van vandaag is? Is het iemand ooit gaan dagen hoe uniek het licht is? Veruit de meeste mensen zijn enkel maar verbijsterd. Door het licht worden hun ogen aangetast en worden ze in de modder geworpen. Men zou kunnen zeggen dat de aarde onder dit schimmige licht met chaos bedekt is. Dat is een treurig gezicht, niet om aan te zien. Het wekt zelfs enorme melancholie op bij wie er goed naar kijkt. Daaruit volgt dat wanneer het licht op zijn sterkst is, de toestand van de aarde zodanig is dat de mensheid niet voor mijn aangezicht kan opstaan. De mensheid bevindt zich in de straling van het licht. Nogmaals, de mensheid bevindt zich in het heil van het licht, maar lijdt tegelijkertijd ook onder de wonden die het licht aanricht. Is er iemand die niet onder de dodelijke werking van het licht gebukt gaat? Is er iemand die aan het brandende licht kan ontsnappen? Ik heb overal op aarde rondgewandeld en de zaden van mijn Geest met mijn handen uitgestrooid, zodat ik de hele mensheid op aarde daarmee raak. Ik kijk vanuit de hoogste hoogte uit de hemel op de gehele aarde neer. Ik aanschouw de groteske en fantastische verschijnselen van de schepselen op aarde. Het oppervlak van de oceaan lijkt door de schok van een aardbeving te zijn getroffen. Zeevogels vliegen her en der, op zoek naar vissen om op te slokken. De zeebodem krijgt intussen helemaal niets mee van wat er aan de oppervlakte gebeurt, want de bodem van de oceaan is zo sereen als de derde hemel. Hier leven dingen groot en klein in harmonie samen, zonder ooit in ‘conflicten van mond en tong’ te verzanden. Onder de legio bizarre en eigenaardige verschijnselen is het de mensheid die het het moeilijkst vindt om mij te behagen. Ik heb de mens namelijk een te hoge positie gegeven, zodat zijn ambitie te groot is. Er is altijd enige opstandigheid in zijn ogen te bespeuren. In mijn discipline van de mens, in mijn oordeel jegens hem, heb ik veel gestoken wat nauwgezet is, veel wat barmhartig is, maar daar heeft de mensheid geen flauw benul van. Ik heb geen mens ooit grof behandeld. Ik heb alleen gepaste correcties uitgevoerd wanneer de mensheid ongehoorzaam was en alleen gepaste hulp geboden wanneer de mensheid zwak was. Maar wanneer de mensheid zich afzijdig van mij houdt en bovendien Satans misleidende strategieën toepast om tegen mij in opstand te komen, zal ik de mensen onverwijld uitroeien. Ik geef ze dan geen kans om hun vaardigheden groots voor mijn aangezicht uit te meten, zodat ze niet langer met veel bombarie kunnen opscheppen en anderen op het aardoppervlak kleineren.

Ik wend mijn gezag op de aarde aan en ontvouw mijn werk in zijn geheel. Alles in mijn werk wordt weerspiegeld op het aardoppervlak. De mensheid heeft op aarde nooit mijn bewegingen in de hemel kunnen vatten, noch de banen en paden van mijn Geest uitputtend kunnen overpeinzen. Veruit de meeste mensen vatten alleen de details die buiten de geest liggen. Ze zijn niet in staat om de feitelijke toestand van de geest te begrijpen. De eisen die ik aan de mensheid stel, komen niet van de vage ik die in de hemel is, of van de onvoorstelbare ik die op de aarde is. Ik stel gepaste eisen volgens de gestalte van de mens op aarde. Ik heb nooit iemand in moeilijkheden gebracht en evenmin ooit iemand gevraagd om ‘zijn bloed uit te gieten’ voor mijn welbehagen. Kan het zijn dat mijn eisen beperkt zijn tot alleen deze omstandigheden? Wie van de talrijke schepselen op aarde onderwerpt zich niet aan de beschikking van de woorden in mijn mond? Wie van deze schepselen kan voor mijn aangezicht verschijnen en niet volledig worden verbrand door mijn woorden en mijn brandende vuur? Wie van deze schepselen durft in trotse verrukking voor mijn aangezicht te paraderen? Wie van deze schepselen buigt zich niet voor mij neer? Ben ik de God die de schepping alleen maar het zwijgen oplegt? Van de legio dingen in de schepping kies ik die dingen die aan mijn intentie voldoen. Van de talrijke mensen die deel uitmaken van de mensheid kies ik wie om mijn hart geeft. Ik kies de beste van alle sterren en voeg daarmee een zwak straaltje licht toe aan mijn koninkrijk. Ik wandel over de aarde en verspreid mijn aangename geur overal en op elke plek laat ik mijn vorm na. Op iedere plek weergalmt het geluid van mijn stem. Mensen blijven overal nostalgisch lang stilstaan bij de prachtige taferelen van gisteren, want de hele mensheid denkt aan het verleden …

De hele mensheid verlangt ernaar om mijn gezicht te zien, maar wanneer ik in eigen persoon naar de aarde afdaal, is iedereen tegen mijn komst. Ze verhinderen allemaal de komst van het licht, alsof ik de vijand van de mens in de hemel ben. De mens begroet mij met een defensieve flikkering in zijn ogen en blijft voortdurend op zijn hoede, ontzettend bang dat ik wellicht andere plannen voor hem heb. Mensen beschouwen mij als een onbekende vriend, daarom hebben zij het gevoel alsof ik de intentie heb om ze lukraak te vermoorden. In de ogen van de mens ben ik een dodelijke tegenstander. De mens heeft mijn warmte weliswaar geproefd ten tijde van rampspoed, maar is zich toch altijd nog niet bewust van mijn liefde. Hij wil mij nog steeds afweren en mij trotseren. Ik ben geenszins van plan om actie tegen hem te ondernemen vanwege deze toestand. Integendeel, ik omring de mens met omhelzende warmte, vul zijn mond met zoetheid en stop het nodige voedsel in zijn maag. Maar wanneer mijn brandende toorn de bergen en rivieren schudt, zal ik de mens wegens zijn lafheid niet langer van deze verschillende vormen van hulp voorzien. Op dat moment zal mijn grimmigheid toenemen en ontzeg ik alle levende wezens een kans om zich te bekeren. Ik zal alle hoop van de mens wegnemen en de straf uitdelen die hij zo ruimschoots verdient. Op dat moment zal de donder razen en de bliksem flitsen, alsof de golven van de oceaan woest tekeergaan, alsof tienduizend bergen in elkaar storten. De mensheid wordt als gevolg van haar opstandigheid door de donder en bliksem geveld. Andere schepselen worden door de donderslagen en bliksem weggevaagd. Het hele universum vervalt abrupt tot chaos en de schepping kan de oeradem van het leven niet herstellen. De talloze horden mensen kunnen niet aan het gebulder van de donder ontkomen. Horde na horde mensen valt te midden van bliksemschichten in de kolkende stroom en wordt weggevoerd door krachtige stromingen die van de bergen af gutsen. Plotseling verzamelt zich in de schuilplaats van de mensheid een mensenmenigte. Lijken dobberen op het oppervlak van de oceaan. De hele mensheid verwijdert zich ver van mij wegens mijn toorn, want de mens heeft tegen de essentie van mijn Geest gezondigd, zijn opstandigheid heeft mij beledigd. Maar op de plaatsen zonder water genieten andere mensen, met gelach en gezang, nog wel van de zekere beloften die ik aan hen gedaan heb.

Wanneer de hele mensheid tot zwijgen is gebracht, zend ik een straaltje licht uit ter aanschouwing. Daarop worden mensen helder van geest en kijken ze helder uit de ogen. Ze willen niet langer zwijgen en roepen aldus meteen geestelijke gevoelens op in hun hart. Op dat moment wordt de hele mensheid weer tot leven gebracht. Alle mensen zetten hun onuitgesproken grieven opzij en komen voor mijn aangezicht. Ze hebben nog een kans op overleving verdiend door de woorden die ik verkondig. Alle mensen wensen namelijk op de aarde te leven. Maar wie onder hen heeft ooit de intentie gehad omwille van mij te leven? Wie onder hen heeft ooit prachtige dingen in zichzelf ontdekt om mij te behagen? Wie onder hen heeft ooit een verleidelijke geur aan mij bespeurd? Mensen zijn allemaal van grof en ongeraffineerd materiaal gemaakt. Aan de buitenkant lijken ze oogverblindend, maar in hun kern hebben ze mij niet oprecht lief. In de diepe krochten van het mensenhart is er namelijk nooit maar een greintje van mij geweest. De mens schiet te vaak tekort. Vergelijk ik hem met mijzelf, dan lijken we evenveel van elkaar te verschillen als de aarde van de hemel. Toch val ik de mens niet aan op zijn zwakke en kwetsbare plekken, evenmin lach ik hem honend uit vanwege zijn tekortkomingen. Mijn handen zijn al duizenden jaren op aarde werkzaam[a] en al die tijd hebben mijn ogen over de gehele mensheid gewaakt. Maar ik heb nooit ook maar één mensenleven in beslag genomen om er als speelgoed mee te spelen. Ik observeer het bloed in het hart van de mens en ik begrijp de prijs die hij heeft betaald. Terwijl hij voor mij staat, wil ik de weerloosheid van de mens niet uitbuiten om hem te tuchtigen of onwenselijke dingen aan te doen. Ik heb de mens al die tijd juist van alles gegeven en hem van alles voorzien. En zo is alles wat de mens geniet geheel mijn genade, geheel de overvloed die uit mijn hand voortkomt. Ik ben immers op aarde, daarom heeft de mens nooit de kwellingen van honger hoeven ondergaan. Ik sta de mens juist toe om uit mijn handen datgene te ontvangen waar hij vreugde aan kan beleven en laat de mensheid te midden van mijn zegeningen leven. Leeft de gehele mensheid niet onder mijn tuchtiging? Diep in de bergen zijn dingen in overvloed verscholen en de wateren in hun uitgestrektheid bevatten dingen om van te genieten. Hebben de mensen die tegenwoordig in mijn woorden leven dan niet des te meer het voedsel dat ze waarderen en proeven? Ik ben op aarde en de mensheid geniet mijn zegeningen op aarde. Wanneer ik de aarde verlaat, is mijn werk voltooid. Op dat moment zal ik naar de mensheid niet langer toegeeflijk zijn waar het hun zwakheid betreft.

16 maart 1992

Voetnoten:

a. In de oorspronkelijke tekst staat niet ‘werkzaam’.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Alleen hij die het werk van God ervaart, gelooft echt in God De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk gebracht God beschikt over het lot van de gehele mensheid Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen De religieuze manier van dienen moet worden verboden In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen Beloften aan hen die vervolmaakt zijn De goddelozen moeten gestraft worden Hoe te dienen in harmonie met Gods wil Hoe je de werkelijkheid kunt kennen De geboden van het nieuwe tijdperk Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen Je zou moeten weten dat de praktische God, God Zelf is Gods huidige werk kennen Is het werk van God zo eenvoudig als men denkt? Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid Het wezenlijke verschil tussen de vleesgeworden God en de mensen die door God gebruikt worden Geloven in God moet zich richten op werkelijkheid, niet op religieuze rituelen Alleen zij die het huidige werk van God kennen kunnen God dienen Zij die God met een oprecht hart gehoorzamen, zullen zeker door God worden gewonnen Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord Alles wordt volbracht door het woord van God Alleen houden van God is werkelijk geloven in God Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen Hoe Petrus Jezus leerde kennen Zij die God liefhebben zullen voor altijd in Zijn licht leven Ben je tot leven gekomen? Een onveranderde gezindheid betekent vijandschap jegens God Allen die God niet kennen, zijn degenen die zich tegen God verzetten De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie Bestaat de Drie-eenheid? De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel één De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel - Deel twee Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen Wat is je begrip aangaande God Wat het betekent om een echt mens te zijn Wat weet jij over het geloof Niemand van vlees en bloed kan ontsnappen aan de dag van toorn De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’ Het werk in het Tijdperk van de Wet Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens Het ware verhaal achter het werk in het Tijdperk van Verlossing Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel één Je moet weten hoe de hele mensheid zich tot op heden heeft ontwikkeld - Deel twee Over titels en identiteit - Deel twee Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden Over titels en identiteit - Deel één Hoe kan een mens met een vastomlijnde opvatting over God de openbaring van God ontvangen? Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen God is de Heer van heel de schepping Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel één Succes of mislukking zijn afhankelijk van het pad dat de mens bewandelt - Deel twee Gods werk en de praktijk van de mens - Deel één Gods werk en het werk van de mens - Deel één Gods werk en de praktijk van de mens - Deel twee Gods werk en het werk van de mens Deel twee De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel één De verdorven mensheid heeft de redding van de vleesgeworden God harder nodig - Deel twee De essentie van het door God bewoonde vlees Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel twee Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel één Het normale leven van de mens herstellen en hem meenemen naar een geweldige bestemming - Deel twee God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan - Deel één God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan - Deel twee Als je het spirituele lichaam van Jezus ziet, heeft God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt Degenen die onverenigbaar zijn met Christus zijn beslist tegenstanders van God Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren Het kennen van de drie fases van Gods werk is de weg naar het kennen van God - Deel één Ben jij een ware gelovige van God? Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid Je zou de weg van verenigbaarheid met Christus moeten zoeken Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven Aan wie ben jij eigenlijk loyaal? Drie vermaningen Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen Hoe je de God op aarde kunt leren kennen De tien bestuurlijke decreten waaraan Gods uitverkoren volk moet gehoorzamen in het Tijdperk van het Koninkrijk Jullie moeten goed nadenken over wat je doet God is de bron van het leven van de mens Het zuchten van de Almachtige De mens kan alleen gered worden onder het management van God Gods uitspraken aan het hele universum - De vierde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De elfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twaalfde uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De dertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De veertiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijftiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zestiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zeventiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achttiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negentiende uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De twintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De eenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De tweeëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De drieëntwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vierentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De vijfentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zesentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De zevenentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De achtentwintigste uitspraak Gods uitspraken aan het hele universum - De negenentwintigste uitspraak Voor je bestemming moet je een toereikend aantal goede daden voorbereiden Het verschil tussen de bediening van de vleesgeworden God en de plicht van de mens

00:00
00:00

0zoekresulta(a)t(en)