Ieder woord van God is een uitdrukking van Zijn gezindheid

07 maart 2019

Door Hu Ke, provincie Shandong

Telkens als ik de volgende door God uitgesproken woorden zag, was ik bezorgd: “Elke zin die ik heb gesproken, bevat de gezindheid van God. Jullie zouden er goed aan doen mijn woorden zorgvuldig te overdenken, daar zullen jullie zeker veel baat bij hebben” (‘Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Ik was bezorgd omdat het zo belangrijk is voor de mensen om Gods gezindheid te begrijpen, zowel voor het begrip van God als om te proberen van Hem te houden en Hem tevreden te stellen. Maar als ik de woorden van God las, had ik altijd het gevoel dat Gods gezindheid te abstract was, en ik niet wist hoe deze te begrijpen. Naderhand ben ik door communicatie met mijn kerkleider te weten gekomen dat ik moet begrijpen wat God fijn vindt en waar Hij een hekel aan heeft op basis van Zijn woorden, en dat ik zo Gods gezindheid kan leren begrijpen. Vervolgens heb ik een tijdje geprobeerd dit in praktijk te brengen en zag ik enig resultaat. Maar toch wist ik nog geen raad met Gods woorden: “Elke zin die ik heb gesproken, bevat de gezindheid van God” en had ik geen idee hoe ik ze precies moest begrijpen.

Op een dag las ik deze woorden in een preek: “De gezindheid van God omvat veel aspecten. Ze omvat wat God heeft en is, Zijn gedachten, Zijn ideeën, Zijn denken en wijsheid. Ze omvat Gods houding tegenover allerhande mensen, zoals Zijn gevoelens van genade en zorg, en meer nog Zijn toorn tegenover de opstandigheid en het verzet van de mensheid. Omdat iedere zin van God Zijn denken, Zijn wijsheid en Zijn ideeën bevat, omdat deze allemaal de achtergrond en de bron van Zijn woorden bevatten, omdat ze allemaal van nature Gods houding ten opzichte van de mensheid uitdrukken, zonder dat er ook maar één zin ongefundeerd is, is het heel natuurlijk dat iedere zin Gods gezindheid bevat. Ieder woord dat mensen uitbrengen, geeft uitdrukking aan hun levensgezindheid. Bevat dan niet ieder woord van God nog veel meer Zijn gezindheid? Dit is makkelijk te begrijpen, maar hoe je het moet ontdekken en weten is niet zo eenvoudig als mensen zich voorstellen. Als je bij het lezen van Gods woorden ze niet voldoende probeert te begrijpen, niet voldoende moeite doet of niet voldoende ervaring hebt, dan zal Gods gezindheid niet eenvoudig te merken zijn, en nog minder te begrijpen. Wat dan nodig is, is dat de mens zichzelf tot rust maant voor Gods aangezicht en zijn hart geheel in Gods woorden stopt, en dat het lezen en proberen Gods woorden te begrijpen tijdens het gebed gebeurt. Dan zul je langzaam het denkpatroon achter Gods woorden ontdekken. Dit is het begin van de intrede” (uit communicatie van boven). Toen ik deze communicatie las, viel alles op zijn plaats. Het blijkt dat niets van de dingen die God doet of zegt, ongegrond is. Integendeel, het is allemaal de natuurlijke uitdrukking van wat het leven van God is. Het bevat allemaal Gods denken en Gods wijsheid, het bevat allemaal het doel van Gods uiteenzetting en het resultaat dat Hij wil bereiken, terwijl het tegelijkertijd Gods visie uitdrukt op allerhande dingen, Zijn houding ten opzichte van allerlei mensen. Ieder van deze aspecten is precies de essentie van het leven van God en een uitdrukking van Gods gezindheid. Daarom moet je, als je Gods gezindheid wil kennen, er vanuit Zijn woorden achter proberen te komen wat God heeft en is, wat Zijn gedachten en ideeën zijn, hoe Gods denken en wijsheid zijn en hoe Gods houding ten opzichte van allerlei soorten mensen is, enzovoort. Mijn begrip van Gods gezindheid was aan de andere kant slechts beperkt tot wat God fijn vindt, en waar Hij een hekel aan heeft. Een dergelijk begrip is te eenzijdig. Daarom was mijn bid-lezen en mijn overweging van Gods woorden richtingloos en doelloos, en wist ik niet vanuit welk aspect ik zou moeten proberen Gods gezindheid te kennen. Daarom boekte ik natuurlijk maar weinig vooruitgang. Bovendien begreep ik ook dat, als ik Gods gezindheid uit ieder van Zijn zinnen wilde begrijpen, ik mezelf voor Zijn aangezicht tot rust moest manen en veel meer moeite moest doen om Gods woorden te begrijpen. Ik moest daarbij meer bidden, en verlichting en illuminatie zoeken van de Heilige Geest, zodat ik de waarheid zou kunnen begrijpen vanuit Gods woorden, en het denkpatroon dat ligt achter wat God heeft gezegd alsmede de achtergrond en bron van Gods daden, enzovoort.

Ik zeg dank voor Gods verlichting en illuminatie waardoor ik me deze dingen ben gaan realiseren en daarna ben ik me gaan concentreren op het in praktijk brengen en binnengaan in dit aspect. Op een dag las ik een passage uit de woorden van God: “Of dit werk belangrijk is, is gebaseerd op de behoeften van de mensheid, de realiteit van de ontaarding van de mens, en de mate van ongehoorzaamheid van Satan en diens verstoring van het werk. De vraag wie deze taak aankan wordt bepaald door de aard en het belang van het werk. Als het qua methode over het belang van dit werk gaat – of het werk rechtstreeks door Gods Geest wordt gedaan, of door de vleesgeworden God, of door de mens – dan wordt het werk dat door de mens wordt gedaan als eerste uitgesloten. Op basis van de aard van het werk en van de aard van het werk van de Geest ten opzichte van het werk van het vlees wordt er uiteindelijk besloten dat het werk dat in het vlees wordt gedaan gunstiger uitpakt voor de mens en meer voordelen biedt dan het werk dat rechtstreeks door de Geest wordt gedaan. Dat is de gedachte van God op het moment dat Hij besluit of het werk door de Geest of door het vlees wordt gedaan” (‘De verdorven mensheid heeft bovenal redding door de vleesgeworden God nodig’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Toen ik deze passage zorgvuldig probeerde te begrijpen, voelde ik me alsof ik een grote gift had ontdekt. Gods woorden lieten de ontwikkeling van Gods denken in die tijd zien, Zijn denken over welke methode Hij kon toepassen op het werk in de laatste dagen. Het eerste wat God overweegt in Zijn denkproces is welke methode Hij zal toepassen om dit stadium van het werk uit te voeren, zodat Hij beter het resultaat van redding van de mensheid kan bereiken en Satan geheel kan overtuigen. Afhankelijk van de methode van werken, overweegt God vervolgens welk voorwerp Hij kiest om dit werk te ondernemen en zo een beter resultaat te behalen. Tijdens dit hele denkproces heeft God steeds de mens voor ogen gehad en nooit Zijn eigen belangen of veiligheid. God wist duidelijk dat Zijn incarnatie tegenspoed zou ondervinden, maar dit was geen overweging als het om de redding van de mensheid ging. Integendeel, op basis van de behoeften van de mens en de realiteit van zijn corrupte daden, koos Hij nog steeds voor de methode van de vleesgeworden God om het werk van de laatste dagen uit te voeren. Daarbij is God vleesgeworden in China, dit meest onderontwikkelde, meest duistere en meest God afwerende land. De geïncarneerde God loopt veel gevaar door op aarde te komen werken, Hij doorstaat de heftige vervolging en achtervolging van de CCP-regering. Hij doorstaat de mishandeling en godslastering van de verschillende religies en denominaties, en ook doorstaat Hij verzet, rebellie en onbegrip van Zijn volgers. De wonden en aanvallen op Gods hart en de vernedering die God heeft moeten ondergaan, zijn werkelijk niet te vatten. Alles wat God uitdrukt en laat zien is alles wat Hij in het leven is: Zijn onzelfzuchtige toewijding aan de mensheid en Zijn betalen van de prijs voor hen. Gods grootheid en onzelfzuchtigheid komen op natuurlijke wijze naar voren in Zijn werk en in iedere zin van Hem en zij belichamen Gods grote genade en onbaatzuchtige liefde. Gods liefde voor de mensheid bestaat niet enkel uit lege woorden, maar het is een daad die in werkelijkheid wordt gesteld, en een praktische prijs die Hij betaalt. In die tijd kreeg ik een levendig gevoel dat God werkelijk zo groot en beminnelijk is, en ik voelde nog sterker dat Gods gezindheid zo goed is! Hoewel ik deze woorden van God al eerder had gelezen, had ik de achtergrond van de woorden die Christus sprak of alles wat er door aan het licht kwam, nooit begrepen. Evenmin had ik de liefde van Christus voor de mensheid begrepen. Nu pas had ik enigszins waar begrip van deze woorden van God: “Elke zin die ik heb gesproken, bevat de gezindheid van God”.

Omdat ik voorheen nooit mijn hart tot rust had gemaand om serieus Gods woorden te begrijpen, of geweten had vanuit welk aspect ik Gods woorden moest beschouwen, had ik zoveel goede kansen gemist om God te begrijpen. Zo sterk dat zelfs na jaren in God te hebben geloofd, ik nog steeds veel opvattingen en misvattingen over God heb, en ik nog steeds vervreemd ben van Hem. Nu zie ik pas dat als ik Gods gezindheid wil begrijpen, ik serieus moet proberen iedere zin van God te begrijpen en de waarheid erin moet zoeken. Zo zal ik zeker enorm voordeel behalen. Vanaf heden wil ik me richten op veel meer moeite doen voor Gods woorden, en streef ik ernaar spoedig iemand te worden die enig begrip heeft van God.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Vaarwel, allemansvriend!

Ik heb mijn kinderjaren doorgebracht met het geluid van mijn vloekende en tierende stiefmoeder. Om met mijn stiefmoeder en de mensen om mij heen op te kunnen schieten leefde ik later, toen ik wel beter wist, onder de satanische overlevingswetten: ‘Je kunt beter je mond houden dan op problemen wijzen’, ‘zwijg om jezelf te beschermen en probeer enkel te ontkomen aan schuld’, en ‘De fouten van goede vrienden verzwijgen draagt bij tot een lange, goede vriendschap’. Hierdoor kreeg ik lof van anderen en iedereen zei dat ik zo gemakkelijk was in de omgang.

Mijn geest bevrijd

Door Mibu, Spanje “Als de mens in zijn leven gereinigd wil worden en veranderingen in zijn gezindheid tot stand wil brengen, als hij een...

De ervaring van het beoefenen van de waarheid

Niet zo lang geleden hoorde ik “Preken en Gemeenschap over de Intrede in het Leven”, waaruit ik opmaakte dat enkel zij die de waarheid beoefenen de waarheid kunnen bekomen om uiteindelijk degenen te worden die de waarheid en de menselijkheid bezitten en aldus Gods goedkeuring verkrijgen. Vanaf dat moment maakte ik een bewuste inspanning om mijn vlees te verzaken en de waarheid te beoefenen in mijn dagelijks leven. Enige tijd later ontdekte ik tot mijn blijdschap dat ik de waarheid een beetje kon beoefenen.

Geef een reactie