De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

Recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

   God is de bron van leven voor alle dingen (I)

Wat is het doel van het feit dat we deze dingen bespreken? Is het zo opdat mensen de regels achter Gods schepping van het universum kunnen onderzoeken? Is het zo opdat mensen geïnteresseerd raken in astronomie en geografie? (Nee.) Wat is het dan? Het is zo opdat mensen de daden van God zullen begrijpen. In Gods daden kunnen mensen bevestigen en bewijzen dat God de bron van leven is voor alle dingen. Als je dit punt kunt begrijpen, kun je echt Gods plaats in je hart bevestigen en kun je bevestigen dat God de unieke God Zelf is, de Schepper van de hemelen en aarde en alle dingen. Dus, is het nuttig voor je begrip van God om de regels van alle dingen te kennen en om Gods daden te kennen? (Ja.) Hoe nuttig is dat? Ten eerste, als je deze daden van God begrijpt, zou je dan nog steeds geïnteresseerd zijn in astronomie en geografie? Zou je nog steeds het hart van een scepticus hebben en eraan twijfelen dat God de Schepper van alle dingen is? Zou je nog steeds het hart van een onderzoeker hebben en eraan twijfelen dat God de Schepper van alle dingen is? (Nee.) Wanneer je bevestigt dat God de Schepper van het universum is en je bovendien de regels achter Zijn schepping leert kennen, wil je dan oprecht geloven dat God voorziet in het universum? (Ja.) Wordt ‘voorzien in’ gezegd in elke betekenis of wordt het gezegd in een speciale omstandigheid? Dat God voorziet in het universum heeft een zeer brede betekenis en toepassing. God voorziet mensen niet alleen van hun dagelijkse behoeften aan eten en drinken, Hij voorziet de mens van alles wat hij nodig heeft, inclusief alles wat mensen zien en dingen die niet kunnen worden gezien. God handhaaft, beheert en regeert de leefomgeving die de mens nodig heeft. Welke omgeving de mensheid ook nodig heeft in welk seizoen dan ook, God heeft het voorbereid. Welke atmosfeer of temperatuur dan ook geschikt is voor het menselijk bestaan, staat ook onder Gods controle en geen van deze regels verschijnen uit zichzelf of willekeurig; ze zijn het resultaat van Gods heerschappij en Zijn daden. God Zelf is de bron van al deze regels en Hij is de bron van leven voor alle dingen. Dit is een gevestigd en onaantastbaar feit of je het gelooft of niet, of je het nu wel of niet kunt zien of dat je het wel of niet kunt begrijpen.

Ik weet dat de overgrote meerderheid van mensen alleen gelooft wat God zei en deed in de Bijbel, en dat God Zijn daden aan een kleine minderheid mensen openbaarde zodat mensen de waarde van Zijn bestaan konden zien en Zijn status konden begrijpen en weten dat Hij echt bestaat. Echter, voor veel meer mensen lijkt het feit dat God het universum heeft geschapen en dat Hij alle dingen beheert en in alles voorziet, vaag of dubbelzinnig en ze hebben zelfs een twijfelende houding. Zo’n houding zorgt ervoor dat mensen consequent geloven dat de wetten van de natuur uit zichzelf gevormd zijn, dat de veranderingen, transformaties en verschijnselen van de natuur en de wetten die de natuur besturen, uit zichzelf ontstaan zijn. Wat dit betekent is dat in het denken van mensen, ze niet kunnen voorstellen hoe God alles heeft geschapen en heerst over alle dingen. Ze kunnen niet begrijpen hoe God voor alles zorgt en in alles voorziet. Vanwege de beperkingen van dit uitgangspunt geloven mensen niet in Gods schepping en heerschappij over alle dingen en dat Hij de Voorziener is; en zelfs de gelovigen zijn simpelweg beperkt tot het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk, dat wil zeggen, de daden van God evenals Zijn zorg voor de mensheid zijn op één of andere manier beperkt tot alleen Zijn uitverkoren volk. Dit is iets waar ik echt een hekel aan heb dit te zien en het brengt zoveel pijn met zich mee, omdat de mensheid geniet van alles wat God brengt en toch ontkennen ze tegelijkertijd alles wat Hij doet en alles wat Hij hun geeft. Mensen geloven alleen dat de hemelen en de aarde en alle dingen worden beheerst door hun eigen natuurlijke regels en door hun eigen natuurlijke wetten en dat ze geen enkele heerser hebben om hen te controleren of enige heerser om voor hen te zorgen en ze te onderhouden. Zelfs als je in God gelooft, geloof je misschien niet dat dit allemaal Zijn daden zijn; dit is een van de zaken die het meest over het hoofd worden gezien door elke gelovige in God, voor iedereen die Gods woord aanvaardt, en voor iedereen die God volgt. Dus zodra ik iets begin te bespreken dat geen verband houdt met de Bijbel of zogenaamde spirituele terminologie, raken sommige mensen verveeld of moe of ze voelen zich zelfs ongemakkelijk. Het lijkt erop dat het vervreemd is geraakt van spirituele mensen en spirituele dingen. Dat is een slechte zaak. Als het gaat om het kennen van de daden van God, zelfs als we de astronomie, geografie of biologie niet noemen, kennen we Gods heerschappij over alle dingen, we kennen Zijn zorg in alle dingen, en we weten dat Hij de bron van alle dingen is. Dit is een kritieke taak die moet worden bestudeerd, begrepen?

Over de twee verhalen die ik net heb verteld, hoewel ze misschien een ongewone inhoud hebben en ze misschien op een unieke manier verteld zijn, wilde ik toch eenvoudige taal en een eenvoudige methode gebruiken zodat jullie iets diepzinnigers konden begrijpen en accepteren. Dit was mijn enige doel. Ik wilde dat jullie zagen en geloofden dat God de Heerser over alles is door deze kleine verhalen en scènes. Het doel van het vertellen van deze verhalen is om je in staat te stellen de oneindige daden van God binnen de beperkte grenzen van een verhaal te zien en te kennen. Wanneer jullie dit resultaat volledig in jullie zelf bereiken, hangt af van jullie eigen ervaringen en jullie individuele streven. Als je de waarheid nastreeft en als je God wilt leren kennen, dan zullen deze dingen als een vaste en sterke aansporing voor je dienen; ze zullen je in staat stellen om een dieper bewustzijn te hebben, een helderheid in je begrip, en je zult geleidelijk dichter bij Gods daadwerkelijke daden komen, een nabijheid die zonder afstand en zonder fouten zal zijn. Echter, als je God niet wilt leren kennen, dan kunnen die verhalen die jullie hebben gehoord jullie geen kwaad doen. Jullie kunnen ze misschien als echte verhalen beschouwen.

Hebben jullie iets begrepen van deze twee verhalen? Ga je gang en spreek je uit. (Van God die ons deze twee verhalen vertelt, kunnen we echt voelen dat Hij de Heerser, Schepper en Bestuurder van alle dingen is. We zien Gods daden, Zijn almacht en Zijn wijsheid, en hierdoor voelen we nog dieper de immense liefde die God heeft voor de mensheid. Alles wat God doet, doet Hij voor de mensheid.) Welnu, ten eerste, staan deze twee verhalen los van onze vorige discussie over Gods zorg voor de mensheid? Is er een onvermijdelijk verband? (Ja.) Wat is het verband? Is het zo dat we binnen deze twee verhalen de daden van God zien en hoe Hij alles voor de mensheid plant en regelt? Is het zo dat alles wat God doet en al Zijn denken gericht zijn op het bestaan van de mensheid? (Ja.) Is Gods zorgvuldige denken en aandacht voor de mensheid niet heel duidelijk? De mens hoeft niets te doen. God heeft voor mensen de lucht gemaakt die ze inademen. De groenten en vruchten die zij eten, zijn gemakkelijk verkrijgbaar. Van noord naar zuid, van oost naar west, heeft elke regio zijn eigen natuurlijke hulpbronnen en verschillende gewassen en de groenten en fruit zijn door God voorbereid. Over de wijdere omgeving gesproken, God heeft alle dingen met elkaar verbonden, onderling verweven en onderling afhankelijk gemaakt. Hij gebruikte deze methode en deze regels om het voortbestaan en het bestaan van alle dingen te handhaven en op deze manier heeft de mensheid rustig en vredig geleefd en is ze gegroeid en heeft zich vermenigvuldigd van de ene generatie naar de volgende in deze leefomgeving tot op de dag van vandaag. Dat wil zeggen, God brengt evenwicht in de natuur. Als Gods soevereiniteit en controle er niet waren, kon geen mens de omgeving in stand houden en in evenwicht brengen, zelfs als het in de eerste plaats door God geschapen was. Als de mens een plastic zaadje zou maken en het in de grond planten, zou het dan ooit ontkiemen? Als de mens een plastic boom had gemaakt en in de aarde geplant zou hij over honderden jaren nog geen blad produceren, nietwaar? Op sommige plaatsen is er geen lucht, daarom kunnen mensen daar niet leven en moeten ze niet over de grenzen heen gaan, die zijn er ter bescherming van de mensheid en deze dingen zijn een mysterie. Elke hoeksteen van de omgeving, de lengte en breedte van de aarde, en elk levend ding op aarde − zowel de levenden als de doden − werden door God gemaakt en Hij dacht voor hen: Waarom is dit ding nodig? Waarom is dat niet nodig? Wat is het doel om dit ding hier te hebben en waarom zou dat daar naartoe moeten gaan? God had dit alles al doordacht en het is niet nodig dat mensen zich er druk over maken. Er zijn enkele dwaze mensen die er altijd aan denken om bergen te verzetten, maar in plaats van dat te doen, waarom gaan ze dan niet naar de vlakten verhuizen? Als je niet van bergen houdt, waarom zou je er dan gaan wonen? Is dit niet dwaas? Wat gebeurt er als je die berg verplaatst? Een orkaan zal er doorheen blazen of een enorme golf zal komen en de huizen van de mensen zullen vernietigd worden. Zou dat niet dwaas zijn? Toch? Mensen kunnen alleen vernietigen. Ze kunnen zelfs de enige plaats waar ze kunnen leven, niet onderhouden en toch willen ze in alle dingen voorzien. Dit is onmogelijk.

God staat de mens toe om alle dingen te beheren en heerschappij over hen te hebben, maar doet de mens het goed? (Nee.) Wat doet de mens dan slecht? De mensheid neigt naar vernietiging; de mensheid is niet alleen niet in staat om de dingen te behouden zoals God ze heeft geschapen, hij heeft ze zelfs vernietigd. De mensheid heeft de bergen tot puin gereduceerd, de zeeën met de aarde verstikt en de vlakten veranderd in woestijnen waar niemand kan leven. Toch heeft de in die woestijn de mens de industrie gemaakt en nucleaire bases gebouwd en vernietiging heerst aan alle kanten. De rivieren zijn niet langer rivieren, de zee niet langer de zee … Wanneer de mensheid het evenwicht en de regels van de natuur verbreekt, is zijn dag van rampspoed en dood niet ver weg en onvermijdelijk. Wanneer de ramp komt, zullen ze weten hoe waardevol Gods schepping is en hoe belangrijk alles is voor de mensheid. De mens die leeft in een omgeving met een fijn klimaat is alsof hij in het paradijs is. Mensen realiseren zich deze zegening niet, maar zodra ze alles verliezen, zullen ze zien hoe zeldzaam en kostbaar het allemaal is. Hoe zou je dit allemaal terug kunnen krijgen? Wat zouden mensen kunnen doen als God niet bereid was om het opnieuw te scheppen? Wat zouden jullie kunnen doen? (We zouden niets kunnen doen.) Eigenlijk is er iets dat jullie kunnen doen en het is heel eenvoudig en als ik jullie vertel wat het is, zullen jullie onmiddellijk weten dat het haalbaar is. Waarom heeft de mens zijn huidige milieuprobleem? Komt het door de hebzucht en vernietiging van de mens? Als de mens deze vernietiging beëindigt, zal de leefomgeving zich dan niet vanzelf herstellen? Als God niets doet, als God niet langer iets voor de mensheid wil doen − dat wil zeggen, Hij wil niet tussenbeide komen − zou de beste methode zijn voor de mensheid om deze vernietiging te stoppen en dingen terug te brengen naar hoe ze waren. Een einde maken aan al deze vernietiging betekent stoppen met het plunderen en verwoesten van de dingen die God heeft geschapen. Dit zal de omgeving waarin de mens leeft geleidelijk laten verbeteren. Als je dat niet doet, wordt het milieu verder vernietigd en wordt het alleen maar ernstiger. Is mijn methode eenvoudig? (Ja.) Hij is eenvoudig en haalbaar, toch? Eenvoudig, en het is mogelijk voor sommige mensen, maar is dit haalbaar voor de overgrote meerderheid van de mensen op aarde? (Nee.) Is het voor jullie op zijn minst haalbaar? (Ja.) Waar komt jullie “ja” uit voort? Zou je kunnen zeggen dat het een basis voor begrip van Gods daden is? Zou je kunnen zeggen dat het in overeenstemming is met Gods heerschappij en plan? (Ja.) Er is een manier om dit allemaal te veranderen, maar dat is niet het onderwerp dat we nu bespreken. God is verantwoordelijk voor elk menselijk leven en Hij is verantwoordelijk tot het einde. God zorgt voor jou, zelfs als je ziek bent gemaakt door de omgeving die door Satan is vernietigd of door vervuiling is getroffen, of als je een andere vorm van schade hebt geleden, dat maakt niet uit; God zorgt voor jou en Hij zal je laten leven. Heb je hier vertrouwen in? (Ja.) God neemt het verlies van het menselijk leven niet licht op.

Voelen jullie hoe belangrijk het is dat jullie erkennen dat God de bron van leven is voor alle dingen? (Ja, dat voelen we.) Welke gevoelens hebben jullie? Ga je gang en ik zal luisteren. (In het verleden zouden we er nooit aan hebben gedacht om de bergen, zee en meren met de daden van God in verband te brengen. Vandaag, door de gemeenschap van God, begrijpen we nu dat dit altijd al daden van God waren en dat ze voortkwamen uit Zijn wijsheid, dus we zien dat Gods schepping van alle dingen vanaf het allereerste begin was voorbestemd en ze bezitten allemaal de goede intentie van God. Alle dingen zijn met elkaar verbonden en de mensheid is de uiteindelijke begunstigde. Wat we vandaag hoorden voelt heel fris en nieuw en we hebben gevoeld hoe echt de daden van God zijn. In werkelijkheid en in ons dagelijks leven zien we de dingen echt zoals ze zijn wanneer we in contact komen met levende dingen.) Je ziet het nu echt, toch? Gods zorg voor de mensheid is niet zonder een gezonde basis, Hij spreekt niet zomaar een paar woorden en dat is het. God doet zoveel, zelfs dingen die je niet ziet, doet Hij voor jouw voordeel. De mens leeft in deze omgeving, dit universum dat God schiep en daarin zijn mensen en andere dingen onderling afhankelijk, net zoals hoe het gas dat uit planten wordt verdreven de lucht zuivert en de mensen die het inademen ten goede komt. Sommige planten zijn echter giftig voor mensen, maar zijn er geen andere planten die daar een antigif voor zijn? Dit is een van de wonderen van Gods schepping! We hebben dit onderwerp vandaag niet besproken, maar in plaats daarvan hebben we in de eerste plaats de onderlinge afhankelijkheid van de mens en andere dingen besproken, dat de mens niet zonder andere dingen kan leven. Wat is het belang van Gods schepping van alle dingen? De mens kan niet leven zonder andere dingen, net zoals de mens lucht nodig heeft om te leven en hoe je, als je in een vacuüm zou worden geplaatst, je spoedig zou sterven. Dit is echt een basisprincipe om je te laten zien dat de mens andere dingen nodig heeft. Dus wat voor een houding zou de mens moeten hebben tegenover alle dingen? (Waardeer ze.) Koester ze, bescherm ze, maak er efficiënt gebruik van, vernietig ze niet, verspil ze niet en verander ze niet in een opwelling, want alle dingen zijn van God en worden aan de mensheid geschonken en de mensheid moet ze gewetensvol behandelen. Vandaag hebben we deze twee onderwerpen besproken en jullie kunnen teruggaan en ze grondig overdenken. De volgende keer zullen we sommige dingen wat meer in detail bespreken. Onze gemeenschap eindigt hier vandaag. Tot ziens! (Vaarwel!)

18 januari 2014

00:00
00:00

0zoekresulta(a)t(en)