De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Boeken

 • Woorden van Almachtige God, werk van God, stem van God

  Het Woord verschijnt in het vlees

  Dit was de eerste keer sinds de schepping dat God de gehele mensheid toesprak. Deze uitspraken waren Gods eerste woorden voor de mensen. Hiermee ontmaskerde Hij de mensen , gaf hun richting, oordeelde over hen en sprak openhartig tegen hen. Daarom waren het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakte met Zijn pad, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en wie Hij is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Het kan worden gezegd dat dit Gods eerste uitspraken waren voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en de eerste keer dat God Zijn eigen identiteit gebruikte om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.

 • Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

  Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

  Het oordeel van de laatste dagen voor de grote witte troon is begonnen! De laatste Christus – Almachtige God – heeft de waarheid uitgedrukt om Zijn werk van oordeel en reiniging van de mensheid uit te voeren. Middels de openbaring en het oordeel van Gods woord, realiseren Gods uitverkorenen zich geleidelijk dat ze zijn verdorven door Satan en vinden zij de weg om aan Satans invloed te ontsnappen waardoor zij een geleidelijke verandering van hun levensgezindheid helpen realiseren. Deze echte ervaringen getuigen ervan dat het oordeelswerk, verricht door Almachtige God, het werk is van het ingrijpend redden van de mensheid.

 • Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

  Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

  Almachtige God, Christus van de laatste dagen, geeft woorden om over mensen te oordelen en hen te reinigen, en het nieuwe tijdperk binnen te leiden: het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die aan Christus' heerschappij gehoorzaam zijn, zullen de hogere waarheid kunnen ondervinden, grotere zegeningen kunnen ontvangen, werkelijk in het licht kunnen leven, en ook de waarheid, de weg en het leven kunnen ontvangen.

 • De door het Lam geopende Boekrol

  De door het Lam geopende Boekrol

  Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft woorden uitgedrukt om mensen te oordelen, te reinigen en te redden en Hij heeft het werk van het oordeel voltrokken, beginnende bij het huis van God. Almachtige God is in het Oosten van de wereld verschenen met rechtvaardigheid, statigheid, toorn en tuchtiging, en Hij heeft zichzelf geopenbaard aan een menigte mensen! Dit is de vervulling van de woorden in 1 Petrus 4:17, “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God.”

 • Oordeel begint met het huis van God

  Oordeel begint met het huis van God

  Christus van de laatste dagen, Almachtige God, heeft woorden uitgedrukt, waarmee Hij getuigt dat de Redder lang geleden op een 'witte wolk' is wedergekomen en het werk van het oordeel heeft voltrokken, beginnende bij het huis van God om de mensheid te oordelen, te zuiveren en te redden. Almachtige God is het Lam, over wie het boek Openbaring profeteert, die de boekrol opent en de zeven zegels verbreekt.

 • Volg het Lam en zing een nieuw lied

  Wanneer we nieuwe liederen zingen ter ere van God, dan ervaren we dat wij de mensen zijn die het Lam volgen en nieuwe liederen zingen over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt. We ervaren echt dat we zo gezegend zijn dat we naar Gods troon toegetrokken zijn en bij het bruiloftsfeest van het Lam mochten zijn.

 • Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

  Getuigenissen van Christus van de laatste dagen

  Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft een verscheidenheid aan waarheden uitgedrukt, elke waarheid en elke mysterie in de Bijbel onthuld en de mensheid onder meer het diepere verhaal van de drie fasen van Gods werk, het mysterie van de vleeswording van God en Gods oordeelswerk van de laatste dagen geopenbaard. Dit bewijst dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is en dat Hij de verschijning van God in de laatste dagen is.

 • Klassieke woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen

  In dit boek zijn klassieke selecties bijeengebracht uit woorden die door Almachtige God, Christus van de laatste dagen zijn geuit. Deze woorden vormen een leidraad voor hen die naar het verschijnen van God verlangen om Zijn voetafdrukken te zoeken. Deze kunnen je leiden zodat je de ingang van het koninkrijk van de hemel kunt vinden.

 • Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (Selecties)

  Klassieke woorden van Almachtige God over het evangelie van het Koninkrijk (Selecties)

  Selecties uit de klassieke woorden van Almachtige God zijn in dit boek opgenomen en leggen getuigenis af aan allen die sinds lange tijd hopen op en bidden voor de verschijning van God, de wederkomst van de Redder uit vroege tijden op witte wolken. Zij getuigen ook van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Dit leidt ertoe dat de mensheid gaat erkennen dat Almachtige God en de Here Jezus dezelfde God zijn. Hij is het Lam over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt dat Hij de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken.

 • Gods schapen horen de stem van God (Essentiële punten voor nieuwe gelovigen)

  Gods schapen horen de stem van God (Hoofdzaken voor nieuwe gelovigen)

  Dit boek is samengesteld uit de visionaire waarheden van de drie fasen van Gods werk, Zijn namen, het mysterie van Zijn incarnatie en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen de ware weg en valse wegen. Het zal worden verstrekt aan en gelezen door degenen die pas onlangs Gods werk in de laatste dagen hebben geaccepteerd, zodat ze zo snel mogelijk de fundamenten over de visionaire waarheden van Gods werk kunnen leggen.

 • Getuigenissen van de overwinnaars

  Getuigenissen van de overwinnaars

  Vanaf het moment dat Almachtige God Zijn oordeelswerk van de laatste dagen in China heeft ontwikkeld, zijn Gods uitverkorenen, hoewel ze op wrede en gewelddadige wijze worden vervolgd door de Chinese overheid, onverzettelijk en onwankelbaar trouw geweest onder de leiding van Gods woorden, en hebben een klinkend getuigenis van de overwinning op Satan gesmeed. De feiten tonen duidelijk aan dat Almachtige God werkelijk een groep overwinnaars heeft gecreëerd in het Tijdperk van het Koninkrijk en daarmee Gods zesduizendjarige managementplan heeft verwezenlijkt.

 • Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het koninkrijk (Selecties)

  In dit boek staat een uittreksel van kritische vragen en antwoorden die in die films voorkomen en betrekking hebben op de waarheid. De wezenlijke antwoorden zijn allemaal gebaseerd op de ervaring en het begrip van de waarheid waaraan de door God uitverkoren mensen zich vasthouden. Er kan worden gesteld dat ze afkomstig zijn uit de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest, en volkomen overeenstemmen met de waarheid. Niet alleen kan dit boek de kwesties en opvattingen oplossen en corrigeren die degenen die de ware weg zoeken en onderzoeken kunnen hebben, maar het is ook fantastisch referentiemateriaal voor de door God uitverkoren mensen, materiaal waarmee ze zichzelf met de waarheid uit kunnen rusten en kunnen getuigen van Gods werk.

 • Hoe ik terugkeerde tot Almachtige God

  Iedereen die in God gelooft heeft een speciaal verhaal te vertellen over zijn of haar persoonlijke weg van bekering tot Hem. Dit boek deelt de ervaringen van Gods uitverkorenen die de leiding van de woorden van Almachtige God ontvangen. Sommigen ontsnappen aan de boeien en beperkingen van hun religieuze opvattingen, sommigen weten te ontkomen aan de verstoring en vervolging van de antichristelijke machten van de religieuze kringen en de kwade machten van de Communistische Partij van China, en weer anderen verwerven onderscheidingsvermogen over de slechte trends van de wereld. Ze stellen allen uiteindelijk vast wat de ware weg is en komen voor Gods troon. Dit zijn hun ontroerende verhalen. Elk van deze unieke ervaringen toont aan hoe Satan de mensheid bindt en beschadigt, en laat bovenal het gezag en de macht van Gods woorden zien en dat uitsluitend God liefde en redding voor de mens is.

 • Luister naar de stem van God Aanschouw de verschijning van God

  Dit boek is een verzameling waarheden die te maken hebben met Gods incarnatie en met de drie fasen van Zijn werk om de mensheid te redden. Deze waarheden laten mensen de verschijning en het werk van Christus in de laatste dagen zien door middel van Gods uitspraken. Bovendien laten ze mensen weten dat Almachtige God de wederkomst van de Heer Jezus is, dat Hij de waarheid heeft uitgedrukt en het werk van ‘oordeel dat in het huis van God begint’ uitvoert in de laatste dagen en de mensen zo terugleidt naar Gods troon.

Download  PDF Download  epub Download  TXT  UTF8 Download  TXT  GBK
Delen
Download