Boeken

 • Woorden van Almachtige God, werk van God, stem van God

  Het Woord verschijnt in het vlees

  Almachtige God, Christus van de laatste dagen, die is verschenen om Zijn werk te doen, drukt alle waarheden uit die de mensheid zuiveren en redden. Deze zijn allemaal opgenomen in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Hierdoor is wat in de Bijbel geschreven staat vervuld: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God” (Johannes 1:1). Wat betreft ‘Het Woord verschijnt in het vlees’, is dit de eerste keer sinds de schepping van de wereld dat God de gehele mensheid heeft aangesproken. Deze uitspraken vormen de eerste tekst van God onder de mensen waarin Hij mensen ontmaskert, oordeelt en openhartig tegen hen spreekt. Daarom zijn het ook de eerste uitspraken waarmee God de mensen bekendmaakt met Zijn voetstappen, Zijn verblijfplaats, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en is, Zijn gedachten en Zijn zorgen over de mensheid. Je zou kunnen zeggen dat dit Gods eerste uitspraken zijn voor de mensheid vanuit de derde hemel sinds de schepping en dat dit de eerste keer is dat God Zijn inherente identiteit gebruikt om aan de mens te verschijnen en hem met woorden bekend te maken met de stem van Zijn hart.
 • Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

  Oordeel begint met het huis van God

  De selecties in dit boek zijn allemaal woorden die zijn uitgedrukt door Almachtige God voor Zijn oordeelswerk in de laatste dagen; ze komen uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Het zijn waarheden die urgent moeten worden verworven door iedereen die Gods werk in de laatste dagen zoekt en onderzoekt. Ze zijn uitgekozen zodat allen die smachten naar Gods verschijning Zijn stem zo gauw mogelijk kunnen horen. Gods uitdrukkingen hierin zijn wat de Heilige Geest tot de kerken zegt, zoals geprofeteerd in het Boek van Openbaring. Deze huidige woorden van God zijn het beste getuigenis van Zijn verschijning en werk, en ook het beste getuigenis van het feit dat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Wij hopen dat iedereen die wacht op de komst van de Heer en uitkijkt naar Gods verschijning en werk dit boek zal kunnen lezen.
 • Essentiële woorden van Almachtige God, Christus van de laatste dagen

  Dit boek bevat uittreksels uit de essentiële woorden die door Almachtige God, Christus van de laatste dagen, zijn geuit in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Deze essentiële woorden verhelderen direct de waarheid en kunnen mensen rechtstreeks in staat stellen om Gods wil te begrijpen, Zijn werk te leren kennen en kennis te verkrijgen van Zijn gezindheid en van wat Hij heeft en is. Ze vormen een leidraad voor iedereen die naar het verschijnen van God verlangt om Zijn voetafdrukken te zoeken. Ze kunnen je leiden zodat je de ingang van het koninkrijk van de hemel kunt vinden.
 • Dagelijkse woorden van God

  Dit boek bevat een verzameling passages uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’. Om Gods uitverkorenen de waarheid en dagelijkse levensvoorziening uit Zijn woorden te laten verkrijgen, zijn deze essentiële woorden van Almachtige God, die de meest stichtelijke zijn voor de intrede in het leven van de mens, hier speciaal geselecteerd zodat de mensen ervan kunnen genieten. Zo kunnen de mensen die de waarheid liefhebben deze begrijpen, ten overstaan van God leven, en gered en vervolmaakt worden door God. Deze essentiële woorden van God drukken de waarheid uit, het zijn de meest essentiële stelregels van het leven, en er zijn geen stichtelijkere en heilzamere woorden voor de mens. Als je echt in staat bent van één passage per dag te genieten, dan is dit je grootste geluk en ben je gezegend door God.
 • Selecties van de woorden van Almachtige God

  Selecties van de woorden van Almachtige God

  In dit boek zijn selecties uit de woorden van Almachtige God over Zijn werk opgenomen; ze leggen getuigenis af van de verschijning en het werk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk. Ze zorgen ervoor dat iedereen die verlangt naar Gods verschijning, beseft dat de Heer Jezus allang teruggekeerd is op witte wolken en dat Hij Almachtige God is, Christus van de laatste dagen – het Lam dat de boekrol heeft geopend en de zeven zegels heeft verbroken, over wie in het boek Openbaring geprofeteerd wordt.
 • Volg het Lam en zing een nieuw lied

  Volg het Lam en zing een nieuw lied

  Dit hymneboek is onderverdeeld in twee delen: het eerste deel bevat hymnen met Gods woorden, samengesteld uit essentiële uitspraken van Almachtige God. Het tweede deel bevat hymnen over het kerkelijk leven; het zijn feitelijke getuigenissen van Gods uitverkorenen, afgelegd nadat ze Zijn oordeel, moeilijkheden en tegenspoed hebben ondergaan terwijl ze Hem volgden. Deze hymnen zijn van groot nut voor mensen bij het praktiseren van hun geestelijke devoties, om dichter bij God te komen, Zijn woorden te overdenken en de waarheid te begrijpen. Ze zijn zelfs nog heilzamer voor mensen die Gods woorden ervaren en de werkelijkheid van Gods woorden binnengaan.
 • Gods schapen horen de stem van God (Essentiële punten voor nieuwe gelovigen)

  Gods schapen horen de stem van God

  Dit boek is samengesteld uit de visionaire waarheden van de drie fasen van Gods werk, Zijn namen, het mysterie van Zijn incarnatie en hoe onderscheid kan worden gemaakt tussen de ware weg en valse wegen. Het kan worden verstrekt aan en gelezen door degenen die pas onlangs Gods werk van de laatste dagen hebben geaccepteerd, zodat ze de visionaire waarheden van Gods werk kunnen begrijpen en zo snel mogelijk een fundament kunnen leggen voor op de ware weg.
 • Luister naar de stem van God Aanschouw de verschijning van God

  Wijze maagden herkennen Gods stem, ze zien Zijn verschijning in Zijn uitspraken en verwelkomen de terugkeer van de Heer. Dit boek is een verzameling waarheden die te maken hebben met Gods incarnatie en met de drie fasen van Zijn reddingswerk. Deze waarheden getuigen van de verschijning en het werk van Almachtige God, Christus van de laatste dagen: Almachtige God is de teruggekeerde Heer Jezus, Hij heeft de waarheid uitgedrukt en doet het werk van ‘oordeel beginnend bij het huis van God’ in de laatste dagen. Zo leidt Hij de mens terug naar Gods troon.
 • Essentiële vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk

  Dit boek bevat stukjes uit filmscripts over essentiële vragen en antwoorden die te maken hebben met de waarheid. De wezenlijke antwoorden omvatten de ervaringen en het begrip van de waarheid van Gods woorden die Gods uitverkorenen hebben, en zijn afkomstig uit de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Niet alleen kan dit boek elke kwestie en opvatting oplossen die degenen die de waarheid zoeken en de ware weg onderzoeken kunnen hebben, maar het is ook fantastisch referentiemateriaal waarmee Gods uitverkorenen zich met de waarheid uit kunnen rusten en kunnen getuigen van Gods werk.
 • Getuigenissen van ervaringen met het oordeel van Christus

  Getuigenissen over ervaringen voor de rechterstoel van Christus

  Het oordeel voor de grote witte troon van de laatste dagen is begonnen! Almachtige God, Christus van de laatste dagen, heeft de waarheid uitgedrukt om Zijn oordeels- en reinigingswerk van de mensheid uit te voeren. Door de openbaringen en het oordeel van Gods woorden realiseren Gods uitverkorenen zich geleidelijk het feit van hun satanische verdorvenheid en vinden ze het pad om aan Satans invloed te ontsnappen en redding te verkrijgen, en zien geleidelijk aan een verandering in hun levensgezindheid. Deze reële ervaringen getuigen ervan dat het oordeelswerk, verricht door Almachtige God, het werk is van het grondig zuiveren en redden van de mensheid.
 • Getuigenissen van de overwinnaars

  Getuigenissen van de overwinnaars

  Vanaf het moment dat Almachtige God Zijn oordeelswerk van de laatste dagen op het vasteland van China heeft ontwikkeld, zijn Gods uitverkorenen – hoewel ze werden blootgesteld aan wrede en gewelddadige vervolgingen door de Chinese overheid – onder de leiding van Gods woorden onverzettelijk en onwankelbaar trouw geweest, en vormden ze een klinkend getuigenis van de overwinning op Satan. De feiten tonen overduidelijk aan dat Almachtige God werkelijk een groep overwinnaars heeft gecreëerd in het Tijdperk van het Koninkrijk, waarmee Gods zesduizendjarige managementplan in vervulling is gegaan.
 • Hoe ik terugkeerde tot Almachtige God

  Iedereen die in God gelooft heeft een bijzonder verhaal te vertellen over de persoonlijke weg van ommekeer tot Hem. Dit boek deelt de werkelijke ervaringen van hoe Gods uitverkorenen de leiding van de woorden van Almachtige God ontvangen, zeker werden van de ware weg en terugkeerden voor Zijn troon. Sommigen ontsnapten aan de boeien en beperkingen van hun religieuze opvattingen, sommigen wisten te ontkomen aan de verstoring en vervolging door machten van de antichristen in religieuze kringen en de kwade machten van de Communistische Partij van China, en weer anderen verwierven onderscheidingsvermogen wat betreft de slechte trends van de wereld. Uiteindelijk keerden ze allemaal terug naar God.