De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

Recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (selecties)

Gods heiligheid (I)     Deel twee

Laten we nu eens kijken naar de andere woorden en uitdrukkingen van Satan waaraan de mens zijn verfoeilijke gelaat kan herkennen. We gaan nog een paar andere verzen uit de Bijbel lezen.

Dialoog tussen Satan en Jehova God

Job 1:6-11 Op zekere dag verschenen de zonen van God voor Jehova. Satan was er ook bij. Jehova zei tegen Satan: “Waar kom je vandaan?” En Satan gaf Jehova als antwoord: “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.” Daarop zei Jehova tegen Satan: “Heb je ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Niemand op aarde is zoals hij, een volmaakt en oprecht man. Hij heeft ontzag voor God en gaat het kwaad uit de weg.” Maar Satan zei tegen Jehova: “Job heeft niet voor niets ontzag voor God. Beschermt u hem, zijn familie en alles wat hij heeft niet aan alle kanten? U hebt het werk van zijn handen gezegend en zijn bezit breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek uw hand maar eens uit en tast alles aan wat hij heeft. Dan zal hij u vast vervloeken in uw gezicht.”

Job 2:1-5 Op zekere dag verschenen de zonen van God weer voor Jehova. Satan was er ook weer bij en verscheen eveneens voor Jehova. Jehova zei tegen Satan: “Waar kom je vandaan?” En Satan gaf Jehova als antwoord: “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.” Daarop zei Jehova tegen Satan: “Heb je ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Niemand op aarde is zoals hij, een volmaakt en oprecht man. Hij heeft ontzag voor God en gaat het kwaad uit de weg. Hij is nog even integer als altijd, hoewel jij mij tegen hem hebt opgezet om hem zonder reden te vernietigen.” Daarop zei Satan tegen Jehova: “Huid voor huid. Ja, alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Maar raak hem maar eens aan met uw hand en tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Dan zal hij u vast vervloeken in uw gezicht.”

Deze twee passages vormen een dialoog tussen God en Satan, waarin staat wat God zei en wat Satan zei. Zei God heel veel? (Nee.) Hij sprak niet veel, maar heel eenvoudig. Kunnen we de heiligheid van God zien in Gods eenvoudige woorden? Sommigen zullen zeggen dat dit niet gemakkelijk is. Kunnen we dan het verfoeilijke karakter van Satan in zijn antwoorden zien? (Ja.) Laten we eerst eens kijken wat voor vraag Jehova God Satan stelde. (“Waar kom je vandaan?”) Is dit een duidelijke vraag? (Ja.) Zit daar een verborgen betekenis in? (Nee.) Het is gewoon een vraag, niet meer dan dat, zonder bijbedoeling. Als ik jullie zou vragen: “Waar kom je vandaan”, wat zouden jullie dan daarop antwoorden? Is het een moeilijke vraag om te beantwoorden? Zouden jullie zeggen: “Ik heb rondgezworven en rondgedoold”? (Nee.) Jullie zouden niet op deze manier antwoorden. Dus wat voor gevoel krijgen jullie wanneer je merkt dat Satan op die manier antwoordt? (Wij hebben het gevoel dat Satan dwaas en listig is.) Voelen jullie dat zo? Kun je nagaan wat voor gevoel ik krijg? Elke keer als ik deze woorden zie, voel ik walging. Voelen jullie walging? (Ja.) Waarom walging? Omdat hij spreekt zonder iets te zeggen! Gaf hij antwoord op Gods vraag? (Nee.) Waarom niet? Zijn woorden waren geen antwoord, ze leidden nergens toe. Zij vormden geen antwoord op Gods vraag. “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.” Begrijp jij deze woorden? Begrijp je ze? Waar op aarde komt Satan vandaan? Hebben jullie een antwoord gekregen? (Nee.) Dit is de ‘briljante’ sluwheid van Satan: hij zorgt ervoor dat niemand kan ontdekken wat hij feitelijk zegt. Nadat je deze woorden hebt gehoord, heb je nog steeds geen idee wat hij heeft gezegd, maar hij is al klaar met zijn antwoord. Hij gelooft dat hij een perfect antwoord heeft gegeven. Wat voel jij dan? (Walging) Walging; nu begin je walging te voelen bij deze woorden. Satan spreekt niet zonder omwegen; je krabt je achter je oren en bent niet in staat waar te nemen wat de bron van zijn woorden is. Hij spreekt doelbewust en sluw en wordt door zijn eigen wezen, zijn eigen natuur beheerst. Deze woorden kwamen regelrecht uit de mond van Satan. Satan hoefde over deze woorden niet lang na te denken en vervolgens werden ze door hem uitgesproken, overtuigd als hij was van zijn slimheid; hij sprak deze woorden als vanzelf. “Waar op aarde komt hij vandaan?” Je voelt je erg onzeker en zult nooit weten waar hij vandaan komt. Zijn er onder jullie ook mensen die zo spreken? (Ja.) Wat voor manier van spreken is dit? (Het is dubbelzinnig zonder een bepaald antwoord te geven.) Met wat voor woorden kunnen we deze manier van spreken beschrijven? Het is afleiding en misleiding, nietwaar? Stel iemand wil niet dat anderen weten waar hij gisteren naar toe ging. Je vraagt hem: “Ik heb je gisteren gezien. Waar ging je heen?” Zulke mensen geven geen rechtstreeks antwoord op de vraag waar ze heen gingen. Ze zeggen: “Wat een dag gisteren. Ik was zo moe!” Gaven ze antwoord op jouw vraag? Ja, maar dat is niet het antwoord dat je wilde. Dat is de ‘briljante’ tactiek van de mens. Je kunt nooit ontdekken wat ze bedoelen of de bron of intentie achter hun woorden waarnemen. Je weet niet wat ze in hun hart proberen te vermijden, omdat ze in hun hart hun eigen verhaal hebben − heel geslepen. Spreken jullie ook vaak op deze manier? (Ja.) Wat is dan jullie doel? Doen jullie dat de ene keer om jullie eigen belangen te beschermen, en de andere keer om jullie eigen positie te handhaven en jullie eigen imago hoog te houden, om de geheimen van jullie privéleven te bewaren en om jullie reputatie te redden? Wat het doel ook is, het is onlosmakelijk verbonden met jullie belangen. Is dit niet de natuur van de mens? Lijkt niet iedereen met een soortgelijke natuur op Satan? Dat kunnen we toch zo zeggen? Over het algemeen is dit gedrag weerzinwekkend en verfoeilijk. Jullie voelen nu zeker ook walging? (Ja.)

Laten we opnieuw naar het eerste gedeelte kijken. Satan antwoordt Jehova God: “Job heeft niet voor niets ontzag voor God.” Hij heeft kritiek op het oordeel van Jehova God over Job en deze aanval heeft een toon van vijandigheid. “Beschermt u hem, zijn familie en alles wat hij heeft niet aan alle kanten?” Zo kijkt Satan aan tegen de manier waarop Jehova God met Job omgaat. Satan oordeelt als volgt: “U hebt het werk van zijn handen gezegend en zijn bezit breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek uw hand maar eens uit en tast alles aan wat hij heeft. Dan zal hij u vast vervloeken in uw gezicht.” Satan spreekt altijd dubbelzinnig, maar hier spreekt hij heel resoluut. Deze zo resoluut uitgesproken woorden vormen echter een aanval, een godslastering en een rivaliteit met Jehova God, met God Zelf. Wat voelen jullie wanneer jullie dit horen? Voelen jullie afkeer? Doorzien jullie zijn bedoelingen? Ten eerste verwerpt hij de beoordeling die Jehova God van Job geeft, namelijk dat Job ontzag heeft voor God en het kwaad mijdt. Vervolgens verwerpt hij alles wat Job uit ontzag voor Jehova God zegt en doet. Is dat een beschuldiging? Satan wijst met een beschuldigende vinger naar alles wat Jehova God doet en zegt, verwerpt dat en trekt het in twijfel. Hij gelooft niet en zegt: “Als u zulke dingen zegt, hoe kan het dan dat ik dat niet heb gezien? U hebt hem zo gezegend, dan is het toch logisch dat hij ontzag voor u heeft?” Is dit niet een verwerping van alles wat God doet? Beschuldiging, verwerping, godslastering − zijn zijn woorden niet agressief? Brengen zij niet tot uitdrukking wat Satan in zijn hart werkelijk denkt? Deze woorden zijn beslist niet hetzelfde als de woorden die we juist hebben gelezen: “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.” Ze zijn compleet anders. Met deze woorden laat Satan zien hoe hij tegenover God staat en hoe hij Jobs ontzag voor God in zijn hart minacht. Wanneer dit gebeurt, komen zijn boosaardigheid en slechte natuur volledig aan het licht. Hij heeft een hekel aan mensen die ontzag voor God hebben en het kwaad mijden, en nog meer heeft hij een hekel aan Jehova God omdat Hij de mens zegent. Hij wil deze gelegenheid benutten om Job te vernietigen, die God met Zijn eigen hand heeft opgericht, om hem te ruïneren. Daarom zegt hij: “U zegt dat Job ontzag voor u heeft en het kwaad mijdt. Ik zie dat anders.” Hij gebruikt diverse manieren om Jehova God te provoceren en in verzoeking te brengen en gebruikt ook diverse manieren om te zorgen dat Jehova God Job aan Satan overlevert zodat Satan hem doelbewust kan bedriegen, schade kan berokkenen en kan manipuleren. Hij wil van de gelegenheid gebruik maken om deze man die in Gods ogen rechtvaardig en onberispelijk is, te gronde te richten. Doet hij dat in een opwelling? Nee. Hij heeft dat al lange tijd voorbereid. God werkt, God zorgt voor een persoon, God kijkt naar een persoon en Satan volgt Hem, bij iedere stap. Wie God Zijn gunst bewijst, is ook bij Satan in het vizier, die op een afstandje volgt. Als God deze persoon wil hebben, zal Satan zijn uiterste best doen om God tegen te werken. Hij zal op allerlei kwaadaardige manieren trachten Gods werk op de proef te stellen, te frustreren en te ondermijnen om zijn verborgen doel te bereiken. Wat is zijn doel? Hij wil niet dat iemand God toebehoort; hij wil al degenen die God wil hebben, om in hen te wonen, hen te controleren en de leiding over hen te nemen zodat ze hem aanbidden en in zijn gezelschap slechte dingen doen. Is dit niet de duistere beweegreden van Satan? Gewoonlijk zeggen jullie vaak dat Satan heel kwaadaardig, heel slecht is, maar hebben jullie dat ook gezien? Jullie kunnen alleen maar zien hoe slecht de mens is, en niet hoe slecht Satan in werkelijkheid is. Maar hebben jullie dat hier gezien bij deze kwestie met Job? (Ja.) Hier worden het verfoeilijke gelaat en het wezen van Satan duidelijk zichtbaar. Satan staat op voet van oorlog met God en volgt Hem op een afstandje. Zijn doel is om al het werk dat God wil verrichten, te verwoesten, in de mensen te wonen die God wil hebben en hen te controleren en volledig te gronde te richten. Als ze niet te gronde gaan, komen ze in het bezit van Satan om door hem te worden gebruikt − dat is zijn doel. En wat doet God? God zegt slechts één simpele zin in deze passage; er is nergens opgetekend dat God verder nog iets doet, maar er zijn aanmerkelijk meer vermeldingen van de dingen die Satan doet en zegt. In het tweede Bijbelgedeelte vroeg Jehova God Satan: “Waar kom je vandaan?” Wat is Satans antwoord? (Het is nog steeds: “Ik heb de aarde doorkruist en heb overal rondgetrokken.”) Het is nog steeds die zin. Hoe is dat Satans motto, Satans meesterwerk geworden? Is Satan niet verachtelijk? Eenmaal deze weerzinwekkende zin uitspreken, is voldoende. Waarom komt Satan steeds weer met deze zin aanzetten? Hieruit blijkt één ding: de natuur van Satan verandert niet. Zijn verfoeilijke gezicht kan hij niet lang verborgen houden. God stelt hem een vraag en dan antwoordt hij op zo’n manier, laat staan hoe hij mensen behandelt! Hij is niet bang voor God, hij heeft geen ontzag voor God en hij is niet gehoorzaam aan God. En dus waagt hij het zich gewetenloos arrogant tegenover God te gedragen, dezelfde woorden in zijn antwoord op Gods vraag te gebruiken om zichzelf vrij te pleiten, hetzelfde antwoord op Gods vraag te geven en te proberen met dit antwoord God in verwarring te brengen − dat is het lelijke gezicht van Satan. Hij gelooft niet in de almacht van God, hij gelooft niet in het gezag van God en is zeker niet bereid om zich gehoorzaam onder de heerschappij van God te stellen. Hij verzet zich voordurend tegen God, trekt ten strijde tegen alles wat God doet en probeert alles wat God doet te ondermijnen − dat is zijn kwaadaardige doel.

In het zesduizend jaar durende managementplan van God staan deze twee passages in het boek Job waarin Satan een aantal dingen zegt en doet, model voor zijn verzet tegen God; hier toont Satan zijn ware gezicht. Heb jij Satans woorden en daden in het echte leven gezien? Wanneer je deze ziet, is het mogelijk dat je ze niet opvat als dingen die door Satan worden gesproken, maar als dingen die door de mens worden gesproken, nietwaar? Wat verbeelden zulke dingen wanneer zij door de mens worden gesproken? Zij verbeelden Satan. Zelfs als je het herkent, heb je nog niet door dat het in werkelijkheid Satan is die spreekt. Maar hier en nu heb je overduidelijk gezien wat Satan zelf heeft gezegd. Je hebt nu een overduidelijk, glashelder besef van het verfoeilijke gelaat en de slechtheid van Satan. Zijn deze beide passages die Satan gesproken heeft, van belang voor de mensen van vandaag om de natuur van Satan te leren kennen? Is het de moeite waard deze beide passages te belichten zodat de mensheid vandaag het verfoeilijke gezicht van Satan, het oorspronkelijke, ware gezicht van Satan kan herkennen? Hoewel een dergelijke formulering wellicht niet erg passend lijkt, kan zij toch als nauwkeurig worden beschouwd. Ik kan het alleen maar op deze manier verwoorden en als jullie het kunnen begrijpen, is dat voldoende. Steeds opnieuw trekt Satan ten strijde tegen de dingen die Jehova God doet en strooit hij met beschuldigingen als het gaat om Jobs ontzag voor Jehova God. Hij probeert Jehova God via diverse methoden uit te dagen en Jehova God zo ver te krijgen dat Hij hem toestaat Job in verzoeking te brengen. Zijn woorden vormen daarom een enorme provocatie. Vertel mij nu eens: wanneer Satan deze woorden heeft gesproken, kan God dan duidelijk zien wat Satan wil doen? (Ja.) Begrijpt God wat hij wil doen? (Ja.) In Gods hart, kan deze man, Job, naar wie God kijkt − deze dienaar van God, die God als een rechtvaardig, onberispelijk man beschouwt − kan hij deze vorm van verzoeking weerstaan? (Ja.) Waarom zegt God met zo grote zekerheid “Ja”? Onderzoekt God altijd het hart van de mens? (Ja.) Kan Satan het hart van de mens onderzoeken? (Nee.) Satan kan dat niet. Al kan Satan het hart van de mens zien, door zijn kwaadaardige natuur kan hij nooit geloven dat heiligheid heiligheid is en dat smerigheid smerigheid is. De kwaadaardige Satan kan nooit iets koesteren dat heilig, rechtvaardig of glansrijk is. Satan kan niet anders dan zich alle mogelijke moeite getroosten om te handelen vanuit zijn natuur, vanuit zijn slechtheid en vanuit de methoden die hij hanteert. Zelfs in de wetenschap dat hij door God gestraft of vernietigd wordt, aarzelt hij niet om zich koppig tegen God te verzetten − dit is het kwaad, dit is de natuur van Satan. Dus in deze passage zegt Satan: “Huid voor huid. Ja, alles wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Maar raak hem maar eens aan met uw hand en tast zijn lichaam aan. Dan zal hij u vast vervloeken in uw gezicht.” Satan denkt dat de mens ontzag heeft voor God, omdat hij zoveel mooie dingen van God heeft gekregen. De mens ontvangt mooie dingen van God, daarom zegt hij dat God goed is. Maar alleen omdat de mens zoveel mooie dingen ontvangt, kan hij op deze wijze ontzag voor God hebben, niet omdat God goed is: wanneer God hem deze mooie dingen afneemt, zal hij God de rug toekeren. Vanwege zijn kwaadaardige natuur gelooft Satan niet dat een mens in zijn hart waarachtig ontzag voor God kan hebben. Vanwege zijn kwaadaardige natuur weet hij niet wat heiligheid en nog minder wat ontzagvolle eerbied is. Hij weet niet wat het is om God te gehoorzamen of om ontzag voor God te hebben. Omdat hijzelf geen ontzag voor God heeft, denkt hij dat de mens ook geen ontzag voor God kan hebben, dat dit onmogelijk is. Vertel me, is Satan niet slecht? (Ja!) Satan is slecht. Met uitzondering van onze kerk, of het nu gaat om de verschillende godsdiensten en denominaties of religieuze en maatschappelijke groepen, gelooft niemand van hen in het bestaan van God of dat God werk kan verrichten en dus denken ze dat waar jij in gelooft, evenmin God is. Een seksueel losbandige man kijkt om zich heen en ervaart dat alle anderen ook losbandig zijn, net als hij. Een man die de hele tijd liegt, kijkt om zich heen en ervaart dat niemand eerlijk is en dat iedereen leugens vertelt. Een slecht man ervaart iedereen als slecht en wil iedereen die hij ziet, bestrijden. Terwijl mensen die relatief eerlijk zijn, iedereen als eerlijk ervaren en dus altijd bedrogen en voor de gek gehouden worden, en ze kunnen daar niets tegen doen. Ik geef deze voorbeelden om jullie meer zekerheid te verschaffen: Satans boosaardige natuur is geen tijdelijke opwelling of iets wat door zijn omgeving wordt veroorzaakt. Die is evenmin een tijdelijke manifestatie die haar oorzaak vindt in een bepaalde reden of achtergrond. Absoluut niet! Hij moet zo wel zijn! Hij is niet in staat iets goeds te doen. Zelfs wanneer hij iets aangenaams zegt, is dat alleen maar om je te verleiden. Hoe aangenamer, tactvoller en vriendelijker zijn woorden zijn, hoe kwaadaardiger zijn duistere bedoelingen achter deze woorden. Wat voor gezicht, wat voor natuur toont Satan volgens jou in deze beide passages? (Geslepen, kwaadaardig en slecht.) Zijn voornaamste karaktertrek is slechtheid, vooral slechtheid en kwaadaardigheid.

00:00
00:00

0zoekresulta(a)t(en)