We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

De grondbeginselen van het geloof van De Kerk van Almachtige God

(1) De leerstellingen van De Kerk van Almachtige God

De leerstellingen van het Christendom vinden hun oorsprong in de Bijbel. De leerstellingen van De Kerk van Almachtige God vinden hun oorsprong in alle waarheden die sinds de schepping gedurende het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk door God zijn uitgedrukt. Dat wil zeggen: het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Bijbel van het Tijdperk van het Koninkrijk - Het Woord verschijnt in het vlees - zoals deze is uitgedrukt door de wedergekomen Heer Jezus van de laatste dagen, Almachtige God, zijn de grondbeginselen van het geloof en de leerstellingen van De Kerk van Almachtige God. Het Oude Testament doet verslag van het uitvaardigen van wetten en geboden door Jehova God en het leiding geven aan het leven van de mens in het Tijdperk van de Wet. Het Nieuwe Testament doet verslag van het verlossingswerk van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade. Het Woord verschijnt in het vlees is alle waarheden ten aanzien van de reiniging en redding van de mensheid, zoals dit in het Tijdperk van het Koninkrijk wordt uitgedrukt door Almachtige God en het is tevens een verslag van Gods werk van oordeel in de laatste dagen. De echte Bijbel is alle uitspraken van God gedurende de drie werkfases en het fundamentele geloof van De Kerk van Almachtige God is al Gods uitspraken gedurende de drie werkfases. Dat wil zeggen: alle waarheden die in deze drie werkfases door God worden uitgedrukt. De drie Heilige Geschriften zijn de grondbeginselen van het geloof en de leerstellingen van De Kerk van Almachtige God.

Het Christendom is voortgekomen uit het werk van de Heer Jezus gedurende het Tijdperk van Genade, maar het gelooft alleen in het verlossingswerk dat Jezus Christus heeft volbracht in het Tijdperk van Genade. Aangezien de vleesgeworden Heer Jezus gekruisigd is en gediend heeft als zondoffer voor de mens, waardoor de mens uit de handen van Satan is verlost en is vrijgesproken van de veroordeling en de vloek van de wet, hoefde de mens alleen maar tot God te komen en zijn zonden te belijden om van zijn zonden vergeven te worden en zich te verheugen in de overvloedige genade en zegeningen door God geschonken. Dit was het verlossingswerk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Hoewel de zonden van de mens door het verlossingswerk van de Heer Jezus werden vergeven, werd de mens niet vrijgezet van zijn zondige natuur. Hij werd er nog steeds door gebonden en beheerst en kon niet anders dan zondigen en tegen God opstaan met arrogantie en verwaandheid, strevend naar roem en gewin, jaloers en twistziek, liegend en mensen bedriegend, de slechte trends van deze wereld najagend, enzovoorts. De mens was nog niet vrijgezet van de banden van de zonde en heiliggemaakt, en daarom heeft de Heer Jezus vele malen geprofeteerd dat Hij opnieuw zou komen om het werk van oordeel uit te voeren, zeggende: “Ik kom spoedig” (Op. 22:12). “Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Joh. 12:47-48). In de eerste brief van Petrus staat ook geschreven dat: “Besef goed dat de tijd van het oordeel is aangebroken. Dat oordeel begint bij Gods eigen mensen” (1 Petr. 4:17). Almachtige God, Christus van de laatste dagen, is de wedergekomen Heer Jezus. Hij heeft alle waarheden uitgedrukt ten aanzien van de reiniging en redding van de mensheid, heeft het werk van het oordeel uitgevoerd, beginnend bij het huis van God en heeft de profetieën van de Bijbel volledig in vervulling gebracht. Het Woord verschijnt in het vlees, zoals uitgedrukt door Almachtige God, is “... wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Op. 2:7) voorzegd in het boek Openbaring en is een verslag van Gods werk van oordeel in de laatste dagen. Het werk van het oordeel, verricht door Almachtige God, is de laatste fase van het werk van Gods redding voor de mensheid en is ook de meest fundamentele en cruciale fase. Als de mens door God gered wil worden en het koninkrijk van de hemel wil binnengaan, moet hij het werk van het oordeel van God aanvaarden. Hierin zijn de woorden van de Heer Jezus vervuld: “Midden in de nacht klonk er luid geroep: ‘Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet’” (Mat. 25:6). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij” (Op. 3:20). Alleen als de mens het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden aanvaardt en doorleeft, kan hij de heiligheid en rechtvaardigheid van God leren kennen, de essentie en natuur van de verdorvenheid van de mens door Satan en de waarheid daarvan kennen, zich werkelijk tot God bekeren, zichzelf van elke zonde vrijzetten, heiligheid verwerven, iemand worden die God gehoorzaamt en Hem aanbidt, en door God gewonnen worden. Alleen dan zal hij geschikt bevonden worden om de beloften en zegeningen van God te beërven en tot de prachtige bestemming te komen.

De leerstellingen van De Kerk van Almachtige God zijn afkomstig van alle waarheden die door God uitgedrukt zijn gedurende Zijn drie werkfases. Dit betekent dat ze afkomstig zijn van de woorden van God die zijn opgetekend in de Bijbel en van Het Woord verschijnt in het vlees. God is na Zijn schepping van de aarde begonnen met werk van het redden van de mensheid en Zijn managementplan voor de redding van de mens is niet compleet voordat Hij het werk van het oordeel heeft volbracht, te beginnen bij het huis van God in de laatste dagen. Uit de woorden en alle waarheden die God heeft uitgedrukt in de drie werkfases kunnen we volledig opmaken dat, hetzij het Gods werk is via de mens in het begin tijdens het Tijdperk van de Wet, of Zijn werk tijdens de twee andere keren dat Hij is geïncarneerd in het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk, het allemaal uitspraken en uitingen van de waarheid van één Geest zijn. In essentie is het één God die spreekt en werkt. Daarom zijn de leerstellingen van De Kerk van Almachtige God afkomstig van de Bijbel en van Het Woord verschijnt in het vlees.

(2) Over Het Woord verschijnt in het vlees

Het Woord verschijnt in het vlees zijn de persoonlijke uitspraken van Almachtige God, Christus van de laatste dagen, en is de gehele waarheid die God heeft uitgedrukt om de mens tijdens Zijn werk van oordeel van de laatste dagen te reinigen en te redden. Deze waarheden zijn de directe expressie van de Heilige Geest, de openbaring van Gods leven en essentie en de uiting van Gods gezindheid en wat Hij heeft en is. Zij zijn de enige weg via welke de mens God kan leren kennen, en gereinigd en gered kan worden. De door Almachtige God uitgedrukt woorden zijn het hoogste principe van de daden en het gedrag van de mens en er zijn geen hogere aforismen voor het leven van de mens.

De christenen van De Kerk van Almachtige God lezen Gods woorden dagelijks in Het Woord verschijnt in het vlees, net zoals de christenen van het Christendom de Bijbel lezen. Alle christenen beschouwen de woorden van God als hun levensgids en als het allerhoogste aforisme van het leven. In het Tijdperk van Genade lazen christenen allemaal de Bijbel en luisterden naar de preken over de Bijbel. Geleidelijk vonden er veranderingen plaats in het gedrag van de mensen en ze zondigden steeds minder. Door het lezen van de woorden van Almachtige God en de gemeenschap met de woorden van God leren christenen van De kerk van Almachtige God op dezelfde manier geleidelijk aan de waarheid kennen en komen los van de banden van de zonde, zondigen zij niet meer en komen niet meer in opstand tegen God, en worden zij verenigbaar met God. Feiten tonen aan dat men alleen door het lezen van Gods woorden gereinigd en veranderd kan worden en kan leven naar het beeld van de ware mens. Dit zijn feiten die niemand kan ontkennen. De in de Bijbel opgetekende woorden van God zijn uitgedrukt toen God in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade werkte, terwijl Het Woord verschijnt in het vlees de woorden zijn die door God zijn uitgedrukt tijdens het werk in de laatste dagen. De bron van beide is van de Heilige Geest. De woorden en het werk van Almachtige God zijn de volledige vervulling van de profetieën in de Bijbel en Almachtige God is de wedergekomen Heer Jezus, precies zoals de Heer Jezus zei: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Joh. 16:12-13). Evenzo is in het boek Openbaring geprofeteerd dat: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de ​gemeenten​ zegt” (Op. 2:7). “Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een ​boekrol​ die aan beide kanten beschreven was en met zeven ​zegels​ was ​verzegeld. … Want de leeuw uit de ​stam Juda, de telg van ​David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de ​boekrol​ met de zeven ​zegels​ openen” (Op. 5:1, 5).

Tegenwoordig hebben we allemaal één feit geconstateerd: Alle door Almachtige God uitgedrukte woorden zijn de waarheid en ze hebben gezag en kracht. Ze zijn de stem van God. Niemand kan dit ontkennen of veranderen. Het Woord verschijnt in het vlees is gratis beschikbaar op het internet voor mensen uit alle landen en van alle grondgebieden om te onderzoeken en te doorgronden. Niemand durft te ontkennen dat het woorden van God zijn of dat ze de waarheid zijn. Gods woorden drijven de mensheid in zijn geheel voort. Te midden van de woorden van God zijn mensen langzaam aan het ontwaken en groeien ze langzaam toe naar de aanvaarding van de waarheid en de kennis van de waarheid. Het Tijdperk van het Koninkrijk is het tijdperk waarin de woorden van Almachtige God regeren over de aarde. Elk woord van God zal tot stand worden gebracht en worden vervuld. Net zoals allen die in God geloven vandaag de dag de Bijbel erkennen, zullen mensen die in God geloven in de nabije toekomst erkennen dat Het Woord verschijnt in het vlees Gods uitspraken zijn in de laatste dagen. Vandaag is Het Woord verschijnt in het vlees de basis van het geloof van De Kerk van Almachtige God en zal het voorzeker de bestaansgrond worden voor de gehele mensheid in het komende tijdperk.

(3) Over de Namen van God en de drie fases van Gods werk

De mens leeft in het domein van Satan en zijn verdorvenheid is geworden, nadat hij verdorven is door Satan. De mens kan zichzelf niet redden en heeft Gods redding nodig. Naar de behoefte van de verdorven mensheid heeft God Zijn werk in drie fases verricht: in het Tijdperk van de Wet, in het Tijdperk van Genade en in het Tijdperk van het Koninkrijk. In het Tijdperk van de Wet heeft God Zijn wetten en geboden uitgevaardigd en heeft Hij leiding gegeven aan het leven van de mens. In het Tijdperk van Genade is God vleesgeworden en op basis van Zijn werk in het Tijdperk van de Wet heeft Hij het werk van de kruisiging volbracht en de mens van zonde verlost. In het Tijdperk van het Koninkrijk is God opnieuw vleesgeworden en volbrengt Hij op basis van het verlossingswerk van het Tijdperk van Genade het werk van het oordeel, beginnend bij het huis van God, Hij drukt alle waarheden uit ten aanzien van de reiniging en redding van de mens en brengt Hij ons de enige weg voor het najagen van reiniging en redding. Alleen als we de realiteit van de waarheid aannemen als ons leven, worden als mensen die God gehoorzamen en aanbidden, zullen we gekwalificeerd bevonden worden om in het koninkrijk van God geleid te worden en Gods beloften en zegeningen ontvangen. De drie werkfases van Gods redding van de mens zijn sterk met elkaar verbonden. Elke fase is onmisbaar, gaat hoger en dieper dan de vorige. Ze zijn allemaal het werk van één God en alleen de drie fases van Gods werk zijn het complete werk van de redding van de mensheid.

De drie namen – Jehova, Jezus en Almachtige God – zijn de verschillende namen die God heeft aangenomen in het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk. God neemt verschillende namen aan, omdat Zijn werk per tijdperk verschilt. God gebruikt een nieuwe naam om een nieuw tijdperk in te luiden en het werk van dat tijdperk te vertegenwoordigen. Gods naam was Jehova in het Tijdperk van de Wet en Jezus in het Tijdperk van Genade. God gebruikt een nieuwe naam - Almachtige God - in het Tijdperk van het Koninkrijk en vervult zo de profetieën van het boek Openbaring: “Schrijf aan de ​engel​ van de ​gemeente​ in Filadelfia ... Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam” (Op. 3:7, 12). “‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de ​Heer, ‘ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige’” (Op. 1:8). Hoewel Gods namen en werk in de drie tijdperken verschillen, is er in essentie maar één God en de bron is dezelfde.

Gods reddingswerk omvat voornamelijk drie werkfases. In elk tijdperk gebruikte Hij een andere naam, maar de essentie van God verandert nooit. De drie werkfases zijn door één God ingesteld. Jehova, Jezus en Almachtige God zijn dus één en dezelfde God. Jezus was de verschijning van Jehova en Almachtige God is de wedergekomen Heer Jezus. Almachtige God is dus de ene ware God die de hemel en de aarde en alle dingen geschapen heeft. Hij voert het bevel over alle dingen, is soeverein ten aanzien van alles en is de eeuwige en enige Schepper.

In de drie fases van het reddingswerk heeft God Zijn complete gezindheid aan de mens geopenbaard, zodat wij konden zien dat Gods gezindheid niet alleen uit genade en liefde bestaat, maar ook uit rechtvaardigheid, majesteit en toorn, dat Hij in de kern heiligheid en rechtvaardigheid is, en waarheid en liefde, en dat Gods gezindheid en Gods gezag en macht niet in het bezit zijn van enig geschapen of niet geschapen wezen. Wij geloven dat alle woorden die God sinds de schepping tot aan het einde van de wereld heeft gesproken de waarheid zijn. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Gods woorden zullen nooit voorbijgaan. Elk woord zal in vervulling gaan!

De bijbelteksten is ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige:Wat zijn de doelstellingen van De Kerk van Almachtige God?

Mogelijk vindt u dit ook interessant