Wat is het verschil tussen Christendom en De Kerk van Almachtige God?

21 juni 2018

Het Christendom en De Kerk van Almachtige God geloven in dezelfde God. Mensen die de geschiedenis van de religie begrijpen, weten dat het Judaïsme in Israël werd geboren uit het werk dat Jehova God in het Tijdperk van de Wet heeft verricht. Het Christendom, Katholicisme en de Oosterse Orthodoxie zijn allemaal kerken die verschenen nadat de vleesgeworden Heer Jezus het verlossingswerk had verricht. Op dezelfde manier kwam De Kerk van Almachtige God tot stand toen God vlees werd gedurende de laatste dagen om het werk van het oordeel te verrichten. Christenen in het Tijdperk van Genade lezen het Oude en Nieuwe Testament van de Bijbel en christenen van De Kerk van Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk lezen nu Het Woord verschijnt in het vlees, dat door God persoonlijk werd gesproken in de laatste dagen. Het Christendom houdt vast aan het werk van de verlossing dat de Heer Jezus gedurende het Tijdperk van Genade heeft verricht en De Kerk van Almachtige God aanvaardt het werk van het oordeel van de laatste dagen van de wedergekomen Heer Jezus, Almachtige God. Het verschil tussen het Christendom en De Kerk van Almachtige God is dat het Christendom vasthoudt aan het werk dat God heeft gedaan tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade, terwijl De Kerk van Almachtige God vasthoudt aan het werk van het oordeel, te beginnen bij het huis van God, dat God heeft uitgevoerd in de laatste dagen. De verschillen tussen het Christendom en De Kerk van Almachtige God zijn verwant met de verschillen tussen het Christendom en het Judaïsme: tijdens het Tijdperk van Genade heeft de Heer Jezus het verlossingswerk van de mensheid verricht op het fundament van het werk van het Tijdperk van de Wet uit het Oude Testament. Maar de hogepriesters, schriftgeleerden en farizeeën van het Judaïsme erkenden niet dat de Heer Jezus de incarnatie van Jehova is; dat Hij de Messias was op wie ze wachtten. Ze hingen koppig aan de wetten en geboden van het Oude Testament, verkondigd door Jehova God. Ze kruisigden bovendien de genadige Heer Jezus, die de mensheid had gered, een belediging van Gods gezindheid. God verwierp het gehele Judaïsme, dat vasthield aan de wetten van het Oude Testament en bracht Zijn redding aan de heidenen, die na het aanvaarden en volgen van de Heer Jezus de kerken van het Nieuwe Testament vormden en die ook wel het Christendom werden genoemd. De Joden ondertussen, die vasthielden aan het werk van Jehova God van het Tijdperk van de Wet uit het Oude Testament, en die het werk van de verlossing van de Heer Jezus verwierpen, vormden wat wel het Judaïsme wordt genoemd. Evenzo heeft Almachtige God in het Tijdperk van het Koninkrijk, op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade, de waarheid uitgedrukt en het oordeelswerk verricht, te beginnen in het huis van God. In alle christelijke denominaties zijn er veel mensen die de waarheid liefhebben en naar de verschijning van de Heer verlangen; zij hebben de woorden van Almachtige God gelezen en hebben die herkend als de stem van God. Ze waren er zeker van dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is en hebben Almachtige God geaccepteerd; hierdoor is De Kerk van Almachtige God ontstaan. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het Christendom en De Kerk van Almachtige God in dezelfde God geloven: de Heer die hemel en aarde en alle dingen heeft geschapen. Alleen de naam en het werk van God waar mensen aan vasthouden zijn verschillend: De Kerk van Almachtige God houdt vast aan de nieuwe naam van God in het Tijdperk van het Koninkrijk en aanvaardt het nieuwe werk dat wordt uitgevoerd door God in de laatste dagen, terwijl het Christendom vasthoudt aan de naam van God in het Tijdperk van Genade en het oude werk dat God in de vorige tijdperken heeft verricht, aanneemt. Dit is het belangrijkste verschil tussen het Christendom en De Kerk van Almachtige God. De God waar beide in geloven, echter, is dezelfde: De enige, ware God die hemel en aarde en alle dingen heeft geschapen. Dit is een feit wat niemand kan verdraaien of ontkennen!

Veel christenen geloven dat ze alleen het verlossingswerk van de Heer Jezus hoeven aan te nemen om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan en niet ook het werk van het oordeel van Almachtige God van de laatste dagen. Dergelijke opvattingen zijn totaal onjuist. Tijdens het Tijdperk van Genade heeft de Heer Jezus het verlossingswerk volbracht. Mensen werden gered vanwege hun geloof en werden niet langer door de wet veroordeeld en ter dood gebracht om hun overtredingen. Maar de Heer Jezus vergaf alleen de zonden van de mens en niet de zondige aard van de mens of bood daar een oplossing voor. De satanische gezindheid binnenin de mens – arrogantie en hoogmoed, egoïsme en hebzucht, valsheid en listigheid, en ongehoorzaamheid en oppositie tegen God – bleef bestaan. Mensen moesten nog volledig worden gereinigd, gered en gewonnen door God. Zo zei de Heer Jezus vaak dat Hij moet terugkeren. Op vele plekken in de Bijbel wordt geprofeteerd dat God zal terugkomen en oordelen en zo de heiligen in het koninkrijk van de hemel zal brengen. De vleesgeworden Almachtige God van de laatste dagen heeft alle waarheden verkondigd ten aanzien van de reiniging en redding van de mensheid en heeft het nieuwe werk van het oordeel uitgevoerd, beginnend bij het huis van God op het fundament van het werk van de verlossing van de Heer Jezus. Het is bedoeld om de zondige natuur van de mensheid weg te nemen en het voor de mens mogelijk te maken om geheel vrij te komen van de banden en beperkingen van de zonde, het leven van de waarachtige mens te leiden en door God gewonnen te worden, en de prachtige bestemming die God voor de mens bereid heeft, binnen te treden. Het kan worden gezegd dat het werk van de verlossing dat door de Heer Jezus volbracht is, het fundament is van het reddingswerk van God van de laatste dagen, terwijl het werk van het oordeel van de laatste dagen de kern is van het reddingswerk van God. Dit is voor de redding van de mensheid de belangrijkste en meest essentiële fase van het werk. Alleen degenen die het werk van het oordeel van de laatste dagen van Almachtige God aanvaarden, zullen de kans krijgen om gered te worden en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan en degenen te worden die voor God worden opgenomen. Tegenwoordig hebben sommige mensen van de verschillende denominaties van de religieuze wereld ontdekt dat Almachtige God de wederkomst is van de Heer Jezus tijdens de laatste dagen en derhalve hebben zij Almachtige God aangenomen en zijn begonnen Hem te volgen. Sommige ongelovigen hebben Almachtige God ook aangenomen vanwege de door Almachtige God verkondigde waarheden. Deze mensen, die geloven in Almachtige God, vormen De Kerk van Almachtige God. Onder de leiding van Christus van de laatste dagen, Almachtige God, begrijpen de christenen van De Kerk van Almachtige God door ervaring en het in praktijk brengen van de woorden van Almachtige God geleidelijk veel waarheden en hebben zij duidelijk de bron en de essentie van de verdorvenheid van de mensheid begrepen. Onder het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden hebben mensen wis en waarachtig Gods rechtvaardige en onbeledigbare gezindheid geproefd. Omdat ze God kennen, zijn ze geleidelijk aan God gaan vrezen, het kwaad gaan vermijden en gaan leven naar Gods woorden. Met hun inzicht in de waarheid zijn de mensen geleidelijk tot een verdieping gekomen in hun kennis van God. Zij zijn God steeds meer gaan gehoorzamen en hebben steeds meer waarheden in praktijk gebracht. Zonder het te beseffen, zullen deze mensen zich volledig van zonde hebben bevrijd en heiligheid hebben verkregen. De christenen die het nieuwe werk van Almachtige God niet aannemen, geloven ondertussen nog steeds in het Christendom. Zij houden vast aan de naam van de Heer Jezus, blijven bij de lering van de Bijbel en zijn allang door God in de duisternis geworpen, waarmee ze de zorg en bescherming van God hebben verloren. Dit is een vaststaand feit. Als mensen geen berouw blijven tonen en blindelings in opstand komen tegen de in de laatste dagen wedergekomen Heer Jezus, Almachtige God, en Hem veroordelen, en weigeren het werk van oordeel van de laatste dagen van Almachtige God te aanvaarden, dan zullen zij uiteindelijk allemaal door Gods werk worden geëlimineerd.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud