De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Recital-latest-expression
Uitspraken van Almachtige God (De weg naar het kennen van God)

Categorieën

Recital-Christ-expression
Uitspraken van Christus van de laatste dagen (Selecties)

Gods heiligheid (II)     Deel twee

Wat betreft de heiligheid van Gods wezen, de laatste keer hebben we hierover een beetje gecommuniceerd en dat diende als inspiratie voor de kennis die de mensen van Gods heiligheid hadden, maar dat is niet genoeg. Het is niet voldoende om mensen Gods heiligheid volledig te laten begrijpen, noch kan het voldoende helpen hen tot het inzicht te laten komen dat Gods heiligheid uniek is. Bovendien is het niet voldoende in staat mensen het aspect van de ware betekenis van heiligheid te doen begrijpen, want het wordt volledig belichaamd in God. Daarom is het noodzakelijk dat we doorgaan met onze communicatie over dit onderwerp. De laatste keer ging onze communicatie over drie onderwerpen, we moeten dus nu het vierde onderwerp bespreken. We zullen beginnen met het lezen van de Schrift.

De verleiding van Satan

Mat. 4:1–4 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Dit zijn de woorden waarmee de duivel allereerst probeerde de Heer Jezus te verleiden. Wat is de inhoud van wat de duivel zei? (“Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.”) De woorden die de duivel sprak zijn behoorlijk eenvoudig, maar is er misschien een probleem met de essentiële inhoud van deze woorden? (Ja.) Wat is het probleem? Hij zei, “Als u de Zoon van God bent,” maar wist hij in zijn hart dat de Heer Jezus de Zoon van God was? Wist hij dat Hij Christus was? (Ja.) Waarom zei hij dan “Als u … bent”? (Hij probeerde God te verleiden.) Natuurlijk probeerde hij God te verleiden, maar wat was daarmee zijn bedoeling? Hij zei: “Als u de Zoon van God bent.” In zijn hart wist hij dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God was, dat was hem in zijn hart volkomen duidelijk, maar ondanks dat, onderwierp hij zich aan Hem of aanbad hij Hem? (Nee.) Wat wilde hij doen? Hij wilde dit doen en sprak deze woorden om de Heer Jezus kwaad te maken en Hem te verleiden en te laten reageren, en de Heer Jezus voor de gek te houden en Hem dingen te laten doen volgens zijn manier van denken en Hem in zijn macht te krijgen. Is het niet dit dat werd bedoeld? In Satans hart wist hij duidelijk dat dit de Heer Jezus Christus was, maar hij zei het toch. Is dat niet Satans natuur? Wat is Satans natuur? (Sluw en kwaadaardig te zijn en geen eerbied te hebben voor God.) Hij heeft geen eerbied voor God. Wat is het negatieve aan wat hij hier deed? Wilde hij niet God aanvallen? Hij wilde deze methode gebruiken om God aan te vallen en sprak: “Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen”, is dit niet Satans kwade bedoeling? (Ja.) Wat probeerde hij echt te doen? Zijn bedoeling was heel duidelijk: Hij probeerde een methode te gebruiken om de positie en identiteit van de Heer Jezus Christus te weerleggen. Hij zei: “Als u de Zoon van God bent, maak dan van deze stenen broden. Als u het niet doet dan bent u niet de Zoon van God en doet u gewoon dit werk niet.” Is het dat wat hier wordt bedoeld? Hij wilde deze methode gebruiken om God aan te vallen, hij wilde Gods werk ontmantelen en vernietigen; dit is de kwaadaardigheid van Satan. Zijn boosaardigheid is een natuurlijke uitdrukking van zijn natuur. Hoewel hij wist dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God was, de ware incarnatie van God Zelf, kon hij toch niet anders dan zoiets doen, God achtervolgen, Hem continu aanvallen, alle moeite doen Gods werk te verstoren en te vernietigen.

Laten we nu deze zin die Satan gebruikte eens analyseren: “beveel dan die stenen in broden te veranderen.” Van stenen brood maken – betekent dat iets? Als er voedsel is, waarom zou je het dan niet eten? Waarom is het nodig van stenen voedsel te maken? Zit hier een betekenis in? (Nee.) Hoewel Hij de hele tijd vastte, had de Heer Jezus toch wel voedsel om te eten? Had Hij eten? (Dat had Hij.) Hier zien we dus de ongerijmdheid van Satans gebruik van deze zin. Satan doet een aantal dingen. Je ziet zijn arglistige en boosaardige natuur en je ziet hoe hij Gods werk vernietigt, en het is zo hatelijk en tergend. Maar, aan de andere kant, herken je niet ook een kinderlijke, absurde natuur achter zijn woorden en daden? (Ja.) Dit is een onthulling over Satans natuur; hij heeft deze natuur en zal dit soort dingen doen. Op mensen komt deze zin ongerijmd en belachelijk over. Maar zulke woorden kunnen inderdaad door Satan worden geuit. Kunnen we zeggen dat hij dom is? Absurd? Satans kwaad is overal en wordt constant geopenbaard. En hoe antwoordt de Heer Jezus hierop? (“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”) Hebben deze woorden enige kracht? (Dat hebben ze.) Waarom zeggen we dat ze kracht hebben? (Ze zijn de waarheid.) Juist. Deze woorden zijn de waarheid. Welnu, leeft de mens bij brood alleen? De Heer Jezus vastte veertig dagen en nachten. Kwam Hij om van de honger? (Nee.) Hij kwam niet om van de honger, dus benaderde Satan Hem en spoorde Hem aan van de stenen voedsel te maken door dit soort dingen te zeggen: “Als u de stenen in voedsel zou veranderen, zou u dan niet iets te eten hebben? Zou u dan niet hoeven te vasten, geen honger meer te hoeven lijden?” Maar de Heer Jezus sprak, “De mens leeft niet van brood alleen,” wat betekent, dat hoewel de mens in een fysiek lichaam leeft, datgene wat hem leven geeft, wat het zijn fysieke lichaam mogelijk maakt te leven en te ademen, niet voedsel is, maar alle woorden die door Gods mond zijn gesproken. Aan de ene kant beschouwt de mens deze woorden als de waarheid. De woorden geven hem geloof, geven hem het gevoel dat hij op God kan vertrouwen, dat God waarheid is. Aan de andere kant, hebben deze woorden niet ook een praktisch aspect? (Dat hebben ze.) Waarom? Omdat de Heer Jezus veertig dagen en nachten heeft gevast en Hij daar nog steeds staat en in leven is. Is dit geen illustratie? Hij heeft veertig dagen en nachten niets, geen enkel voedsel, gegeten. Hij is nog steeds in leven. Dit is het krachtige bewijs van Zijn zin. Het is een eenvoudige zin, maar, wat de Heer Jezus betreft, was deze zin uit Zijn hart Hem door iemand anders geleerd, of bedacht Hij de zin alleen als antwoord op wat Satan tegen Hem had gezegd? Denk daar eens over na. Om het op een andere manier te zeggen: God is waarheid en God is leven, maar was Gods waarheid en leven een latere toevoeging? Was het geboren uit ervaring? (Nee.) Nee, het is God aangeboren, wat betekent dat waarheid en leven Gods wezen zijn. Wat Hem ook gebeurt, wat Hij openbaart is waarheid. Deze waarheid, deze zin – of de inhoud ervan nu lang of kort is – kan de mens laten leven, hem leven geven; de zin kan de mens in staat stellen om, in zichzelf, waarheid en duidelijkheid over de levensweg te vinden, en het hem mogelijk maken vertrouwen in God te hebben. In andere woorden: de bron van Gods gebruik van deze zin is positief. Kunnen we dus zeggen dat dit positieve ding heilig is? (Ja.) Satans zin komt voor uit Satans natuur. Satan openbaart zijn kwade natuur, zijn kwaadaardige natuur, overal en altijd. Doet Satan deze openbaringen uit zichzelf? (Ja.) Zet iemand hem ertoe aan? Helpt iemand hem erbij? Dwingt iemand hem ertoe? (Nee.) Hij spreek ze alle uit eigen beweging uit. Dit is Satans boosaardige natuur. Wat God ook doet en hoe Hij het ook doet, Satan volgt Hem op de voet. Het wezen en de ware eigenschappen van deze dingen die Satan zegt en doet, zijn Satans wezen – zijn kwaadaardige, boosaardige wezen. Wat zien we, als we doorlezen, dat Satan nog meer zegt? Laten we hieronder verder lezen.

Mat. 4:5–7 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”’ Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’

Laten we het eerst eens over deze zin van Satan hebben. De zin luidt, “Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden.” en daarna wordt er uit de Schrift geciteerd, “Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.” Hoe voel je je wanneer je de woorden van Satan hoort? Zijn ze niet heel kinderachtig? Ze zijn kinderachtig, ongerijmd en walgelijk. Waarom zou ik dit zeggen? Satan heeft altijd iets dwaas in de zin, hij gelooft zelf dat hij heel slim is en hij citeert regelmatig de Schrift – zelfs het woord van God zelf. Hij probeert deze woorden om te draaien tegen God om Hem ermee aan te vallen of ermee te verleiden. Het doel dat hij hiermee heeft is het plan van Gods werk te vernietigen. Niettemin, valt je iets op aan de woorden die Satan zegt? (Ze bevatten kwaadaardige bedoelingen.) Satan is altijd een verleider geweest; hij spreekt niet rechtdoorzee, hij draait om de zaak heen, hij spreekt met een omweg en gebruikt daarbij verleiding, misleiding en verlokking. Satan verleidt zowel God als de mens: Hij denkt dat God en de mens beiden dom en dwaas zijn en niet in staat de dingen duidelijk te onderscheiden zoals ze zijn. Satan denkt dat noch God noch de mens zijn wezen zal doorzien en dat noch God noch de mens door zijn bedrieglijke en sinistere bedoeling heen zal prikken. Is het niet dit dat Satan dwaas maakt? Daarnaast citeert Satan openlijk de Schrift; hij denkt dat hij hiermee wat hij zegt geloofwaardiger maakt, dat je de fouten er niet uit zou kunnen halen en niet zou kunnen voorkomen er door te worden misleid. Is het niet dit wat Satan absurd en kinderachtig maakt? (Ja.) Dit is net als wanneer mensen het Evangelie verkondigen en van God getuigen; zijn er ook dan geen ongelovigen die iets soortgelijks zeggen als Satan? Heb je mensen wel eens iets soortgelijks horen zeggen? (Ja.) Hoe voel je je wanneer je dit soort dingen hoort? Voel je walging? (Ja.) Wanneer het je doet walgen, voel je dan ook weerzin en afkeer? (Ja.) Kun je, als je deze gevoelens hebt, onderkennen dat Satan en de verdorven gezindheid van Satans werken in de mens kwaadaardig zijn? Realiseer je weleens in je hart iets als: “God spreekt nooit op deze manier. Satans woorden brengen aanvallen en verleiding, zijn woorden zijn absurd, belachelijk, kinderachtig en walgelijk. God zou echter in Zijn spreken en Zijn daden nooit zulke methoden gebruiken om over Zijn werk te spreken of Zijn werk uit te voeren en Hij heeft dat nooit gedaan.” Natuurlijk kunnen mensen in zulke situaties slechts terugvallen op een beetje ervaring en hebben ze nog geen idee van Gods heiligheid, nietwaar? Met jullie huidige gestalte voelen jullie hoogstens dit: “Alles wat God zegt is de waarheid, het is heilzaam voor ons en we moeten het accepteren”; ongeacht of jullie dit kunnen accepteren of niet, zeggen jullie zonder uitzondering dat Gods woord waar is en God waarheid, jullie weten echter niet dat waarheid op zichzelf heiligheid is en de God heilig is.

Dus wat was het antwoord van de Heer Jezus op de woorden van Satan? (Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’) Zit er waarheid in deze uitspraak van de Heer Jezus? (Ja.) Er zit waarheid in. Oppervlakkig gezien lijkt het op een gebod dat mensen moeten gehoorzamen, het is een heel eenvoudige zin, maar het is er een die zowel de mens als Satan vaak hebben geschonden. De Heer Jezus zei tegen Satan, “Stel de Heer, uw God, niet op de proef,” omdat dit iets is dat Satan vaak deed en zijn uiterste best deed om te doen; je kunt zelfs zeggen dat Satan dit schaamteloos deed. Het ligt in Satans wezenlijke natuur God niet te vrezen en in zijn hart geen eerbied voor God te hebben. Dus zelfs toen Satan naast God stond en Hem kon zien, kon Satan het niet nalaten God te verleiden. Daarom sprak de Heer Jezus tot Satan, “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.” Dit is een zin die God vaak tegen Satan heeft gezegd. Is het niet passend deze zin zelfs vandaag de dag te gebruiken? (Ja.) Waarom? (Omdat ook wij God vaak verleiden.) Mensen verleiden God vaak, maar waarom doen mensen dit zo vaak? Is het omdat mensen vol zijn van de zondige satanische gezindheid? (Ja.) Dus is wat Satan hierboven zei iets dat mensen vaak zeggen? (Ja.) In welke situaties? Je zou kunnen zeggen dat mensen onafhankelijk van tijd of plaats dit soort dingen hebben gezegd. Dit bewijst dat de gezindheid van de mensen exact dezelfde is als de verdorven gezindheid van Satan. De Heer Jezus sprak een eenvoudige zin, een zin die waarheid vertegenwoordigt, een zin die mensen nodig hebben. Was de Heer Jezus in deze situatie eigenlijk wel met Satan aan het discussiëren? Zat er iets confronterends in wat Hij tot Satan sprak? (Nee.) Hoe beschouwde de Heer Jezus in Zijn hart de verleiding van Satan? Deed het Hem walgen, voelde Hij afkeer? (Ja.) De Heer Jezus voelde afkeer en walging maar Hij ging niet de discussie aan met Satan en nog minder sprak Hij over grootste principes, is dat niet zo? (Ja.)

Waarom is dat? (De Heer Jezus wilde Satan niet erkennen.) Waarom wilde Hij Satan niet erkennen? (Omdat Satan altijd zo is, hij kan nooit veranderen.) Zouden we kunnen zeggen dat Satan onredelijk is? (Ja, dat zouden we.) Kan Satan erkennen dat God waarheid is? Satan zal nooit erkennen dat God waarheid is en nooit toegeven dat God waarheid is; dit is zijn natuur. Bovendien is er nog iets in Satans natuur dat mensen afstotend vinden, wat is dat? Bij zijn pogingen de Heer Jezus te verleiden geloofde Satan dat zelfs wanneer hij God zou verleiden en niet in zijn opzet zou slagen, hij het toch zou proberen. Ondanks het feit dat hij zou worden bestraft, zou hij het toch doen. Ondanks het feit dat hij er niets mee zou winnen, zou hij het toch doen en volhardde en verzette hij zich tot het bittere einde tegen God. Wat voor soort natuur is dit? Is dat niet kwaadaardig? (Ja.) Hij die woedend wordt als God wordt genoemd, heeft hij God gezien? Hij die kwaad wordt als God wordt genoemd, kent hij God? Hij weet niet wie God is, gelooft niet in Hem en God heeft niet tot hem gesproken. God heeft hem nooit lastiggevallen, dus waarom is hij zo kwaad? Zouden we kunnen zeggen dat deze persoon kwaadaardig is? Zou dit iemand zijn met een kwaadaardige natuur? Welke trends er ook zijn in de wereld, of het nu op het gebied van plezier, eten, beroemdheden, of mooie mensen is, niets van deze dingen stoort hen, maar als één keer het woord ‘God’ wordt genoemd raken ze geïrriteerd; zou dit geen voorbeeld zijn van een kwaadaardige natuur? Dit is voldoende bewijs van de kwaadaardige natuur van de mens. Welnu, als jullie voor jezelf spreken, zijn er dan momenten wanneer waarheid wordt gesproken, wanneer Gods beproevingen voor de mensheid ter sprake worden gebracht, of wanneer Gods oordeelswoorden tegen de mens worden genoemd, jullie irritatie en afkeer voelen en jullie er niet over willen horen? Jullie denken misschien in jullie hart: Hoe kan dit de waarheid zijn? Hebben niet alle mensen gezegd dat God waar is? Dit is niet waar, dit zijn duidelijk slechts Gods woorden van vermaning aan de mens! Sommige mensen kunnen zelfs walging in hun hart voelen: Dit wordt elke dag ter sprake gebracht, de beproevingen die Hij ons oplegt worden genoemd, net als Zijn oordeel; wanneer komt aan dit alles een einde? Wanneer zullen we de goede bestemming ontvangen? Het is niet bekend waar deze onredelijke woede vandaan komt. Wat voor soort natuur is dit? (Een kwaadaardige natuur.) Het wordt ingegeven door de kwaadaardige natuur van Satan. Wat betreft God in relatie tot de kwaadaardige natuur van Satan en de verdorven gezindheid van de mens, Hij discussieert of kibbelt nooit met mensen en maakt Zich niet druk als mensen uit onwetendheid handelen. Jullie zullen zien dat God dingen anders bekijkt dan mensen en bovendien zullen jullie Hem geen gebruik zien maken van menselijke gezichtspunten, kennis, wetenschap, filosofie of voorstellingen hoe dingen moeten worden aangepakt. In tegendeel, alles wat God doet en alles wat Hij openbaart is verbonden met waarheid. Dat wil zeggen, elk woord dat Hij spreekt en elke actie die Hij heeft ondernomen betreft de waarheid. Deze waarheid en deze woorden zijn niet zomaar een ongegronde fantasie, maar worden veeleer door God uitgedrukt omwille van Gods wezen en Zijn leven. Omdat deze woorden en het wezen van alles wat God heeft gedaan waarheid zijn, kunnen we zeggen dat Gods wezen heilig is. Met andere woorden, alles wat God zegt en doet, brengt mensen leven en licht; het stelt mensen in staat positieve dingen en de realiteit van deze positieve dingen te zien, en laat hen op het juiste pad wandelen. Deze dingen zijn bepaald vanwege Gods wezen en vastgesteld omwille van de essentie van Zijn heiligheid. Jullie hebben het gezien, nietwaar? We zullen doorgaan met de Schriftlezing.

Mat. 4:8–11 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

Satan, de duivel, zet, nadat zijn vorige twee valstrikken zijn mislukt nog een valstrik: Hij toonde de Heer Jezus alle koninkrijken van de wereld en hun glorie en vroeg Hem de duivel te aanbidden. Wat valt je op over de ware eigenschappen van de duivel in deze situatie? Is Satan de duivel niet absoluut schaamteloos? (Ja.) Hoe schaamteloos wil je het hebben? Alles is door God geschapen en toch keert Satan het om en toont het God en zegt: “Zie de rijkdom en glorie van al deze koninkrijken. Als u mij aanbidt geef ik ze u allemaal.” Is dat geen omkering van de rollen? Is Satan niet schaamteloos? God heeft alles gemaakt, maar was het voor Zijn plezier?

God gaf alles aan de mensheid, maar Satan wilde het allemaal afpakken en zegt na afloop: “Aanbid mij!” “Aanbid mij en ik geef dit alles aan u.” Dit is het lelijke gezicht van Satan; het is absoluut schaamteloos, nietwaar? Satan kent niet eens de betekenis van het woord schaamte, dit is slechts een ander voorbeeld van zijn kwaadaardigheid. Hij weet niet eens wat ‘schaamte’ is. Satan weet heel goed dat God alles heeft geschapen en dat Hij het beheert en er zijn heerschappij erover uitoefent. Alles behoort aan God, niet aan de mens en nog minder aan Satan, en toch zegt Satan brutaalweg dat hij alles aan God zal geven. Doet Satan niet opnieuw iets absurds en schaamteloos? God haat Satan nu nog meer, nietwaar? En toch, wat Satan ook probeerde, trapte de Heer Jezus erin? (Nee.) Wat zei de Heer Jezus? (“Aanbid de Heer, uw God.”) Heeft deze zin een praktische betekenis? (Ja.) Wat voor soort praktische betekenis? We zien Satans kwaadaardigheid en schaamteloosheid in zijn spreken. Dus als de mensen Satan zouden aanbidden, wat zou dan de uitkomst zijn? Zouden de mensen dan de rijkdom en glorie van alle koninkrijken ontvangen? (Nee.) Wat zouden zij ontvangen? Zou de mensheid even schaamteloos en belachelijk worden als Satan? (Ja.) Zij zouden dan in niets verschillen van Satan. Daarom sprak de Heer Jezus deze zin, die belangrijk is voor elk afzonderlijk individu: “U zult de Heere uw God aanbidden en Hem alleen zult u dienen,” een zin die stelt dat als je iemand anders dan de Heer, dan God Zelf, aanbidt, als je Satan aanbidt, je je in dezelfde vuiligheid wentelt als Satan. Je zou dan delen in Satans schaamteloosheid en kwaadaardigheid, en net als Satan zou je God verleiden en Hem aanvallen. En wat zal dan je einde zijn? Je zult worden veracht door God, worden neergeslagen door God en door Hem worden vernietigd, nietwaar? Probeerde Satan het opnieuw nadat hij de Heer Jezus meerdere keren zonder succes had verleid? Satan probeerde het niet nog een keer en ging weg. Wat bewijst dit? Het bewijst dat Satans kwaadaardige natuur, zijn boosaardigheid, zijn absurditeit en ongerijmdheid het niet waard zijn onder Gods aandacht te worden gebracht. De Heer Jezus heeft Satan in slechts drie zinnen verslagen, waarna Satan met zijn staart tussen de benen het hazenpad koos, te beschaamd om nogmaals zijn gezicht te vertonen, en hij verleidde de Heer Jezus nooit meer opnieuw. Omdat de Heer Jezus de verleiding van Satan had weerstaan kon Hij nu makkelijk doorgaan met het werk dat Hij te doen had en de taken opnemen die voor Hem lagen. Heeft iets wat de Heer Jezus zei of deed in deze situatie, wanneer het nu wordt toegepast, praktische betekenis voor iedereen? (Ja.) Wat voor soort praktische betekenis? Is het verslaan van Satan iets gemakkelijks om te doen? (Nee.) Wat is het dan? Moeten mensen een duidelijk begrip hebben van Satans kwaadaardige natuur? Moeten mensen een nauwkeurig begrip hebben van Satans verleidingen? (Ja.) Als je Satans verleidingen in je eigen leven ervaart, en je in staat bent Satans kwaadaardige natuur erin op te merken, zou je dan de verleiding kunnen weerstaan? Als je Satans absurditeit en ongerijmdheid kent, zou je dan nog steeds achter Satan staan en God aanvallen? (Nee, dat zouden we niet.) Als je begrijpt hoe Satans kwaadaardigheid en schaamteloosheid door jou worden geopenbaard – als je deze dingen duidelijk herkent en weet – zou je dan nog steeds God op deze manier aanvallen en verleiden? (Nee, dat zouden we niet.) Wat zul je in plaats daarvan doen? (We zullen tegen Satan in opstand komen en hem verlaten.) Is dat iets gemakkelijks om te doen? (Nee.) Het is niet gemakkelijk. Om dit te doen moeten mensen regelmatig bidden, ze moeten vaak voor Gods aangezicht verschijnen en ze moeten zichzelf altijd onderzoeken. Ze moeten zich onderwerpen aan Gods discipline, Zijn oordeel en Zijn tuchtiging, en alleen op deze manier kunnen mensen geleidelijk afstand nemen van Satans bedrog en controle.

Uit de dingen die Satan heeft gezegd kunnen we opmaken wat het wezen van Satan is. Allereerst kan in het algemeen worden gezegd dat Satans wezen kwaadaardig is, iets dat in contrast staat met de heiligheid van God. Waarom zeg ik dat Satans wezen kwaadaardig is? Je dient naar de consequenties van wat Satan de mensen aandoet te kijken om dit te kunnen zien. Satan verderft en controleert de mens en de mens handelt onder de verdorven gezindheid van Satan en leeft in een wereld die is verdorven door Satan, tussen zondige mensen. De massa wordt onbewust bezeten en geassimileerd door Satan en dus heeft de mens het verdorven wezen van Satan, dat Satans natuur is. Hebben jullie uit alles wat Satan heeft gezegd en gedaan zijn arrogantie kunnen aflezen? Hebben jullie zijn bedrog en boosaardigheid gezien? Hoe openbaart Satans arrogantie zich voornamelijk? Heeft Satan altijd Gods plaats willen innemen? Satan heeft altijd Gods werk willen afbreken en zelf Zijn positie willen innemen, opdat mensen Satan zouden volgen, ondersteunen en aanbidden; dit is de arrogante natuur van Satan. Wanneer Satan mensen verderft, vertelt hij dat hen dan rechtstreeks wat ze moeten doen? Wanneer Satan God verleidt, zegt hij dan openlijk: “Ik verleid u, ik ga u aanvallen”? Dat doet hij absoluut niet. Welke methode gebruikt Satan? Hij verlokt, verleidt, valt aan en plaatst valstrikken, en citeert daarvoor zelfs de Schrift. Satan spreekt en handelt op verschillende manieren om zijn sinistere motieven te verwezenlijken. Nadat Satan dit heeft gedaan, wat kan dan opgemaakt worden uit wat zich in de mens heeft gemanifesteerd? Zijn mensen niet arrogant? De mens heeft duizenden jaren geleden onder Satans verderfelijke invloed en is dus arrogant, uitzonderlijk verwaand, leugenachtig, kwaadaardig en onredelijk geworden. Al deze dingen zijn veroorzaakt door Satans natuur. Omdat Satans natuur kwaadaardig is, heeft hij deze kwaadaardige natuur doorgegeven aan de mens en de mens deze kwaadaardige, verdorven gezindheid gegeven. Derhalve leeft de mens onder de verdorven satanische gezindheid en verzet de mens zich, net als Satan, tegen God, valt God aan en verleidt Hem in zo’n mate dat de mens God niet aanbidt en Hem niet in zijn hart vereert.

De bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

00:00
00:00

0zoekresulta(a)t(en)