Christelijk koor ‘De roep en redding van Gods liefde musical’ Toneelstuk

26 april 2019

1.Het leed van de verdorven mensheid

De mens is met God door de tijd heen gewandeld en toch weet de mens niet dat God regeert over het lot van alle dingen en levende wezens of hoe God alle dingen orkestreert en richting geeft. Dit is iets dat de mens al sinds lang vervlogen tijden is ontgaan. De reden hiervoor is niet dat Gods wegen zo ongrijpbaar zijn, of dat Gods plan nog moet worden gerealiseerd, maar dat het hart en de geest van de mens te ver bij God vandaan zijn. Daarom blijft een mens, zelfs als hij God volgt, onbewust in dienst van Satan.

Niemand zoekt actief naar Gods voetstappen of verschijning en niemand wil onder de zorg en de hoede van God bestaan. De mens is eerder bereid om te vertrouwen op de aantasting door Satan en de duivel, zodat hij zich aan deze wereld en aan de leefregels van de slechte mensheid kan aanpassen. Op dit punt zijn het hart en de geest van de mens geofferd aan Satan en worden ze zijn voedsel. Bovendien worden het hart en de geest van de mens een plek waar Satan kan verblijven, een speeltuin voor hem.

De mens begrijpt zo onbewust de principes van het mens-zijn niet meer, net zomin als de waarde en het doel van zijn bestaan. De wetten van God en het verbond tussen God en de mens vervaagt geleidelijk in het hart van de mens en de mens zoekt niet langer naar God en geeft Hem geen gehoor meer. zoekt niet langer naar God en geeft Hem geen gehoor meer. Naarmate de tijd verstrijkt, begrijpt de mens niet meer waarom God de mens heeft geschapen, evenmin begrijpt hij de woorden die uit de mond van God komen, noch realiseert hij zich alles dat van God komt. De mens begint zich te verzetten tegen de wetten en besluiten van God; het hart en de geest van de mens raken afgestompt. … God verliest de mens die Hij oorspronkelijk heeft geschapen en de mens verliest de wortel van zijn oorsprong. Dit is het verdriet van deze mensheid. Dit is het verdriet van deze mensheid.

Geselecteerd uit: ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

2.De ware toestand van de mens nadat hij door Satan verdorven is gemaakt

Gedurende vele jaren hebben de gedachtes waarop mensen ter wille van hun overleving hebben vertrouwd, hun harten aangetast tot op het punt waarop ze verraderlijk, laf en verachtelijk zijn geworden. Ze hebben niet alleen gebrek aan wilskracht en standvastigheid, maar ze zijn ook hebzuchtig, arrogant en koppig geworden. Ze hebben een volkomen gebrek aan enige standvastigheid die henzelf overstijgt, en meer nog, ze hebben geen greintje moed om de banden van deze duistere invloeden af te schudden. De gedachten en levens van mensen zijn verrot, hun visie op geloven in God is ondraaglijk lelijk en zelfs als mensen praten over hun visie op geloof in God dan is het gewoonweg ondraaglijk om aan te horen. Mensen zijn allemaal laf, incompetent, verachtelijk en zwak. Ze voelen geen walging voor de machten van de duisternis en ze hebben geen liefde voor het licht en de waarheid; integendeel, ze doen hun uiterste best om deze te verdrijven. Mensen zijn allemaal laf, incompetent, verachtelijk en zwak. Ze voelen geen walging voor de machten van de duisternis en ze hebben geen liefde voor het licht en de waarheid; integendeel, ze doen hun uiterste best om deze te verdrijven.

Geselecteerd uit: ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

3.De praktische God redt mensen in de onbekendheid

God is vlees geworden in deze tijd om het werk te doen dat Hij nog moet voltooien, om over dit tijdperk te oordelen en het tot een einde te brengen, om de mens te redden uit de zee van smart, om de mens geheel en al te overwinnen en zijn levensgezindheid te transformeren en om de mens te bevrijden van het lijden en de onderdrukking door donkere machten die zwart zijn als de nacht. Talrijk zijn de slapeloze nachten die God heeft moeten doorstaan ter wille van het werk van de mensheid. Vanuit de hoogte daalt Hij neer naar de laagste diepten en leeft in de levende hel. Ach! Hij brengt Zijn dagen door met de mens en heeft nooit geklaagd over de armoedigheid onder de mensen. Nooit vraagt Hij te veel van de mens, maar Hij verdraagt de grootste vernederingen als Hij in persoon Zijn werk uitvoert. Opdat de hele mensheid spoediger rust zou vinden, heeft Hij vernedering verdragen en onrecht ondergaan om naar de aarde te komen en is Hij in persoon het hol van de tijger binnengegaan om de mens te redden.

Geselecteerd uit: ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Geef een reactie

Delen

Annuleren