Dagelijkse woorden van God | Je moet je toewijding aan God in stand houden | Fragment 469

06 de november de 2020

Als mensen geen enkel vertrouwen hebben, is het voor hen niet eenvoudig om langs dit pad verder te gaan. Iedereen kan nu zien dat Gods werk niet in het minst overeenkomt met de noties van mensen. God heeft zo veel werk gedaan en zo veel woorden gesproken, die volledig afwijken van menselijke noties. Daarom moeten mensen het vertrouwen en de wilskracht hebben om zich te kunnen blijven scharen achter wat ze al gezien hebben en wat ze uit hun ervaringen hebben verkregen. Wat God ook doet in mensen, ze moeten in stand houden wat zijzelf bezitten, oprecht zijn ten overstaan van God en Hem helemaal tot het einde toegewijd zijn. Dit is de plicht van de mensheid. Mensen moeten datgene in stand houden wat ze horen te doen. Geloof in God vereist gehoorzaamheid aan Hem en het ervaren van Zijn werk. God heeft zo veel werk gedaan – men zou kunnen stellen dat het voor mensen allemaal vervolmaking, loutering en, meer nog, tuchtiging is. Er is niet één stap van Gods werk geweest die overeenkwam met menselijke noties; wat mensen hebben genoten, zijn Gods strenge woorden. Wanneer God komt, moeten mensen Zijn majesteit en Zijn toorn genieten. Maar hoe streng Zijn woorden eventueel ook zijn, Hij komt om de mensheid te redden en te vervolmaken. Als schepselen moeten mensen de plichten vervullen die ze horen te vervullen, en standvastig staan in hun getuigenis te midden van loutering. Bij elke beproeving moeten ze de getuigenis in stand houden die ze moeten geven, en dit klinkend doen omwille van God. Wie dit doet, is een overwinnaar. Ongeacht hoe God je loutert, je blijft vol vertrouwen en verliest nooit het vertrouwen in Hem. Je doet wat de mens hoort te doen. Dit is wat God van de mens vereist, en het hart van de mens moet in staat zijn om volledig naar Hem terug te keren en zich op elk moment dat voorbijgaat naar Hem toe te wenden. Dan is men een overwinnaar. Degenen naar wie God verwijst als ‘overwinnaars’ zijn degenen die nog altijd standvastig kunnen staan in hun getuigenis, en die hun vertrouwen in en toewijding aan God kunnen behouden terwijl ze onder invloed van Satan staan en door Satan worden belegerd – dat wil zeggen: wanneer ze zich onder de duistere machten bevinden. Als je ten overstaan van God, wat er ook gebeurt, nog altijd een zuiver hart kunt behouden en je oprechte liefde voor God kunt behouden, sta je standvastig in je getuigenis ten overstaan van God. Dit is waar God naar verwijst met een ‘overwinnaar’ zijn. Als je streven uitstekend is wanneer God je zegent, maar je je terugtrekt zonder Zijn zegeningen, is dat dan zuiverheid? Aangezien je er zeker van bent dat deze weg waar is, moet je hem tot het einde volgen; je moet je toewijding aan God in stand houden. Aangezien je hebt gezien dat God Zelf naar de aarde is gekomen om je te vervolmaken, moet je je hart volledig aan Hem geven. Als je Hem kunt blijven volgen, ongeacht wat Hij doet, zelfs als Hij helemaal aan het einde een ongunstige uitkomst voor je vaststelt, dan is dat het in stand houden van zuiverheid ten overstaan van God. Een heilig geestelijk lichaam en een zuivere maagd aan God offeren betekent het behouden van een oprecht hart ten overstaan van God. Voor de mensheid is oprechtheid zuiverheid, en is het vermogen om oprecht te zijn richting God het in stand houden van zuiverheid. Dit is wat je in praktijk moet brengen. Wanneer je hoort te bidden, bid je; wanneer je in communicatie bij elkaar hoort te komen, doe je dat; wanneer je lofzangen hoort te zingen, zing je lofzangen; en wanneer je het vlees hoort te verzaken, verzaak je het vlees. Wanneer je je plicht doet, modder je niet maar wat aan; wanneer je voor beproevingen staat, blijf je standvastig. Dit is toewijding aan God. Als je niet in stand houdt wat mensen zouden moeten doen, is al je eerdere leed en zijn al je eerdere voornemens zinloos geweest.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Houd vast aan wat de mens moet doen

Vers 1

Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zijn tegenover God puurheid. Het werk van de Heilige Geest kent één eis: De mens moet zoeken uit alle macht, niet twijfelen aan Gods daden, en hun plicht dragen te allen tijde. Dit is de enige manier om het werk van de Heilige Geest te verwerven. Daar je zeker bent dat dit de ware weg is, moet je ’m volgen tot het eind, behoud je toewijding aan God. Aangezien je gezien hebt dat God naar de aarde is gekomen om je te vervolmaken, moet je je hart geven aan Hem. Maakt niet uit wat Hij doet, zelfs als je uitkomst slecht is, kan je Hem nog steeds volgen. Dit is puurheid behouden.

Vers 2

In elke stap van Gods werk, moet de mens een enorm geloof hebben, en moet hij zoeken voor God. Alleen door ervaring kunnen mensen Gods lieftalligheid vinden, zien hoe de Heilige Geest werkt. Als je het niet ervaart, als jij je weg niet doorzoekt, als je niet zoekt, verwerf je niets. Want door ervaring zul je Gods daden zien, zul je zien hoe wonderbaarlijk, onbevattelijk Hij is. Daar je zeker bent dat dit de ware weg is, moet je ’m volgen tot het eind, behoud je toewijding aan God. Aangezien je gezien hebt dat God naar de aarde is gekomen om je te vervolmaken, moet je je hele hart geven aan Hem. Maakt niet uit wat Hij doet, zelfs als je uitkomst slecht is, kan je Hem nog steeds volgen. Dit is puurheid behouden.

Vers 3

Vervul de plicht van een wezen, wat de uitkomst ook mag zijn, probeer God te kennen en van Hem te houden, klaag niet, hoe God je ook moge behandelen.

uit ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’

Meer bekijken

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Geef een reactie

Delen

Annuleren