Westerse geleerden komen bijeen in Seoul voor de première van de fototentoonstelling van De Kerk van Almachtige God

14 juni 2019

Op 24 oktober 2018 hield De Kerk van Almachtige God haar eerste fototentoonstelling in Seoul (Zuid-Korea), met als thema: ‘Oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God’. Daar kwamen elf experts en geleerden op af uit zeven landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Frankrijk en Italië, om de tentoonstelling bij te wonen en te onderzoeken. Massimo Introvigne, een Italiaanse socioloog, oprichter en directeur van het Centrum voor de Bestudering van Nieuwe Religies (CESNUR), Bernadette Rigal-Cellard uit Frankrijk, hoogleraar Noord-Amerikaanse Studies aan de Universiteit van Bordeaux Montaigne, de Canadese sociologe en schrijfster Susan Jean Palmer en anderen stelden vragen over het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Verscheidene christenen die het werk van Almachtige God in de laatste dagen al in een vroeg stadium hadden aanvaard, voorzagen elk van hen van gedetailleerde antwoorden. Ook deelden zij met de gasten hun gevoelens en inzichten betreffende het ondergáán van het werk en de woorden van Almachtige God.

De fototentoonstelling liet het ontwikkelingstraject van de opkomst en groei van De Kerk van Almachtige God in zijn verschillende fasen zien. Daaronder vielen ook: de achtergrond van de verschijning en van het werk van Almachtige God; hoe Almachtige God woorden uitsprak en steun bood aan de huiskerken en officieel begon met het oordeelswerk, allereerst in Gods huis; de uitbreiding van het evangelie van het koninkrijk. Afbeelding na afbeelding toonde levensgetrouwe taferelen uit het ontwikkelingstraject van de Kerk.

Experts en geleerden uit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Engeland, Frankrijk en Italië, luisteren naar een christen van De Kerk van Almachtige God, die de geschiedenis van de ontwikkeling van de Kerk beschrijft.

Achtergrond van het verschijnen en van het werk van Almachtige God − de vleesgeworden Mensenzoon

In het begin van de jaren tachtig, juist toen er in China hervormingen en meer openheid kwamen, vond er een overeenkomstige herleving in religieuze overtuigingen plaats. Huiskerken, die wreed werden vervolgd door de Chinese communistische regering, maakten een snelle ontwikkeling door en in heel China schoten christenen op als wilde bloemen. Toen de ontwikkeling van huiskerken haar hoogtepunt bereikte, was het aantal leden van plaatselijke kerken (de denominatie van de Shouters) in 1983, volgens officiële tellingen tenminste, opgelopen tot 200.000. Dat leidde tot grote paniek bij de Chinese Communistische Partij (CCP). De regering voerde in 1983 en 1987 meerdere nationale campagnes om huiskerken te onderdrukken. Deze christenen echter, ware gelovigen in de Heer, lieten zich niet bang maken door de waanzinnige onderdrukking en arrestaties door de CCP. Sommige christenen in plaatselijke kerken (Shouters) gingen door met het houden van bijeenkomsten en met het lezen uit de Bijbel, waarbij ze huilden en tot de Heer baden; ze smeekten Hem weder te komen, zodat ze in het koninkrijk der hemelen konden worden opgenomen. In dit soort plaatselijke kerken was het dat de vleesgeworden Mensenzoon in het geheim woorden begon te uiten en te werken.

Almachtige God spreekt en vangt het oordeelswerk aan, te beginnen met Gods huis, in het Tijdperk van het Koninkrijk

Op 11 februari 1991, toen de vleesgeworden Mensenzoon woorden begon te uiten, zagen sommigen in dat deze woorden werkelijk nieuw en treffend waren en dat het niet om zo maar wat woorden ging. Daarom deelden zij ze met hun hoogste leidinggevende. Deze zag in dat die woorden werkelijk de stem van de Heilige Geest waren; daarom haastte hij zich om ze te laten drukken en te laten zenden naar alle kerken. Dan konden Gods uitverkorenen ze lezen en erover communiceren. Later uitte Almachtige God steeds meer woorden; zo begonnen de christenen van De Kerk van Almachtige God Zijn praktische woorden veelvuldig te lezen.

In februari 1992 kregen de uitingen van Almachtige God een nieuwe impuls. God begon tot het hele universum te spreken, waarbij Hij de identiteit en de status van de Schepper gebruikte. Nu ging het om God die formeel begon met het oordeelswerk, te beginnen met Gods huis, in het Tijdperk van het Koninkrijk. Toen ging de vleesgeworden Mensenzoon, Almachtige God, van kerk tot kerk; Hij ontmoette de mensen en sprak met hen, waarbij Hij waarheden uitsprak om de dorst van mensen te lessen en hen te steunen, overal en op ieder tijdstip, naar gelang hun toestand en gebreken. Hij leidde de mensen naar de weg van de praktijk, om zo het leven binnen te gaan. Dat hield onder meer in: welke vooruitzichten mensen van het geloof moeten hebben, hoe ze een passende verhouding tot God kunnen opbouwen, hoe ze Gods werk kunnen ervaren en gehoorzamen, hoe ze kunnen dienen in overeenstemming met Gods wil, en zo meer. Zijn woorden openbaarden ook veel waarheden en geheimen, zoals: de geheimen van Gods zesduizendjarig managementplan; het verhaal van binnenuit en de doelstellingen van Gods drie werkfasen in het Tijdperk van de Wet, het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk; de geheimen van de vleeswording; het verschil tussen gered worden en volledige redding verkrijgen; de geheimen van het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk; het einde en de uiteindelijke bestemming voor elk soort persoon. Tevens openbaarde Hij de ware aard van de diepe verdorvenheid van de mensheid door toedoen van Satan en allerlei satanische naturen, de drijfveren en de onoprechtheid achter het geloof van mensen in God en hun absurde werkwijzen om te praktiseren. Aan de verdorven mensheid heeft Almachtige God alle waarheid verleend die ze moet begrijpen om redding en vervolmaking te verkrijgen. Daarmee doet Hij de profetie in de Bijbel volledig in vervulling gaan: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De ​Geest​ van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Joh. 16:12–13).

Een reproductie van een werkelijk tafereel uit het leven van Gods uitverkorenen, die handmatig boek na boek met de woorden van Almachtige God kopiëren en samenbinden trok sterk de aandacht van de aanwezigen

De verbreiding van het evangelie over het koninkrijk van Almachtige God

In 1995 begon het evangelie van Almachtige God over het koninkrijk zich te verbreiden naar verschillende christelijke denominaties op het vasteland van China. Van 1997 tot 1999 verbreidde het evangelie van het koninkrijk zich snel over vele provincies, waaronder Henan, Shandong, Anhui en de provincies in noordoost China. Vele gelovigen binnen de Kerk van de Rechtvaardiging door het Geloof, de Kerk van de Lofprijzing, de Kerk van de zevendedagsadventisten en andere kerken die uitzagen naar Gods verschijning, hoorden Zijn stem in de woorden van Almachtige God en keerden zich tot Hem, waardoor ze ervoor zorgden dat de verbreiding van het evangelie haar hoogtepunt bereikte. In 2002 verbreidde het evangelie van het koninkrijk zich officieel zowel naar het zuiden van China als naar de grens ervan, en naar de gebieden van etnische minderheden; tegen 2005 had het elke uithoek van het Chinese vasteland bereikt. Tegen 2012 was het een vertrouwd begrip geworden, bij iedereen bekend.

Vanaf haar oprichting is De Kerk van Almachtige God onderworpen geweest aan onophoudelijke, wrede onderdrukking en vervolging door de Chinese Communistische Partij. Deze vaardigde talrijke vertrouwelijke, strikt geheime documenten uit om gewapende politie-eenheden in te zetten; zo zette men ronde na ronde in gang van speciale arrestatie-operaties, met De Kerk van Almachtige God als doelwit. Maar de woorden van Almachtige God bezitten gezag en macht; en zodra de mensen die de waarheid liefhebben die woorden horen, herkennen ze Gods stem en aanvaarden ze het werk van de laatste dagen van Almachtige God. In een tijdsbestek van weinig meer dan twaalf jaar hadden de woorden van Almachtige God miljoenen mensen overwonnen en ze keerden zich tot Zijn troon; het evangelie van het koninkrijk had zich verbreid tot in elke uithoek van het vasteland van China. Vandaag de dag verbreidt het zich over de westerse wereld, waarmee het deze profetie in de Bijbel geheel en al in vervulling doet gaan: “En het zal gebeuren in de laatste dagen dat de berg van Jehova’s huis zal worden gevestigd op de top van de bergen en verheven zal zijn boven de heuvels en dat alle volken ernaartoe zullen stromen(Jes. 2:2).

Westerse geleerden zijn vol lof over de fototentoonstelling van De Kerk van Almachtige God

Professor Bernadette Rigal-Cellard zei vol sympathie: “Ik had me vorig jaar niet gerealiseerd welke band u [De Kerk van Almachtige God] had met Wachter Nee en Getuige Lee; hier wordt dat dus duidelijk getoond, zodat ik kan zien waar de oorsprong van uw Kerk ligt. Ook is het voor ons heel belangrijk om te zien hoe de mensen in het begin hun eredienst vierden, hoe ze bijeenkwamen, maar hoe later ook de vervolging begon. … Maar tegelijkertijd laat dit zien dat u de waarheid hebt.”

Ook zei professor Massimo Introvigne: “Ik geloof dat de tentoonstelling heel nuttig is, speciaal omdat geleerden toestemming kregen om de tentoonstelling te bezoeken in het gezelschap van broeders en zusters die al sinds 1991 volgelingen zijn. Want sommige details waren al bekend, maar andere zijn nieuw. De tentoonstelling is dus heel nuttig om een beter inzicht te verkrijgen hoe De Kerk van Almachtige God ontstaan is, vooral in de cruciale jaren 1991 en 1992. Die jaren zijn van buitengewoon belang om te begrijpen hoe De Kerk van Almachtige God tot stand kwam. … De rest van de tentoonstelling, die speciaal laat zien wat er na 1995 gebeurde, betreft grotendeels de geschiedenis van een opzienbarende groei en van vervolging. … Ik geloof dat dit een zeer waardevolle arbeid is.”

Professor Holly Folk drukte uit: “Dit is werkelijk een prachtige tentoonstelling.” Ook zei ze: “Ik ben een godsdienstwetenschapper en ik doe vergelijkend onderzoek. Wat voor mij daarom van belang is, is te begrijpen hoe De Kerk van Almachtige God samenhangt met een bredere christelijke traditie. Soms ben ik dus terughoudend om te stellen dat De Kerk van Almachtige God christelijk is, omdat ik besef dat dit een nieuw tijdperk is, en omdat ik me bewust ben van het feit dat sommige mensen zich er allicht ongemakkelijk bij voelen dat terminologie van het Tijdperk van Genade hierop wordt overgedragen. Maar als historicus en als iemand die vergelijkend onderzoek naar religies doet, zie ik dat De Kerk van Almachtige God sterk is ingebed in het christendom. Ze maakt beslist deel uit van het christendom. … Wanneer ik zeg dat De Kerk van Almachtige God het ware christendom is, is dat een professionele uitspraak. … Het is mijn taak om religies te begrijpen en ze te communiceren; maar ik zal met grote stelligheid verklaren dat ik De Kerk van Almachtige God beschouw als een christelijke traditie.”

Westerse experts en geleerden spreken met een christen van De Kerk van Almachtige God tijdens de fototentoonstelling

Hoewel de fototentoonstelling tal van onderwerpen bestreek, was ze bij lange na niet in staat om de gehele voortgang van de geboorte en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God te tonen. Het is noodzakelijk de woorden die zijn uitgedrukt door Almachtige God, Christus van de laatste dagen, nauwkeurig te lezen, wil men De Kerk werkelijk begrijpen. Almachtige God heeft inmiddels miljoenen woorden geuit, waarvan de meeste zijn opgenomen in het boek Het Woord verschijnt in het vlees. Dit is vertaald in meer dan twintig talen en online gepubliceerd, zodat mensen overal ter wereld ze kunnen opzoeken en bekijken. Op het vasteland van China heeft Almachtige God inmiddels een groep overwinnaars in het leven geroepen; Zijn werk in de laatste dagen om in het geheim naar de aarde te komen en te werken nadert zijn einde. God zal wederkeren naar Sion. Nadat de rampspoed die wordt geprofeteerd in het boek Openbaring heeft plaatsgevonden, zal God aan alle volkeren verschijnen met tienduizenden heiligen, die de profetie vervullen over de Heer Jezus die komt op een wolk: “Ik zie de ​Heer​ komen met zijn ​heilige​ tienduizendtallen(Jud. 1:14). “Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister(Luc. 21:27). “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen(Openb. 1:7). In die tijd zullen allen die hebben geweigerd Gods verborgen werk te aanvaarden en die nog steeds weerstand bieden aan en zich verzetten tegen Almachtige God, de Christus van de laatste dagen, alleen nog kunnen wenen en knarsetanden te midden van rampen. Ze zullen hun kans op Gods redding voor eeuwig verspelen. Maar de mensen die Gods stem horen, het werk van oordeel in de laatste dagen van Almachtige God aanvaarden en zuivering verkrijgen, zullen Gods koninkrijk worden binnengebracht, terwijl ze Gods belofte en zegeningen ontvangen.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud