Wat bedoelde de Heer Jezus werkelijk toen Hij aan het kruis “Het is volbracht” zei?

11 november 2021

Gelovigen in de Heer denken dat toen de Heer Jezus aan het kruis zei: “Het is volbracht”, Hij zei dat Gods reddingswerk van de mensheid was voltooid. Dus iedereen is er zeker van dat wanneer de Heer terugkeert, Hij geen reddingswerk meer hoeft te doen, maar gewoon alle gelovigen de lucht in tilt om de Heer te ontmoeten, ons opneemt in de hemel, en niet meer. Hier vertrouwen wie in de Heer geloven vast op. Voor mensen die in de Heer geloven, staat dat als een paal boven water. Daarom staren zoveel mensen altijd naar de hemel, en wachten tevergeefs tot de Heer ze rechtstreeks opneemt in Zijn koninkrijk. Maar nu zijn de grote rampen gekomen en de meesten hebben de komst van de Heer niet gezien, dus is hun geloof tanende en raken ze ontmoedigd. Sommigen twijfelen zelfs: Was de belofte van de Heer wel echt? Komt Hij, of niet? In feite is de Heer Jezus lang geleden in het geheim teruggekomen als de Mensenzoon, en heeft veel waarheden uitgedrukt en het oordeelswerk gedaan, te beginnen met het huis van God. Maar de meeste mensen proberen niet te luisteren of ze Gods stem, of de woorden van de Heilige Geest aan de kerken te horen. En ze hebben al die tijd aangenomen dat de Heer op een wolk moet komen om ze op te nemen in de hemel, dus missen ze de kans om de Hem te verwelkomen. Daar hebben ze een leven lang spijt van. Dit staat misschien in nauw verband met hoe mensen de woorden van de Heer Jezus aan het kruis verstaan: “Het is volbracht.

Laten we hiermee beginnen. Waarom denken zoveel gelovigen dat als Heer Jezus zegt “Het is volbracht”, dit betekent dat Gods reddingswerk van de mens klaar was? Is hier een Bijbelse basis voor? Wordt dit bevestigd door de Heilige Geest? Heeft de Heer ooit gezegd dat Hij geen ander werk meer zou uitvoeren om de mensheid te redden? Heeft de Heilige Geest getuigd dat deze woorden verwijzen naar Gods voltooiing van Zijn reddingswerk? We kunnen hier volmondig “nee” op zeggen. Dus waarom stelt iedereen dat deze woorden van de Heer Jezus betekenen dat Gods reddingswerk toen volledig was voltooid? Dat is toch wat absurd, of niet? Het is niet gemakkelijk om Gods woorden te begrijpen. In 2 Petrus 1:20 staat: “Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.” De gevolgen van een eigen interpretatie van de Schrift zijn heel ernstig. Denk aan de farizeeën. Zij interpreteerden zelf de profetieën over de Messias, en dus toen de Messias kwam, zagen ze dat de Heer Jezus niet overeenkwam met hun eigen interpretaties. Daarom veroordeelden ze Zijn werk en ze lieten Hem zelfs kruisigen. Dit had zeer ernstige gevolgen. Het leidde er direct toe dat zij door de Heer Jezus werden verdoemd. Ze werden vervloekt.

Dus toen de Heer Jezus aan het kruis zei: “Het is volbracht”, wat bedoelde Hij toen? Om dit te begrijpen moet je de Bijbelse profetieën over de terugkeer van de Heer in de laatste dagen goed overwegen. Vooral de dingen waarvan de Heer Jezus zelf zei dat Hij ze zou doen, en Zijn gelijkenissen over het hemelse koninkrijk. Deze dingen houden direct verband met Zijn werk in de laatste dagen. We moeten een basiskennis hebben van deze profetieën en gelijkenissen om correct te begrijpen wat de Heer Jezus eigenlijk bedoelde toen Hij dit aan het kruis zei. Zelfs als we het niet volledig begrijpen, dan nog mogen we niet aannemen dat Hij bedoelde dat Gods reddingswerk van de mens volledig voltooid was. Dit is een eigenmachtige, zotte overtuiging. Als we de profetieën en de gelijkenissen van de Heer Jezus over het hemelse koninkrijk serieus onderzoeken, kunnen we een basisbegrip verwerven van het koninkrijk en het werk van de Heer na Zijn terugkeer. Dan zullen we Zijn uitspraak “Het is volbracht” niet verkeerd opvatten. De Heer Jezus profeteerde: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid(Johannes 16:12-13). “Als iemand mijn woorden hoort en ze niet gelooft, zal ik niet over hem oordelen: want ik kwam niet naar de aarde om te oordelen, maar om de wereld te redden. Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:47-48). “De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. […] En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen(Johannes 5:22, 27). En in 1 Petrus staat: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). In Openbaring lezen we: “Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen(Openbaring 5:5). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2:7). De Heer Jezus gebruikte ook veel gelijkenissen om het hemelse koninkrijk te beschrijven, zoals: “Het koninkrijk van de hemel is als een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten. Men deed de goede vis in kuipen en gooide de slechte vis weg. Zo zal het zijn ten tijde van het einde van de wereld: de engelen zullen tevoorschijn komen en de kwaadwilligen scheiden van de rechtvaardigen, en hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden(Matteüs 13:47-50). Uit deze profetieën en gelijkenissen kunnen we opmaken dat de Heer Jezus zei dat Hij veel werk zou doen wanneer Hij terugkeert. Maar het belangrijkste deel daarvan is het uitdrukken van de waarheid en het oordeelswerk. Dit zal de mensen leiden om alle waarheden binnen te gaan, en ze dan indelen naar hun soort. Dan wordt wie vervolmaakt kan worden, vervolmaakt en wie geëlimineerd moet worden, geëlimineerd. Dit zal alles wat de Heer Jezus heeft gezegd over het koninkrijk volledig tot stand brengen. Denk aan de tarwe en het onkruid, het visnet, de wijze en de dwaze maagden, de schapen en de bokken, en de goede en slechte dienaren. Het oordeelswerk, dat begint bij het huis van God, zal de tarwe van het onkruid scheiden, de goede van de slechte dienaren, de mensen die de waarheid liefhebben van de gemakzuchtigen. De wijze maagden zullen het bruiloftsfeest van het Lam bijwonen en door God worden vervolmaakt. En de dwaze maagden dan? Die komen terecht in de rampen, huilend en tandenknarsend, omdat ze niet op Gods stem hebben gelet. Dit is het oordeelswerk: iedereen indelen naar hun soort, de goeden belonen en de kwaden straffen. Dit zal deze profetie uit Openbaring volledig vervullen: “Hij die onrechtvaardig is, laat hem onrechtvaardig blijven, hij die smerig is, laat hem smerig blijven, hij die rechtvaardig is, laat hem rechtvaardig blijven en hij die heilig is, laat hem heilig blijven(Openbaring 22:11). “Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden(Openbaring 22:12). Wanneer we de profetieën van de Heer Jezus echt begrijpen, zien we dat de komst van de Heer in de laatste dagen vooral is om de waarheid uit te drukken en het oordeelswerk te doen, iedereen in te delen naar hun aard en hun lotte bepalen. Kunnen we dus vaststellen dat toen de Heer Jezus aan het kruis zei: “Het is volbracht”, Hij zei dat Gods werk om de mens te redden voltooid was? Blijven we dwaas naar de lucht staren, wachtend tot de Heer Jezus neerdaalt op een wolk en ons opneemt in de hemel om Hem te ontmoeten? Zullen we nog steeds de waarheden die God heeft uitgedrukt tijdens Zijn werk in de laatste dagen, achteloos afkeuren? Zullen we schaamteloos ontkennen dat de Heer is teruggekeerd in het vlees als de Mensenzoon om het oordeelswerk van de laatste dagen te doen? De grote rampen zijn al gekomen, en veel religieuze mensen zijn nog steeds verdwaald in hun droom van de wederkomst van de Heer en denken dat Hij ze nooit zal verwerpen. Het is tijd om wakker te worden. Als ze niet wakker worden als de rampen voorbij zijn en Almachtige God openlijk aan alle mensen verschijnt, zal God de hemel en de aarde hebben vernieuwd, en zullen allen in de religieuze wereld jammeren en tandenknarsen. Dat zal deze profetie uit Openbaring vervullen: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen(Openbaring 1:7).

Velen zullen zich afvragen wat de Heer Jezus werkelijk bedoelde toen Hij aan het kruis zei: “Het is volbracht”. Dat is eigenlijk simpel. De woorden van de Heer Jezus waren altijd erg pragmatisch, dus toen Hij dit zei, verwees Hij vanzelfsprekend naar Zijn verlossingswerk. Maar mensen willen het per se zo opvatten dat deze praktische woorden van de Heer over Gods reddingswerk van de mens gaan. Dit is echter geheel arbitrair, want God had Zijn werk om de mens te redden slechts gedeeltelijk voltooid. Het meest essentiële moest nog komen: Zijn oordeelswerk in de laatste dagen. Waarom zou je volhouden dat “Het is volbracht” betekende dat al Gods reddingswerk klaar was? Is dat niet ietwat absurd en onredelijk? Waarom werd de Heer Jezus eigenlijk gekruisigd? Wat heeft Hij daarmee in feite bereikt? Wat was het resultaat? Alle gelovigen weten dit, want dit staat zeer duidelijk beschreven in de Bijbel. De Heer Jezus kwam om de mensheid te verlossen. Door gekruisigd te worden, diende de Heer Jezus als zondoffer voor de mens, en nam ieders zonden op zich, zodat mensen niet langer veroordeeld en gedood hoefden te worden onder de wet. De zonden van de mensen konden dan vergeven worden, zolang ze geloofden in de Heer, baden en hun zonden aan Hem beleden, en ze zouden ongelooflijke genade van God kunnen ontvangen. Dat is redding door genade, en dit is wat het verlossingswerk van de Heer Jezus heeft bereikt. Hoewel onze zonden werden vergeven door ons geloof, kan niemand ontkennen dat we niet kunnen voorkomen dat we constant zondigen. We leven in een cyclus van zondigen, belijden en weer zondigen. We zijn niet ontsnapt aan de zonde. Wat betekent dit? Dit betekent dat we nog steeds een zondige natuur hebben en een satanische gezindheid, daarom kunnen we het probleem van telkens weer zondigen na vergeving van zonden, niet oplossen. Zo staan alle gelovigen op verlies – en dat is een pijnlijke zaak. In Gods woord staat: “Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig(Leviticus 11:45). God is rechtvaardig en heilig, dus kan een onreine Hem niet zien. Dus hoe kunnen mensen die constant zondigen en God weerstaan waardig zijn om Gods koninkrijk binnen te gaan? Mensen zijn niet volledig aan de zonde ontkomen en gezuiverd, dus kan Gods reddingswerk van de mens wel voltooid zijn? Gods redding zal een volledige redding worden. Hij zou Zijn werk nooit halverwege opgeven. Daarom profeteerde de Heer Jezus meerdere malen over Zijn wederkomst. Hij is al een tijdje geleden teruggekomen in de laatste dagen als Almachtige God in het vlees. Almachtige God heeft waarheden uitgedrukt om het oordeelswerk te doen op het fundament van het verlossingswerk van de Heer. Dit is om de mensheid te reinigen van onze verdorven gezindheden, zodat we bevrijd kunnen worden van de boeien van de zonde. Het is om ons volledig te redden van de krachten van Satan en ons uiteindelijk Gods koninkrijk binnen te brengen. Pas als het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen is voltooid zal Gods reddingswerk van de mensheid klaar zijn.

Almachtige God zegt: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord).

Door middel van dit werk van oordeel en tuchtiging zal de mens volledig de vuile en verdorven essentie van zichzelf leren kennen en hij zal volledig kunnen veranderen en gezuiverd kunnen worden. Alleen op deze manier kan de mens waardig worden om voor de troon van God terug te keren. Al het werk dat op deze dag wordt gedaan, is dusdanig dat de mens gezuiverd en veranderd kan worden. Door het oordeel en de tuchtiging door het woord en door de loutering kan de mens zijn verdorvenheid uitdelgen en rein worden gemaakt. Beter nog dan deze werkfase als een fase van redding te beschouwen, zou het treffender zijn om te zeggen dat deze het werk is van zuivering(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (4)).

De essentie van Gods werk van tuchtiging en oordeel is om de mensheid te zuiveren en het is voor de dag van definitieve rust. Anders zal de hele mensheid niet in staat zijn haar eigen soort te volgen of de rust binnen te gaan. Dit werk is de enige weg van de mensheid om de rust in te gaan. Alleen Gods zuiveringswerk zal de mensheid van haar ongerechtigheid reinigen en alleen Zijn werk van tuchtiging en oordeel zal die ongehoorzame dingen onder de mensheid aan het licht brengen en daardoor degenen scheiden die gered kunnen worden van hen die dat niet kunnen, en zij die zullen overblijven van degenen die dat niet zullen. Wanneer dit werk klaar is, zullen de mensen die mogen blijven bestaan allen worden gezuiverd en een hogere staat van mensheid binnengaan waarin zij zullen genieten van een meer wonderbaarlijk tweede menselijk leven op aarde; met andere woorden, ze zullen de rustdag van de mensheid ingaan en samenleven met God. Nadat degenen die niet kunnen blijven tuchtiging en oordeel hebben ondergaan, zullen hun oorspronkelijke vormen volledig worden geopenbaard, waarna ze allemaal vernietigd zullen worden en, net als Satan, niet meer op de aarde mogen overleven. De mensheid van de toekomst zal niet langer dit soort mensen bevatten; deze mensen zijn niet geschikt om het land van de definitieve rust binnen te gaan, noch zijn ze geschikt om de dag van rust in te gaan die God en de mens zullen delen, omdat ze het mikpunt van straf zijn, ze zijn goddeloos en ze zijn geen rechtvaardige mensen. […] Zijn uiteindelijke werk om kwaad te straffen en goed te belonen, strekt geheel en al tot doel de hele mensheid volledig te zuiveren, zodat Hij een volstrekt heilige mensheid in eeuwige rust kan brengen. Deze fase van Zijn werk is Zijn meest cruciale werk. Het is de laatste fase van Zijn volledige managementwerk(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan).

De woorden van Almachtige God zijn duidelijk. In het Tijdperk van Genade was het reddingswerk van de Heer Jezus slechts het vergeven van de zonden van de mens. Het is het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen dat de mens grondig reinigt en redt. De woorden van Almachtige God oordelen en ontmaskeren de opstandige, God-vijandige natuur en essentie van de mens, waardoor we onze eigen satanische gezindheden en verdorvenheid leren kennen. Het laat zien dat we vol zitten met satanische gezindheden, zoals arrogantie, sluwheid en slechtheid, zonder een greintje menselijke gelijkenis. Alleen zo kunnen mensen de waarheid inzien van hoe diep ze door Satan verdorven zijn, zodat ze zichzelf oprecht verachten en waarlijk wroeging krijgen en dan berouw tonen aan God. Dan zien ze hoe kostbaar de waarheid is en zich richten op het beoefenen van Gods woorden en het binnengaan van waarheidsrealiteit. Daardoor kunnen ze zich langzaamaan ontdoen van hun verdorven gezindheid, hun levensgezindheid veranderen, en zich uiteindelijk waarlijk aan God kunnen onderwerpen, Hem vrezen en Zijn woorden navolgen. Dit is hoe mensen Satans machten geheel kunnen verwerpen en volledig kunnen worden gered door God, en vervolgens door God worden beschermd en de grote rampen in de laatste dagen overleven, en dan de prachtige bestemming binnengaan die God voor de mens heeft bereid. Dit vervult de profetie in Openbaring: 21:3-6. “Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.’” Hier zegt God: “Het is voltrokken”. Dit is heel iets anders dan wat de Heer Jezus zei aan het kruis: “Het is volbracht”. De context is anders, het zijn andere werelden. Toen de Heer Jezus aan het kruis “Het is volbracht” zei, sprak Hij over de voltooiing van Zijn verlossingswerk. De woorden “Het is voltrokken” in het Boek Openbaring zijn Gods woorden over het volledig voltooien van Zijn reddingswerk van de mens wanneer Gods tabernakel bij de mensen is, Hij onder hen zal leven, en zij het volk van Zijn koninkrijk zullen zijn, waar geen tranen, dood of ellende meer zullen zijn. Dit is het enige herkenningsteken dat God Zijn reddingswerk heeft voltooid.

Nu zou het iedereen duidelijk moeten zijn dat de bewering dat de woorden van de Heer Jezus aan het kruis betekenen dat Gods reddingswerk was voltooid totaal tegenovergesteld is aan de realiteit van Gods werk en louter een menselijke opvatting is. Het is een verkeerde interpretatie van de woorden van de Heer die bedrieglijk en misleidend is, en het is niet te zeggen hoeveel mensen erin zijn getrapt. Wie zich hier blind aan vastklampen wachtend tot de Heer plotseling verschijnt op een wolk, zodat ze opgenomen kunnen worden in het koninkrijk, maar ondertussen weigeren de vele waarheden die Almachtige God heeft uitgedrukt te bestuderen, zullen hun kans om de Heer te ontmoeten finaal mislopen. En natuurlijk zullen ze nooit ontsnappen aan de zonde noch volledig worden gered. Dan loopt een levenslang geloof op niets uit, en komen ze zeker in de rampen terecht en worden door God geëlimineerd.

Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de waarheid. Deze waarheid is het pad waardoor de mens het leven zal verkrijgen en het enige pad waardoor de mens God zal kennen en door God zal worden goedgekeurd. Als je niet de weg van het leven zoekt die door Christus van de laatste dagen wordt voorzien, dan zul je nooit de goedkeuring van Jezus verkrijgen en zul je nooit gekwalificeerd worden om de poort van het koninkrijk van de hemel binnen te gaan, want je bent zowel een marionet als een gevangene van de geschiedenis. Degenen die worden beheerst door regels en letters en geketend zijn door de geschiedenis zullen nooit in staat zijn om het leven te verkrijgen en zullen nooit in staat zijn om de eeuwige weg van het leven te verkrijgen. Dat komt omdat alles wat ze hebben troebel water is waar zich al duizenden jaren lang dingen aan hebben vastgeklampt, in plaats van het levenswater dat vanuit de troon stroomt. Degenen die niet van het levenswater zijn voorzien, zullen voor altijd lijken blijven, speelgoed van Satan en zonen van de hel. Hoe kunnen zij dan God aanschouwen? Als je alleen maar probeert vast te houden aan het verleden, alleen probeert dingen in stand te houden door stil te staan en niet probeert de huidige situatie te veranderen en de geschiedenis terzijde te leggen, zul je dan niet altijd tegen God zijn? De stappen van Gods werk zijn enorm en machtig, zoals rollende golven en bulderende donderslagen – toch zit je stil en wacht je passief vernietiging af, waarbij je vasthoudt aan je dwaasheid en niets doet. Hoe kun je op deze manier worden beschouwd als iemand die de voetsporen van het Lam volgt? Hoe kun je de God die jij vasthoudt rechtvaardigen als een God die altijd nieuw is en nooit oud? En hoe kunnen de woorden van je vergeelde boeken je meenemen naar een nieuw tijdperk? Hoe kunnen ze je leiden in je zoektocht naar de stappen van Gods werk? En hoe kunnen ze je meenemen naar de hemel? Wat je in handen hebt, zijn de letters die slechts kunnen zorgen voor tijdelijke troost, niet de waarheden die in staat zijn om het leven te geven. De geschriften die je leest, kunnen slechts je tong verrijken, zij bevatten geen woorden van wijsheid die je kunnen helpen het menselijk leven te kennen, noch zijn zij wegen die je naar vervolmaking kunnen leiden. Geeft deze tegenstrijdigheid jou geen aanleiding tot reflectie? Kun je hierdoor niet de mysteriën begrijpen die zich binnenin bevinden? Ben je in staat om jezelf in je eentje naar de hemel te brengen om God te ontmoeten? Kun je jezelf meenemen naar de hemel om te genieten van het familiegeluk met God, zonder de komst van God? Ben je nu nog steeds aan het dromen? Ik stel voor dat je stopt met dromen en kijkt naar wie er nu werkt, naar wie nu bezig is met het werk van het redden van de mens in de laatste dagen. Als je dat niet doet, zul je nooit de waarheid verkrijgen en zul je nooit het leven verkrijgen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven).

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Heb je de stem van God gehoord?

Dag broeders en zusters. We prijzen ons gelukkig dat we bij elkaar zijn – dank de Heer! We zijn allemaal mensen die graag naar Gods woorden...

Geef een reactie