De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?

23 mei 2020

Wanneer we het over de mensheid in de tijd van Noach hebben, weet iedereen dat moord en brandstichting, roven en stelen, en overspel een tweede natuur waren geworden van de mensen in die tijd. Zij meden God en luisterden niet naar Gods woorden, en uiteindelijk vernietigde God hen met een grote overstroming. En dan kijken we naar de mensen in de wereld van vandaag: Zij aanbidden het kwaad, en langs straten en stegen in elke stad zie je zaken als karaokebars, salons voor voetmassage, kroegen en dansgelegenheden; mensen eten, drinken en vermaken zich en geven zich zo over aan de genoegens van het vlees; de meeste mensen wedijveren met elkaar om roem, gewin en status; ze vechten met elkaar, smeden complotten tegen elkaar en bedriegen elkaar, vrienden en familie niet uitgezonderd. Mensen zijn allemaal ziek van de waarheid, verliefd op onrechtvaardigheid en ze leven in zonde; niemand neemt het initiatief om de waarheid of de ware weg te zoeken, en ze ontkennen zelfs openlijk God en verzetten zich tegen Hem. De hele mensheid leeft onder de overheersing van Satan, en zelfs mensen die in de Heer geloven, verlagen zich en volgen wereldse modetrends. Ze hunkeren naar zondige genoegens, leven voortdurend in een cyclus van zondigen en dan opbiechten, en brengen de leer van de Heer niet in praktijk, al kennen ze die heel goed. Zulk soort taferelen doen je meteen denken aan de door de Heer Jezus uitgesproken profetie van tweeduizend jaar geleden: “En zoals het eraantoe ging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon: ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. […] Zo zal het ook gaan op de dag waarop de Mensenzoon wordt geopenbaard(Lucas 17:26–30). Uit deze profetie kunnen we afleiden dat als de mensen van de laatste dagen net zo verdorven en slecht worden als de mensen uit de tijd van Noach, de Heer zal terugkomen. Maar op wat voor manier zal de Heer verschijnen? En hoe moeten wij Hem begroeten?

De dagen van Noach in Lucas 17:26 zijn gekomen: Hoe zal de Zoon des mensen verschijnen en werken?

Hoe zal de Heer in de laatste dagen komen?

Veel mensen hebben het over dit vers in de Bijbel: “[…] en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie(Matteüs 24:30). Zij geloven dat de Heer, wanneer Hij terugkomt, dat al openlijk rijdend op een wolk zal doen, en dat Hij ons rechtstreeks naar het koninkrijk van de hemel zal verheffen en dat iedereen Hem zal zien, en dus wachten ze passief tot de Heer op een wolk komt. De waarheid is echter dat we de Bijbelse profetieën over het hoofd zien waarin wordt verklaard dat er nog een manier is waarop de Heer zal terugkomen, te weten: “Ik kom onverwacht als een dief!(Openbaring 16:15), “Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief, op een tijdstip dat u niet kent(Openbaring 3:3). “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij(Openbaring 3:20), “Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen(Matteüs 24:27), en “Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht(Matteüs 24:44). In deze profetieën staat dat de Heer zal terugkomen “als een dief”, en dat Hij “sta voor de deur en klop aan.” Dat bewijst dat de Heer stilletjes en in het geheim zal komen, en dat dit zal gebeuren zonder dat iemand het weet. In deze verzen staat ook: “zo zal ook de Mensenzoon komen” en “de Mensenzoon komt” en elke verwijzing naar “de Zoon des mensen” slaat op vleesgeworden God. Alleen Diegene die uit een mens is geboren en een normale menselijkheid bezit, kan “de Zoon des mensen” worden genoemd; als de Heer na Zijn opstanding in de vorm van Zijn spirituele lichaam was teruggekeerd, kon Hij niet “de Zoon des mensen” worden genoemd. Dus dit toont aan dat de Heer in de laatste dagen in het vlees terugkeert om in het geheim onder de mensen te werken.

Nu zijn sommigen misschien in verwarring en denken ze: de Bijbel profeteert zowel dat de Heer met wolken zal komen en dat alle ogen Hem zullen zien, maar ook dat de Heer in het geheim in het vlees zal komen. Is dat niet met elkaar in tegenspraak? Maar in feite is er geen tegenspraak in Gods woorden. De komst van de Heer voltrekt zich op twee manieren: de ene manier is dat Hij openlijk komt met wolken, de andere dat Hij in het geheim komt als een dief. Alles wat God profeteerde zal in vervulling gaan en worden voltooid, maar God werkt in fases, en er zit een plan achter Zijn werk. Eerst wordt God vlees en komt Hij in het geheim om Zijn werk te verrichten om de mens te redden, en dan verschijnt Hij openlijk voor iedereen, gezeten op een wolk, om goede mensen te belonen en slechte mensen te straffen.

Wat voor werk komt de Heer in de laatste dagen verrichten?

Waarom komt God eerst in het geheim? Dit heeft betrekking op het werk dat God doet wanneer Hij in de laatste dagen verschijnt. Laten we deze verzen uit de Bijbel lezen: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen(Johannes 12:48). “Luid riep hij: ‘Heb ontzag voor God en geef hem eer, want nu is de tijd gekomen dat hij zijn oordeel zal vellen. Aanbid hem die hemel en aarde, zee en waterbronnen geschapen heeft’” (Openbaring 14:7 ). “Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan(Openbaring 3:12 ). “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16: 12–13). En Gods woorden luiden: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord).

Uit deze woorden kunnen we afleiden dat de Heer, als Hij terugkomt in de laatste dagen, meer waarheden zal uiten en het werk van oordeel zal verrichten. Hij zal “het woord dat [Hij heeft] gesproken” gebruiken om onze verdorvenheid te oordelen en te onthullen, opdat wij over onszelf nadenken, een waar berouw en verandering bereiken, en uiteindelijk door God worden gezuiverd en de overwinnaars worden die Zijn koninkrijk worden binnengeleid. Dat is omdat we weliswaar door de Heer Jezus zijn verlost en onze zonden zijn vergeven, maar de wortel van onze zonde, dat wil zeggen onze zondige natuur, nog steeds diep in ons zit, en wij, daardoor gedreven, het niet kunnen laten om regelmatig zonden te begaan. Hier zijn een paar voorbeelden: wanneer anderen dingen doen die tegen ons belang ingaan, gaan we hen misschien haten en worden we zelfs kwaad; normaal gesproken zeggen we dat we God trouw zullen zijn en Hem zullen gehoorzamen, maar als er iets gebeurt wat ons niet bevalt, begrijpen we God verkeerd en geven Hem de schuld en in ernstige gevallen laten we God zelfs in de steek. Dit toont aan dat we onszelf niet hebben ontdaan van de ketenen en belemmeringen van de zonde en nog steeds in een toestand leven van zondigen en dan opbiechten, en dat we de vleesgeworden God nodig hebben om het werk van oordeel te verrichten om onze verdorvenheid voor eens en altijd weg te wassen. Pas wanneer we onder alle omstandigheden de stem van God horen, tot voor God worden opgeheven, en het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ervaren, wanneer onze verdorven gezindheid wordt gezuiverd, en wij ons aan God kunnen onderwerpen en God aanbidden en liefhebben, worden we door God tot overwinnaars gemaakt. Dit zijn de 14.400 overwinnaars zoals geprofeteerd in het Boek Openbaring, en het is de volmaakte vervulling van hoofdstuk 14, vers 4 in Openbaring: “Dat zijn degenen die zich niet met vrouwen hebben afgegeven maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het lam waarheen het maar gaat. Ze zijn uit de mensheid vrijgekocht om als de eerste opbrengst te worden aangeboden aan God en aan het lam.” Als de Heer eerst met grote glorie op een wolk terugkeerde, zou iedereen zich voor Hem op de grond werpen om Hem te aanbidden. Dan zou het onmogelijk zijn om de opstandigheid en het verzet tegen God in de natuur van mensen te onthullen, en zou er voor God geen reden zijn om waarheden te uiten die tegen onze blijken van verdorvenheid gericht zijn om ons te oordelen. Zelfs al zou God onze verdorven essentie onthullen, dan nog zouden we dat niet aanvaarden en konden we niet worden gezuiverd en veranderd. Als dat zo was, zou God Zijn werk om overwinnaars te maken niet kunnen uitvoeren.

Verder zal God in de laatste dagen elk type mens onthullen, elk naar zijn soort indelen, en de goede mensen belonen en de slechte mensen straffen. Als de Heer met grote glorie op een wolk terugkeerde, zou iedereen Hem zien en zich voor Hem op de grond werpen om Hem te ontvangen en zich aan Hem te onderwerpen. Dan zou niemand, of die nu in God geloofde of aan Satan toebehoorde, of die nu wel of niet de waarheid liefhad, of die God nu gehoorzaamde of zich tegen Hem verzette, door God kunnen worden onthuld. Dan zou het oogsten en wannen zoals voorspeld in de Bijbel en het werk van het scheiden van ieder naar zijn soort, het scheiden van de schapen van de geiten, en koren van het kaf enzovoort, niet kunnen plaatsvinden. God weet weliswaar wie goed en wie slecht is, maar als mensen niet worden ontmaskerd, zullen zij het niet erkennen en er al helemaal niet van overtuigd zijn. Daarom is duidelijk dat God het werk van oordeel in de laatste dagen verricht om de mens voor eens en altijd te redden, een groep overwinnaars te maken, en ieder naar zijn soort in te delen. Om dit te doen moet Hij eerst vlees worden en in het geheim komen. Zodra er een groep overwinnaars is gemaakt, zal de periode van Gods geheime werk ten einde komen, en pas dan zal God openlijk met wolken komen en aan alle landen en volkeren verschijnen om de goede mensen te belonen en de slechte mensen te straffen. Iedereen die Gods werk van oordeel heeft aanvaard en is gezuiverd, zal uiteindelijk Gods koninkrijk worden binnengeleid, terwijl degenen die het werk van de vleesgeworden God niet hebben aanvaard, degenen die zich tegen God verzetten, Hem belasteren en bespotten, zullen worden ontmaskerd als de slechte dienaren en kaf. Zulke mensen zullen allemaal worden meegesleurd in de rampen en er zal veel geween en geknars van tanden zijn. Pas dan zal deze profetie uit het Boek Openbaring in vervulling gaan: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen(Openbaring 1:7 ).

Hoe moeten we de verschijning en het werk van de Heer begroeten?

Wat kunnen wij doen om de Heer te begroeten, terwijl vleesgeworden God in het geheim aan het werk is? In Openbaring 3:20 staat: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.” In Matteüs 25:6 staat: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten.’” Uit deze verzen kunnen we afleiden dat God in de laatste dagen Zijn uitingen zal gebruiken om op onze deur te kloppen, en dat Hij mensen zal gebruiken om ons het nieuws toe te roepen dat de bruidegom is teruggekomen. Dus wanneer iemand ons het evangelie predikt, moeten we met een open hart zoeken en ons richten op het luisteren naar de stem van God. Zodra we die herkennen als de stem van God, moeten we ons haasten om Gods werk in de laatste dagen te aanvaarden, ons eraan te onderwerpen en er gelijke tred mee te houden. Dat betekent het om de terugkomst van de Heer te begroeten.

Tegenwoordig getuigt alleen De Kerk van Almachtige God openlijk dat de Heer heimelijk in het vlees is gekomen en dat Hij Almachtige God, Christus van de laatste dagen is. Almachtige God heeft miljoenen woorden geuit en Hij verricht het werk van oordeel te beginnen met het huis van God, door iedereen die voor Hem treedt te zuiveren en te redden. Almachtige God is verschenen en is nu al bijna dertig jaar Zijn werk aan het verrichten en Hij heeft al een groep overwinnaars gevormd – Gods werk van oordeel nadert nu zijn einde. Wereldwijd doet zich de ene na de andere ramp voor; de dagen van Noach komen dichterbij. Wij moeten de wijze maagden zijn en ons haasten om het werk van de laatste dagen van Almachtige God te onderzoeken, want door dat te doen zullen we de kans krijgen om de Heer te begroeten en te worden opgenomen voordat de rampen komen. Als we vasthouden aan het idee dat de Heer met wolken komt en weigeren om het werk van vleesgeworden God te zoeken en te onderzoeken, zullen we door de Heer in de steek worden gelaten en geëlimineerd, en zullen we door de rampen worden meegesleurd en worden gestraft. Het is zoals Almachtige God zegt: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben).

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat betekent echt berouw en hoe toon je berouw?

Veel mensen denken dat berouw betekent dat we onze zonden belijden en ons goed gedragen. In feite is dit geen echt berouw. Wil je weten wat echt berouw betekent? Lees dit artikel en je zult weten hoe je berouw moet tonen om Gods redding te bereiken en het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.