Hoofdstuk 19

Terwijl het werk van de Heilige Geest vooruit blijft gaan, heeft God ons opnieuw binnengeleid in een nieuwe manier van werken van de Heilige Geest. Dat heeft er onvermijdelijk toe geleid dat sommige mensen mij verkeerd hebben begrepen en klachten tegen mij hebben geuit. Sommigen hebben zich tegen mij verzet en tegenstand geboden en hebben mij grondig onderzocht. Ik wacht er echter genadig op dat jullie berouw tonen en jullie leven beteren. De verandering in de manier van werken van de Heilige Geest is dat God Zelf openlijk is verschenen. Mijn woord zal ongewijzigd blijven! Omdat jij het bent die ik red, ben ik helemaal niet van plan je halverwege in de steek te laten. Maar jullie hebben twijfels en jullie willen met lege handen terugkeren. Sommigen van jullie gaan niet meer verder, terwijl anderen alleen maar wachten en toekijken. Weer anderen gaan passief met de situatie om, terwijl sommigen zich eenvoudigweg bezighouden met imiteren. Jullie hebben echt jullie harten verhard! Wat ik heb gezegd tegen jullie heb jij veranderd in iets waar jij trots op bent of over pocht. Denk hier verder over na – dit is niets anders dan woorden van genade en oordeel die op jullie neerdalen. Wanneer de Heilige Geest ziet dat jullie werkelijk opstandig zijn, begint Hij rechtstreeks te spreken en te ontleden. Jullie zouden bang moeten zijn. Handel niet roekeloos of overhaast en wees niet ijdel, arrogant of eigenwijs! Jullie zouden je meer moeten richten op het in praktijk brengen van mijn woorden en die naleven waar je ook gaat, zodat deze je waarlijk van binnenuit mogen omvormen en zodat je mijn gezindheid mag krijgen. Alleen dergelijke resultaten zijn echt.

Om de kerk op te bouwen moet je een bepaalde gestalte hebben en met heel je hart en onophoudelijk streven. Tevens moet je het branden en de reiniging van de Heilige Geest aanvaarden en een veranderd persoon worden. Slechts onder zulke omstandigheden kan de kerk opgebouwd worden. Het werk van de Heilige Geest heeft er nu toe geleid dat jullie beginnen aan het opbouwen van de kerk. Als jullie je op dezelfde verwarde en trage manier blijven gedragen als jullie in het verleden deden, dan is er geen hoop voor jullie. Jullie moeten jezelf uitrusten met de gehele waarheid en geestelijk onderscheidingsvermogen hebben, en jullie moeten de perfecte weg gaan in overeenstemming met mijn wijsheid. Om de kerk op te bouwen moeten jullie binnenin de geest van het leven zijn en niet slechts oppervlakkig imiteren. Het groeiproces in jullie leven is hetzelfde proces als dat waarin jullie opgebouwd worden. Maar let op dat degenen die op gaven vertrouwen, die spirituele zaken niet kunnen begrijpen of die het ontbreekt aan werkelijkheid niet opgebouwd kunnen worden, noch kunnen degenen die niet in staat zijn om altijd dicht bij mij te zijn en met mij te communiceren, opgebouwd worden. Degenen die zich altijd bezighouden met opvattingen of die leven volgens leerstellingen kunnen niet opgebouwd worden, noch degenen die zich laten leiden door emoties. Ongeacht hoe God je behandelt, je moet je helemaal aan Hem overgeven; anders kun je niet opgebouwd worden. Degenen die opgeslokt worden door hun eigendunk, zelfgenoegzaamheid, trots en tevredenheid, en die ervan houden om neerbuigend te zijn en op te scheppen, kunnen niet opgebouwd worden. Degenen die niet kunnen dienen in samenwerking met anderen kunnen ook niet opgebouwd worden. Hetzelfde geldt voor degenen die geen geestelijk onderscheidingsvermogen hebben en wie hen ook maar leidt blindelings volgen. Zo ook kunnen degenen die mijn bedoelingen niet begrijpen en leven in achterhaalde toestand niet worden opgebouwd, noch kunnen mensen die te traag zijn om nieuw licht bij te houden en geen enkele visie als basis hebben, worden opgebouwd.

De kerk moet zonder uitstel opgebouwd worden; voor mij is deze kwestie een dringende aangelegenheid. Je moet beginnen met focussen op het positieve en je bij de stroom van de bouw aansluiten door jezelf met al je kracht te offeren. Anders zul je afgewezen worden. Je moet helemaal verzaken aan wat verzaakt moet worden en op de juiste wijze eten en drinken van wat gegeten en gedronken moet worden. Je moet de werkelijkheid van mijn woord uitleven en ophouden je te concentreren op oppervlakkige en onbelangrijke zaken. Vraag jezelf af: in welke mate heb je mijn woord ter harte genomen? In welke mate leef je het na? Je moet helderheid van geest bewaren en afzien van overhaast handelen, anders zal zulk gedrag je niet helpen bij het bereiken van groei in het leven, maar zal het juist je groei schaden. Je moet de waarheid begrijpen, weten hoe je die in de praktijk brengt en mijn woord werkelijk je leven laten worden. Daar gaat het om!

Nu de opbouw van de kerk een kritiek punt heeft bereikt, maakt Satan plannen en doet zijn uiterste best om haar te af te breken. Jullie moeten niet onachtzaam zijn, maar behoedzaam te werk gaan en geestelijk onderscheidingsvermogen toepassen. Zonder dergelijk onderscheidingsvermogen zullen jullie groot verlies lijden. Dit is niet iets onbelangrijks. Je moet dit als een zeer belangrijke zaak beschouwen. Ook Satan is in staat om de schijn op te houden en te leuren met vervalsingen, maar de intrinsieke kwaliteit van deze dingen is anders. Mensen zijn zo dom en onoplettend en ze kunnen het verschil niet zien. Dit toont ook aan dat ze niet in staat zijn om te allen tijde hun helderheid van geest en kalmte te bewaren. Jullie harten zijn onvindbaar. Aan de ene kant is dienst een eer, terwijl het aan de andere kant een verlies is. Het kan leiden tot zegen of tot ongeluk. Blijf stil in mijn aanwezigheid en leef volgens mijn woord, dan zullen jullie inderdaad op geestelijk gebied oplettend blijven en onderscheidingsvermogen kunnen blijven toepassen. Als Satan komt, zullen jullie onmiddellijk in staat zijn om je tegen hem te weer te stellen en zijn komst op te merken; jullie zullen een echt onbehagen in jullie geest voelen. Het huidige werk van Satan past zich aan naarmate de trends veranderen. Als mensen zich verward gedragen en niet oplettend zijn, zullen ze in gevangenschap blijven. Je moet te allen tijde waakzaam zijn en goed blijven opletten. Maak geen ruzie over je eigen winst en verlies, of maak geen berekeningen om er zelf beter van te worden: probeer in plaats daarvan mijn wil te laten geschieden.

Dingen kunnen er wel hetzelfde uitzien, maar hun kwaliteit kan verschillen. Daarom moet je zowel mensen als geesten herkennen. Je moet onderscheidingsvermogen toepassen en geestelijke helderheid bewaren. Als het gif van Satan verschijnt, moet je het onmiddellijk kunnen herkennen; het kan niet ontkomen aan het licht van Gods oordeel. Je moet er beter op letten dat je zorgvuldig luistert naar de stem van de Heilige Geest in jouw geest; je moet anderen niet blindelings achterna lopen of ten onrechte iets wat onwaar is voor waar houden. Loop niet simpelweg achter iemand aan die de leiding neemt, opdat je geen groot verlies lijdt. Wat doet dat met je? Hebben jullie de gevolgen gevoeld? Je moet je niet zomaar bemoeien met een dienst of je eigen mening er in stoppen, anders zal ik je neerslaan. Nog erger, als je weigert je te onderwerpen en blijft zeggen en doen wat je wilt, zal ik je afsnijden! De kerk hoeft niet meer mensen bij elkaar te rapen; zij wil slechts diegenen die God oprecht liefhebben en werkelijk in overeenstemming met mijn woord leven. Je moet je bewust zijn van je eigen daadwerkelijke situatie. Is het geen zelfbedrog als de armen zichzelf als rijk beschouwen? Om de kerk op te bouwen, moet je de Geest volgen: ga niet verder door blindelings te handelen. Blijf veeleer op je plek en vervul je eigen functie. Jullie moeten niet buiten je rol stappen; je moet je uiterste best doen om om het even welke functie die je kunt uitvoeren te vervullen en dan zal mijn hart voldaan zijn. Het is niet zo dat jullie allemaal dezelfde functie zullen hebben. Het is eerder zo dat ieder van jullie zijn eigen rol moet spelen en jullie diensten moeten uitvoeren in samenspraak met anderen in de kerk. Jullie dienst mag niet afwijken in welke richting dan ook.

Vorige: Hoofdstuk 18

Volgende: Hoofdstuk 20

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Nawoord

Al omvatten deze woorden niet alle uitingen van God, voor de mensen volstaan ze om hun doel te bereiken: God kennen en een verandering van...

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek