12. Het raadsel van de Drie-eenheid onthuld

Door Jingmo, Maleisië

In 1997 had ik het geluk het evangelie van de Heer te aanvaarden en bij mijn doop bad de voorganger en doopte me in de naam van de Drie-eenheid − de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanaf dat moment droeg ik steeds mijn gebed op aan de naam van de Drie-eenheid, die de liefdevolle, hemelse Vader, de Heer Jezus de Redder en de Heilige Geest is. Maar er was altijd enige onzekerheid in mijn hart: Hoe kunnen drie één worden? Ik kon nooit helemaal onder woorden brengen of begrijpen waar de Drie-eenheid eigenlijk over ging.

Twee jaar later werd ik lekenassistent in mijn kerk. Als ik aanstaande gelovigen gezelschap hield bij hun religieuze studie, was er vaak iemand die me vroeg wat de Drie-eenheid inhield. Ook tijdens de biecht vroegen mensen vaak naar de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat ik dit mysterie ook niet begreep, was ik nooit in staat hen te antwoorden en dit verontrustte me behoorlijk. Ik wilde heel graag duidelijkheid over deze kwestie en dus vroeg ik de voorganger en predikanten om uitleg in de hoop uitsluitsel te krijgen. Hun antwoord bestond echter voornamelijk uit: “God is een Drie-eenheid die bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Vader ontwerpt het plan voor onze redding, de Zoon maakt het af, terwijl het de Heilige Geest is die het plan uitvoert. De Vader is God, de Zoon is God en de Heilige Geest is ook God − drie personen die samen één, ware God vormen.” Door deze uitleg raakte ik nog meer in de war en ik vroeg: “Maar als Hij uit drie personen bestaat, hoe kan Hij dan één God zijn?” Dan zeiden ze tegen mij: “De Drie-eenheid is een mysterie. Denk er niet te diep over na. Vertrouw gewoon op je geloof, en geloof in de Drie-eenheid. Meer hoef je niet te doen.” Hoewel ik nog steeds zeer verward was hierdoor, dwong ik mezelf het te accepteren. Ik dacht: denk er maar niet meer over na. Geloof er gewoon in! Als ik bad, bad ik nog steeds tot de Drie-eenheid: die de liefdevolle, hemelse Vader, de Heer Jezus de Redder en de Heilige Geest. Ik had het gevoel dat God mijn gebeden alleen hoorde als ik zo bad en ik was bang dat Hij me niet zou horen als ik alleen maar tot één van Gods personen zou bidden. En zo ging ik jaren door in die verwarring en geloofde ik in de Drie-eenheid van mijn eigen fantasie. Als broeders en zusters in de kerk mij daarna vroegen wat er bedoeld werd met de Drie-eenheid, wist ik nog steeds niet hoe ik moest antwoorden. Ik kon ze alleen maar antwoorden wat de voorganger me had verteld, hoewel ik aan hun gezicht kon zien dat ze het niet echt begrepen. Hierdoor voelde ik me hulpeloos en ik kon alleen maar in gebed voor God komen: “Ik dank u, lieve hemelse Vader! Als de broeders en zusters en de aanstaande gelovigen me vragen stellen over de Drie-eenheid, weet ik niet hoe ik hen moet antwoorden. Ik vraag u mij te helpen. Moge de Heilige Geest mij leiden zodat ik leer begrijpen wat er bedoeld wordt met de Drie-eenheid en ik niet meer verward hoef te zijn over deze kwestie. En moge meer mensen u leren kennen.”

In mei 2017 ontmoette ik een zuster op Facebook. Ze was heel liefdevol en geduldig en nadat we een paar passages uit de Heilige Schrift hadden gedeeld en besproken, vond ik dat er licht zat in haar communicaties. Ik haalde er heel veel uit en ik wilde graag ideeën met haar uitwisselen. Later nam ze mij en een paar andere broeders en zusters mee naar enkele bijeenkomsten. Door de communicaties die we op deze bijeenkomsten deelden, leerde ik enkele waarheden begrijpen die ik eerder nooit had begrepen, bijvoorbeeld wat de incarnatie was en hoe de Heer zal komen, enzovoorts. Ik had er veel voordeel bij en kreeg een veel duidelijker begrip van sommige passages van de Heilige Schrift. Toen ik de zuster vroeg hoe het kwam dat zij zoveel kon begrijpen door de Bijbel te lezen, terwijl dat mij niet lukte, vertelde ze me: “Alles wat ik begrijp is gekomen door het lezen van Gods woorden. Onze Heer Jezus is al wedergekomen. Hij is geïncarneerd als de Mensenzoon om Zijn woorden uit te drukken en nieuw werk uit te voeren in de laatste dagen …” Ik was verbaasd en opgewonden door dit nieuws en ik bombardeerde de zuster met vragen: “Is dat waar? Is de Heer werkelijk wedergekeerd?” Ze antwoordde stellig: “Ja, dat is waar!” Ze ging verder en zei dat de Heer in geïncarneerde vorm was wedergekomen in de laatste dagen, maar dat de naam van God veranderd was. God heet nu Almachtige God, en is daarmee ‘de Almachtige’ die in Openbaringen was voorzegd. Op het moment dat ik de naam Almachtige God hoorde, sloeg mijn hart over en ik dacht bij mezelf: Almachtige God? Is dat niet Bliksem uit het oosten? Onze voorganger heeft ons gevraagd bedacht te zijn op Bliksem uit het oosten en heeft gezegd dat we niets van doen moesten hebben met hen. Bovendien geloven wij in de Heer Jezus. Maar deze zuster zegt dat de Heer Jezus al is wedergekeerd en de naam van Almachtige God heeft aangenomen. Hoe kan Zijn naam dan anders zijn? Raak ik straks uiteindelijk nog op een dwaalspoor? Maar toen dacht ik: sinds ik deze zuster ken heb ik gemerkt dat haar communicaties niet alleen overeenkomen met de Bijbel maar ook dat ze zeer verhelderend zijn. Ze bevatten duidelijk de verlichting van de Heilige Geest. Als deze weg verkeerd is, hoe kan die dan het werk van de Heilige Geest bevatten? Moet ik naar haar blijven luisteren, of niet?

Juist toen ik me verscheurd voelde door tegenstrijdige gevoelens, herinnerde ik me ineens een passage die de zuster eerder met me had gedeeld: “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan” (‘Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Deze passage vermeldt Christus en er staat dat Christus mensen de waarheid kan geven. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 6, zegt de Heer Jezus: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.” De Heer Jezus is Christus, de vleesgeworden God en Hij zei “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” De woorden van zowel Almachtige God als van Jezus vermelden Christus en de waarheid. Als Almachtige God Christus is, dacht ik, dan kan Hij zeker de waarheid uitdrukken en voedsel bieden voor het leven van de mensen. Ik dacht aan de vele woorden van Almachtige God die de zuster me onlangs had voorgelezen. Toen ik daar naar luisterde, had ik het gevoel dat ze autoriteit en macht bezaten en dat de woorden van Almachtige God inderdaad de waarheid waren en afkomstig waren van de Heilige Geest! Daarom realiseerde ik me dat deze weg de juiste weg was en dat ik het niet verkeerd kon hebben. Er staat in de Bijbel: “Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus” (Romeinen 10:17). Als Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus was en ik deze weg niet zocht of onderzocht, maar gewoon blind geloofde wat de voorgangers en ouderlingen zeiden, zou ik dan de redding van de Heer niet mislopen en niet instaat zijn Zijn wederkomst te verwelkomen? Toen ik dit dacht, besloot ik nog een paar bijeenkomsten bij te wonen, zodat ik het werk van Almachtige God van de laatste dagen beter zou kunnen begrijpen.

Bij een andere bijeenkomst deelde de zuster de volgende passage van Gods woorden met ons: “Het werk dat op dit moment gedaan wordt, heeft het werk van het Tijdperk van Genade verder gebracht; dat wil zeggen dat het werk van het hele zesduizendjarige managementplan voortgegaan is. Hoewel het Tijdperk van Genade nu voorbij is, heeft het werk van God voortgang geboekt. Waarom zeg ik steeds weer dat dit stadium van het werk bouwt op het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van de Wet? Dit houdt in dat het huidige werk een voortzetting is van het werk dat in het Tijdperk van Genade is gedaan en een vooruitgang ten opzichte van het werk in het Tijdperk van de Wet. De drie stadia zijn nauw verweven en iedere schakel in de keten is nauw verbonden met de volgende. Waarom zeg ik ook dat dit stadium van het werk voortborduurt op het werk van Jezus? Stel dat dit stadium niet op het werk van Jezus zou voortborduren. Dan zou er in dit stadium opnieuw een kruisiging moeten plaats vinden, en zou het verlossingswerk van het vorige stadium helemaal overgedaan moeten worden. Dat zou zinloos zijn. Het is dus niet zo dat het werk helemaal klaar is, maar het tijdperk is verder gegaan en het werk is naar een nog hoger niveau getild dan voorheen. Je kunt zeggen dat dit stadium van het werk op het fundament van het Tijdperk van de Wet en op de rots van het werk van Jezus is gebouwd. Het werk wordt stadium voor stadium opgebouwd, en dit stadium is geen nieuw begin. Alleen de combinatie van de drie stadia van het werk kunnen als het zesduizendjarige managementplan worden beschouwd” (‘De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Toen gaf de zuster een communicatie en zei: “Gods werk gaat steeds verder. Hij voert verschillende werken uit en neemt verschillende namen aan in verschillende tijdperken in overeenstemming met de behoeften van de mens. Maar welke fase van het werk God ook uitvoert onder welke naam, in wezen is het altijd God Zelf die het reddingswerk van de mensheid uitvoert. In het Tijdperk van de Wet nam God de naam Jehova aan om Zijn werk uit te voeren: Hij verkondigde de wet en de geboden om het leven van de mens op aarde te leiden en Hij liet de mens weten wat zonde is, welke regels de mens moet volgen en hoe hij God moet aanbidden enzovoort. In het Tijdperk van Genade is God vlees geworden en heeft Hij de naam Jezus aangenomen en op de grondvesten van het werk van het Tijdperk van de Wet voerde Hij het werk uit van gekruisigd worden om de mensheid te redden. Hiervan was het resultaat dat de zonden van de mens zijn vergeven. Nu, in het laatste Tijdperk van het Koninkrijk is God voor de tweede keer vlees geworden en onder de naam Almachtige God voert Hij het werk uit van de mens oordelen en zuiveren op de grondvesten van het verlossingswerk. Hiervan is het resultaat dat de zondige aard en de verdorven gezindheden die de mens in zich herbergt geëlimineerd zijn en dat de oorzaak waarom de mens zonden begaat en zich tegen God verzet voor eens en voor altijd met wortel en tak wordt uitgeroeid. De drie fases van het werk vullen elkaar perfect aan en daarbij is iedere fase van het werk hoger en grondiger dan de vorige. Geen enkele fase van het werk van God kan op zichzelf staan − alleen als de drie fases van het werk samen vervlochten zijn, vormen zij het complete werk om de mensheid te redden dat God heeft uitgevoerd en tezamen vormen ze het zesduizendjarige managementplan voor de mensheid. God gebruikt Zijn naam gewoon om de tijdperken af te bakenen en ze te veranderen. Daarom zien we dat de naam van God altijd per tijdperk wijzigt. Maar hoe de naam van God ook verandert, God is nog steeds één God.” Toen ik naar Gods woorden en de communicatie van de zuster had geluisterd, was ik verbaasd. Ik had altijd in de Heer geloofd en ik was nog nooit iemand tegengekomen die me het zesduizendjarige managementwerk had kunnen uitleggen en toch hadden de woorden van Almachtige God dit mysterie onthuld − deze woorden waren werkelijk de stem van God! Ik was niet op een dwaalspoor geraakt in mijn geloof: Almachtige God is werkelijk de wederkomst van de Heer Jezus. God verandert gewoon Zijn naam per tijdperk, dat is alles. Maar Hij is nog steeds één God.

Ik bleef dit nog een paar dagen onderzoeken. De zuster communiceerde met ons over aspecten van de waarheid zoals het oordeelswerk dat God uitvoert in de laatste dagen en het belang van de namen van God. Hoe meer ik hoorde, hoe meer duidelijkheid ik kreeg. Op een dag zei ze: “Gods woorden hebben alle mysteriën van de Bijbel onthuld”. Toen ik dit hoorde lichtte mijn hart onmiddellijk op. Ik vertelde haar over de kwestie met de Drie-eenheid die mij zoveel jaren zoveel ontzetting had bezorgd. Toen las de zuster me een passage van Gods woorden voor. Almachtige God zegt: “Als iemand van jullie zegt dat de Drie-eenheid inderdaad bestaat, laat hij dan eens uitleggen wat deze ene God in drie personen precies is. Wat is de Heilige Vader? Wat is de Zoon? Wat is de Heilige Geest? Is Jehova de Heilige Vader? Is Jezus de Zoon? Hoe zit het dan met de Heilige Geest? Is de Vader niet een Geest? Is het wezen van de Zoon niet ook een Geest? Was het werk van Jezus niet het werk van de Heilige Geest? Was het werk van Jehova niet indertijd door een Geest als Jezus uitgevoerd? Hoeveel Geesten kan God hebben? Volgens jouw uitleg zijn de drie personen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één. Als dat zo is, dan zijn er drie Geesten. Maar drie Geesten betekent drie Goden. Dat betekent dat er niet één ware God is. Hoe kan een dergelijke God dan nog het eigenlijke wezen van God bezitten? Als je accepteert dat er maar één God is, hoe kan Hij dan een zoon hebben en een vader zijn? Zijn dit niet gewoon allemaal noties van jou? Er is maar één God en er zit maar één persoon in deze God, en er is maar één Geest van God, al staat er nog zo in de bijbel: ‘Er is maar één Heilige Geest en maar één God.’ Ongeacht of de Vader en de Zoon waar je het over hebt bestaan, is er uiteindelijk maar één God, en het wezen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest waarin je gelooft is het wezen van de Heilige Geest. Met andere woorden, God is een Geest, maar Hij is in staat vlees te worden en onder de mensen te leven en ook kan Hij boven alle dingen staan. Zijn Geest is alomvattend en alomtegenwoordig. Hij kan tegelijkertijd in het vlees zijn en in heel het universum. Omdat alle mensen zeggen dat God de enige ware God is, is er maar één enkele God, niet willekeurig deelbaar door iemand! God is slechts één Geest, en slechts één persoon. Dat is de Geest van God” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De zuster communiceerde en zei: “Gods woorden zijn heel duidelijk. God is uniek en er is maar één God. Er is ook maar één Heilige Geest. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest hebben één wezen, het wezen van de Geest. God is in staat in de Geest te werken, net als Jehova, maar Hij kan ook werken door als de Mensenzoon te incarneren, zoals Jezus en Almachtige God. Maar of God nu in de Geest of in het vlees werkt, in wezen is het nog steeds de Geest van God die Zijn werk verricht. Daarom behoort het concept van de Drie-eenheid tot de opvattingen en fantasieën van de mens en is het totaal niet houdbaar. Het concept van de Drie-eenheid is eigenlijk meer dan driehonderd jaar na de Heer gevormd, tijdens het oecumenische concilie van Nicea. Tijdens dit concilie gingen religieuze deskundigen uit het hele christendom een levendige discussie aan over de enkelvoudige en meervoudige aard van God tot ze uiteindelijk het concept van de Drie-eenheid instelden op basis van hun opvattingen, denkbeelden en logische gevolgtrekkingen. Vanaf dat moment hebben mensen de enige, ware God die hemel en aarde en alle dingen heeft geschapen gedefinieerd als een Drie-eenheid in het geloof dat er naast de Heilige Zoon de Heer Jezus een Heilige Vader in de hemel is en dat er ook nog een instrument is dat zowel de Vader als de Zoon gebruiken, namelijk de Heilige Geest. Dit is gewoon te absurd. Als we de interpretatie van de religieuze wereld aanhangen en geloven in de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan betekent dat dat er drie Geesten en drie Goden zijn. Is dat niet in tegenspraak met het feit dat er één unieke God is? In werkelijkheid bestaat de Drie-eenheid niet. Het is een interpretatie die helemaal is voortgekomen uit de geest van de mens en het is een conclusie die de verdorven mensheid heeft getrokken op basis van onze opvattingen en fantasieën. God heeft nooit zoiets gezegd. Geen door God geïnspireerde profeet of apostel heeft ooit zoiets gezegd. In de Bijbel staat nergens zoiets geschreven.”

Er bleef nog wel wat verwarring achter in mijn hart toen ik naar Gods woorden en naar de communicatie van de zuster luisterde en dus vroeg ik: “De Bijbel stelt dat na de doop van Jezus de hemel zich opende en de Heilige Geest als een duif op Jezus neerstreek en dat er een stem uit de hemel klonk, die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde’ (Matteüs 3:17). En voordat Hij gekruisigd werd, bad de Heer Jezus en zei Hij: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt’ (Matteüs 26:39). In de Heilige Schrift staat dat God in de hemel Jezus Zijn geliefde Zoon noemde, en Jezus noemde God in de hemel Zijn Vader in Zijn gebeden. Hier hebben we dus de Vader, de Zoon en de Heilige Geest − blijkt daar niet uit dat God een Drie-eenheid is? Waarom staat er in de woorden van Almachtige God dat de Drie-eenheid niet bestaat en dat het niets dan de opvattingen en fantasieën van de mens is? Wat betekent dit allemaal?”

In antwoord op mijn vraag communiceerde de zuster met mij. Ze zei: “Een begrip als de Drie-eenheid bestaat gewoon niet in het Oude Testament. Pas nadat de Heer Jezus vlees is geworden en op aarde is gekomen om Zijn werk te verrichten, hadden wij de interpretatie van ‘de Vader en de Zoon’. In het evangelie van Johannes staat geschreven dat Filippus God niet kende en geloofde dat er naast de Heer Jezus op aarde ook een Heilige Vader in de hemel was. Dus zei hij tot Jezus: ‘Laat ons de Vader zien’. De Heer Jezus corrigeerde zijn misvatting en onthulde dit mysterie door tegen Filippus te zeggen: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?’ (Johannes 14:9). Ook zei Hij: ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in mij’ (Johannes 14:10). ‘En de Vader en ik zijn één’ (Johannes 10:30). De Vader is de Zoon en de Zoon is de Vader; de Vader en de Zoon zijn één, Zij zijn één Geest. Door dit te zeggen, vertelde de Heer Jezus ons dat Hij en de Vader één God zijn, niet twee.”

Toen liet de zuster mij een prachtige videoclip zien met de titel ‘Het mysterie van “de Vader en de Zoon” onthuld’. Daarna gingen we verder en lazen een passage van de woorden van Almachtige God: “Er zijn er nog die zeggen: ‘Heeft God niet uitdrukkelijk gezegd dat Jezus Zijn geliefde Zoon was?’ Jezus is de geliefde Zoon van God, in wie Hij welbehagen heeft gevonden – dit is zekerlijk gezegd door God Zelf. Dat was God die van Zichzelf getuigde maar vanuit een ander perspectief, het perspectief van de Geest in de hemel die van Zijn eigen incarnatie getuigt. Jezus is Zijn incarnatie, niet Zijn Zoon in de hemel. Begrijp je? Wijzen de woorden van Jezus, ‘Ik ben in de Vader en de Vader is in mij’ er niet op dat Zij één Geest zijn? En is het niet voor de incarnatie dat Zij zijn gescheiden tussen hemel en aarde? In werkelijkheid zijn Zij nog steeds één, het is gewoon God die getuigenis geeft voor Zichzelf. […] Omdat Hij de incarnatie was, werd Hij de geliefde Zoon van God genoemd en hieruit ontstond de Vader-Zoon relatie. Dit kwam gewoon door de scheiding tussen hemel en aarde. Jezus bad vanuit het perspectief van het vlees. Omdat Hij het vlees van een dergelijke normale menselijkheid had aangenomen, is het vanuit het perspectief van het vlees dat Hij zei: ‘Mijn omhulsel is het omhulsel van een schepsel. Omdat ik vlees heb aangenomen om op deze aarde te komen, ben ik nu heel ver weg van de hemel.’ Daarom kon Hij alleen tot God de Vader bidden vanuit het perspectief van het vlees. Dat was Zijn plicht, dat was waarmee de geïncarneerde Geest van God moest worden uitgerust. Er kan niet gezegd worden dat Hij God niet is, alleen maar omdat Hij vanuit het perspectief van het vlees tot de Vader bidt. Hoewel Hij de geliefde Zoon van God wordt genoemd, is Hij toch God Zelf, want Hij is slechts de incarnatie van de Geest en Zijn wezen is nog steeds de Geest” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De zuster zei: “Toen God de eerste keer vlees werd als de Heer Jezus en kwam om Zijn werk uit te voeren, kende niemand God. Niemand begreep de waarheid van de incarnatie en niemand wist wat incarnatie was. Als de Heer Jezus rechtstreeks tegen de mensen had gezegd dat Hij de Jehova God was die zij aanbaden, dan hadden ze dat niet kunnen accepteren vanwege hun gestalten in die tijd. De Heer Jezus zou dan al door de mensheid veroordeeld en verworpen zijn voordat Hij met Zijn werk was begonnen. Gods werk om de mensheid te verlossen was dan onmogelijk geweest en de mensheid zou nooit Jezus als zondoffer hebben kunnen verkrijgen. Om de mensheid de Heer Jezus te laten accepteren, in Hem te laten geloven en Gods redding te laten ontvangen, getuigde God voordat Jezus Zijn werk formeel aanving van Zichzelf vanuit het standpunt van Zijn Geest en noemde Zijn geïncarneerde Zelf Zijn Zoon, zodat de mensen konden zien dat Jezus werkelijk van God kwam. Hiermee konden we gemakkelijker de redding van de Heer Jezus aanvaarden. En als de Heer Jezus bad en de God in de hemel Zijn Vader noemde, was dat de geïncarneerde Mensenzoon die de Geest in Zichzelf Vader noemde vanuit het standpunt van het vlees. Dit deed Hij op basis van het verschil tussen de Geest en het vlees. Het betekende niet dat er een afzonderlijke Vader en een afzonderlijke Zoon waren. In feite was de interpretatie van de Vader en de Zoon alleen van toepassing gedurende de tijd van Gods incarnatie. Toen Gods werk op aarde afgerond was, dat wil zeggen toen de Heer Jezus het werk van de verlossing had voltooid, herrezen was en ten hemel was gevaren was de interpretatie van de Vader en de Zoon niet meer nodig. We kunnen dus de interpretatie van de Vader en de Zoon die door de opvattingen van de mensheid is verzonnen, niet gebruiken en in zijn geheel toepassen op God en dan zeggen dat er in God een Vader en een Zoon is en dat er ook een instrument is dat zowel de Vader als de Zoon gebruiken − de Heilige Geest − en dat God een Drie-eenheid is. Zoiets zeggen komt niet overeen met het woord van God en komt niet overeen met de feiten. Voorheen begrepen we de waarheid niet en als we dus zoiets zeiden veroordeelde God ons niet. Maar nu heeft God deze waarheid en dit mysterie helemaal onthuld en moeten wij de waarheid aanvaarden en God kennen in het licht van Zijn woorden. Alleen dit is juist en alleen dit komt overeen met de wil van God.”

Door de communicatie van deze zuster leerde ik begrijpen waarom de Heer Jezus de God in de hemel Zijn Vader noemde. Dit was omdat Hij geïncarneerd was als de Mensenzoon en tot de Vader in de hemel bad vanuit het standpunt van een mens. God getuigde voor Jezus als Zijn geliefde Zoon en dit was God die getuigde voor Zijn eigen geïncarneerde vlees vanuit het standpunt van de Geest. De Een was in de hemel, de Ander op aarde, maar Zij waren in wezen samen één Geest. God zei deze dingen gewoon vanuit verschillende standpunten en zo kwam de interpretatie van de Vader en de Zoon tot stand. God is de ene, ware God, Hij is één Geest, alomvattend en alomtegenwoordig. Hij kan in de hemel zijn, Hij kan op aarde zijn en Hij kan vlees worden. Toen ik dit eenmaal allemaal had begrepen werd alles ineens duidelijk. De verwarring die jarenlang mijn trouwe metgezel was geweest was op slag verdwenen en ik voelde een ongelooflijke verlichting en bevrijding.

Later liet de zuster me een film zien van een getuigenis van het evangelie met de titel: ‘Onderzoek naar de “Drie-eenheid”’, waarin ik de volgende woorden van God zag: “Al deze lange jaren is God door jullie op deze manier opgesplitst, en iedere generatie heeft Hem in kleinere delen opgesplitst, totdat één God openlijk in drie Goden is gesplitst. En nu kan de mens God gewoon niet meer tot één God verenigen, want jullie hebben Hem te ver opgesplitst. Als ik mijn werk niet op tijd had uitgevoerd, voordat het te laat was, is het moeilijk te zeggen hoe lang jullie schaamteloos zo door waren gegaan! Als je God zo op blijft splitsen, hoe kan Hij jullie God dan nog zijn? Zouden jullie God nog wel herkennen? Zouden jullie nog naar God terugkeren? Als ik iets later was gekomen, hadden jullie waarschijnlijk ‘Vader en Zoon’, Jehova en Jezus teruggestuurd naar Israël en beweerd dat jullie zelf een deel van God waren. Gelukkig zijn de laatste dagen nu aangebroken. Eindelijk is deze dag aangebroken waarop ik zolang heb gewacht, en pas nadat ik dit deel van mijn werk heb uitgevoerd met mijn eigen hand is jullie opsplitsen van God een halt toegeroepen. Alleen hierdoor is voorkomen dat jullie geëscaleerd zijn en zelfs alle Satans onder jullie voor verering op een altaar zijn geplaatst. Dit is jullie kunstgreep! Jullie manier om God op te splitsen! Blijven jullie dit nu zo doen? Laat me jullie vragen: Hoeveel Goden zijn er? Welke God zal jullie redding brengen? Is het de eerste God, de tweede, of de derde tot wie jullie altijd bidden? In welke God geloven jullie altijd? Is dat de Vader? Of de Zoon? Of de Geest? Vertel mij wie het is waar jij in gelooft. Hoewel jullie met ieder woord dat jullie spreken in God geloven, is het jullie eigen verstand waar jullie eigenlijk in geloven! Jullie hebben God gewoon niet in je hart! En toch hebben jullie een aantal van die ‘Drie-eenheden’ in jullie gedachten! Zijn jullie het daar niet mee eens?” (‘Bestaat de Drie-eenheid?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Toen we klaar waren met de film voelde ik me gelukkig, maar ook verdrietig en voelde ik enig zelfverwijt. Ik was gelukkig omdat de verwarring die me jaren had vergezeld nu eindelijk was opgelost: God is één en de interpretatie van de Drie-eenheid bestaat gewoon niet. Alleen in de ene, ware God geloven komt overeen met Gods wil en ik hoefde niet meer zoals voorheen de ene minuut tot de Vader te bidden en daarna de volgende minuut tot de Heilige Geest of de Zoon. Ik voelde me op mijn gemak. Maar ik was verdrietig en vol verwijt naar mezelf, omdat ik zoveel jaren in God had geloofd en Hem toch niet had gekend. Waar ik in had geloofd was niets dan een God die door mijn opvattingen en fantasieën was uitgevonden − een vage God uit een legende. Ik had niet in de echte God geloofd en, erger nog, ik had me verzet tegen God en ik had Hem versplinterd. In feite had ik blasfemie gepleegd jegens God! God zij dank, want het is de komst van Almachtige God die alle absurditeiten van het geloof van de verdorven mensheid heeft onthuld en het is Almachtige God die dit mysterie heeft opgelost dat de religieuze wereld altijd voor raadsels heeft gesteld. Zonder twijfel is Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus, de Heer die de hemel en de aarde en alle dingen heeft geschapen. God is de ene, ware God.

Door de woorden van Almachtige God te lezen zag ik later dat alle woorden van God de waarheid waren en dat ze de stem van God zijn. Zonder te aarzelen accepteerde ik het werk van Almachtige God van de laatste dagen en begon ik gelijke tred te houden met de voetstappen van het Lam. Als ik nu bid, hoef ik niet tot drie Goden te bidden. Ik bid gewoon in de naam van Almachtige God en hiervan word ik heel rustig, vredig en vreugdevol. Ik hoef me geen zorgen meer te maken dat wanneer ik bid ik niet voldoende tot de een of tot de andere van Gods persoonlijkheden bid en dat God daarom mijn gebeden niet hoort. Ik heb de bevrijding, de vrijheid, de vreugde en het geluk die voortkomen uit het begrijpen van de waarheid en God kennen werkelijk ervaren. God zij dank!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: 11. Ik ben herenigd met de Heer

Volgende: 13. Waar komt deze stem vandaan?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

7. Hoe ik bijna een dwaze maagd werd

In de herfst van 2002 bracht zuster Zhao, die lid was van mijn denominatie, de Kerk van de Waarheid, haar nicht, zuster Wang, naar mijn huis om het grote nieuws van de komst van de Heer te vertellen. Na een paar dagen de woorden van Almachtige God te hebben gelezen en te hebben geluisterd naar de gedetailleerde communicatie van de zuster, begreep ik dat God, vanaf de schepping van de wereld tot op dit moment, drie werkfasen had uitgevoerd om de mensheid te redden. Andere waarheden die ik ook te weten kwam waren Gods aanname van een andere naam tijdens elke fase van Zijn werk, het belang van Gods naam in elk tijdperk, het mysterie van Gods incarnatie, enzovoorts. Deze waarheden waren enorme openbaringen voor me en ze waren een lust voor mijn oog. Ik dacht bij mezelf: Deze weg lijkt kristalhelder en Almachtige God is naar alle waarschijnlijkheid de wedergekeerde Heer Jezus. Ik kan dus maar beter deze kans aangrijpen en meer van de woorden van Almachtige God lezen. Voor ze vertrok liet zuster Wang een aantal boeken met Gods woorden voor me achter. Elke keer dat ik tijdens de dag wat tijd overhad, las ik Gods woorden. Hoe meer ik ze las, hoe liever ik ze las en hoe meer ik voelde dat ze de woorden van God waren. Na drie dagen begon ik me zorgen te maken. Ik dacht: Mijn zoon, die ook een gelovige is, en vele broeders en zusters in mijn kerk, weten nog steeds het grote nieuws niet. Ik kan maar beter opschieten en het hen vertellen.

27. Verenigd met de Heer

De Heer zei eens: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij” (Joh. 10:27). We kunnen erachter komen of Almachtige God de wedergekeerde Heer is door samen naar De Kerk van Almachtige God te gaan en het te onderzoeken, nietwaar?”

43. De zaak Zhaoyuan van 28 mei leidt tot een familiecrisis

Ik ben een gewone plattelandsvrouw. De zware last van mijn huishoudelijke taken drukte eerst zo zeer op me dat ik nauwelijks op adem kon komen. Als gevolg daarvan werd ik echt kortaangeboden en zaten mijn man en ik elkaar dag in dag uit in de haren. We konden zo gewoon niet verder. Telkens als ik leed, riep ik uit: “Hemel! Red mij alsjeblieft!” En toen in 2013 kwam het evangelie van Almachtige God in de laatste dagen tot mij. Door Gods woorden te lezen en bijeenkomsten met broeders en zusters bij te wonen, werd ik er zeker van dat Almachtige God degene was die ik in mijn lijden had aangeroepen. Dus aanvaardde ik graag het werk van Almachtige God in de laatste dagen.

2. De weg naar zuivering

Mijn naam is Christopher, en ik ben voorganger in een huiskerk op de Filipijnen. Ik ben in 1987 gedoopt en teruggekeerd naar de Heer Jezus en daarna werd ik door de genade van de Heer in 1996 voorganger in een lokale kerk. Ik werkte en preekte toen niet alleen op veel plaatsen op de Filipijnen, maar ik preekte ook op plaatsen als Hong Kong en Maleisië. Via het werk en de begeleiding door de Heilige Geest voelde ik dat ik een onuitputtelijke energie had voor mijn werk voor de Heer en eindeloze inspiratie voor mijn preken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek