De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Gods schapen horen de stem van God

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Hoofdstuk 4 Je moet de waarheden van Gods werk van de laatste dagen kennen

4. De betekenis Gods werk van beproevingen en loutering

Relevante woorden van God:

Op welke innerlijke gesteldheid zijn deze beproevingen gericht? Ze zijn gericht op de rebellerende gezindheid in mensen die niet in staat zijn God te behagen. Er is veel onrein in mensen en er is veel hypocrisie. God onderwerpt ze daarom aan beproevingen om hen te reinigen. …

Gods ware liefde is Zijn hele gezindheid en wanneer Gods hele gezindheid zich aan je openbaart, wat doet dit dan met je vlees? Wanneer Gods rechtvaardige gezindheid zich aan je openbaart, zal je vlees onherroepelijk veel pijn lijden. Als je deze pijn niet draagt, kan God je niet vervolmaken, noch kun je God de ware liefde betonen. Als God je vervolmaakt, zal Hij zeker Zijn hele gezindheid aan je laten zien. Vanaf de tijd van de schepping tot vandaag heeft God Zijn hele gezindheid nog nooit laten zien. Maar in de eindtijd openbaart Hij het aan de groep mensen die Hij heeft voorbestemd en verkozen, en door het vervolmaken van mensen openbaart Hij Zijn gezindheid waardoor Hij een groep mensen compleet maakt. Dat is Gods ware liefde voor mensen. Het ervaren van Gods ware liefde voor mensen vereist dat zij extreme pijn lijden en een hoge prijs betalen. Alleen hierna zullen zij door God gewonnen worden en in staat zijn om hun ware liefde terug te geven aan God en alleen dan zal Gods hart tevreden zijn. Als mensen volmaakt willen worden gemaakt door God en als ze Zijn wil willen uitvoeren en volledig hun ware liefde aan God willen geven, dan moeten ze veel lijden en kwellingen dragen door de omstandigheden. Door het lijden dat erger is dan de dood zullen ze uiteindelijk gedwongen worden om hun ware hart aan God terug te geven. Of iemand God werkelijk liefheeft, wordt geopenbaard door lijden en raffinering heen. God zuivert de liefde van mensen en ook dit wordt alleen bereikt door middel van pijn en raffinering.

‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in Het Woord verschijnt in het vlees

Geconfronteerd met de toestand van de mens en zijn houding ten opzichte van God, heeft God nieuw werk verricht, waardoor de mens zowel kennis van en gehoorzaamheid aan Hem en zowel liefde als getuigenis heeft verworven. Dus moet de mens Gods loutering van hemzelf ervaren, evenals Zijn oordeel, het behandelen en snoeien van hem, zonder welke de mens God nooit zou kennen en nooit in staat zou zijn om echt van Hem te houden en van Hem te getuigen. Gods loutering van de mens is niet alleen omwille van een eenzijdig effect, maar omwille van een veelzijdig effect. Alleen op deze manier doet God het werk van loutering in hen die bereid zijn de waarheid te zoeken, zodat het besluit en de liefde van de mens door God worden vervolmaakt. Voor degenen die bereid zijn om de waarheid te zoeken en die naar God hunkeren, is niets betekenisvoller, of van grotere hulp, dan loutering zoals deze. Gods gezindheid is niet zo gemakkelijk gekend of begrepen door de mens, want uiteindelijk is God nou eenmaal God. Aan het einde van de rit is het onmogelijk voor God om dezelfde gezindheid als de mens te hebben en daarom is het niet gemakkelijk voor de mens om Zijn gezindheid te kennen. De waarheid is niet inherent door de mens verworven en wordt niet gemakkelijk begrepen door degenen die door Satan zijn verdorven; de mens is verstoken van de waarheid en verstoken van het besluit om de waarheid in praktijk te brengen en als hij niet lijdt en niet wordt gelouterd of geoordeeld, dan zal zijn besluit nooit vervolmaakt worden. Voor alle mensen is loutering ondragelijk en heel moeilijk te accepteren - toch is het tijdens de loutering dat God Zijn rechtvaardige gezindheid aan de mens duidelijk maakt en Zijn eisen aan de mens openbaar maakt en meer verlichting verschaft en meer feitelijke snoei en behandeling; door de vergelijking tussen de feiten en de waarheid, geeft Hij de mens een grotere kennis van zichzelf en de waarheid en geeft Hij de mens een beter begrip van Gods wil, waardoor de mens een waarachtigere en zuiverdere liefde voor God heeft. Dat zijn Gods doelen bij het uitvoeren van loutering. Al het werk dat God doet in de mens heeft zijn eigen doelen en betekenis; God doet geen zinloos werk, noch doet Hij werk dat zonder voordeel voor de mens is. Loutering betekent niet dat mensen van God worden verwijderd, noch betekent het dat ze in de hel worden vernietigd. Het betekent het veranderen van de gezindheid van de mens tijdens de loutering, het veranderen van zijn motivaties, zijn oude inzichten, het veranderen van zijn liefde voor God en het veranderen van zijn hele leven. Loutering is een echte test van de mens en een vorm van echte training en alleen tijdens loutering kan zijn liefde zijn inherente functie dienen.

‘Alleen door het ervaren van loutering kan de mens God echt liefhebben’ in Het Woord verschijnt in het vlees

God kan de mens vervolmaken in zowel positieve als negatieve aspecten. Het hangt ervan af of je in staat bent dit te ervaren en of je streeft naar vervolmaking door God. Als je waarlijk op zoek bent naar vervolmaking door God, dan kan het negatieve vervolmakingsaspect je geen verlies laten lijden, maar kan het je dingen brengen die reëler zijn en kun je daardoor een beter inzicht krijgen in wat er ontbreekt in jou en een beter inzicht krijgen in je werkelijke gesteldheid en doen inzien dat de mens niets heeft en niets is; als je geen beproevingen doormaakt, blijf je in het ongewisse en zul je altijd het gevoel hebben dat je boven anderen staat en beter bent dan alle anderen. Door dit alles zul je zien dat alles wat eerder gebeurde door God werd bewerkstelligd en door God werd beschermd. Het ingaan van beproevingen laat je achter zonder liefde of geloof, je bidt niet meer en je bent niet in staat om hymnes te zingen – en zonder het te beseffen, leer je jezelf in het midden van dit alles kennen. God kent veel manieren om de mens te vervolmaken. Hij gebruikt allerlei soorten situaties om de verdorven gezindheid van de mens te behandelen en Hij gebruikt verschillende dingen om de mens bloot te leggen; in één opzicht behandelt Hij de mens, in een ander opzicht legt Hij de mens bloot en in een ander opzicht onthult Hij de mens, door de ‘mysteriën’ in de diepten van het hart van de mens op te graven en te onthullen en door de mens zijn natuur te tonen door veel van zijn gesteldheden te openbaren. God vervolmaakt de mens door vele methoden – door openbaring, op hem in te werken, loutering en tuchtiging – zodat de mens leert dat God praktisch is.

‘Alleen diegenen die zich richten op de praktijk kunnen vervolmaakt worden’ in Het Woord verschijnt in het vlees

Het maakt niet uit welk deel van Gods werk dat is, alles is onpeilbaar voor de mens. Zou je het kunnen doorgronden, dan zou Gods werk zonder betekenis of waarde zijn. Het werk van God is onpeilbaar; het is te veel in strijd met jouw noties en hoe meer onverenigbaar het is met jouw noties, hoe meer het laat zien dat Gods werk zinvol is; zou het verenigbaar zijn met je noties, dan zou het zinloos zijn. Vandaag de dag voel je dat Gods werk te wonderlijk is en hoe wonderlijker het is, hoe meer je voelt dat God onpeilbaar is en zie je hoe groot Gods daden zijn. Als Hij slechts oppervlakkig, plichtmatig werk deed om de mens te overwinnen en daarmee zou het dan klaar zijn, dan zou de mens niet in staat zijn de betekenis van Gods werk te zien. Hoewel je nu een beetje loutering ondergaat, is het van groot nut voor de groei van je leven – en dus is zulke ontbering van het grootste belang voor jullie. Vandaag de dag onderga je een beetje loutering, maar daarna zul je waarlijk de daden van God kunnen aanschouwen en uiteindelijk zul je zeggen: “Gods daden zijn zo wonderlijk!” Dit zullen de woorden in je hart zijn. Na een tijdje Gods loutering ervaren te hebben (de beproeving van[a] dienstdoeners en de tijd van tuchtiging) zeiden sommige mensen uiteindelijk: “Geloven in God is echt moeilijk!” Dit ‘moeilijke’ laat zien dat Gods daden onpeilbaar zijn, dat Gods werk van grote betekenis en waarde is en zeer waardig om door de mens te worden gekoesterd. Als, nadat ik zoveel werk had gedaan, je niet de minste kennis had, zou mijn werk dan nog waarde kunnen hebben? Je zult hierdoor zeggen: “God dienen is echt moeilijk, de daden van God zijn zo wonderlijk, God is echt wijs! Hij is zo mooi!” Als je na het ondergaan van een periode van ervaring zulke woorden kunt spreken, dan bewijst dit dat je Gods werk in jou hebt vergaard.

‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in Het Woord verschijnt in het vlees

Wanneer God werkt om de mens te louteren, lijdt de mens, wordt zijn liefde voor God groter en wordt meer van Gods kracht in hem geopenbaard. Hoe minder de loutering van de mens, hoe minder zijn liefde voor God en hoe minder Gods macht in hem wordt geopenbaard. Hoe groter zijn loutering en pijn en hoe meer zijn kwelling, hoe dieper zijn ware liefde voor God zal zijn, des te oprechter zijn geloof in God zal zijn en hoe dieper zijn kennis van God zal zijn. Door je ervaringen zul je zien dat degenen die grote loutering, pijn, behandeling en discipline ondergaan, een diepe liefde voor God hebben en een diepere en meer indringender kennis van God. Degenen die niet ervaren hebben om te worden behandeld, hebben slechts een oppervlakkige kennis en kunnen alleen zeggen: “God is zo goed, Hij schenkt genade aan mensen zodat zij van Hem kunnen genieten.” Als mensen ervaren hebben dat ze worden behandeld en gedisciplineerd, dan zijn ze in staat om van de ware kennis van God te spreken. Dus hoe wonderbaarlijker Gods werk in de mens is, des te waardevoller en betekenisvoller het is. Hoe meer ondoordringbaar het voor jou is en hoe meer onverenigbaar het is met jouw noties, hoe meer Gods werk in staat is om je te overwinnen, te winnen en je te vervolmaken. De betekenis van Gods werk is zo groot! Als Hij de mens niet op deze manier zou louteren, als Hij niet volgens deze methode zou werken, dan zou Gods werk ineffectief en zonder betekenis zijn. Dit is de reden achter de buitengewone betekenis van Zijn selectie van een groep mensen tijdens de laatste dagen. Eerder werd al gezegd dat God deze groep zou selecteren en winnen. Hoe groter het werk dat Hij in jullie uitvoert, hoe dieper en zuiverder jullie liefde. Hoe groter het werk van God, hoe meer de mens in staat is om Zijn wijsheid te proeven en hoe dieper de kennis van de mens over Hem is.

‘Degenen die volmaakt gemaakt moeten worden, moeten loutering ondergaan’ in Het Woord verschijnt in het vlees

Voetnoten:

a. De originele tekst laat ‘de beproeving van’ weg.

Vorige:De betekenis van Gods werk van oordeel en tuchtiging

Volgende:Wat is de incarnatie? Wat is het wezen van de incarnatie?