Een ander soort redding

08 maart 2023

Door Huang Lin, China

Vroeger was ik een gewone gelovige in de charismatische christelijke kerk en sinds ik in de Heer ging geloven, heb ik geen enkele dienst gemist. Vooral omdat ik wist dat de laatste dagen aangebroken waren en de profetieën in de Bijbel over de terugkeer van de Heer eigenlijk al vervuld waren. De Heer zou spoedig terugkeren, dus woonde ik diensten nog enthousiaster bij om de kans niet te missen om de Heer te ontmoeten, want ik keek reikhalzend uit naar Zijn terugkeer.

Op een dag kwam mijn jongere zus en vertelde me verheugd: ‘Hallo, ik ben gekomen om je het allerbeste nieuws ooit te vertellen. De Heer Jezus is teruggekeerd! Bovendien is Hij in het vlees teruggekeerd. Hij verkondigt de waarheid en verricht Zijn werk van de laatste dagen om over de mens te oordelen en hem te zuiveren, waarmee Hij de profetie in de Bijbel vervult: “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God(1 Petrus 4:17). Verspil geen tijd – volg Gods nieuwe werk! Toen ik hoorde dat de Heer teruggekeerd was, was ik zowel geschokt als vol twijfel. Ik zei: “In het Boek Openbaring staat: ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien(Openbaring 1:7). En de dominees en ouderlingen vertellen ons vaak dat de Heer bij Zijn terugkeer tot ons zal komen op een witte wolk. Jij zegt dat de Heer in het vlees teruggekeerd is. Hoe is dat mogelijk?” Mijn zus zei ernstig: “Je zegt dat de Heer Jezus met de wolken zal terugkeren, maar weet je dat zeker? In de Bijbel wordt ook geprofeteerd: ‘Ik kom onverwacht als een ​dief(Openbaring 16:15), en ‘En rond middernacht werd er geroepen: “Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten”(Matteüs 25:6). Durf je te beweren dat de Heer onmogelijk in het geheim kan komen? De terugkeer van de Heer bevat een mysterie, dus moeten we zoeken zonder vooroordelen! Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen, als we vasthouden aan onze eigen opvattingen en gedachtenspinsels?” Maar hoe ze ook communiceerde, ik bleef sceptisch. En ik bleef geloven dat de Heer zou terugkeren op een witte wolk en dat Hij onmogelijk in het vlees kon komen. Later verkondigde ze het evangelie aan de rest van de familie. En na diverse communicaties met haar, hebben mijn echtgenoot, jongste zoon en zijn vrouw (die tot dan toe niet gelovig waren) allemaal Almachtige Gods werk van de laatste dagen aanvaard. Maar ik bleef vasthouden aan mijn eigen opvattingen en weigerde het te accepteren.

Daarna bleef ik diensten bijwonen in mijn oude kerk, terwijl mijn man, mijn jongste zoon en zijn vrouw allemaal naar bijeenkomsten gingen van De Kerk van Almachtige God. Als ik thuiskwam van een dienst, voelde ik me altijd lusteloos, omdat het allemaal zo plichtmatig leek. Mijn hart was leeg en ik verwierf niets. Maar zij kwamen altijd heel blij terug van een bijeenkomst; ze communiceerden en onderzochten dan vaak dingen als welke verdorven gezindheden ze onthulden wanneer ze bepaalde zaken tegenkwamen, hoe ze Gods wil moesten zoeken en hoe ze zichzelf moesten leren kennen en onder de loep nemen. Ze bespraken ook hoe ze de waarheid in praktijk moesten brengen en naar Gods woorden moesten leven, hoe ze hun verdorven gezindheid konden afwerpen en gelouterd konden worden, enzovoort. Ik was verbaasd wanneer ik hen deze dingen hoorde bespreken en dacht: hoe is het mogelijk dat zij, die nog maar net geloof hebben gevonden, weten dat ze Gods wil moeten zoeken wanneer ze problemen ondervinden? Hoe kunnen ze een pad van beoefening vinden? Alles wat ze zeggen is zo goed beredeneerd. Ik geloof al vele jaren in de Heer Jezus. Ik heb trouw gebeden, diensten bijgewoond en de Bijbel gelezen. Waarom kan ik dan nooit de wil van de Heer begrijpen als iets me overkomt? En dat geldt ook voor alle broeders en zusters van mijn kerk. We zijn geketend door allerlei zonden en kunnen onszelf niet bevrijden. Geestelijk zijn we uitgeblust, verduisterd en gespeend van hoop, en het voelt alsof we steeds verder van de Heer afdwalen. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? Ze bespraken onderwerpen die zo verfrissend en nieuw waren. De verdorven gezindheden die ze onthulden, hoe ze zichzelf onder de loep konden nemen en leren kennen, hoe ze gelouterd konden worden, enzovoort. Ik geloofde al jaren in de Heer, maar had de dominees en ouderlingen in mijn kerk daar nooit over horen preken. Ik begreep maar niet hoe ze zoveel hadden leren begrijpen. Ik stond paf.

In een oogwenk was de oogsttijd aangebroken. Mijn twee zoons oogstten hun maïs en brachten die naar huis. In voorgaande jaren hielp ik altijd eerst mijn oudste zoon met maïs pellen, en dan mijn jongste. Maar dit jaar deden mijn jongste zoon en zijn gezin het zelf. Ik dacht bij mezelf dat zijn vrouw vast boos op me zou zijn, omdat ik ze dit keer niet geholpen had. Ze zal zeggen dat ik een ander voortrok. Maar tot mijn verrassing was ze niet boos en zei opgewekt tegen me: “Ma, jij en pa worden er ook niet jonger op. Maken jullie maar geen zorgen meer dat jullie ons moeten helpen met ons werk. Let maar goed op jullie gezondheid.” Ik was erg verrast om haar dit te horen zeggen. Het was de eerste keer dat ze iets zei dat zorgzaam voor ons was. Zoiets had ze nog nooit gezegd! Later gebeurde het nog eens. Ik had tegen mijn zoons en hun vrouwen gezegd: “Jullie kinderen gaan nu naar de middelbare school, dus ga ik voor hen beiden een fiets kopen.” Dus kocht ik een fiets voor het kind van mijn oudste zoon, maar toe kwam er iets tussendoor waar ik al mijn overgebleven geld aan moest uitgeven. Ik kon geen fiets meer kopen voor het kind van mijn jongste zoon. Uiteindelijk heeft de moeder van mijn schoondochter een fiets voor hem gekocht. Ik voelde me schuldig en dacht: mijn schoondochter is vast boos op me en ze zal zeggen dat ik m’n beloften niet nakom. Maar tot mijn verrassing was ze niet boos en stelde me zelfs gerust door te zeggen: “Ma, je hoeft je niet schuldig te voelen dat je geen fiets voor mijn kind gekocht hebt. Jij en pa moeten jullie geld voortaan bewaren en aan jezelf uitgeven. Zit maar niet over ons in.” Ik stond echt te kijken van die twee voorvallen. Sinds mijn schoondochter in Almachtige God geloofde, kibbelde ze niet meer met mij over dingen, maar behandelde ze ons zorgzaam en attent. Ze was echt veranderd. En mijn man kon vroeger plotseling kwaad op me worden – er hoefde maar iets te gebeuren of hij ontstak al in woede. Maar nu glimlachte hij altijd wanneer hij met me sprak. Zelfs als ik boos op hem werd, verdroeg hij dat geduldig en zei hij kalm tegen me: “We geloven in dezelfde God. Onze fysieke relatie is die van man en vrouw, maar spiritueel gezien zijn we broeder en zuster. We moeten elkaar liefhebben, begripvol en vergevingsgezind zijn voor elkaar, en naar Gods woord leven. Vind je ook niet? Ik was vroeger een driftkop met een heel kort lontje, maar dat kwam door mijn duivelse, verdorven gezindheid. Ik was erg arrogant, verwaand, met een gebrek aan gepaste menselijkheid. Nu ik veel van Almachtige Gods woorden gelezen heb, begrijp ik dat het Gods werk van de laatste dagen is om de mensheid te redden door Zijn woorden te verkondigen. Om Gods redding te verwerven, moeten mensen in het dagelijkse leven Gods woorden in praktijk brengen en in alle zaken de beginselen van de waarheid volgen. Ik moet mijn vlees verzaken, Gods woorden in praktijk brengen en gepaste menselijkheid naleven.” Toen ik mijn man, mijn zoon en zijn vrouw zo zag, bleef ik dit overdenken in mijn hart: hoe kunnen ze zoveel veranderd zijn, terwijl ze pas twee jaar geleden Almachtige Gods werk aanvaard hebben? Dit vind ik heel overtuigend. Ik geloof nu al jaren in de Heer en elke dag lees ik de Bijbel en bid ik. Dus waarom ben ik in al die tijd helemaal niet veranderd? Waarom raak ik altijd hopeloos verstrikt in zonde, als iets me overkomt? Alleen God heeft de macht om mensen te veranderen. Kan de Almachtige God waarin ze geloven, de teruggekeerde Heer Jezus zijn? Als het echt waar is en ik het blijf afwijzen, zal de Heer me dan niet verlaten? Zou het niet dom van me zijn om de grote redding te laten schieten, die voor me klaar ligt? Bij deze gedachten voelde ik onwillekeurig een zekere huivering. Ik wilde het zoeken en onderzoeken, maar schaamde me om het met mijn familie te bespreken.

Op een dag, toen mijn man van huis was, pakte ik stiekem het boek waarin hij steeds zat te lezen. Toen ik naar de kaft keek, vielen de zes grote woorden ‘Het Woord verschijnt in het vlees’, geschreven in glinsterend gouden letters, mij onmiddellijk op en ik dacht: welke mysteriën zou dit boek bevatten? Het kan mensen zo veranderen − ik moet het zorgvuldig lezen. Behoedzaam opende ik het boek, en ik las de volgende woorden: “Deze vleeswording is de tweede vleeswording van God, die volgt op de voltooiing van Jezus’ werk. Natuurlijk staat deze vleeswording niet op zichzelf: het is de derde fase in het werk na het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Elke nieuwe fase in het werk van God brengt altijd een nieuw begin en een nieuw tijdperk met zich mee. Er vinden dus ook bijbehorende veranderingen plaats in de gezindheid van God, in Zijn werkwijze, in de plaats van Zijn werk en in Zijn Naam. Het is dan ook geen wonder dat de mens het werk van God in het nieuwe tijdperk moeilijk kan aanvaarden. Maar hoe Hij ook wordt tegengewerkt door de mens, toch doet God altijd Zijn werk en leidt Hij de gehele mensheid verder. Toen Jezus in de wereld kwam, bracht Hij het Tijdperk van Genade en maakte Hij een einde aan het Tijdperk van de Wet. In de laatste dagen werd God nogmaals vlees. Toen Hij dit keer vlees werd, maakte Hij een einde aan het Tijdperk van Genade en bracht Hij het Tijdperk van het Koninkrijk. Allen die de tweede vleeswording van God aanvaarden, worden in het Tijdperk van het Koninkrijk ingeleid en kunnen de leiding van God persoonlijk aanvaarden(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord). Toen ik dit had gelezen, vroeg ik mij af: als met Gods tweede incarnatie een einde is gekomen aan het werk van het Tijdperk van Genade, kan het dan zo zijn dat God niet langer werkt in kerken uit het Tijdperk van Genade? Zijn we nu het Tijdperk van het Koninkrijk binnengetreden? Hier staat: “Allen die de tweede vleeswording van God aanvaarden, worden in het Tijdperk van het Koninkrijk ingeleid en kunnen de leiding van God persoonlijk aanvaarden.” Vanaf het moment dat mijn man, mijn zoon en zijn vrouw het werk van Almachtige God hebben aanvaard, zijn ze echt heel erg veranderd. Kan het zo zijn dat de Almachtige God waar zij in geloven, werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is? Volgen zij werkelijk Gods voetstappen en aanvaarden zij Gods persoonlijke begeleiding? Hoe zouden ze anders zo veel waarheden kunnen begrijpen en zo kunnen zijn veranderd? Dit moet het werk zijn van de Heilige Geest − dit is niet iets wat zij zelf hadden kunnen bereiken, zonder het werk van de Heilige Geest. Juist toen die gedachte in mij opkwam, zag ik plotseling dat mijn man thuiskwam. Snel legde ik het boek weer terug op zijn plek, en ik dacht: hij mag niet weten dat ik in zijn boek heb gelezen, want dan zal hij mij uitlachen.

Toen mijn man de volgende dag wegging naar een bijeenkomst, pakte ik dat boek weer en ik begon te lezen. Ik las deze passage: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam. Iedereen die zich aan Zijn heerschappij onderwerpt, zal een hogere waarheid genieten en een rijkere zegen ontvangen. Ze zullen echt in het licht leven en de waarheid, de weg en het leven verkrijgen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord). Ik moest echt over deze passage nadenken. De Heer Jezus verloste de gehele mensheid door te worden gekruisigd, maar Hij maakte geen einde aan de verdorven gezindheid van de mens. De mens heeft zijn zondige natuur behouden − dat is absoluut waar. Degenen onder ons die in de Heer geloven, slagen er ook niet altijd in om zich aan de leer van de Heer te houden; we liegen en bedriegen, en zondigen elke dag weer om vervolgens te biechten, voortdurend zakken we weg in zonde en we zijn niet in staat onszelf uit de ketens van de zonde te bevrijden. Hier valt niets tegenin te brengen. Op dat moment kwamen deze woorden van God uit de Bijbel in mij op: “Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig(Leviticus 11:45). God vraagt van ons dat we heiligheid bereiken, en toch zondigen we vaak en zijn we de Heer onwelgevallig – dat is toch niet heilig? God is heilig, en Zijn koninkrijk kan niet worden aangetast. Dus hoe kunnen wij, die zo vaak zondigen, het hemelse koninkrijk binnengaan? Deze gedachte frustreerde me een beetje, en ik las deze passage nog een keer: “Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven.” Kan het zo zijn dat het werk van Almachtige God een nog groter werk is dat de teruggekeerde Heer Jezus uitvoert? Kunnen we alleen door het accepteren en ervaren van het oordeel van Almachtige God onszelf ontdoen van de zonde, en gezuiverd en getransformeerd worden? Is het mogelijk dat de veranderingen die zich hebben voorgedaan in mijn man en mijn schoondochter, voortkomen uit hun ervaringen met Almachtige Gods werk van tuchtiging en oordeel? Mijn man, mijn zoon en zijn vrouw geloofden nog maar zo kort in God en hadden toch al een aantal waarheden begrepen. Bovendien konden ze hun inzicht in hun eigen verdorven gezindheid onder woorden brengen, de wil van God zoeken wanneer er iets met hen gebeurde, en een weg om te beoefenen vinden. Terwijl ik al vele jaren in de Heer geloofde, maar als iemand mij had gevraagd wat geloven in God precies inhield of wat precies de wil van God was, dan had ik eerlijk gezegd met mijn mond vol tanden gestaan, laat staan dat ik in staat was geweest om te spreken over eventuele veranderingen in mijn gezindheid. Nu ik mijzelf zo met hen vergeleek, voelde ik een diepe schaamte! Het leek mij dat ik Almachtige Gods werk van de laatste dagen eens goed zou moeten bestuderen.

Vanaf dat moment las ik elke dag stiekem, achter de rug van mijn man om, in het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’, en hoe meer ik las, hoe lichter ik mij van binnen voelde en hoe meer ik van het lezen genoot. Soms wilde ik niet eens naar mijn kerk gaan om een dienst bij te wonen, maar bleef ik liever thuis om dit boek te lezen. Op een keer las ik de volgende woorden van Almachtige God: “Voorzeker zal ik alle mensen illumineren en verlichten die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, en die oprecht zoeken. Ik zal je alle geheimen van de geestelijke wereld laten zien; ik zal jullie de weg voorwaarts laten zien en ervoor zorgen dat jullie je oude, verdorven gezindheden afwerpen, en wel zo snel mogelijk; dan kunnen jullie levensrijpheid bereiken en nuttig voor mij zijn, waardoor het werk van het evangelie spoedig voortgang kan vinden, zonder belemmering. Alleen dan zal mijn wil bevredigd zijn; alleen dan zal Gods zesduizendjarig managementplan op zo kort mogelijke termijn worden volbracht. God zal het koninkrijk veroveren en zal op aarde neerdalen; samen zullen we de heerlijkheid binnengaan!(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 8). Onwillekeurig moest ik toen denken aan deze woorden van de Heer Jezus: “Gelukkig wie hongeren en dorsten naar ​gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden(Matteüs 5:6). Hoe meer ik las, hoe meer ik het idee kreeg dat de woorden van Almachtige God en de woorden van de Heer Jezus dezelfde oorsprong hadden. De woorden van hen beiden bezaten gezag en kracht, en daardoor leek het me zeer waarschijnlijk dat Almachtige God inderdaad de teruggekeerde Heer Jezus was! Ik was verbijsterd door die gedachte: ik wist dat als dit waar was, ik snel Almachtige Gods werk van de laatste dagen moest aanvaarden, want als ik dat bleef weigeren, dan zou ik werkelijk door Gods werk worden achtergelaten! Maar hoe kon ik dit aan mijn familie vertellen? Ze hadden in het verleden het evangelie vaak met mij gedeeld, maar ik had steeds geweigerd het te aanvaarden. Als ik nu zei dat ik bereid was Almachtige Gods werk van de laatste dagen te aanvaarden, wat zouden ze dan van mij denken? Terwijl ik maar geen besluit kon nemen, liet God mij een mogelijkheid zien.

Op een dag kwamen mijn schoondochter en een andere zuster het evangelie met mij delen. Ik wist toen dat dit een door God gegeven kans was, dus ik vertelde hen eerlijk: “Eigenlijk heb ik in het geheim al veel van Almachtige Gods woorden gelezen, en ik voel dat deze woorden van God afkomstig zijn. Het is gewoonweg niet mogelijk dat een mens woorden kan uitspreken die zo’n gezag en macht in zich dragen.” Mijn schoondochter was verbaasd toen ze mij dit hoorde zeggen, en ze keek de andere zuster aan en lachte van vreugde. En ik ging verder: “Maar er is iets wat ik nog steeds niet helemaal begrijp. De Heer Jezus profeteerde: ‘Maar dan zullen ze op een wolk de ​Mensenzoon​ zien komen, bekleed met macht en grote luister(Lucas 21:27). Wij gelovigen verlangen allemaal naar de terugkeer van de Heer Jezus, dat Hij naar ons afdaalt op een witte wolk. Maar jullie zeggen dat de Heer al teruggekeerd is, dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is. Waarom hebben we de Heer dan niet zien afdalen op een witte wolk? Kunnen jullie mij hier alsjeblieft meer over vertellen.”

De zuster antwoordde gemeend: “God zij dank! Zoals we allemaal weten, staan er vele verzen in de Bijbel die de terugkeer van de Heer voorspellen. Maar als we goed kijken, dan zien we dat de terugkeer van de Heer op twee verschillende manieren wordt voorspeld: De ene is dat de Heer openlijk verschijnt op een wolk en iedereen Hem zal zien, zoals in Lucas 21:27 staat ‘Maar dan zullen ze op een wolk de ​Mensenzoon​ zien komen, bekleed met macht en grote luister.’ De ander is dat de Heer in het geheim komt, als een dief, waarbij niemand het weet, zoals in Matteüs 24:36: ‘Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse ​engelen​ en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.’ We kunnen zien dat de komst van de Heer in twee fasen zal plaatsvinden: eerst komt Hij in het geheim, en nadat Hij één fase van Zijn werk heeft verricht, zal Zijn komst bekend worden gemaakt. Waar jij het over hebt, is de profetie waarin de Heer openlijk verschijnt, terwijl we ons momenteel in de fase bevinden waarin de profetie van Zijn geheime komst wordt vervuld. Dit is de fase waarin God vlees wordt om Zijn werk te verrichten en de mensheid te redden. Wanneer God klaar is met werken in het vlees, dan zal Hij openlijk verschijnen zodat iedereen Hem kan zien …”

Het horen van deze uitleg verlichtte mijn hart, en ik dacht: zoals nu blijkt, wordt het in de Bijbel voorspeld dat de Heer op twee verschillende manieren zal verschijnen. Eerst komt Hij in het geheim, en daarna komt hij openlijk − dit is werkelijk een mysterie! Ik heb al die jaren de Bijbel gelezen, hoe kan het dat ik dit nooit heb ontdekt? Maar nu ik erover nadenk, weet ik zeker dat het zo is!

Mijn schoondochter zei tegen mij: “Mama, de tijd waarin Almachtige God Zijn werk in het vlees verricht om over de mensheid te oordelen en deze te zuiveren met woorden, is de fase waarin God in het geheim komt en waarin God de mensheid zal ontmaskeren en van elkaar zal scheiden al naar gelang onze aard. Laten we de woorden van Almachtige God lezen om dit aspect van de waarheid beter te begrijpen.” Vervolgens las ze: “Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Het zal het einde van Gods managementplan inluiden, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat “de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is”, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. Ze zijn te eigenwijs, hebben te veel vertrouwen in zichzelf en zijn te arrogant. Hoe kunnen zulke ontaarde mensen door Jezus worden beloond? De terugkeer van Jezus betekent een geweldige redding voor hen die de waarheid kunnen aanvaarden, maar voor hen die dat niet kunnen is het een teken van veroordeling(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben).

De zuster legde verder uit: “Uit Gods woorden begrijpen we dat, hoewel Almachtige God Zijn werk in het geheim doet, Hij het oordelen over en het tuchtigen van mensen alleen met woorden doet. Dat wil zeggen, Hij verkondigt alle waarheden om ons te geven wat we in het leven nodig hebben. En iedereen die Gods werk van de laatste dagen aanvaardt, die de tuchtiging en het oordeel van Gods woorden ondergaat, die de waarheid gaat begrijpen en God leert kennen, en wiens levensgezindheid is veranderd, is een van de overwinnaars die door God worden gemaakt voorafgaand aan de rampspoed. Zodra deze overwinnaars zijn gemaakt, zal Gods grote werk succesvol zijn voltooid, en het werk dat Hij in het geheim verricht zal ook ten einde komen. Daarna zal God op de wolken afdalen en openlijk verschijnen aan alle landen en volkeren. Sommige mensen houden blindelings vast aan hun eigen opvattingen. Zij wachten slechts tot de Heer Jezus op een wolk verschijnt, maar willen geen enkele waarheid uitgedrukt door God aanvaarden terwijl Hij Zijn werk in het geheim uitvoert. Dit zijn allemaal mensen die rebelleren tegen God en Hem trotseren. Als zij niet kunnen terugkeren tot God en Zijn redding van de laatste dagen niet kunnen aanvaarden, dan zullen zij jammeren en tandenknarsen te midden van grote rampspoed. Dit wordt voorspeld in Openbaring 1:7, ‘Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, ​amen.’ Denk er eens over na: wanneer de Heer neerdaalt op de wolken, dan zal iedereen Hem zien en wat kunnen zij anders doen dan Zijn komst met grote vreugde verwelkomen? Waarom zouden alle volkeren dan jammeren? Dat is omdat, wanneer God in het openbaar verschijnt, zij zullen zien dat de Almachtige God die zij getrotseerd hebben inderdaad de teruggekeerde Heer Jezus is. Hoe kunnen zij anders dan zichzelf dan voor het hoofd slaan, jammeren en tandenknarsen?”

Ik knikte voortdurend met mijn hoofd toen ik luisterde naar wat de zuster communiceerde, en ik zei: “Ah, ik heb dit vers eerder nooit begrepen. Ik vroeg de dominee van mijn kerk ernaar, maar hij legde het niet duidelijk uit. Nu blijkt dat dit vers verwijst naar iedereen die weigert de redding door Almachtige God in de laatste dagen te aanvaarden, naar iedereen die Hem trotseert.” Op dat moment moest ik wel denken aan al die keren dat mijn familie het evangelie met mij had gedeeld, en ik me steeds had verzet en had geweigerd het te aanvaarden − ik raakte daardoor erg van streek. Berouwvol zei ik tegen de zuster: “Als ik de woorden van Almachtige God niet had gelezen, als de woorden van Almachtige God de deur naar mijn hart niet hadden geopend en er niet voor hadden gezorgd dat ik een zoekend hart kreeg, dan vrees ik dat ik nog steeds niet geluisterd zou hebben naar wat jullie vertelden. Ik zou dan nog steeds geobsedeerd wachten op de Heer Jezus die neerdaalt op een witte wolk en openlijk aan de mensen verschijnt. Ik ben echt zo onwetend en dom! Pas nu begrijp ik dat de fase van Gods geheime werk inderdaad een prachtige gelegenheid voor ons is om het oordeel en tuchtiging van Gods woorden te aanvaarden, en onze verdorven gezindheid af te werpen opdat wij volledig gered mogen worden! Wanneer God neerdaalt op een wolk en openlijk verschijnt aan de mensheid, dan is Zijn reddingswerk al voorbij, en zal Hij beginnen de goeden te belonen en de slechten te straffen. En als dat gebeurt, zal het te laat zijn, ook al ben ik helemaal vervuld van spijt. Ik dank God dat Hij mij niet verlaten heeft en mij een kans heeft gegeven op verlossing. Ik wil Almachtige Gods werk van de laatste dagen aanvaarden!”

Later nam ik het initiatief en vroeg ik of ik me mocht aansluiten bij De Kerk van Almachtige God, en net als mijn man, mijn zoon en mijn schoondochter lees ik elke dag Gods woorden en communiceer over de waarheid, en ik ervaar het oordeel, de tuchtiging, de zuivering en de verlossing van Gods woorden. In de grote familie van De Kerk van Almachtige God leef ik het ware leven van de kerk, en mijn geest is vervuld van vrede en vreugde. Ik voel werkelijk hoe groot Gods liefde voor mij is; ik was gewoon zo verdoofd en ik heb God zo lang laten wachten. Ik dank God voor het zorgvuldig samenbrengen van allerlei mensen, gebeurtenissen en dingen die me stap voor stap terug naar Gods familie hebben gebracht en begeleid − ik dank God dat Hij mij een andere vorm van verlossing heeft gebracht!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Verenigd met de Heer

Door Jianding, Verenigde Staten Ik ben geboren in een katholieke familie en vanaf jonge leeftijd leerde mijn moeder me de Bijbel te lezen....

Ik heb de stem van God gehoord

Door Mathieu, Frankrijk Ik aanvaardde ruim twee jaar geleden Almachtige Gods werk van de laatste dagen. Om eerlijk te zijn verwierf ik meer...

Geef een reactie