Waar zal Jezus bij Zijn wederkomst verschijnen en Zijn werk verrichten? (Deel 2)

08 maart 2023

Door Wen Jin, Verenigde Staten

Het is werkelijk van enorme betekenis dat God ervoor heeft gekozen om in China te verschijnen en te werken

Twee dagen later kwamen een broeder en twee zusters naar mijn huis. Nadat we ons aan elkaar hadden voorgesteld, vertelde ik ze alles over de verwarring waarin ik verkeerde. “God heeft altijd gewerkt in Israël, dus waarom zou Hij er in de laatste dagen voor kiezen om in China te werken? Het is algemeen bekend dat China een atheïstische natie is die zich constant verzet tegen Gods werk, dus wat betekent het dat God ervoor kiest om Zijn werk in China te verrichten?”

De broeder zei glimlachend: “Er schuilen mysteries achter het feit dat God in verschillende tijdperken verschillende plaatsen kiest om Zijn werk te verrichten, en bovendien zijn er waarheden die we moeten onderzoeken! Gods woorden hebben al alles over deze kwestie geopenbaard, dus laten we eerst twee passages van Gods woorden lezen.”

Toen sloeg de broeder zijn boek van de woorden van Almachtige God open en vroeg me om voor te lezen. Dit is wat ik las: “Niets was symbolischer dan de eerste fase die in Israël werd uitgevoerd: de Israëlieten waren het heiligste en minst verdorven volk van alle volken, en dus was de komst van het nieuwe tijdperk in dit land van de grootste betekenis. Je kunt zeggen dat de voorvaderen van de mensheid uit Israël kwamen en dat Israël de geboorteplaats van Gods werk was. Dit volk was in het begin het heiligst, iedereen aanbad Jehova en Gods werk in hen kon de grootste resultaten oogsten. De hele Bijbel tekent het werk van twee tijdperken op: het werk van het Tijdperk van de Wet en het werk van het Tijdperk van Genade. In het Oude Testament staan Jehova’s woorden tot de Israëlieten en Zijn werk in Israël opgetekend; in het Nieuwe Testament staat Jezus’ werk in Judea opgetekend. Maar waarom staan er in de Bijbel geen Chinese namen? Omdat de eerste twee onderdelen van Gods werk in Israël werden uitgevoerd, omdat het volk van Israël uitverkoren was − dat wil zeggen: zij waren de eersten die het werk van Jehova aannamen. Zij waren het minst verdorven van de hele mensheid, en in het begin waren ze geneigd om tot God op te zien en Hem te eren. Zij gehoorzaamden de woorden van Jehova, dienden altijd in de tempel, en droegen priestergewaden of een kroon. Zij waren de eerste mensen die God aanbaden en de eersten onder wie Hij Zijn werk deed. Deze mensen waren een voorbeeld en model voor de hele mensheid. Zij waren een voorbeeld en model van heiligheid en rechtvaardigheid. Mensen zoals Job, Abraham, Lot, of Petrus en Timotheüs − zij waren allemaal Israëlieten, en de heiligste voorbeelden en modellen. Israël was het eerste land dat God aanbad onder de mensheid, en meer rechtvaardige mensen kwamen hier vandaan dan van waar dan ook. God werkte in hen zodat Hij de mensheid door het hele land heen in de toekomst beter kon beheren. Hun prestaties en de rechtvaardigheid van hun aanbidding van Jehova zijn opgetekend, zodat die konden dienen als voorbeeld en model voor de mensen buiten Israël in het Tijdperk van Genade; en hun daden zijn al enkele duizenden jaren een voorbeeld, tot op de dag van vandaag toe(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (2)).

Het werk van Jehova was de schepping van de wereld, dat was het begin; deze fase van het werk is het einde en de afronding van het werk. Gods werk werd aanvankelijk uitgevoerd onder de uitverkorenen van Israël en het luidde een nieuw tijdperk in de heiligste plaats van alle plaatsen in. De laatste fase van het werk wordt uitgevoerd in het meest onreine land van alle landen, om de wereld te oordelen en het tijdperk tot een einde te brengen. In de eerste fase werd Gods werk gedaan in de schitterendste plaats van alle plaatsen en de laatste fase wordt uitgevoerd in de meest duistere plaats van alle plaatsen. Deze duisternis zal verdreven worden, het licht zal voortgebracht worden en de mensen zullen overwonnen worden. Wanneer de mensen uit deze meest onreine en duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, en de hele bevolking heeft erkend dat er een God is, die de ware God is, en ieder individu volkomen overtuigd is, dan zal het overwinningswerk op basis van dit feit worden uitgevoerd door het hele universum. Deze fase van het werk is symbolisch: zodra het werk van dit tijdperk is voltooid, zal het werk van zesduizend jaar management volledig afgerond zijn. Zodra de mensen in de meest duistere plaats van alle plaatsen zijn overwonnen, spreekt het voor zich dat dit ook overal elders zo zal zijn. Als zodanig draagt alleen het overwinningswerk in China symboliek van betekenis in zich. China belichaamt alle machten van de duisternis en het volk van China vertegenwoordigt allen die van het vlees, van Satan, en van vlees en bloed zijn. Het Chinese volk is het meest verdorven door de grote rode draak, keert zich het felst tegen God, heeft de laagste en meest onreine menselijkheid, en is dus het archetype van de hele verdorven mensheid. […] In het volk van China zijn verdorvenheid, onzuiverheid, onrechtvaardigheid, weerstand en opstandigheid het volledigst zichtbaar in al hun verschijningsvormen. Aan de ene kant zijn ze van een ondermaats kaliber en aan de andere kant zijn hun leven en instelling achterlijk. Hun gewoonten, sociale milieu en familie van geboorte zijn ook allemaal ondermaats en echt achterlijk. Hun status is eveneens laag. Het werk in deze plaats is symbolisch, en nadat dit testwerk volledig is uitgevoerd, zal Gods werk dat hierop volgt veel beter gaan. Als deze stap van het werk voltooid kan worden, verloopt het daaropvolgende werk vanzelfsprekend. Zodra deze stap van het werk tot stand is gebracht, zal er groot succes zijn geboekt en zal het overwinningswerk in het ganse universum helemaal voltooid zijn. Het is in feite zo dat wanneer het werk onder jullie succesvol is geweest, dit gelijkstaat aan het succes in het ganse universum. Dit geeft het belang aan waarom ik jullie als model en voorbeeld laat dienen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (2)).

Toen ik Gods woorden had gelezen, zei de broeder: “Gods woorden maken ons duidelijk dat elke keer dat God een fase van Zijn werk verricht, de plaats en doelen van Zijn werk worden gekozen overeenkomstig de behoeften van Zijn werk en het heeft allemaal een diepe betekenis. In het Tijdperk van de Wet werkte Jehova God in Israël. Hij gebruikte Mozes om Zijn wetten en voorschriften te verkondigen, zodat de mens zou weten wat zonde was, hoe hij offers moest brengen en hoe hij God moest vereren, en zodat we zouden begrijpen hoe we op aarde moesten leven. In het Tijdperk van Genade incarneerde God in de vorm van de Heer Jezus en verscheen en werkte in Judea. Zijn zondeloze vlees werd aan het kruis genageld, waarmee de mens werd verlost van de veroordeling en ketenen van de wet en werd gerechtigd om voor God te verschijnen en berouw te tonen voor zijn zonden. God koos ervoor om zowel in het Tijdperk van de Wet als het Tijdperk van Genade in Israël te werken, omdat Israël de plaats is waar God onze eerste voorouders Adam en Eva schiep en omdat het volk van Israël het minst verdorven was en God het meest vereerden. Door in hun midden te werken was het het minst moeilijk voor God om een groep mensen te vormen om als model en voorbeeld voor latere generaties te dienen. Mensen zoals Abraham, Job, David en Petrus vereerden allemaal God en waren God toegewijd. Ze volgden hun hele leven de weg van God en door het verslag van hun rechtvaardige daden konden latere generaties begrijpen welk soort mensen God liefheeft, wat God van de mens wil en vereist en hoe de mens God zou moeten vereren en Zijn woord uitvoeren, en zo konden ze die vroege voorbeelden van rechtvaardigheid nastreven. Alleen zo kon Gods werk om de mensheid te redden nog betere resultaten opleveren en nog meer mensen in staat stellen om Gods redding te ontvangen. Bovendien dienden deze twee fasen van het werk om de mensheid te leiden en ons te verlossen van de ketenen van de wet. Tijdens deze twee fasen van het werk werden de verdorven gezindheden van de mens niet veranderd, en dus koos God ervoor om in Israël te werken waar de mensen het minst verdorven waren en waar ze in God geloofden en Hem vereerden. Dit gebeurde ook om het evangelie beter te verspreiden. Het was daarom heel terecht en zinvol dat God deze twee fasen van het werk – die van het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade – in Israël uit te voeren.

“Het werk dat God in de laatste dagen verricht, is echter het werk van overwinning en vervolmaking, en het is ook het werk van het verwijderen van de zonde – het is de laatste fase van het werk in Gods zesduizendjarige managementplan. In deze fase van het werk gebruikt God in de eerste plaats woorden om onze zonden en onrechtvaardigheid bloot te leggen en te oordelen, zodat we onze satanische natuur kunnen kennen, de boeien en ketenen van de zonde grondig kunnen afwerpen, onze satanische gezindheden kunnen laten zuiveren en veranderen en mensen kunnen worden die God gehoorzamen en vereren. De doelen van Gods werk moeten daarom de klassieke voorbeelden zijn van mensen die grondig zijn verdorven door Satan. Door degenen onder de mensheid te overwinnen die het grondigst zijn verdorven, staat dat gelijk aan het overwinnen van de hele mensheid door God, en alleen zo kan Satan volledig worden beschaamd en kan God Zijn glorie verkrijgen. In de hele wereld zijn Chinese mensen degenen die het meest zijn verdorven door Satan en wij zijn degenen die ons het meest verzetten tegen God. Degenen onder ons die in China zijn geboren weten allemaal dat het land sinds zijn stichting altijd een voorstander is geweest van atheïsme, materialisme en evolutionisme en het heeft zowel het onderwijs op de scholen, berichten via de media en de verhandelingen van beroemde en grote mensen gebruikt om ons te indoctrineren met ketterse dwalingen zoals: ‘Er is nooit een verlosser geweest’, ‘Religie is het opium van het volk’, ‘De mens kan een aangenaam thuisland creëren met zijn eigen handen’, ‘De mens kan de natuur overwinnen’, ‘De mens moet er altijd naar streven beter te zijn dan zijn tijdgenoten’, ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’, ‘De mens zal alles doen om rijk te worden’ en ‘Haal alles uit de dag, want het leven is kort’. Zo heeft het onze geest aangetast en ons ertoe gebracht om van jongs af aan God te ontkennen en te weerstreven en altijd ons lot eigenhandig te willen veranderen en een mooie toekomst voor onszelf te willen scheppen. Als we die verkeerde ideeën eenmaal hebben geaccepteerd, neemt iedereen het streven naar rijkdom, roem, fortuin en status en het begeren van lichamelijke geneugten als doel in het leven. We wedijveren met elkaar, bedriegen elkaar en strijden met elkaar, zozeer dat sommige mensen zich zelfs tegen hun familie keren en broers en zussen elkaar vermoorden voor eigen gewin. Mensen worden steeds arroganter en verwaander, verraderlijker en boosaardiger, slechter en inhaliger, ze verliezen hun geweten en rede, en leven als dingen die mens noch geest zijn. Bovendien zijn Chinese mensen afstammelingen van Moab en zijn ze oorspronkelijk voortgekomen uit promiscuïteit en werden ze vervloekt door God. Chinese mensen bezitten de laagste status in de hele wereld, onze gedachten zijn verrot, we hebben geen integriteit en we zijn slecht en ontaard. China is het verblijf van Satan, waar het aantal mensen die valse goden, kwade geesten en afgoden aanbidden het grootste is, en waar de meeste mensen leven die hekserij en tovenarij beoefenen. Chinese mensen zijn daarom het klassieke voorbeeld van de verdorven mensheid, en door te incarneren om in de laatste dagen in China te verschijnen en te werken, en door deze mensen te overwinnen die het meest verdorven zijn en zich het meest tegen God verzetten, geeft God de krachtigste getuigenis van de nederlaag van Satan. Je zou kunnen zeggen dat Gods werk in China in de laatste dagen slechts een verkenning en slechts het begin is, en dat wanneer Zijn werk in China klaar is dat gelijk zal staan aan de glorierijke voltooiing van Gods managementwerk om de hele mensheid te redden, en dat Gods almacht en wijsheid zullen worden geopenbaard. De verschijning en het werk van God in China in de laatste dagen is daarom van grote betekenis!”

De woorden van Almachtige God en wat de broeder had gezegd overtuigden me volledig, en ik knikte en zei: “Dus God beslist waar Hij Zijn werk verricht overeenkomstig de behoeften van Zijn werk! Voorheen wist ik alleen dat de vorige twee fasen van Gods werk werden verricht in Israël en ik had geen idee dat er zo’n diepe betekenis achter Zijn werk school. In de laatste dagen zal God het werk van het oordelen over en zuiveren van de mens uitvoeren en Chinese mensen zijn onder de hele mensheid degenen die het meest verdorven zijn en zich het meest verzetten tegen God. Als God deze mensen, die het meest opstandig zijn en zich het meest tegen Hem verzetten, tot mensen maakt die Hem echt gehoorzamen en vereren, zal het voor Hem makkelijker zijn om dat met mensen van andere naties te doen. Dit is echt een mysterie!”

Toen zei een van de zusters vrolijk: “Dank God! Dat we dit hebben leren begrijpen, komt allemaal door Zijn leiding! Maar dat God in de laatste dagen incarneert en werkt in China heeft eigenlijk nog een betekenis. Laten we nog een passage van Gods woorden lezen, dan zullen we het begrijpen. Almachtige God zegt: ‘Als Zijn huidige werk zou worden uitgevoerd onder de Israëlieten, tegen de tijd dat Zijn managementplan van zesduizend jaar is volbracht, dan zou iedereen geloven dat God alleen de God is van de Israëlieten, dat alleen de Israëlieten Gods uitverkoren volk zijn, en dat alleen de Israëlieten het verdienen om Gods zegeningen en beloftes te beërven. Gedurende de laatste dagen is God geïncarneerd in het heidense land van de grote rode draak; Hij heeft het werk van God voleindigd als de God van de gehele schepping; Hij heeft Zijn managementplan volledig volbracht, en Hij zal de kernzaak van Zijn werk voltooien in het land van de grote rode draak. De kern van de drie fasen van het werk is de redding van de mensheid − namelijk ervoor zorgen dat de gehele schepping de Heer van de schepping aanbidt. Elke fase van dit werk is daarom erg betekenisvol. God zal absoluut nooit iets doen dat geen betekenis of waarde heeft. […] God heeft alle kennis aanwezig in de menselijke opvattingen verbrijzeld en heeft niet toegestaan dat iets ervan bleef voortbestaan. In Zijn werk van overwinning heeft Hij menselijke opvattingen verbrijzeld, die oude, vroegere menselijke manieren van weten. Hij laat mensen zien dat er bij God geen regels zijn, dat er niets ouds aan God is, dat het werk dat Hij doet compleet bevrijd is, volledig vrij, dat Hij rechtvaardig is in alles wat Hij doet. Je moet je volledig onderwerpen aan elk werk dat Hij doet in de schepping. Elk werk dat Hij doet heeft betekenis en wordt gedaan volgens Zijn eigen wil en wijsheid en niet volgens menselijke keuzes en opvattingen. Hij doet die dingen die nut hebben voor Zijn werk; als iets geen nut heeft voor Zijn werk zal Hij het niet doen. Het maakt niet uit hoe goed het is! Hij werkt en verkiest de ontvanger en locatie van Zijn werk volgens de betekenis en het doel van Zijn werk. Hij houdt niet vast aan eerdere regels en Hij volgt ook geen oude formules. In plaats daarvan bereidt Hij Zijn werk voor volgens de betekenis van Zijn werk. Uiteindelijk wil Hij het werkelijke effect bereiken en het verwachte doel(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God is de Heer van heel de schepping).”

Nadat ze Gods woorden had gelezen, zei ze: “De twee vorige fasen van Gods werk werden verricht in Israël, daarom dicteren onze opvattingen dat God als Hij terugkeert in de laatste dagen natuurlijk in Israël zal komen, dat God de God van de Israëlieten is, dat alleen de Israëlieten Gods uitverkoren volk zijn en zij degenen zijn die God liefheeft en redt. Door in de laatste dagen in China te incarneren en Zijn werk te doen, heeft God onze noties en voorstellingen vernietigd en heeft Hij ons laten inzien dat Zijn werk zich aan geen enkele regel houdt. God is niet de God van één natie of volk, maar de God van de hele mensheid en de God van alle wezens die geschapen zijn! In overeenstemming met de behoeften van Zijn werk kan God een geschikte plaats om te werken en doelen om aan te werken kiezen en Hij kan werken in elke natie. Maar in welke natie God Zijn werk ook verricht of aan wie Hij ook werkt, Zijn identiteit, positie en essentie zijn onveranderlijk. Of zij nu Israëliet of niet-Jood, westers of oosters zijn, alle mensen zijn door God geschapen en ze zouden allemaal in God moeten geloven en God moeten vereren. Door in China te werken belichaamt God op volmaakte wijze de eerlijkheid en rechtvaardigheid van de Schepper en Hij behandelt de hele mensheid die Hij heeft geschapen gelijk. Gods werk vloeit over van wijsheid, het is wonderbaarlijk en ondoorgrondelijk, en wat God ook doet, het wordt altijd gedaan uit liefde voor ons en om ons te redden, en we zouden allemaal Zijn werk moeten aanvaarden en ons eraan onderwerpen.”

Nadat ik had geluisterd naar Gods woorden en wat de zuster vertelde, knikte ik en zei: “Ik begrijp nu dat God is geïncarneerd om Zijn werk te verrichten in China om onze opvattingen en voorstellingen te bestrijden, om ons te laten weten dat God de God is van de hele mensheid en opdat we de verschijning en het werk van God nooit meer zullen afbakenen. Ik heb Gods werk nooit gekend en toen ik zag dat de twee vorige fasen van Gods werk allebei waren verricht in Israël, geloofde ik dat de terugkeer van God in de laatste dagen ook in Israël moest plaatsvinden en dus bakende ik ten slotte de verschijning en het werk van God af. Wat was ik dom! Door uit te gaan van mijn opvattingen en te geloven dat God alleen de God van de Israëlieten was en niet van de hele mensheid, ontkende ik absoluut dat God het lot van de hele mensheid beheerst! God is de God van de hele mensheid, niet alleen de God van één natie of volk. Door in China te verschijnen en Zijn werk te verrichten, belichaamt Hij Zijn liefde voor de hele mensheid!” Toen ze me dit hoorden zeggen, zeiden de broeder en de twee zusters blij: “Dank God!”

Ik erken Gods almacht en wijsheid en verwelkom de terugkeer van de Heer vol vreugde

Toen speelden ze een muziekvideo getiteld ‘God heeft Zijn glorie meegebracht naar het oosten’ en de documentaire ‘Hij die de heerschappij over alles heeft’ voor me af die allebei waren geproduceerd door De Kerk van Almachtige God. Ik voelde me sterk aangetrokken door de prachtige beelden en de harmonieuze muziek in de documentaire, en het indrukwekkende landschap en het commentaar van de verteller lieten me inzien dat God alle dingen beheerst, dat Hij het uitgestrekte heelal vol sterren bestuurt en dat Hij ook heerst over het lot van de mensheid. Het was zo aangrijpend. De broeder en de twee zusters speelden toen een video met een voordracht van Gods woorden af en ik zag Gods woorden die zeggen: “Dat komt doordat, waar Hij Zich ook openbaart, God nog steeds God is, en Zijn substantie nooit zal veranderen door de plek of manier van Zijn verschijning. De gezindheid van God blijft dezelfde, waar Zijn voetafdrukken ook zijn, en waar de voetafdrukken van God ook zijn, Hij is de God van de gehele mensheid, net zoals de Heer Jezus niet alleen de God van de Israëlieten is, maar ook de God van alle volkeren van Azië, Europa en Amerika, en bovendien de enige God in het hele heelal. Laat ons daarom Gods wil zoeken en Zijn verschijning ontdekken in Zijn uitspraken, en Zijn voetstappen bijhouden! God is de waarheid, de weg en het leven. Zijn woorden en Zijn verschijning bestaan gelijktijdig, en Zijn gezindheid en voetafdrukken staan te allen tijde open voor de mensheid(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 1: De verschijning van God heeft een nieuw tijdperk ingeluid). Onwillekeurig voelde ik allerlei emoties in me opkomen, terwijl ik dacht: ja! God is de Schepper, en of Hij nu werkt in Israël of in China, Hij is altijd de enige God Zelf. Zijn essentie, Zijn gezindheid en wat Hij heeft en is kan nooit veranderen, en God zal altijd de waarheid, de weg en het leven zijn. Ik moet de woorden van Almachtige God serieus lezen en ijverig onderzoeken. Ik mag de kans om getuige te zijn van de verschijning van God niet mislopen.

Gedurende de volgende twee dagen spraken de broeder en de twee zusters nogmaals met me over veel waarheden met betrekking tot Gods werk in de laatste dagen. Hoe meer ik hoorde, hoe meer mijn hart vervuld raakte van licht en ik begreep veel duidelijker hoe God oordeelt over de mens en hem zuivert en vervolmaakt. Vanuit het diepst van mijn hart raakte ik ervan overtuigd dat de woorden van Almachtige God de uitspraken van Gods eigen mond zijn en ik begon ernaar te verlangen om nog meer te horen van de woorden van Almachtige God. Het was echter tijd om terug te gaan naar de VS, dus ik gaf de broeder en zusters mijn adres en telefoonnummer en ik vroeg hen om me te helpen om in contact te komen met De Kerk van Almachtige God in de VS.

Toen ik terug was in de VS volgde ik het advies van een van de zusters op en zocht online naar ‘koninkrijkevangelie’. Wauw! De pagina die verscheen toonde een ontroerend beeld waarop stond: ‘Christus van de laatste dagen is verschenen in China’, en de inhoud van de pagina was zo rijk en gevarieerd. Er waren boeken van Gods woorden, gezangen, allerlei video’s, ervaringen en getuigenissen van broeders en zusters, enzovoort. Ik klikte de link ‘Evangelievideo’s’ aan en zag films, muziekvideo’s, sketches, toneelstukken enzovoort. Daarna huilde ik bij het zien van een documentaire getiteld ‘Een jeugd vol bloedige tranen’ over de vervolging van christenen door de CCP. Dat broeders en zusters in China in zo’n vreselijke omgeving konden leven en toch nog een onwrikbaar geloof in God hadden en God volgden, was het resultaat van Gods werk en het getuigde van Gods glorie – God heeft echt een groep overwinnaars gevormd in China! Ik was nog geen tien dagen terug, of de broeders en zusters van de Amerikaanse afdeling van De Kerk van Almachtige God namen al contact met me op.

Ik leid nu het kerkleven en hoe meer ik van de woorden van Almachtige God lees, hoe meer ik Gods liefde en nauwgezette pogingen om mensen te redden waardeer. God hoopt vurig dat iedereen die verlangt naar Zijn verschijning voor Hem kan komen, Zijn voorziening van het levende water van het leven aanvaarden en dat we ons kunnen bevrijden van het kwaad van Satan en zo gauw mogelijk in het licht kunnen leven. Ik heb zo geboft dat ik voor God heb kunnen komen en de redding van Zijn woorden heb kunnen aanvaarden. Nog meer koester ik de kans die God me heeft gegeven om ware redding te ontvangen en ik ga actief om met mensen die het evangelie prediken, zodat ik samen met mijn broeders en zusters Gods werk van de laatste dagen aan nog meer mensen kan verkondigen. Dank God!

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Ik ben herenigd met de Heer

 Door Lilan, Zuid-Korea Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de...

Geef een reactie