Ik ben opgenomen tot voor God

14 maart 2022

Door Zhang Yue, Indonesië

Toen ik 20 was, werd ik gedoopt en bekeerde ik me tot de Heer Jezus. De preken van de dominee over de liefde en de leringen van de Heer Jezus waren hartverwarmend, en al mijn broeders en zusters in de kerk waren erg behulpzaam voor elkaar. Daarom genoot ik van de diensten daar. Ik hoorde de dominee vaak zeggen: “De Heer Jezus is gekruisigd om ons te redden. Hij is opgestaan en ten hemel gevaren om een plek voor ons te bereiden. Zodra Zijn voorbereidingen gereed zijn, zal Hij komen om ons naar de hemel te begeleiden. Want de Heer Jezus heeft beloofd: ‘Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben(Johannes 14:2-3). En dan in 1 Tessalonicenzen 4:17: ‘En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.’” De dominee zei vaak tegen ons: “Zolang wij vertrouwen stellen in de Heer, zal de Heer, wanneer Hij terugkeert, ons mee de hemel in nemen en zullen wij voor altijd bij Hem zijn. In de hemel zijn geen droefheid, geen ziekte en geen tranen. Daar zijn alleen vreugde en vrede.” Ik vond hoop en steun in deze verzen. Ik geloofde dat ik, zolang ik de Heer maar volgde en het tot het einde volhield, zeker zou worden opgenomen in de hemel en de zegeningen van de Heer zou ervaren. Ik hoopte altijd dat de Heer gauw zou komen om me op te nemen in de hemel.

Totdat ik op een dag in september 2017 via Facebook broeder Wang leerde kennen. Die zei: “De Heer Jezus is al teruggekeerd als Almachtige God om de waarheid uit te drukken en het werk van het oordeel en de zuivering te doen in de laatste dagen.” Toen ik dat nieuws hoorde, was ik echt verbijsterd: is de Heer Jezus al teruggekeerd? Hoe kan dat? De belofte van de Heer is nog niet ingelost, dus hoe kan Hij dan al zijn teruggekeerd? Voordat broeder Wang was uitgesproken, onderbrak ik hem: “Wanneer de Heer Jezus terugkeert, worden we allemaal opgenomen in de wolken om de Heer te ontmoeten. Maar we zijn nog allemaal op aarde. Niemand van ons is opgenomen. Hoe kan de Heer Jezus dan zijn teruggekeerd?” Broeder Wang gaf me het advies om het werk van Almachtige God in de laatste dagen te zoeken en te onderzoeken. En hij zei dat hij met me zou communiceren als ik vragen had. Maar omdat wat hij zei, afweek van wat ik had begrepen, en omdat ik het nogal druk had op mijn werk, nam ik nooit meer contact op met broeder Wang.

Later, in november, kreeg ik een maand vrij omdat er bij mijn bedrijf moest worden gerenoveerd. Dus ineens had ik een hoop vrije tijd. Ik zat vaak op Facebook om met vrienden te chatten. Het viel me op dat veel van mijn vrienden filmpjes, video’s en getuigenissen postten, en ook muziekvideo’s en gezangen van De Kerk van Almachtige God. Daardoor moest ik eraan denken dat broeder Wang me had verteld dat de Heer Jezus al was teruggekeerd. Dus ik werd nieuwsgierig: wat voor soort kerk is De Kerk van Almachtige God eigenlijk? Waarom lijkt die zo snel te groeien? Er schoot me een bekende spreuk te binnen: “Wat van God komt, zal bloeien.” Is het mogelijk dat Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is? Maar toen dacht ik: we zijn nog niet opgenomen en Gods belofte moet nog worden vervuld. Dus wat is er eigenlijk aan de hand? Ik was in verwarring. En op een dag, toen ik op Facebook aan het chatten was met mijn vriendin zuster Li, vroeg ik haar: “Heb jij weleens gehoord van De Kerk van Almachtige God?” Ze zei dat ze wel iets afwist van de Kerk, en dat het de enige kerk is die openlijk getuigt dat de Heer Jezus al is teruggekeerd, en dat haar neef net Almachtige God had aanvaard en haar tweemaal had meegenomen om naar preken te luisteren. Ze zei dat de preken die zij bij de Kerk had gehoord heel fris en verhelderend waren, en dat ze hadden geholpen antwoorden te vinden op vragen die ze over haar geloof had. Daarom had ze besloten om De Kerk van Almachtige God te onderzoeken.

Toen ik hoorde dat zuster Li de Kerk wilde onderzoeken, werd ik een beetje ongerust. Ik antwoordde haastig: “In 1 Tessalonicenzen 4:17 staat: ‘En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet.’ Maar we zijn allemaal nog op aarde. We zijn nog niet opgenomen. Hoe kan de Heer dan al zijn teruggekeerd? Je mag niet op een dwaalspoor worden gebracht.” Zuster Li zei: “We mogen niet op een dwaalspoor worden gebracht, maar het zou ook verkeerd zijn om het blindelings af te wijzen. Dat is niet de wil van de Heer. Als Almachtige God werkelijk de teruggekeerde Heer Jezus is, en we lopen Hem voorbij omdat we weigeren te onderzoeken, zullen we daar zeker spijt van krijgen. De Heer Jezus zei: ‘[…] wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan(Matteüs 7:8). Zolang we met een open geest zoeken, zullen we zeker worden beloond.” Ik vond dat zuster Li heel verstandige dingen zei. Als je de Heer verwelkomt, heeft dat direct effect op je toegang tot het hemelse koninkrijk. Het moet niet lichtvaardig worden opgevat.

Dus ik zocht samen met zuster Li de webpagina van De Kerk van Almachtige God op om ons er verder in te verdiepen. We bekeken een film die ‘Opname in gevaar’ heette. Daar kwam een gesprek tussen drie mensen in voor dat diepe indruk op me maakte. In die scène las broeder Guo een paar profetieën voor uit Openbaring: “Ik draaide me om, om te zien welke stem er tegen mij sprak. Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards, en daartussen iemand die eruitzag als een mens(Openbaring 1:12-13). “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2, 3). Hij zei: “Deze verzen laten ons zien dat de Heer, wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert, vlees zal worden als de Mensenzoon om de kerken toe te spreken. De Heer Jezus zei ook: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem(Johannes 10:27). Wij moeten wijze maagden zijn en de stem van God zoeken. Wanneer de Heilige Geest de kerken toespreekt, zal de stem van God er zijn, evenals Gods verschijning en werk. Pas als we Gods stem hebben gehoord, Zijn werk aanvaarden en voor Gods troon terugkeren, zullen we worden opgenomen. Ik begrijp dat de ‘opname’ inhoudt dat je Gods stem hoort, de vleesgeworden Mensenzoon aanvaardt en voor God treedt. Dat is de werkelijke betekenis van de opname. We zullen niet worden opgenomen als we de terugkeer van de Heer niet aanvaarden. Dan zal God ons verzaken.” Daarna communiceerde broeder Zhou: “De Heer wordt vlees als de Mensenzoon om op aarde Zijn werk te doen in de laatste dagen. Wij worden opgenomen wanneer we de vleesgeworden Mensenzoon aanvaarden. We moeten wijze maagden zijn en Gods stem zoeken. Als we de uitingen van de Heilige Geest vinden en God aanvaarden, betekent dat dat we werkelijk zijn opgenomen.” Daarna zei broeder Zheng: “Nu kennen we de ware betekenis van de opname. Bij de opname komt de Heer naar de aarde om ons te vinden, wanneer we Zijn stem horen en eindelijk naar Hem terugkeren. Het heeft niets te maken met worden opgepakt van een lage plek naar een hoge plek. We geloofden dat de Heer in de hemel is en ons de hemel mee in zal nemen. Maar die opname is een verzinsel. Dat is niet steekhoudend.”

Toen ik de film tot daar had bekeken, raakte ik een beetje in de war, dus ik vroeg aan zuster Li: “Dit is anders dan zoals ik me de opname voorstel. Betekent dit dat ik altijd een verkeerd beeld heb gehad van de opname? Mijn dominee heeft de opname altijd zo beschreven. De opname verwijst gewoon naar de Heer Jezus die ons de lucht in optilt om bij Zijn terugkeer met Hem samen te zijn. Kan ik dat echt verkeerd hebben begrepen?”

Zuster Li antwoordde: “Wat ze zeggen, is verhelderend. Er staat immers in de Bijbel dat alleen de heiligen de Heer mogen zien. We zijn gevangen in die vicieuze cirkel van zondigen en belijden, dus mogen we de Heer dan wel aanschouwen? Is ons idee dat we de lucht in worden meegenomen om de Heer te ontmoeten niet eigenlijk een beetje vaag? Ik heb broeders en zusters van De Kerk van Almachtige God horen zeggen dat de Heer Jezus alleen het werk van de verlossing heeft gedaan, waardoor de zonden van de mensheid zijn vergeven, maar dat de verdorven gezindheid en zondige natuur van de mens nog moeten worden weggenomen. Mensen begaan nog steeds vaak zonden en verzetten zich tegen God, waardoor ze Zijn koninkrijk niet kunnen binnengaan. Om de mensheid te redden, is God in de laatste dagen in het vlees gekomen. Hij bouwt voort op het werk van de Heer Jezus en drukt de waarheid uit en oordeelt over en zuivert de mens om de oorzaak van onze zonden weg te nemen, zodat de mens kan worden bevrijd van zonde en worden gered, en zodat hij Gods koninkrijk kan binnengaan. Daarom denk ik dat de opname niet zo eenvoudig is als wij denken.”

Toen ik zuster Li had horen spreken, kreeg ik ook de indruk dat het idee van de opname iets mysterieus had. Ik wilde het zelf ook uitzoeken. Dus we klopten aan bij broeder Wang van De Kerk van Almachtige God en legden hem onze verwarring voor. Ik zei: “In 1 Tessalonicenzen 4:17 staat: ‘En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet.’ In de film ‘Opname in gevaar’ zagen we dat de opname betekent dat je op aarde de stem van de Heer hoort, en Zijn woorden en werk bij Zijn terugkeer aanvaardt. Het betekent niet wat er in de Bijbel staat, dat je wordt opgenomen in de lucht om de Heer te ontmoeten. Is dat dan niet strijdig met wat er in de Bijbel staat?”

Die zei dit: “Geen mens kan het mysterie van de opname volledig begrijpen. Alleen God weet het. We moeten de waarheid zoeken op grond van de woorden van de Heer en de profetieën in Openbaring. Dat is het enige wat klopt. Wat staat er in het Onze Vader? ‘Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel(Matteüs 6:9-10). De Heer Jezus heeft ons duidelijk gezegd dat Gods koninkrijk in de laatste dagen zal neerdalen op aarde. Het zal niet in de hemel zijn. Gods wil zal op de aarde worden uitgevoerd, zoals in de hemel. Er staat ook in Openbaring: ‘Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: “Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn”(Openbaring 21:2-3). ‘De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus; en Hij zal voor eeuwig en altijd heersen(Openbaring 11:15). In deze profetieën worden genoemd: ‘Gods woonplaats is onder de mensen’, ‘De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus’, en ‘het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan’. Deze woorden bewijzen dat God Zijn koninkrijk in de laatste dagen op de aarde zal bouwen. Hij zal onder de mensen leven en alle volkeren van de wereld zullen tot het koninkrijk van Christus gaan behoren. Als we volhouden dat het volgens ons geloof zo is dat Gods koninkrijk in de hemel is en dat de Heer ons bij Zijn terugkomst in de hemel zal opnemen, dan zou er toch niets van die profetieën uitkomen?”

Toen dacht ik bij mezelf: zolang ik christen ben, heb ik altijd het Onze Vader gebeden dat Gods koninkrijk moge komen en Gods wil geschiede op aarde gelijk in de hemel. In Openbaring staat duidelijk: “Gods woonplaats is onder de mensen”, “De koninkrijken van deze wereld zijn de koninkrijken van onze Heer geworden en van Zijn Christus”, en “het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan”. Daar staat het toch heel duidelijk, dus hoe kan ik dat hebben gemist? Waarom hadden de dominee en degenen die preekten het niet over deze hoofdstukken? De preken van de mensen van De Kerk van Almachtige God zijn heel verhelderend. Die leggen alles heel duidelijk en eenvoudig uit. Hoe meer ik hoor, hoe geïnteresseerder ik raak. Maar ik had nog wat vragen, dus ik vroeg broeder Wang: “De manier waarop je bespreekt hoe God Zijn koninkrijk op aarde opbouwt, is verfrissend en nieuw, en stemt overeen met de Bijbel. Maar de Heer Jezus heeft ook beloofd: ‘Ik ga heen om een plaats voor jullie te bereiden. Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben(Johannes 14:2-3). Toen de Heer Jezus herrees en ten hemel voer, bereidde Hij daar een plek voor ons, dus dan moet die plek in de hemel zijn. Hoe kun je deze passage anders begrijpen?”

Broeder Wang antwoordde als volgt: “Alle woorden van de Heer bevatten een mysterie. We kunnen Gods werk niet afbakenen op grond van onze eigen noties en ideeën. Gods werk is immers onpeilbaar. Pas als God al Zijn werk heeft verricht en het voor ons heeft blootgelegd, zullen wij in staat zijn het helder te zien. Pas toen ik het werk van Almachtige God in de laatste dagen had aanvaard en de vruchten van Gods werk zag, besefte ik wat het betekent dat de Heer een plaats voor ons bereidt. Het betekent dat God in de laatste dagen vlees wordt om Zijn werk op aarde te doen, en ook dat Hij voorbeschikt dat we in de laatste dagen geboren zouden worden om Zijn werk te aanvaarden. Dit is de vervulling van wat de Heer Jezus heeft gezegd: ‘En dan zullen jullie zijn waar ik ben(Johannes 14:3). Dus je kunt zien dat de plek die de Heer Jezus voor ons heeft bereid op aarde en niet in de hemel is.” Toen ik dat hoorde, besefte ik hoe onnozel ik was geweest. De Heer was in de laatste dagen naar de aarde gekomen om te spreken en Zijn werk te doen, en intussen bleef ik maar omhoogkijken naar de wolken, wachtend op het moment dat de Heer me mee de lucht in zou opnemen. Ik had het totaal verkeerd begrepen. Hoe had ik de Heer kunnen verwelkomen en kunnen worden opgenomen?

Daarna las broeder Wang een passage voor uit de woorden van Almachtige God. Almachtige God zegt: “Wanneer God en de mensheid samen de rust ingaan, betekent dit dat de mensheid is gered en dat Satan is vernietigd, dat Gods werk in de mens volledig is volbracht. God zal niet langer blijven werken in de mens en de mens zal niet langer leven onder het domein van Satan. Dientengevolge zal God niet langer druk zijn en zal de mens niet langer rondrennen; God en de mens zullen gelijktijdig de rust ingaan. God zal terugkeren naar Zijn oorspronkelijke positie en elke persoon zal terugkeren naar zijn of haar respectievelijke plaats. Dit zijn de bestemmingen waar God en de mens respectievelijk zullen verblijven na het volbrengen van Gods volledige management. God heeft Gods bestemming en de mens heeft de bestemming van de mens. Terwijl Hij rust, zal God de hele mensheid tijdens hun leven op aarde blijven leiden. In het licht van God zal de mens de ene ware God in de hemel aanbidden. God zal niet langer onder de mensheid leven en de mens zal ook niet in staat zijn om met God in Gods bestemming te leven. God en de mens kunnen niet binnen hetzelfde rijk leven; veeleer hebben beide hun eigen respectievelijke wijzen van leven. God is Degene die de hele mensheid leidt, terwijl de hele mensheid de kristallisatie is van Gods managementwerk. Het is de mensheid die wordt geleid; wat de essentie betreft is de mensheid niet vergelijkbaar met God. Rusten betekent terugkeren naar de eigen oorspronkelijke plaats. Daarom betekent dit, dat wanneer God de rust ingaat, God terugkeert naar Zijn oorspronkelijke plaats. God zal niet langer op aarde leven of delen in de vreugde en het lijden van de mensheid zoals toen Hij onder de mensen was. Wanneer de mensheid de rust ingaat, betekent dit dat de mens een ware schepping is geworden; de mensheid zal God vanaf de aarde aanbidden en een normaal menselijk leven leiden. Mensen zullen niet langer ongehoorzaam zijn aan God of zich tegen God verzetten; zij zullen terugkeren naar het oorspronkelijke leven van Adam en Eva. Dit zijn de respectievelijke levens en bestemmingen van God en de mensheid nadat zij de rust zijn ingegaan. Satans nederlaag is een onvermijdelijke tendens in de oorlog tussen God en Satan. Op dezelfde manier worden de intrede van God in rust, na de voltooiing van Zijn managementwerk, de volledige redding van de mens en de intrede van rust eveneens onvermijdelijke tendenzen. De rustplaats van de mens is op aarde en Gods rustplaats is in de hemel. Terwijl de mens rust, zal hij God aanbidden en ook op aarde leven en terwijl God rust, zal Hij het overgebleven deel van de mensen leiden; Hij zal hen vanuit de hemel leiden, niet vanaf de aarde(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan).

Daarna zei broeder Wang: “Op aarde maakte God in het begin de eerste mens uit stof, en toen de mens verdorven was door Satan, leidde en verloste God via Zijn werk de mensheid op aarde. Nu, in de laatste dagen, is God opnieuw vleesgeworden, en drukt Hij de waarheid uit om over de mens te oordelen en hem te zuiveren, om de zondigheid van de mens weg te nemen en een groep overwinnaars te vormen. Deze overwinnaars kunnen naar Gods woorden luisteren, zich aan Hem onderwerpen en Zijn weg volgen. Gods wil zal worden uitgevoerd en het koninkrijk van Christus zal hier op aarde tot stand komen en God glorie brengen. Wanneer Gods managementwerk voor de redding van de mens is afgerond, zal Hij Satan hebben verslagen. Satans machten kunnen de wereld niet langer verstoren. De enigen die overblijven, zijn degenen die God heeft gered. En de mens zal zich niet meer verzetten en in opstand komen tegen God. De mensheid zal in vrede leven, er zal geen oorlog meer zijn, en God en de mens zullen samen de rust betreden. Gods rustplaats is in de hemel, terwijl de rustplaats van de mens uiteindelijk op aarde zal zijn. God zal de mensheid vanuit Zijn plaats in de hemel leiden, en de mens zal op aarde God aanbidden en een hemels bestaan genieten. Dit is het harmonieuze, geweldige leven dat God voor de mensheid heeft bereid. Dit is wat God uiteindelijk zal bereiken.”

Wat broeder Wang allemaal zei, had iets heel praktisch. Als Satan is vernietigd, zal de wereld bevrijd zijn van duistere, kwade machten, en het leven dat God voor ons in petto heeft, zal een geweldig leven zijn. Mijn idee van de opname was heel vaag geweest. God had de mens gemaakt om op aarde te leven, dus hoe kon de mens dan zomaar omhooggaan naar de hemel? Als God werkelijk de mensen mee de lucht in opnam, hoe zouden ze dan zonder voedsel en onderdak kunnen overleven? Dat idee dat we de Heer in de lucht zouden ontmoeten, is echt aan de noties en inbeeldingen van de mens ontsproten. Het is heel kinderlijk gedacht. Ik hoorde vroeger de dominee vaak spreken over Gods koninkrijk in de hemel. Ik geloofde dat echt en verlangde ernaar om te worden opgenomen in de hemel. Ik denk dat de dominee en prekers de Bijbel ook niet begrijpen. Ze interpreteren Gods woord verkeerd, al naargelang hun eigen noties. Ze misleiden mensen echt.

Broeder Wang ging verder met zijn communicatie: “Wat de ware betekenis van opname betreft, moeten we kijken wat de woorden van Almachtige God daarover te zeggen hebben. Almachtige God zegt: ‘“Opgenomen worden” betekent niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich wellicht inbeelden; dat is een enorme misvatting. “Opgenomen worden” verwijst naar het feit dat ik voorbestem en vervolgens uitverkies. Het is gericht op allen die ik voorbestemd en uitverkoren heb. Allen die opgenomen zijn, zijn mensen die de status van eerstgeboren zoon of zoon hebben verkregen of die Gods volk zijn. Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal degenen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en onweerlegbaar. Het is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden’” (Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Uitspraken van Christus aan het begin, hfst. 104). Broeder Wang ging verder: “De opname gaat niet zoals wij ons dat voorstellen. Het betekent niet dat je van de aarde naar de wolken gaat om de Heer te ontmoeten, en het verwijst al helemaal niet naar opgenomen worden in de hemel. Dat idee is ontstaan uit wat mensen zich letterlijk voorstelden bij die verzen. De opname verwijst in werkelijkheid naar het verwelkomen van de Heer en het naar God gebracht worden. Het betekent dat je Gods stem kunt horen, Gods nieuwe werk aanvaardt en je eraan onderwerpt, en in de voetstappen van het Lam treedt, wanneer God naar de aarde komt om te spreken en Zijn werk te doen. Almachtige God is in het vlees gekomen om waarheid uit te drukken en het werk van oordeel en zuivering te doen. Iedereen die Gods stem hoort en Gods nieuwe werk in de laatste dagen volgt, wordt opgenomen tot voor Gods troon. Die mensen zijn de wijze maagden. Zij zijn ‘het goud, het zilver en de edelstenen’ die de Heer meeneemt naar Gods huis. Het zijn allemaal mensen met een goed kaliber. Ze kunnen de waarheid aanvaarden en bevatten, en ze begrijpen Gods stem. Ze zijn echt opgenomen. Ze aanvaarden het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden, verwerven een werkelijk begrip van God en hun verdorven gezindheid wordt gezuiverd. Dit zijn de overwinnaars die God voorafgaand aan de grote rampen heeft gemaakt. En God zal hen uiteindelijk naar hun wonderbaarlijke laatste bestemming leiden. Dat is de werkelijke betekenis van de opname in de hemel. Diegenen die vasthouden aan hun eigen noties en wachten tot de Heer hen mee naar boven neemt, en die Gods oordeelswerk in de laatste dagen weigeren te aanvaarden, zijn de dwaze maagden. Zij worden door de Heer terzijde geschoven en zullen in rampen, geween en tandengeknars vervallen. Net zoals in de woorden van Almachtige God staat: ‘Degenen die in staat zijn stand te houden tijdens Gods werk van oordeel en tuchtiging gedurende de laatste dagen – dat wil zeggen, tijdens het afsluitende zuiveringswerk – zullen degenen zijn die de definitieve rust samen met God in zullen gaan; daarom zullen allen die de rust ingaan bevrijd zijn van de invloed van Satan en gewonnen zijn door God nadat ze Zijn afsluitende zuiveringswerk hebben ondergaan. Deze mensen, die uiteindelijk door God zullen zijn gewonnen, zullen de definitieve rust ingaan. Het kerndoel van Gods werk van tuchtiging en oordeel is om de mensheid te zuiveren en hen voor te bereiden op hun laatste rust; zonder zulke reiniging zou van de mensheid niemand naar soort kunnen worden geclassificeerd in verschillende categorieën, of de rust kunnen binnengaan. Dit werk is de enige weg van de mensheid om de rust in te gaan. Alleen Gods zuiveringswerk zal mensen van hun ongerechtigheid reinigen en alleen Zijn werk van tuchtiging en oordeel zal die ongehoorzame elementen van de mensheid aan het licht brengen en daardoor degenen scheiden die gered kunnen worden van hen die dat niet kunnen, en zij die zullen overblijven van degenen die dat niet zullen. Wanneer dit werk eindigt, zullen de mensen die mogen blijven bestaan allen worden gezuiverd en een hogere staat van mensheid binnengaan, waarin zij zullen genieten van een meer wonderbaarlijk tweede menselijk leven op aarde; met andere woorden, hun menselijke rustdag zal aanbreken en zij zullen samenleven met God. Nadat zij die niet mogen blijven zijn getuchtigd en nadat er over hen is geoordeeld, zal hun ware aard volledig worden blootgelegd. Hierna zullen zij allen vernietigd worden en zal het hen, net als Satan, niet langer zijn toegestaan om op aarde te overleven. De mensheid van de toekomst zal niet langer mensen van deze soort bevatten; zulke mensen zijn niet geschikt om het land van de laatste rust binnen te gaan, noch om deel te nemen aan de rustdag die God en de mensheid zullen delen, want zij zijn de doelwitten van bestraffing en zijn boosaardige, onrechtvaardige mensen’(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, God en de mens zullen gezamenlijk de rust ingaan). Daarna zei broeder Wang: “Iedereen die werkelijk in God gelooft en ernaar verlangt dat God verschijnt, heeft Almachtige God aanvaard na het lezen van Zijn woorden en het horen van Zijn stem. Zij zijn opgenomen tot voor Gods troon. Ze ontvangen de voorziening van Gods woorden en hun ziel is niet dorstig meer. Ze zijn niet zwak en negatief meer en leven niet meer geketend door de boeien van de zonde, zonder een pad om te volgen. Nu leven ze in Gods licht. Omdat ze het oordeel van Gods woorden hebben aanvaard, begint hun verdorven gezindheid langzaamaan te verbeteren. Gaandeweg gooien ze de boeien van de zonde af en verblijven ze in het oord van de onbeperkte vrijheid. Is dat niet het leven van iemand die is opgenomen?”

De communicatie van broeder Wang hielp om mijn verwarring weg te nemen. Opgenomen worden betekent dat je de stem van God hoort en voor Gods troon terugkeert. Eindelijk begreep ik de ware betekenis van de opname. Al die tijd had ik alleen de letterlijke betekenis in de Heilige Schrift begrepen. Op grond van mijn noties geloofde ik dat de Heer zou komen om ons mee omhoog te nemen om Hem te ontmoeten. Ik richtte me niet op het luisteren naar Gods stem en had bijna mijn kans gemist om te worden opgenomen. Wat onnozel van me. Nu besef ik pas dat alleen wie is opgenomen tot voor Gods troon, het oordeel van Gods woord aanvaardt en wordt gezuiverd en getransformeerd, geschikt is om Gods koninkrijk binnen te gaan en Zijn beloften te ontvangen. Gods werk is echt wijs en betekenisvol. Nadat ik had gezocht en onderzocht, en de woorden van Almachtige God had gelezen, raakte ik ervan overtuigd dat Almachtige God de teruggekeerde Heer Jezus is, en ik aanvaardde het werk van Almachtige God in de laatste dagen. Ik werd opgenomen tot voor Gods troon en woonde het feestmaal van het Lam bij. Dank God voor Zijn redding.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Gods naam is waarlijk mysterieus

Door Jack, Canada Almachtige God zegt: “In elk tijdperk verricht God nieuw werk en heeft Hij een nieuwe naam; hoe zou Hij in verschillende...

Het mysterie van Gods namen

Door Zhencheng, Verenigde Staten “Hoewel Jehova, Jezus, en de Messias allen mijn Geest vertegenwoordigen, duiden deze namen alleen de...

Geef een reactie