Waar zal Jezus bij Zijn wederkomst verschijnen en Zijn werk verrichten? (Deel 1)

07 maart 2023

Door Wen Jin, Verenigde Staten

Noot van de redacteur: De Heer Jezus profeteerde dat Hij zou terugkeren in de laatste dagen en waar Hij zal verschijnen en Zijn werk verrichten is een onderwerp geworden dat broeders en zusters erg bezighoudt. Op grond van het boek Zacharia geloven veel broeders en zusters dat de Heer in de laatste dagen zal terugkeren in Israël om te verschijnen en te werken. Als ze horen dat de Heer in de laatste dagen in China is verschenen en Zijn werk verricht, kunnen ze dat niet helemaal accepteren. Dit was iets wat zuster Wen Jin niet duidelijk was, maar na een periode van onderzoek begon ze de betekenis achter het verschijnen en het werken van God in China te begrijpen en verwierf ze enige kennis over de almacht en wijsheid van God. Wil je de terugkeer van de Heer verwelkomen en de betekenis van het verschijnen van de Heer begrijpen? Laten we dan samen de ervaringen van zuster Wen Jin lezen.

Gered op mijn ergste dieptepunt

In 2005 kwam mijn jonge echtgenoot plotseling om het leven door een auto-ongeluk en liet mij en mijn kleine zoontje achter. In mijn verdriet en wanhoop kwam de redding van de Heer tot mij en de woorden van de Heer wezen me de weg in die donkere en wanhopige tijd. Daarna woonde ik altijd bijeenkomsten in huiskerken bij en ik verkondigde het evangelie met mijn broeders en zusters. Zelfs als ik het te druk had met mijn werk en geen tijd had om bijeenkomsten bij te wonen, las ik de Bijbel thuis.

In 2011 emigreerde ik naar de Verenigde Staten en begon bijeenkomsten bij te wonen in een Chinese kerk in de buurt waar ik woonde. Omdat ik in huis een winkel was begonnen die ik niet alleen kon laten, ging ik enkele jaren niet terug naar China, maar sprak alleen met mijn ouders over de telefoon. Mijn ouders belden me meerdere keren en drongen erop aan dat ik een reis naar China zou maken en dus ging ik in augustus 2018 terug naar mijn oude woonplaats.

De Heer is echt in China verschenen en verricht daar Zijn werk

Toen ik thuiskwam, zei mijn vader opgewekt tegen me: “Wen Jin, je moeder en ik hebben je gevraagd om naar huis te komen omdat we goed nieuws voor je hebben. De Heer Jezus, naar wie we hebben verlangd, is teruggekeerd als de geïncarneerde Almachtige God. God is lang geleden in China verschenen en aan Zijn werk begonnen en Hij verricht het werk van het Tijdperk van het Koninkrijk …” Toen hij dit zei, kon ik het niet geloven en zei: “Mama, papa, zeiden jullie dat de Heer is teruggekeerd en dat Hij is verschenen en Zijn werk verricht in China? Hoe is dat mogelijk? China is een atheïstische natie en iedereen die in de Heer gelooft, kan worden vervolgd en gearresteerd en zijn vrijheid kan worden ingeperkt door de CCP. Hoe kan de wederkomst van Jezus in China plaatsvinden?” Mijn vader zei nerveus: “Wen Jin, Gods werk is wonderbaarlijk en ondoorgrondelijk en vloeit over van wijsheid. Hoe kunnen wij mensen het ooit doorgronden? Baken Gods werk niet meteen af. Als we het niet begrijpen, moeten we de waarheid zoeken en dan zal God ons leiden. Morgen zal ik de broeders en zusters vragen om te komen en met je van gedachten te wisselen. Als je hoort wat ze te zeggen hebben, zul je het begrijpen.” Hoewel ik volkomen in de war was van dit nieuws, stemde ik ermee in om de broeders en zusters te ontmoeten toen ik naar mijn ouders keek en zag hoe serieus ze leken.

Het blijkt dat de Bijbel lang geleden heeft geprofeteerd dat God in de laatste dagen zou werken in China

De volgende dag kwamen twee zusters van De Kerk van Almachtige God naar ons huis om het evangelie tegen me te preken. Nadat ze een poosje met me hadden gepraat, vroeg ik hen: “Jullie zeggen dat de Heer Jezus is teruggekeerd en dat Hij in China is verschenen en werkt. Maar in de Bijbel staat: ‘Die dag zal hij zijn voeten op de Olijfberg planten, ten oosten van Jeruzalem(Zacharia 14:4). De Olijfberg is in Israël, dus de terugkeer van de Heer Jezus zal zijn dat Hij verschijnt en werkt in Israël. Hoe zou het in China kunnen gebeuren? Is er een Bijbelse basis voor wat jullie zeggen?”

De zusters lachten gemoedelijk en een van hen zei: “De Bijbel profeteerde lang geleden dat God zou incarneren om in de laatste dagen in China te verschijnen en te werken. Jehova God zei: ‘Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zullen de heidenen ontzag hebben voor mijn naam(Maleachi 1:11). De Heer Jezus zei: ‘Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen(Matteüs 24:27). Uit deze verzen blijkt dat de geïncarneerde God in de laatste dagen zal komen in het oosten van de werelden en dat Hij Zijn naam groot zal maken onder de niet-Joden. Bovendien zal Gods redding van de laatste dagen zich verspreiden vanuit het oosten van de wereld naar het westen. We weten allemaal dat China in het oosten van de wereld is en dat het het beroemde land is waar de zon opgaat. Het is ook een natie die wordt bestuurd door een atheïstisch regime en dat God in de laatste dagen incarneert in China, en het werk van het oordeel dat begint in Gods huis verricht en alle waarheden uitdrukt om de mensheid te zuiveren en te redden, is als een groot licht dat in het oosten van de wereld verschijnt. In slechts twee decennia heeft Gods werk van de laatste dagen zich uitgestrekt over het hele vasteland van China, het koninkrijkevangelie heeft zich verspreid naar het westen, de woorden die zijn uitgedrukt door Almachtige God zijn gepubliceerd in kranten en tijdschriften in veel westerse landen en ze zijn online gepubliceerd voor mensen van alle naties die verlangen naar de verschijning van God om die te bestuderen en onderzoeken. Dit vervult de profetie: ‘Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen’, volledig. Uit dit alles blijkt dat Gods verschijning en werk in China in de laatste dagen geheel overeenstemt met wat de Bijbel profeteert.

“Wat deze kwestie betreft, zullen we het beter begrijpen als we een passage van de woorden van Almachtige God hebben gelezen. Almachtige God zegt: ‘want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaän niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt de grote Almachtige niet? Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden; ik wens, als ik mijn uitverkoren volk tegemoet treed meer woorden tegen hen te spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden en alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Net als een pasgeboren baby zijn alle mensen blij en vrolijk en vieren ze mijn komst. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik er voor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de “Olijfberg” van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem, die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden, en ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de al-glorieuze Almachtige God van het huidige tijdperk! Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil; het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan, evenals het doel van mijn management. Laat elke natie mij aanbidden, elke tong mij erkennen, elk mens zijn geloof in mij berusten, en alle mensen onderworpen zijn aan mij!(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid).”

Toen ze klaar was met lezen, ging de zuster verder: “Zuster Wen Jin, als we Gods woorden horen, voelen we dan niet het gezag en de kracht die zij bezitten? Dit is God die Zijn woorden openlijk uitspreekt tegen de hele mensheid en getuigt van Zijn komst in het oosten van de wereld, in China. Niemand anders dan God zou zulke woorden kunnen uitspreken. De geïncarneerde Almachtige God heeft miljoenen woorden uitgedrukt en heeft alle waarheden en mysteries onthuld, zoals het mysterie van Gods zesduizendjarige managementplan, het mysterie van de drie fasen van Zijn werk, het mysterie van de incarnatie, het verhaal achter en het wezen van de Bijbel en de einden en bestemmingen van de mensheid. Gods woorden hebben de waarheid van het verderf van de mensheid door Satan en onze God-tartende satanische natuur geopenbaard. Tegelijkertijd laten Zijn woorden ons vele praktische wegen zien, zoals hoe we eerlijke mensen kunnen zijn, hoe we God kunnen gehoorzamen en liefhebben, hoe we God kunnen dienen overeenkomstig Zijn wil en hoe we God moeten vrezen en het kwaad mijden. God heeft ook Zijn bestuurlijke decreten die open zijn voor het hele universum en de geboden van het nieuwe tijdperk enzovoort verkondigd, en Hij heeft Zijn rechtvaardige, majestueuze en vertoornde gezindheid aan de mensheid onthuld. De woorden die Almachtige God uitdrukt in de laatste dagen zijn rijk en overvloedig, ze openbaren de waarheden en mysteries en dit vervult volledig de profetie van de Heer Jezus toen Hij zei: ‘Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). In Openbaring staat ook nog deze profetie: ‘Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2:7). Mensen die echt verlangen naar de verschijning van God in alle naties over de hele wereld en in alle religies en denominaties horen de uitspraken van God en zien dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn en dat ze de stem van God zijn. Dan weten ze zeker dat Almachtige God de terugkeer van de Heer Jezus is, en een voor een komen ze terug voor Gods troon. Hieruit blijkt dat de profetie uitgesproken door God: ‘Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zullen de heidenen ontzag hebben voor mijn naam’, nu is vervuld en verwezenlijkt. Almachtige God is de terugkeer van de Heer Jezus!”

Wat de zuster zei kwam inderdaad overeen met de profetieën in de Bijbel. Was het mogelijk dat Gods terugkeer in de laatste dagen werkelijk was dat Hij was verschenen en Zijn werk verrichtte in China? Ik dacht aan de woorden van Almachtige God: “En dat ik ook ben afgedaald naar de ‘Olijfberg’ van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de Zoon van de Joden maar als de Bliksem uit het oosten.” Terwijl ik dat deed, voelde ik dat deze woorden absoluut gezag hadden, alsof God direct tegen ons sprak. Ik begreep echter nog steeds niet waarom God ervoor had gekozen om te verschijnen en te werken in China en niet in Israël. Om te kunnen herstellen van mijn jetlag, stemde ik ermee in om de zusters een andere keer nog eens te ontmoeten om onze gedachtewisseling voort te zetten.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Luister! Wie spreekt er?

Door Zhou Li, China Voor een predikant van de kerk is er niets pijnlijker dan spirituele verarming en niets hebben om over te preken. Ik...

Geef een reactie