Hoe moet je tot God bidden zodat God luistert?

08 mei 2020

Door Zhang Liang

Voor ons christenen is bidden een onmisbaar onderdeel van ons dagelijks leven en de meest rechtstreekse manier om dicht bij God te komen. We hopen allemaal dat onze gebeden door God worden verhoord, maar vaak krijgen we geen antwoord van God of voelen we Zijn aanwezigheid niet, waardoor we ons afvragen: Waarom is dat? Waarom luistert God niet naar onze gebeden? Wat voor soort gebeden voldoen aan Gods wil? Laten we daar vandaag eens over communiceren, en hopelijk worden onze gebeden dan door God verhoord als we deze drie problemen oplossen.

1. Spreek je in gebed wel open tot God en vertrouw je Hem je ware gedachten toe?

Een groot deel van de tijd besteden we aandacht aan details als de duur van onze gebeden of onze woordkeus, of we proberen zelfs God onze vastbeslotenheid te tonen met prettig klinkende woorden, maar zelden leggen we echt ons hart open voor God. Zo zeggen wij bijvoorbeeld vaak: “Ik zal van u houden, God, en me voor u uitputten, en hoe groot de gevaren of tegenslagen die ik ondervind ook zijn, ik zal nooit opgeven. Ik zal u mijn hele leven blijven volgen.” Of: “Uw woorden zijn de lamp voor mij uit, God, het licht op mijn pad; ik zal me bij alles wat ik doe aan uw woord houden en aan uw wil voldoen.” Maar zodra we tegenslagen ontmoeten, worden gedwarsboomd of er doen zich thuis problemen voor, dan zijn we vaak niet in staat Gods woord in praktijk te brengen en ontbreekt ons het verlangen om aan Zijn wensen te voldoen. We begrijpen God zelfs verkeerd, klagen over God, raken gedemotiveerd, en we verraden Hem en keren ons van Hem af. Het feit dat we ons in praktische situaties zo gedragen, bewijst dat het ons aan oprechtheid ontbreekt in onze gebeden tot God en maar wat grootspraak uitslaan en lege, mooi klinkende woorden spuien in een poging God te behagen. Dat is ook bedoeld om ervoor te zorgen dat anderen tegen ons opzien, te zorgen dat God en anderen zien dat we God liefhebben en Hem trouw zijn, maar in werkelijkheid zijn onze gebeden vervuld van schijnheiligheid en misleiding. In essentie zijn ze een poging om God voor de gek te houden en te misleiden. Hoe kunnen we verwachten dat God naar dit soort gebeden luistert? Jezus heeft eens deze parabel verteld: “Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: ‘God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.’ De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: ‘God, wees mij zondaar genadig.’ Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden(Lucas 18:10-14). Het is eenvoudig te zien dat de Farizeeër op een aanmatigende manier bad, schijnbaar zonder zich bewust te zijn van zijn eigen zonden, en dat hij zichzelf op de borst klopte vanwege zijn zogenaamde goede gedrag. Uit eigenbelang schepte hij op over zijn trouw aan God, zei hij aardig klinkende dingen tegen God, en presenteerde hij zich bij God terwijl hij de tollenaar (de belastingontvanger) kleineerde. Zo’n schijnheilig gebed kan onmogelijk door God worden aanbevolen. Het gebed van de tollenaar was oprecht, hij gaf zijn zonden openlijk aan God toe, erkende dat hij een zondaar was, en uitte wroeging. Hij toonde ook zijn bereidheid om voor God berouw te belijden en smeekte om Gods genade. Jezus zag dat hij oprecht was en beval het gebed van de tollenaar aan.

Deze parabel van Jezus toont aan dat God een afschuw heeft van het gebruik van opschepperige, lege woorden, of woorden die het oor strelen om in een goed blaadje te komen bij God of Hem te misleiden. God wil dat wij ons hart blootleggen en onze werkelijke gedachten uitspreken, de waarheid zeggen en oprecht met God communiceren. De Heer Jezus heeft gezegd: “Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid(Johannes 4:23-24). En een andere passage uit Gods woorden luidt: “De laagste norm die God van mensen verlangt, is dat zij in staat zijn om hun harten te openen voor Hem. Als men z’n waarachtige hart aan God geeft en tegen God zegt wat er werkelijk omgaat in zijn hart, dan is God bereid om werkzaam te zijn in de mens; God verlangt niet het verdraaide hart van de mens, maar zijn zuivere en eerlijke hart. Als men niet waarlijk zijn hart uitspreekt tot God, dan raakt God zijn hart niet aan, of werkt niet in hem. Dus de meest cruciale zaak aangaande het gebed is om de woorden van een waarachtig hart te spreken tot God en Hem te vertellen over je gebreken of rebellerende gezindheid en je totaal open te stellen naar God toe. Alleen dan zal God geïnteresseerd zijn in je gebeden; zo niet, dan zal God Zijn gezicht voor je verbergen(‘Over de praktijk van het gebed’). Hieruit kunnen we afleiden dat we open en oprecht tegenover God moeten zijn, Hem onze diepste gedachten en de waarheid moeten vertellen, God over onze ware gesteldheid en problemen moeten vertellen, en Gods begeleiding moeten nastreven. Alleen dan zal God onze gebeden verhoren. Tijdens het bidden kunnen we God over de problemen en het lijden vertellen waar we in ons leven mee te maken hebben, en dan Gods wil nastreven. Of we kunnen voor God treden en dan tegenover Hem eerlijk zijn over onze overtredingen of wat voor verdorvenheid wij dagelijks aan de dag hebben gelegd. Dan voer je in alle aangelegenheden een oprechte dialoog met God. Wanneer we ons verslingeren aan de wereld en niets liever willen dan alle trends volgen, geobsedeerd raken door wereldse genoegens en onze geest niet tot vrede met God kunnen brengen, kunnen we tot God bidden: “God. Ik merk dat ik de waarheid in mijn hart niet liefheb maar voortdurend aan die oogverblindende buitenwereld denk. Zelfs tijdens een bijeenkomst, in gebed of wanneer ik uw woorden lees, kan ik mijn geest niet tot rust brengen. Ik wil het vlees verzaken, maar het lukt me gewoon niet. God. Moge uw geest mijn verdoofde hart in beweging brengen, me van geloof en kracht voorzien om Satans verleiding te overwinnen en mijn hart tot vrede te brengen tegenover u.” Na diverse van dit soort oprechte gebeden zal de Heilige Geest ons naar het inzicht leiden dat het volgen van trends zal maken dat we in zonde leven en steeds verder van God verwijderd raken. De Heilige Geest zal ons ook aanraken en ons voorzien van een hart vol liefde voor de waarheid. Dan zullen we in staat zijn het vlees in praktische opzichten te verzaken en de verleidingen van Satan te overwinnen – dat is de uitkomst die we kunnen bereiken door vanuit ons hart in gebed tot God te spreken. Als we echter in gebed ons hart niet openstellen tegenover God maar in plaats daarvan proberen in een goed blaadje te komen bij God en Hem te misleiden door woorden te gebruiken die goed in het gehoor liggen, zal God ons gebed niet verhoren en ons hart niet beroeren. Dan zijn we niet in staat Satans verleiding te onderkennen of te overwinnen en zullen we onvermijdelijk slechte trends volgen, steeds verder van God verwijderd raken en gekwetst worden door Satan. Dus als we willen dat onze gebeden door God worden verhoord, moeten we open en oprecht tegenover Hem zijn. Dat is de eerste stap die we moeten zetten.

Hoe moet je tot God bidden zodat God luistert?

2. Bid je om de woorden van de Heer te praktiseren en groei in je leven te bereiken?

Zodra we eenmaal verdorven zijn door Satan, zijn we vervuld van satanische verdorven gezindheden; we zijn zelfzuchtig, hebzuchtig, achterbaks en misleidend, en we houden alleen onze eigen belangen in het oog. In alles stellen we persoonlijk gewin boven al het andere en zelfs in ons geloof willen we steeds meer genade en zegeningen van God. De meeste broeders en zusters geloven dat God ons hoort te zegenen en ons genade moet schenken omdat we nu eenmaal in Hem geloven, en ongeacht wat we Hem vragen, hoort Hij ons dat te geven. We smeken en bidden vaak tot God om vleselijke voordeeltjes zoals genezen van een ziekte, thuis vrede krijgen, of onze kinderen de kans geven een goede baan te vinden. Wanneer we van Zijn genade mogen genieten, prijzen we Hem met alle liefde, maar als Hij niet op onze gebeden reageert zoals wij dat zouden willen, klagen we over Hem. Heb je je weleens afgevraagd of het wel zo’n oprechte omgang met God en werkelijk aanbidden van Hem is als we constant tot God bidden voor onze eigen vleselijke belangen? Het antwoord is nee. Dit soort gebeden is alleen een poging om zegeningen bij God los te krijgen; ze eisen dingen van Hem en proberen Hem naar hun pijpen te laten dansen. Zo behandel je God niet. Dit soort gebeden kan alleen maar Gods toorn oproepen, en Hij zal er niet naar luisteren.

Als christenen zouden we niet alleen de zegeningen van het vlees moeten zoeken of moeten proberen God over te halen ons meer genade en zegeningen te verlenen. Die zaken stellen ons immers alleen in staat om van vluchtig, werelds geluk te genieten en helpen ons niet in de verste verte om in ons leven te groeien. En evenmin kunnen ze ons helpen oprechte gehoorzaamheid en vrees voor God te bereiken. Onze gebeden en smeekbeden zouden meer gericht moeten zijn op het begrijpen van de waarheid, het in praktijk brengen van Gods woorden en het kunnen groeien in ons leven. Alleen dit soort gebed voldoet aan Gods wil. De Heer Jezus heeft gezegd: “Ook jullie moeten niet nadenken over wat je zult eten en wat je zult drinken, en jullie moeten je niet door zorgen laten kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden (Lucas 12:29-31). “De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven(Johannes 6:63). God wil dat wij Zijn woorden beoefenen en ernaar leven, en dat we via Zijn woorden zowel de waarheid als het leven verwerven zodat we verenigbaarheid met God bereiken en uiteindelijk in staat zijn Zijn koninkrijk binnen te gaan. Daarom zouden onze gebeden gericht moeten zijn op de vraag hoe je Zijn woorden moet beoefenen en ervaren; op die manier zal Hij ons voorgaan zodat we Zijn werk kunnen ondergaan, zullen we steeds meer van de waarheid gaan begrijpen en zullen we in staat zijn volgens de woorden van God te leven. Denk er maar eens aan hoe we allemaal geregeld leugens vertellen en misleidende dingen doen om ons gezicht, status, rijkdom of belangen te beschermen. We beseffen heel goed dat dit zonden zijn, maar kunnen ons er niet van weerhouden te zondigen. Zelfs al liegen we niet met onze woorden, in ons hart denken we er vol berekening over na wat we moeten zeggen om onze naam, voordeeltjes en positie te kunnen beschermen, en over wat we moeten doen om te voorkomen dat onze belangen worden geschaad. Wanneer we ons er bewust van worden dat we de aanvechting hebben te liegen of iets oneerlijks te doen, moeten we ons tot God wenden en bidden: “O God. Ik heb gezien dat ik niet in staat ben de eenvoud en oprechtheid van een kind te bereiken en mezelf er nog steeds niet van kan weerhouden om te liegen en te bedriegen. Als ik zo doorga, zult u me beslist gaan verafschuwen. God, ik heb uw redding hard nodig – laat me alstublieft zien hoe ik een eerlijk mens word, en als ik weer eens lieg of bedrieg, disciplineer me dan.” Als we na het uitspreken van zulke gebeden toch weer de behoefte krijgen om in ons eigen belang te liegen, zullen we de verwijten van de Heilige Geest in ons voelen. We zullen duidelijk beseffen dat God van ons eist dat we eerlijke mensen zijn, dat Hij vreugde schept in degenen die eerlijk zijn en dat Hij hen zegent. We mogen niet liegen om onze eigen belangen te sparen, want dat is weerzinwekkend voor God. Zodra we dat allemaal beseffen, zijn we in staat onze doortrapte motieven vanuit het hart te verzaken, de waarheid na te streven vanuit de feiten, en het beestje bij zijn naam te noemen. Door dit altijd te beoefenen zullen we, voor we het weten, steeds minder gaan liegen en in staat zijn stap voor stap de werkelijkheid van de waarheid om een eerlijk mens te zijn binnen te gaan. Dat is de vrucht van bidden voor groei in je leven. De Heer Jezus heeft gezegd: “Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan(Lucas 11:9-10). Zolang we tot God bidden voor begrip van de waarheid en het vermogen om de woorden van de Heer in praktijk te brengen, en uiterst serieus omgaan met het betreden van de waarheid, zal God ons beslist leiden naar begrip van de waarheid en het betreden van de werkelijkheid van de waarheid, en zullen we in staat zijn stukje bij beetje te groeien in ons geestelijk leven.

3. Bid je om inzicht te krijgen in Gods wil en om voor Hem te getuigen?

Soms komen we in ons leven problemen tegen die niet kloppen met onze opvattingen, zoals toestanden op ons werk of thuis, of kunnen we zelfs met een soort ramp te maken krijgen. Wanneer deze dingen gebeuren, vragen de meesten van ons God om deze onaangename omstandigheden weg te nemen en ons vrede en geluk te geven. Zelfs als we hard werken of zelfs onze relaties en onze baan opgeven om God te dienen, zijn we, als we met iets te maken krijgen als een ernstige ziekte, niet in staat onszelf te kalmeren en Gods wil na te streven en te bidden dat we mogen getuigen en God tevreden mogen stellen. In plaats daarvan bidden we tot God en smeken we Hem onze ziekte te genezen zodat we zo snel mogelijk van de kwelling van ziekte worden bevrijd. Wanneer God tegemoetkomt aan ons verzoek, danken en prijzen we Hem, maar als Hij ons niet geneest, zijn we terneergeslagen en teleurgesteld in God; we leven in negativiteit, klagen over Hem en misschien hebben we zelfs wel de aanvechting onze inspanningen voor Hem overboord te gooien. Daaraan kunnen we zien dat we veel te verslingerd zijn aan onze eigen vleselijke belangen; in ons hart houden we niet van God en willen we Hem niet tevredenstellen. In onze gebeden komen we vaak met onredelijke verzoeken en stellen we op een zelfzuchtige, verachtelijke manier eisen aan Hem om dingen te doen die wij willen. We aanbidden de Schepper absoluut niet vanuit de gepaste positie van schepselen. Waarom zou God naar dat soort gebeden luisteren? Hoe moeten we dan wel bidden om in overeenstemming te zijn met Gods wil? Zijn woorden wijzen ons die weg: Schiet op en bid tot God als er moeilijkheden op je pad komen: ‘O God! Het is mijn wens om u te behagen. Ik wil het ultieme lijden dragen om uw hart te behagen. Hoe groot de tegenslagen ook zijn, ik moet u toch behagen. Zelfs als ik mijn hele leven moet opgeven, moet ik u behagen!’ Als je met dit voornemen zo bidt, zul je in staat zijn om rechtop te blijven in je getuigenis(‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’). “Het doet pijn van binnen en je lijden heeft een bepaald punt bereikt, toch ben je nog steeds bereid om voor God te verschijnen en te bidden, met de woorden: ‘O God! Ik kan u niet verlaten. Hoewel er duisternis in mij is, wens ik u tevreden te stellen; u kent mijn hart en ik zou willen dat u meer van uw liefde in mij investeert’(‘Alleen door het ervaren van loutering kan de mens ware liefde bezitten’).

Wanneer ons tegenslagen overkomen, moeten we Gods wil nastreven en bidden dat we kunnen getuigen en God tevreden kunnen stemmen. We moeten ook vastbesloten zijn om God lief te hebben en tevreden te stellen en bereid zijn om lichamelijk lijden te doorstaan als dat betekent dat we zo getuigen van God in plaats van voor onze eigen belangen te bidden. Alleen dat soort gebed voldoet aan Gods wil, en het is ook het soort geweten en verstand dat wij als schepsels horen te bezitten. Zo verloor Job in zijn beproevingen al zijn bezittingen en kinderen en zelf kwam hij van top tot teen onder de puisten te zitten; hij leed emotioneel en lichamelijk veel pijn. Maar hij zeurde niet tot God over waarom Hij toestond dat hij dat allemaal moest doorstaan, en evenmin vroeg hij God zijn lijden weg te nemen. In plaats daarvan onderwierp hij zich eerst en bad hij om Gods wil te zoeken. Hij erkende dat hij alles wat hij bezat niet door eigen inspanningen had verkregen, maar dat God hem dat had geschonken; of God nu geeft of wegneemt, als schepselen moeten wij ons van nature onderwerpen aan Gods heerschappij en regelingen. We horen God geen eisen te stellen of klachten voor te leggen. Dat is het verstand dat we als mens moeten bezitten. Job zei: “Met niets ben ik uit mijn moeders baarmoeder gekomen en met niets zal ik daarheen terugkeren. Jehova heeft gegeven en Jehova heeft genomen. De naam van Jehova zij gezegend” (Job 1:21). Uiteindelijk gaf Job een klinkende getuigenis voor God door te vertrouwen op zijn eerbied, gehoorzaamheid en trouw jegens God. Wij moeten van Jobs voorbeeld leren en als we iets tegenkomen wat niet overeenkomt met onze opvattingen, moeten we eerst stil worden voor God en ons haasten te bidden om zo Gods wil te zoeken, en bidden dat we mogen getuigen en God tevreden mogen stellen. Dit is het meest cruciale aspect van onze geloofsbeoefening. Op die manier kan God ons leiden; Hij kan ons geloof en kracht geven om ons door elke moeilijke situatie heen te helpen zodat wij door alle beproevingen heen stevig zullen staan in onze getuigenis.

Dit zijn de drie problemen die we in ons gebed moeten oplossen. Zolang we praktiseren en binnengaan in overeenstemming met deze beginselen in ons dagelijks leven, weet ik zeker dat wij allemaal, broeders en zusters, beloningen zullen verwerven waar we nooit van hebben gedroomd.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie