Wat is gered worden? Is redding alles wat nodig is om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan?

14 juni 2020

Door Shen Qingqing, Zuid-Korea

Veel mensen kijken ernaar uit bij Zijn komst door de Heer te worden gered en te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Tot op heden heeft alleen De Kerk van Almachtige God openlijk getuigd dat de Heer Jezus is wedergekeerd en dat Hij het werk van het oordeel beginnende bij het huis van God verricht om mensen te redden en te reinigen. Sommige mensen raken bij het horen van dit nieuws misschien in de war. Ze lezen de volgende verzen: “Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld” (Marcus 16:16), “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered” (Romeinen 10:10), en geloven dat deze betekenen dat ze, omdat de Heer Jezus is gekruisigd om de zonden van de gehele mensheid te verzoenen, zolang ze in de Heer geloven, zullen worden gered en dat ze, zodra ze zijn gered, voor altijd gered zullen zijn. Ze geloven dat ze, zolang ze de naam van de Heer behouden en tot het einde volhouden, rechtstreeks zullen kunnen worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel wanneer de Heer wederkeert, zonder dat ze Gods werk van oordeel en reiniging van de laatste dagen hoeven te aanvaarden. Zijn dit soort opvattingen correct?

Laten we eens over het volgende nadenken: Heeft de Heer ooit gezegd dat, wanneer iemand gered is, hij het koninkrijk van de hemel mag binnengaan? Staat dit in de Bijbel? Het antwoord op beide vragen luidt uiteraard ontkennend. De Heer Jezus zei: “Niet iedereen die tegen mij zei, Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan; maar hij die de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is” (Matteüs 7:21). Op basis van het woord van God weten we dat alleen degenen die de wil van de hemelse Vader doen het koninkrijk van de hemel binnen zullen kunnen gaan. Het doen van de wil van de hemelse Vader betekent in staat te zijn Gods woord in de praktijk te brengen, je aan God te onderwerpen, te kunnen leven overeenkomstig Gods woord, hoe de situatie er ook uitziet, en nooit meer zonde te begaan of je tegen God te verzetten. Toch gaan we ondanks onszelf door met liegen en het begaan van zonde en slagen er zelfs niet in de leer van de Heer in de praktijk te brengen. Kan een mens die nog steeds in staat is op deze manier zonde te begaan en zich tegen de Heer te verzetten dus het koninkrijk van de hemel binnengaan? Helaas is ons geloof van “eens gered, altijd gered” onjuist. Wanneer het om iets zo belangrijks als het binnengaan in het koninkrijk van God gaat, moeten we het woord van de Heer volgen. We kunnen niet vertrouwen op de opvattingen en voorstellingen van de mens! Wat is dus de ware betekenis van ‘redding’ in de Schrift? Hoe ga je nu werkelijk het koninkrijk van de hemel binnen? Dit zijn de vragen die we nu samen zullen bespreken en onderzoeken.

De ware betekenis van ‘redding’

We weten allemaal dat de mensheid aan het einde van het Tijdperk van de Wet steeds dieper verdorven werd door Satan. Het volk van Israël schond vaak de wetten en geboden en beging meer en meer zonden – zo veel dat geen hoeveelheid offers groot genoeg was en ze allemaal gevaar liepen te worden veroordeeld door de wet en de doodstraf te krijgen. Om de mensheid te redden van de dreiging van de dood kwam God naar de aarde in het vlees, als de Heer Jezus, om het werk van verlossing te verrichten, om omwille van de mens te worden gekruisigd, om een zondoffer voor de hele mensheid te zijn en om de mens voor eens en voor altijd zijn zonden te vergeven. Sindsdien is het zo dat, zolang iemand in de Heer Jezus gelooft, zijn zonden aan de Heer opbiecht en zich bekeert, zijn zonden hem zullen worden vergeven en hij zal genieten van alle zegeningen en genade die hem door de Heer Jezus zijn geschonken. Voor mensen die onder de wet leefden was dit ‘redding’. Daarom is de ‘redding’ waarover de Heer Jezus sprak niet zoals we ons dat voorstellen, dat we, zolang als we in de Heer Jezus geloven, voor eens en voor altijd worden gered, maar betekent het dat mensen die zondigen niet langer ter dood zullen worden veroordeeld door de wet en dat de zonden van de mens zullen worden vergeven. Laten we eens kijken naar een passage uit de woorden van Almachtige God: “Ondanks alles waarvan de mens wellicht verlost is en waarvan zijn zonden hem vergeven zijn, kan dit alleen worden opgevat in de zin dat God Zich de overtredingen van de mens niet herinnert en hem niet overeenkomstig behandelt. Wanneer de mens, die leeft in een lichaam van vlees, echter niet van zonde is vrijgemaakt, kan hij alleen maar blijven zondigen en eindeloos zijn verdorven satanische gezindheid blijven openbaren. Dit is het leven dat de mens leidt: een eindeloze cyclus van zondigen en vergeven worden. De meeste mensen zondigen overdag en belijden dit ’s avonds weer. Zelfs als het zondoffer voor de mens voor altijd van kracht blijft, zal het de mens op deze manier niet redden van de zonde. Slechts de helft van het reddingswerk is afgerond, want de gezindheid van de mens is nog steeds verdorven. […] Het is niet gemakkelijk voor de mens om zich van zijn zonden bewust te worden. Hij kan zijn eigen diepgewortelde natuur niet herkennen en moet vertrouwen op het oordeel van het woord om dit te bereiken. Alleen zo kan de mens geleidelijk vanaf dit punt veranderen” (‘Het mysterie van de vleeswording (4)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Wanneer we in de Heer geloven zijn we, hoewel we de gift van redding ontvangen en onze zonden zijn vergeven, niet bevrijd van de boeien van de zonde en blijven we in zonde leven. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: we kunnen ongelofelijk arrogant zijn, in elke groepssituatie altijd het laatste woord willen hebben en andere mensen dwingen te doen wat wij zeggen. Als iemand niet meegaat in wat we zeggen kunnen we verhit raken en hen vermanen, en hen in ernstigere gevallen zelfs op de een of andere manier straffen of mishandelen. We kunnen ongelofelijk egoïstisch zijn en bij alles uitgaan van het principe van eigenbelang en zelfs proberen het in ons geloof in God op een akkoordje met Hem te gooien. Wanneer de dingen vredig en soepel verlopen danken we Hem, maar wanneer we met tegenslagen en mislukkingen geconfronteerd worden, koesteren we misvattingen en grieven jegens Hem, en gaan we zelfs zo ver dat we Hem verraden en Hem verlaten. We kunnen ongelofelijk bedrieglijk zijn, zodat, elke keer dat iets onze persoonlijke belangen raakt, we ondanks onszelf liegen en bedriegen. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van hoe we in zonde blijven leven. In de Bijbel staat: In de Bijbel staat: “Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, en kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal verslinden” (Hebreeën 10:26–27). “Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34–35). God is heilig. Nadat we over de ware weg hebben geleerd, zijn we nog steeds in staat om te zondigen en ons ondanks onszelf tegen God te verzetten. Dat betekent dat we dienaren van de zonde zijn en niet door God kunnen worden geprezen. De Bijbel zegt: “want zonder heiliging zal niemand de Heer zien” (Hebreeën 12:14). Als iemand niet gereinigd is van zijn zonden en vaak zondigt en zich tegen God verzet, kan zo’n persoon dan voor altijd worden gered? Kan deze persoon geschikt zijn om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan? Het is duidelijk dat hij dat niet kan zijn. Het is pas nadat we grondig zijn gereinigd van onze zonden dat we heilig kunnen worden en het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. En nu zou iemand kunnen vragen: hoe kunnen we gereinigd worden zodat we het koninkrijk van de hemel binnen kunnen gaan?

Hoe kunnen we redding ontvangen en het koninkrijk van de hemel binnengaan?

Almachtige God zegt: “Jezus deed veel werk onder de mens, maar voltooide alleen de verlossing van alle mensen en werd het zondoffer van de mens. Hij ontdeed de mens niet van heel zijn verdorven gezindheid. Om de mens volledig van de invloed van Satan te redden, was het niet alleen vereist dat Jezus de zonden van de mensheid als zondoffer op Zich nam, maar ook dat God nog belangrijker werk uitvoerde om de mens volledig te ontdoen van zijn gezindheid die door Satan was verdorven. Daarom keerde God nadat de zonden van de mensen waren vergeven terug in het vlees om de mens naar een nieuw tijdperk te leiden. Hij begon het werk van tuchtiging en oordeel, waardoor de mens in een hogere sfeer terechtkwam” (‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Hieruit kunnen we begrijpen dat, om de diepgewortelde satanische gezindheid in de mens op te lossen en hem volkomen te bevrijden van de boeien van de zonde, het noodzakelijk is dat de Heer in de laatste dagen wederkeert om zijn oordeelswerk beginnende bij het huis van God uit te voeren, en waarheden uit te drukken om de mensheid te reinigen en te redden. In feite heeft de Heer dit reeds lang geleden geprofeteerd, want er staat in de Bijbel: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid” (Johannes 16:12–13). “Hij die mij verwerpt en mijn woorden niet ontvangt, wordt geoordeeld: het woord dat ik heb gesproken zal hetzelfde zijn dat hem op de laatste dag zal oordelen (Johannes 12:48). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17).

Heden voert Almachtige God, op basis van het verlossingswerk van de Heer Jezus, het oordeelswerk beginnende bij het huis van God uit en drukt Hij alle waarheden uit voor het reinigen en redden van de mensheid, om voor eens en altijd de zondige natuur van de mens op te lossen, hem te bevrijden van de boeien van de zonde en hem te zuiveren, totdat hij uiteindelijk door God wordt verworven en binnengeleid in het koninkrijk van God. Het oordeelswerk van Almachtige God in de laatste dagen vervult deze profetieën volledig. Allen die Gods werk in de laatste dagen aanvaarden zullen Gods reiniging en redding ontvangen. Ze zullen allen de kans krijgen tot overwinnaars gemaakt te worden voordat de grote rampen aanbreken, om met God te worden verheerlijkt en te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Hoe oordeelt en reinigt Almachtige God dan de mensen en bevrijdt hen van de boeien van de zonden?

De woorden van Almachtige God luiden: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden, zoals de plicht van de mens, hoe de mens God moet gehoorzamen, hoe de mens trouw moet zijn aan God, hoe de mens een normale menselijkheid moet naleven, alsook de wijsheid en de gezindheid van God, enzovoort. Deze woorden doelen allemaal op het wezen van de mens en zijn verdorven gezindheid. In het bijzonder die woorden die aan de kaak stellen hoe de mens God versmaadt, worden gesproken in verband met hoe de mens een belichaming van Satan is en een vijandelijke macht tegen God. Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Hieruit blijkt duidelijk dat God vele waarheden gebruikt om de satanische gezindheid van de mens te openbaren, een gezindheid van rebellie en verzet tegen God. Wanneer we het oordeel van de woorden van Almachtige God ondergaan, ervaren we persoonlijk dat Gods rechtvaardige gezindheid geen belediging tolereert. Elk woord van God doordringt ons hart en openbaart allerlei manifestaties van verdorvenheid, alsook verkeerde gedachten en ideeën, de bezoedelde motieven, en de opvattingen en voorstellingen in de diepten van ons hart. Ook onthult het de satanische natuur die achter deze dingen schuilgaat, waardoor we ons diep beschaamd voelen en diepe spijt hebben, zodat we voor God neervallen en echt berouw tonen. Ondertussen toont God ons beoefeningspaden, zoals wat voor opvattingen we zouden moeten hebben in ons geloof in God, hoe we een eerlijk mens kunnen zijn, hoe we God moeten verheffen en van Hem getuigen, hoe we kunnen voorkomen dat we het pad van de antichrist bewandelen, hoe we ware gehoorzaamheid aan en ware liefde voor God kunnen bereiken, enz. Pas wanneer we het oordeelswerk van God hebben ervaren en we oefenen overeenkomstig Gods woorden, kunnen we de gelijkenis van een normaal mens uitleven. Dit is volledig het resultaat van Gods oordeel.

Vandaag de dag zijn er tal van getuigenissen op het internet gepubliceerd van broeders en zusters in De Kerk van Almachtige God die oordeel hebben ervaren. Uit deze ware ervaringen en getuigenissen kan worden opgemaakt dat iemand pas door het ervaren van het werk van tuchtiging en oordeel dat God in de laatste dagen verricht, kan worden gereinigd en volledig gewonnen kan worden door God – dit is voor ons de enige manier om het koninkrijk van de hemel te bereiken. In deze tijd hebben vele mensen van over de hele wereld die waarlijk in God geloven de weg naar het koninkrijk van de hemel gevonden door middel van de woorden van Almachtige God en zijn naar Hem teruggekeerd. Als we ons blijven vastklampen aan het concept “eens gered, altijd gered” en we Gods oordeelswerk van de laatste dagen niet aanvaarden, zal onze verdorven gezindheid niet worden gereinigd en getransformeerd, en zullen we daarom nooit de kans krijgen het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. Dus waar wachten jullie nog op?

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

 

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie