Alleen wijze maagden kunnen de Heer verwelkomen

26 oktober 2022

Door Mingzhi, China

De Heer Jezus profeteerde dat er twee soorten mensen zouden zijn als Hij wederkeert: wijze maagden en dwaze maagden. Allen die de stem van de Heer horen en dan aanvaarden en zich onderwerpen, zijn wijze maagden. Allen die Zijn stem niet horen, of wel horen, maar niet geloven, of Hem zelfs ontkennen en veroordelen, zijn dwaze maagden. Het is niet eenvoudig de stem van de Heer te herkennen. Als mensen vol opvattingen en fantasieën zitten zijn ze terughoudend en vol twijfel als ze de stem van de Heer horen. Wijze maagden zijn wijs omdat ze de stem van de Heer horen en inzien dat het Gods Geest is die spreekt. Ze zijn in staat hun opvattingen los te laten en Gods verschijning en werk te aanvaarden. Daarom kunnen ze de Heer verwelkomen. Maar dwaze maagden luisteren niet naar de Heer, ze luisteren alleen naar de geestelijken en geloven hun eigen opvattingen. Ze horen misschien de stem van de Heer wel, maar aanvaarden die niet en lopen dus de kans mis de Heer te verwelkomen. Hier gaan de dwaze maagden de fout in. Vroeger was ik een dwaze maagd. Kritiekloos luisterde ik naar de geestelijken. Omdat er in de laatste dagen valse christussen zullen verschijnen, dacht ik dat ik geen onderzoek hoefde te doen naar de getuigenissen dat de Heer Jezus is wedergekeerd en de waarheid uitdrukt om in de laatste dagen het oordeelswerk te doen. Bijna was ik de redding van de Heer van de laatste dagen misgelopen! Ik wil graag mijn ervaring delen.

Toen ik klein was, volgde ik mijn familie in het geloof en tijdens de mis hoorde ik de priester altijd zeggen: “De tijd dat de Heer wederkeert, is nabij. Luister niet naar de preken van iemand anders. In de Bijbel staat: ‘Als dan iemand tegen jullie zal zeggen: Zie, hier is Christus, of daar, geloof hem niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en grote tekenen en wonderen laten zien, om (indien mogelijk) zelfs de uitverkorenen te bedriegen(Matteüs 24:23-24). Er zullen in de laatste dagen valse christussen verschijnen. Jouw gestalte is klein en je hebt geen onderscheidingsvermogen, dus word je gemakkelijk misleid. Het zou verraad van de Heer zijn om in het verkeerde pad te geloven! We moeten op de weg van de Heer blijven en wachten tot Hij komt en ons Zijn koninkrijk binnenbrengt. We mogen absoluut niet luisteren naar een andere leer, of deze lezen of onderzoeken. Zeker niet een leer die verkondigt dat de Heer al is wedergekeerd.” Dit klonk me allemaal redelijk in de oren. Ik was onvolwassen en had geen onderscheidingsvermogen. Als ik dus op een dwaalspoor werd gebracht door een valse christus zou mijn geloof van al die jaren voor niets zijn geweest. Ik beloofde mezelf dat ik voorzichtig zou zijn en niet zou luisteren naar iemand die iets anders predikte.

Op een dag in april 2012 zei parochiaan Zhang: “De Heer Jezus is wedergekomen. Hij is Almachtige God in het vlees. Hij doet nieuw werk, het oordeelswerk dat begint met Gods huis, dat in de Bijbel was voorzegd.” Ik was verbaasd en onzeker toen ik dit hoorde. Ik vroeg hem: “Hoe weet jij dat de Heer is wedergekeerd en nieuw werk doet? Hoe kun jij daar zeker van zijn?” Zijn antwoord was: “De Heer Jezus zei: ‘Mijn schapen horen mijn stem: ik ken hen en zij volgen mij(Johannes 10:27). ‘Om middernacht was er een roep: Zie de bruidegom komt, ga uit, jullie, om hem te ontmoeten(Matteüs 25:6). ‘Zie, ik sta aan de poort en klop. Als iemand mijn stem zal horen en de deur voor mij opent, zal ik bij hem binnengaan en met hem eten, en hij met mij(Openbaring 3:20). De Heer Jezus vertelde ons dat Hij zou wederkeren en op onze deur zou kloppen met Zijn woorden. Aan wat Hij zegt zullen Zijn schapen Zijn stem herkennen. Ze zullen de wederkomst van de Heer verwelkomen en het bruiloftsmaal van het Lam bijwonen. Zij zijn de wijze maagden. Denk maar aan toen de Heer Jezus verscheen en werkte. Mensen als Petrus, Johannes en Filippus luisterden naar Zijn stem en wisten dat Hij de Messias was waarop ze hadden gewacht. Ze volgden de Heer Jezus en verkregen Zijn redding. Ik heb veel van de woorden van Almachtige God gelezen en ik heb vastgesteld dat ze waar zijn. Ze hebben gezag en zijn de stem van God. Zo weet ik zeker dat Almachtige God de wedergekeerde Heer is. Als we ons niet concentreren op het luisteren naar de stem van de Heer, maar gewoon blindelings op onze hoede zijn voor valse christussen, de deur sluiten uit angst misleid te worden, sluiten we waarschijnlijk de Heer buiten en lopen we Zijn redding van de laatste dagen mis!”

Deze communicatie was verlichtend voor me. Naar de stem van de Heer luisteren om Hem te verwelkomen is in overeenkomst met de Bijbel en de woorden van de Heer. Als ik het niet onderzocht of niet probeerde naar de stem van de Heer te luisteren wanneer iemand zei dat de Heer Jezus was wedergekomen, hoe kon ik Hem dan verwelkomen? Ik had nog nooit zo’n mooie communicatie gehoord en ik wilde meer te weten komen, maar toen herinnerde ik me de voortdurende waarschuwingen van de priester over valse christussen die in de laatste dagen ons zouden komen misleiden en dat we niet naar de preken van anderen moesten luisteren. Onmiddellijk was ik op mijn hoede en besloot dat ik niet achteloos naar andere leringen kon luisteren. Zou het niet zonde zijn van mijn jarenlange geloof als ik nu het verkeerde geloofde? Ik wees Zhang af. Nog een paar keer zei hij dat ik de woorden van Almachtige God moest lezen om te zien of het de stem van God is, maar ik was te zeer op mijn hoede, dus vond ik altijd een excuus om hem af te houden.

Een paar maanden later kwam mijn man op een dag thuis met een exemplaar van Het Woord verschijnt in het vlees. Hij zei dat het was “wat de Geest tot de kerken zegt(Openbaring 3:6) en dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is. Hij stelde voor dat ik een kijkje zou nemen. Ik was bang dat hij op een dwaalspoor was gebracht, dus zei ik tegen hem dat hij niet zomaar naar iedereen moest luisteren, maar hij was vastbesloten om in Almachtige God te geloven. Ik was bang dat hij de Heer had verraden. Ik kon alleen maar huilen, vasten en bidden voor hem. Een paar dagen later kwam ook mijn schoonmoeder en zei dat de Heer was wedergekeerd. Ze zei: “De Heer zei: ‘Ik kom spoedig(Openbaring 22:7). Als we bang zijn om door valse christussen te worden misleid en besluiten dat al het nieuws over de wederkomst van de Heer vals is, het helemaal verwerpen, ontkennen en veroordelen we dan de wederkomst van de Heer niet? Gooien we dan niet onze eigen glazen in? Als we de ware Christus buitensluiten, komt onze spijt te laat. De Heer laat ons waken voor valse christussen om ons te vertellen dat de ware Christus in de laatste dagen komt en de valse christussen zich zullen voordoen als de ware Christus. We moeten de valsen dus leren herkennen. Als we dat niet kunnen, maar in plaats daarvan afwijzend zijn en weigeren te luisteren naar nieuws over de komst van de Heer, is het zeer waarschijnlijk dat we onze kans mislopen om de Heer te verwelkomen en dat we door Hem worden verlaten.” Wat ze zei, ontroerde me. Ik dacht: ik heb dag en nacht gewacht om de Heer te verwelkomen. Als ik mijn oren en ogen gewoon sluit, hoe kan ik dan de stem van God horen en de Heer welkom heten? Alleen op je hoede zijn, leek niet de oplossing. Het zou zo dwaas zijn van mij om de Heer af te wijzen! Toen mijn schoonmoeder weg was, zag ik mijn man aandachtig lezen in Het Woord verschijnt in het vlees. Ik bedacht hoe de kerk de laatste jaren verlaten had geleken, de parochianen waren zwak en negatief en hun geloof was afgenomen. Het geloof van mijn man leek sterker dan ooit. Zouden die woorden zo krachtig, zo gezaghebbend zijn als gezegd werd? Zouden zij de stem van God kunnen zijn? Ik dacht er ook aan hoe verlichtend Zhangs woorden waren. Wat nu als de Heer werkelijk was wedergekeerd? Ik bedacht dat ik eens een kijkje moest nemen om zeker te weten dat ik mijn kans niet zou mislopen om de wederkomst van de Heer te begroeten. En dus bad ik tot God om onderscheidingsvermogen, zodat ik Zijn stem kon horen.

Na het eten lazen mijn man en ik deze passage van de woorden van Almachtige God: “‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept met betrekking tot geloven in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging met een sterk religieuze inslag. Oprecht geloof in God betekent het volgende: op basis van het geloof dat God soeverein is over alle dingen, ervaart men Zijn woorden en Zijn werk, zuivert men zijn verdorven gezindheid, stelt men de wil van God tevreden en leert men God kennen. Alleen een dergelijk traject kan ‘geloof in God’ worden genoemd(Het Woord, Vol. 1, Het werk van God en het kennen van God, Voorwoord). Deze woorden van God waren zo prachtig. Ik zag dat geloof niet alleen bestaat uit gewoon elke dag je gebeden opzeggen, bijeenkomsten en de mis bijwonen Het betekent ook Gods woorden in praktijk brengen, ons ontdoen van onze verdorven gezindheden en ware kennis hebben van God. Zulk geloof komt overeen met Gods wil. Hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ik voelde hoe geweldig de woorden van Almachtige God zijn, dat ze de waarheid zijn en niet iets dat ieder mens zou kunnen zeggen. Ik bedacht dat het Gods woorden moesten zijn. Ik liet mijn waakzaamheid varen.

Een paar dagen later kwam Zhang langs in onze winkel en ik deelde mijn zorgen met hem. Hij vertelde me dat hij zich vroeger ook zo had gevoeld. Hij was bang geweest om door een valse christus te worden misleid, dus luisterde hij kritiekloos naar de priester en nooit naar een evangelie dat beweerde dat de Heer was wedergekomen. Maar nooit overwoog hij of wat de priester zei overeenkwam met de woorden van de Heer. De Heer vertelde ons dat in de laatste dagen valse christussen mensen zouden misleiden opdat we zouden leren hoe we ze moesten onderscheiden. Maar de priester had de woorden de Heer Jezus verkeerd voorgesteld, toen hij tegen ons zei het nieuws over de wederkomst van de Heer niet te onderzoeken en er niet naar te luisteren. Probeerde hij ons niet te verhinderen de wederkomst van de Heer te verwelkomen? Als hij echt bezorgd was dat wij bedrogen zouden worden, waarom leerde hij ons dan niet de ware Christus te onderscheiden van de valse? Als we dat konden, zouden we niet op een dwaalspoor worden gebracht. Zijn uitleg leek me logisch. Dat de priester zei dat we passief moesten zijn en op onze hoede, was helemaal in strijd met wat de Heer zei en het was een list om ons ervan te weerhouden Zijn wederkomst te verwelkomen. Ik wist dat ik niet meer zomaar kritiekloos naar hem kon luisteren. Ik moest een wijze maagd zijn en Gods stem zoeken om de Heer te verwelkomen. Ik vroeg Zhang me het verschil tussen de ware Christus en de valse uit te leggen. Hij zei: “De Heer Jezus heeft ons in Mattheus 24:24 het principe verteld om ze uit elkaar te houden. Valse christussen en valse profeten laten tekenen en wonderen zien. Dat is voornamelijk wat ze in de laatste dagen zullen doen om de mensen te misleiden.” Toen las hij me een passage voor uit de woorden van Almachtige God. “Als er tegenwoordig iemand zou opstaan die tekenen en wonderen kan tonen, demonen kan uitdrijven, zieken kan genezen en vele wonderen kan verrichten en deze persoon beweert dat hij Jezus is die gekomen is, dan zou dit een vervalsing zijn, veroorzaakt door boze geesten die Jezus nabootsen. Vergeet dat niet! God doet hetzelfde werk niet nog een keer. Jezus’ fase van het werk is al voltooid en God zal die fase van het werk nooit opnieuw uitvoeren. Gods werk is onverenigbaar met de noties van de mens; het Oude Testament voorspelde bijvoorbeeld de komst van een Messias, en het resultaat van deze profetie was de komst van Jezus. Omdat dit al gebeurd is, zou het niet kloppen als nóg een Messias terugkeerde. Jezus is al een keer gekomen en het zou niet kloppen als Jezus deze keer weer kwam. Er is voor elk tijdperk een naam en elke naam houdt een kenschetsing van dat tijdperk in. Volgens de noties van de mens moet God altijd tekenen en wonderen laten zien, moet Hij altijd de zieken genezen en demonen uitdrijven en moet Hij altijd net zoals Jezus zijn. Toch is God deze keer helemaal niet zo. Als God in de laatste dagen nog steeds tekenen en wonderen toonde en nog steeds demonen uitdreef en de zieken genas – als Hij precies hetzelfde als Jezus deed – dan zou God hetzelfde werk herhalen en zou het werk van Jezus geen betekenis of waarde hebben. God voert dus één fase van het werk uit in elk tijdperk. Zodra één fase van Zijn werk is voltooid, wordt die al spoedig nagebootst door boze geesten. Nadat Satan God op de voet gaat volgen, stapt God over op een andere methode. Zodra God een fase van Zijn werk heeft voltooid, wordt die nagebootst door boze geesten. Jullie moeten dit duidelijk inzien(Het Woord, Vol. 1, Het werk van God en het kennen van God, Gods huidige werk kennen). Toen hij dit had voorgelezen, zei Zhang: “God is altijd nieuw, nooit oud. Hij herhaalt Zijn werk niet. Telkens als Hij komt werken, begint Hij een nieuw tijdperk en beëindigt Hij het oude, en brengt Hij nieuwer, meer verheven werk. Toen de Heer Jezus Zijn werk deed, herhaalde Hij niet het werk van het Tijdperk van de Wet. Hij bouwde voort op het fundament van het werk van dat tijdperk om de mensheid te verlossen. Hij startte het Tijdperk van Genade en beëindigde het Tijdperk van de Wet. Als de Heer het verlossingswerk in de laatste dagen zou komen herhalen, zieken zou genezen en demonen zou verdrijven, tekenen en wonderen zou laten zien, dan zou Gods werk stilstaan. Almachtige God is in de laatste dagen gekomen, Hij is het Tijdperk van het Koninkrijk begonnen en heeft het Tijdperk van Genade beëindigd. Hij doet het oordeelswerk, te beginnen met het huis van God op het fundament van het verlossingswerk en drukt waarheden uit om mensen te oordelen en te reinigen, zodat we volledig bevrijd kunnen worden van de banden van onze zondige aard, gereinigd en helemaal gered kunnen worden door God. Maar valse christussen zijn in wezen kwade geesten en duivels. Wat voor tekenen en wonderen ze ook laten zien of hoe ze zichzelf God noemen, ze kunnen de waarheid of de woorden van God niet uitdrukken. En ze kunnen vooral geen nieuw tijdperk beginnen en het oude beëindigen. Valse christussen kunnen slechts de oude woorden en het oude werk van de Heer nadoen, een paar eenvoudige tekenen en wonderen laten zien, of schijnwaarheden uiten die goed klinken om de mensen zonder onderscheidingsvermogen te misleiden. Maar de wonderen van de Heer Jezus, zoals 5.000 mensen voeden met vijf broden en twee vissen, de wind op het meer bestraffen en Lazarus uit de dood op laten staan kunnen nooit worden nagebootst. Valse christussen kunnen zulke dingen nooit doen.” Dit was verhelderend voor mij. Ik dacht: “Ik heb nog nooit zo’n heldere uitleg gehoord over hoe ik het verschil moet zien tussen de ware Christus en de valse. De woorden van Almachtige God zijn de waarheid en ze leggen een pad open dat de mensen kunnen volgen. Nu zie ik dat valse christussen het werk dat de Heer in het verleden heeft gedaan slechts kunnen imiteren en een paar kleine wonderen kunnen verrichten om de mensen te misleiden. Alleen God kan een nieuw tijdperk beginnen en het oude beëindigen, en waarheden uitdrukken om ons te ondersteunen.”

Toen las broeder Zhang nog een paar passages voor van de woorden van Almachtige God. “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees kan niet zomaar door iedere mens worden verdrongen, maar is vlees dat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God goed kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien. Vroeg of laat zullen degenen die zich voordoen als Christus allemaal vallen, want hoewel ze beweren Christus te zijn, bezitten ze niets van het wezen van Christus. En dus zeg ik dat de authenticiteit van Christus niet door de mens kan worden gedefinieerd, maar wordt beantwoord en besloten door God Zelf(Het Woord, Vol. 1, Het werk van God en het kennen van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven). “Hij die de vleesgeworden God is, zal de essentie van God bezitten, en Hij die de vleesgeworden God is zal de uitdrukking van God bezitten. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij beoogt te doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, hem leven te schenken en hem de weg te wijzen. Vlees dat de essentie van God niet heeft, is beslist niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil nagaan of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet hij dit bevestigen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat wil zeggen: om te bevestigen of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is, moet men onderscheid maken op basis van Zijn essentie. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, ligt de sleutel daarom bij Zijn essentie (Zijn werk, Zijn uitspraken, Zijn gezindheid en veel andere aspecten), niet bij de uiterlijke verschijning. Als de mens alleen Zijn uiterlijke verschijning inspecteert en als gevolg daarvan Zijn essentie over het hoofd ziet, toont dat aan dat de mens onverlicht en onwetend is(Het Woord, Vol. 1, Het werk van God en het kennen van God, Voorwoord).

Nadat hij me dit had voorgelezen, zei hij: “Christus is God in het vlees gekleed als de Mensenzoon die verschijnt en werkt onder de mensen. Aan de buitenkant lijkt Hij een gewoon mens, maar Zijn wezen is goddelijk. Daarom kan Hij de waarheid en Gods gezindheid uitdrukken en het werk doen om de mensheid te verlossen en te redden. Geen menselijk wezen zou dat kunnen bereiken. De sleutel om de ware Christus te onderscheiden is kijken of die persoon de waarheid uit kan drukken en het reddingswerk kan doen. Dat is het meest fundamentele, meest cruciale principe. Toen de Heer Jezus verscheen en werkte, leek Hij een gewoon persoon, maar Hij onthulde de mysteriën van het hemelse koninkrijk en bracht de weg van berouw. Hij leerde de mensen de Heer lief te hebben met heel hun hart, heel hun ziel en heel hun verstand, anderen lief te hebben als zichzelf, mensen zeventig keer zeer keer te vergeven. Hij gaf uitdrukking aan Gods liefhebbende, barmhartige gezindheid en werd uiteindelijk gekruisigd als zondoffer voor de mensheid en voltooide zo het verlossings werk voor de mensheid. Uit het werk en de woorden van de Heer Jezus, en uit de gezindheid die Hij uitdrukt, kunnen we met zekerheid opmaken dat Hij Christus was; Hij was God Zelf in het vlees. Nu is Almachtige God verschenen in de laatste dagen en Hij doet het oordeelswerk, te beginnen bij het huis van God. Hij drukt alle waarheden uit die de mensheid kunnen redden en reinigen. Almachtige God onthulde de mysteriën van Gods 6000-jarig managementplan om de mensheid te redden, hoe we door Satan zijn verdorven, hoe God ons stap voor stap redt, het mysterie van Gods incarnaties, de betekenis van Gods oordeelswerk in de laatste dagen, hoe Hij de bestemming en uitkomst van mensen bepaalt, hoe het koninkrijk van Christus op aarde tot stand komt, en nog meer. Almachtige God ontsluiert niet alleen deze mysteriën van de Bijbel, maar Hij brengt ook de onderliggende oorzaak waarom mensen zondigen en zich tegen God verzetten, wat onze satanische aard en onze satanische gezindheid is, aan het licht, en oordeelt daarover. Ook laat Hij Zijn rechtvaardige, heilige gezindheid zien, die geen belediging verdraagt en toont ons de weg om de zonde af te werpen en gezuiverd te worden. Hij vertelt ons hoe we berouw kunnen tonen en in Gods koninkrijk kunnen komen, hoe we geloof moeten hebben en ons aan God moeten onderwerpen en God moeten liefhebben, wat Zijn wil doen inhoudt, en nog meer. Het werk van Almachtige God in de laatste dagen heeft al een groep overwinnaars gevormd en veel getuigenissen opgeleverd van de overwinning op Satan. Het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God is verspreid van oost naar west waarmee de profetie van de Heer Jezus geheel wordt vervuld: ‘Want zoals bliksem uit het oosten komt, en zelfs in het westen verschijnt: zo zal de komst van de Mensenzoon zijn(Matteüs 24:27). De waarheden die Hij uitdrukt, het oordeelswerk dat Hij doet, en de vruchten van Zijn werk tonen allemaal aan dat Hij de wedergekeerde Heer Jezus is. Hij is de verschijning van Christus van de laatste dagen. Niemand kan dit ontkennen. Het is precies zoals Almachtige God zegt: ‘Hij laat Zijn werk Zijn identiteit bekrachtigen, en Zijn openbaring Zijn wezen bevestigen. Zijn wezen is niet ongegrond; Zijn identiteit werd niet door Zijn hand in beslag genomen; deze wordt door Zijn werk en Zijn wezen bepaald(Het Woord, Vol. 1, Het werk van God en het kennen van God, Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader). Valse christussen hebben geen goddelijk wezen en ze kunnen de waarheid niet uitdrukken. Hoe ze ook volhouden dat ze God zijn, dat ze Christus zijn, het is allemaal vals en bedrog. Hen volgen is als aan boord gaan van een piratenschip. Dat kan niet goed aflopen. Hoe ze zich ook voordoen als Christus, ze kunnen de mensen slechts een tijdje voor de gek houden. Op den duur worden ze zeker door de feiten ontmaskerd en verslagen. Alleen Christus kan de waarheid uitdrukken en het reddingswerk doen voor de mensheid. Daarom is de sleutel om de ware Christus van de valse te onderscheiden te zien of hij de waarheid en de stem van God kan uitdrukken. Dat is het allerbelangrijkste.”

Ik was hierdoor zo verlicht. De sleutel waarmee de ware Christus kan worden onderscheiden is te zien of hij de waarheid kan uitdrukken, en als Hij dat kan, dan is het Christus, de wedergekeerde Heer. Iedereen die de waarheid niet kan uitdrukken, maar zegt dat hij Christus is, is een valse christus, een bedrieger. Ik vond deze methode om onderscheid te maken zo eenvoudig en praktisch. Wat een geweldig praktisch pad! De woorden van Almachtige God vertellen zo duidelijk hoe je een valse christus en de ware Christus uit elkaar kunt houden. Ze zijn echt de waarheid! Ik dacht eraan hoe dwaas en onwetend ik was geweest, dat ik alleen maar kritiekloos naar de priester had geluisterd. Ik wilde het werk van Almachtige God van de laatste dagen niet zoeken of onderzoeken, omdat ik bang was dat ik door een valse christus zou worden misleid. Ik probeerde niet Gods stem te horen, dus miste ik bijna de kans om de Heer te verwelkomen. Ik was echt mijn eigen glazen aan het ingooien en was een dwaze maagd! Zonder Gods genade en lankmoedigheid en zonder mijn geliefden die aan mijn deur klopten en Zhang die het evangelie herhaaldelijk had gedeeld, was ik mijn hele leven religieus gebleven zonder Gods stem te horen of de wederkomst van de Heer te verwelkomen. Ik ben echt dankbaar voor Gods redding!

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Het licht van het oordeel

Door Enhui, Maleisië “God kijkt naar alle landen en beveelt alle dingen, en aanschouwt alle woorden en daden van de mens. Zijn management...

Het mysterie van Gods namen

Door Zhencheng, Verenigde Staten “Hoewel Jehova, Jezus, en de Messias allen mijn Geest vertegenwoordigen, duiden deze namen alleen de...

Geef een reactie