Hoe kunnen we Gods bescherming krijgen als de plagen aan het einde der tijden toeslaan?

03 juli 2020

Het nieuwe coronavirus’ – woorden die de mensen angst inboezemen – stak voor het eerst de kop op in Wuhan, China. Van daaruit is het over de hele wereld verspreid. Mensenmenigten sterven over de hele wereld en nog veel meer mensen zijn in een voortdurende staat van paniek. Ze voelen dat de grote rampen ons treffen. Niemand weet hoe lang deze pandemie nog duurt en hoeveel levens het zal kosten. Maar zij die in God geloven weten in hun hart dat alle dingen gebeuren met Gods toestemming en dat er absoluut niets voorvalt zonder dat. Wat is Gods wil dus, nu Hij toestaat dat deze plaag ons treft?

Kijk terug in de geschiedenis en ga op zoek naar Gods wil

Er staat geschreven in het Oude Testament dat de mensen van Sodom slecht, promiscue en verdorven waren, en dat de stad overliep van bloeddorst en slachtpartijen, zo erg zelfs dat de mensen daar engelen wilden ombrengen. Berouw kwam zelfs nooit in hen op en dus liet God vanuit de hemel vuur regenen op hen en vernietigde Hij hen allemaal. Zij die de Bijbel goed kennen weten echter dat, voordat God de stad de calamiteit liet overkomen, Abraham namens Sodom bij God had gesmeekt. Hier is een uittreksel van dit verslag uit de Bijbel: “En Jehova zei: ‘Als ik binnen Sodom vijftig rechtvaardigen vind, zal ik omwille van hen de hele stad sparen.’ […] Abraham zei: ‘[…] stel dat het er maar tien zijn.’ ‘Dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die tien’” (Genesis 18:26–32). Deze verzen laten niet alleen de rechtvaardige gezindheid van God zien, maar ze geven ons bovendien ook een idee van de grote barmhartigheid en clementie van God. God zou Sodom hebben gespaard als er vijftig rechtvaardige mensen te vinden waren en Hij zou de stad ook nog hebben gespaard als er slechts tien rechtvaardige mensen te vinden waren geweest. Ondanks de diepe verdorvenheid en slechtheid van de mensen hoopte God nog steeds dat ze berouw zouden tonen. Het is een pijnlijk feit dat er zelfs geen tien rechtvaardige mensen te vinden waren in zo’n grote stad en dus had God uiteindelijk geen andere keuze dan de stad te vernietigen.

De mensen die nu in deze van verleidingen wemelende wereld leven, zijn nog slechter dan de mensen van Sodom vele jaren geleden. De hedendaagse mensen zijn tot het uiterste verdorven door Satan: ze zijn dol op het kwade en houden van onrechtvaardigheid, de aarde is overspoeld met geweld en ontucht en in de hoofdstraten en kleine steegjes vind je overal karaokebars, voetmassagesalons, hotels en dansclubs. Dergelijke plekken zijn van kwaad en promiscuïteit vervuld. Iedereen leeft om te eten, te drinken, lol te hebben en zich tegoed te doen aan fysiek genot, tot het uiterste verloederd. Er bestaat geen liefde tussen mensen, maar iedereen bedriegt, vecht en wedijvert met elkaar om status, roem en rijkdom, ze bedriegen elkaar en zweren samen tegen elkaar en raken zelfs slaags om geld en winst. De hele mensheid leeft onder het domein van Satan en niemand heeft enige liefde voor positieve dingen of smacht naar het licht of treedt naar voren om de genade van Gods redding te ontvangen. Zelfs gelovigen leven in een patroon van zondigen en opbiechten en zijn totaal niet in staat de leringen van de Heer trouw te blijven. Ze gaan zover dat ze wereldlijke trends volgen en het genot van het vlees najagen. Zelfs als ze weten dat ze in zonde leven, kunnen ze nog steeds de ketenen van de zonde niet afwerpen - hun hart is te ver van God afgedwaald. Heeft de hele tot het uiterste verdorven mensheid niet al lang geleden het punt bereikt waarop ze vernietigd had moeten worden?

God hoopt dat mensen berouw kunnen hebben

De ene na de andere ramp doet zich voor en het is Gods wil dat wij voor Hem verschijnen om ons berouw te tonen. Hij wil dat iedereen berouw toont en dat niemand ten onder gaat. Tweeduizend jaar geleden zei de Heer Jezus: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!” (Matteüs 4:17). Hier zeggen sommigen van jullie misschien: “Ongelovigen geloven niet in God en kunnen onmogelijk berouw hebben. Nadat wij echter in de Heer zijn gaan geloven, huilen we vaak bittere tranen tegenover Hem als we bidden. We geven onze zonden in het verleden toe en we zullen nooit meer kwaad doen. We kunnen tolerant en geduldig zijn tegenover anderen. We kunnen schenken aan goede doelen en doneren en anderen helpen, we kunnen zelfs al onze tijd besteden aan werken en zwoegen voor de Heer en we zullen de Heer niet verraden ook al worden we gearresteerd en in het gevang gezet. Is dat geen oprecht berouw? Als we standvastig op deze manier praktiseren, dan zal de Heer ons beschermen en ervoor zorgen dat we niet door rampen worden weggevaagd.” Maar is dit ook werkelijk het geval? De Heer Jezus zei ooit: “Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34–35). Nadat we het geloof in de Heer hebben gevonden, kunnen we nederig en geduldig zijn, kunnen we anderen helpen en kunnen we offers brengen, onszelf uitputten, het evangelie verspreiden, getuigenis geven voor de Heer en hebben we enig uiterlijk goed gedrag. Wat we echter niet kunnen ontkennen is dat de verdorven gezindheden die in ons zitten, zoals arrogantie, verwaandheid, valsheid, bedrog, zelfzuchtigheid en laaghartigheid, niet zijn gezuiverd en dat we nog steeds voortdurend in staat zijn te zondigen. We weten bijvoorbeeld donders goed dat de Heer van ons verlangt dat we eerlijk zijn, maar beheerst door onze zelfzuchtige, verachtelijk natuur liegen en bedriegen we vaak zodra iets onze persoonlijke belangen schendt; beheerst door onze arrogante, verwaande natuur laten we ook anderen doen wat wij zeggen, wat dat dan ook is, en als ze dat niet doen worden we boos en lezen hun de les, en als rampen en beproevingen plaatsvinden, klagen we en geven we de Heer de schuld. Dit zijn gewoon een paar voorbeelden. Onze zonden zijn als onkruid - als ze gemaaid zijn, groeien ze gewoon weer terug. Ook al huilen we bittere tranen iedere dag dat we bidden en onze zonden opbiechten, we veranderen nog steeds niet. Kan dit oprecht berouw zijn? Wie kan garanderen dat God zo'n individu te midden van de rampen zal beschermen? Oprecht berouw betekent dat de satanische, verdorven gezindheden van een mens geheel gezuiverd en veranderd zijn, als hij geen kwaad meer doet, zonden begaat of zich tegen God verzet. Dit doet zich voor als hij zich oprecht aan God kan onderwerpen en God kan aanbidden. Alleen zulke mensen zijn geschikt om Gods beloften en zegeningen te erven en het hemelse koninkrijk binnen te treden. Net als in de Heilige Schrift staat geschreven: “Jullie moeten dus heilig zijn, want ik ben heilig (Leviticus 11:45). “Gezegend zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij aanspraak mogen maken op de boom des levens en door de poorten de stad binnen mogen gaan” (Openbaring 22:14).

Hoe we oprecht berouw kunnen bereiken en Gods bescherming kunnen verdienen

Hoe kunnen we oprecht berouw dan bereiken? De Heer Jezus heeft ooit gezegd: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat” (Johannes 16:12-13). “Want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God” (1 Petrus 4:17). “Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid (Johannes 17:17). De Heer profeteerde dat Hij terug zou keren in de laatste dagen, dat Hij meer en hogere waarheden tot uitdrukking zou brengen dan in het Tijdperk van Genade en dat Hij een fase van het werk zou uitvoeren om de mens te oordelen en zuiveren. Dit is zodat wij voor eens en voor altijd bevrijd kunnen worden van de ketenen van de zonde en gezuiverd en veranderd kunnen worden. Omdat het werk dat de Heer Jezus in het Tijdperk van Genade deed het werk van de verlossing was, konden de zonden van mensen vergeven worden als ze in Hem geloofden. Mensen werden echter niet van hun zondige natuur gezuiverd. Alleen door het oordeelswerk van de Heer in de laatste dagen te aanvaarden, door onze verdorven gezindheden te laten zuiveren en veranderen en nooit meer kwaad te doen, zonden te begaan of ons tegen God te verzetten, kunnen we zeggen dat we oprecht berouw hebben getoond. Dan zullen we pas Gods bescherming genieten en de rampen overleven.

De Heer Jezus is al wedergekomen. Hij is de vleesgeworden Almachtige God. Almachtige God- Christus van de laatste dagen- voert het oordeelswerk uit dat begint bij het huis van God op het fundament van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Almachtige God zegt: “In de laatste dagen gebruikt Christus een verscheidenheid aan waarheden om de mens te onderwijzen, het wezen van de mens te ontmaskeren, en zijn woorden en daden te ontleden. Deze woorden omvatten verscheidene waarheden […] Door het ondernemen van Zijn werk van oordeel, maakt God niet zonder meer de natuur van de mens duidelijk met slechts een paar woorden; over een langer tijdsbestek houdt Hij Zich bezig met ontmaskeren, behandelen en snoeien. Deze methoden van ontmaskering, behandelen en snoeien kunnen niet vervangen worden door gewone woorden, maar met de waarheid die de mens in het geheel niet bezit. Alleen dit soort methoden wordt beschouwd als oordeel; alleen door middel van dit soort oordeel kan de mens onderworpen worden en grondig overtuigd worden om zich aan God te onderwerpen, en daarenboven ware kennis van God vergaren. Wat het werk van oordeel teweegbrengt is het begrip van de mens van het ware gezicht van God en de waarheid over zijn eigen opstandigheid. Door het werk van oordeel vergaart de mens veel begrip over de wil van God, over het doel van Gods werk, en over de mysteriën die onbegrijpelijk voor hem zijn. Het laat de mens ook zijn verdorven essentie herkennen en kennen en de wortels van zijn verdorvenheid, alsmede de afstotelijkheid van de mens ontdekken. Deze resultaten worden allemaal verkregen door het werk van oordeel, want de essentie van dit werk is eigenlijk het werk van het openleggen van de waarheid, de weg en het leven van God voor al degenen die geloof in Hem hebben” (‘Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Om ons van de boeien van onze satanische gezindheden te redden heeft Almachtige God alle waarheden die ons kunnen zuiveren en volledig redden in woorden uitgedrukt. Hij ontvouwt de mysteriën van Gods zesduizendjarige managementwerk, Hij onthult de bron van het kwaad van de wereld, evenals de essentie en waarheid van de verdorvenheid van de mensheid door Satan. Door het oordeel van Gods woorden door te maken, zien we hoe diep we zijn verdorven door Satan. Arrogantie, verwaandheid, zelfzuchtigheid, laaghartigheid, valsheid, bedrieglijkheid, hebzucht, slechtheid– niets van wat wij uitleven lijkt enigszins op menselijkheid; het roept Gods walging en haat voor ons op. Tegelijkertijd leren we Gods rechtvaardige gezindheid kennen, die geen belediging duldt. We herkennen dat we altijd naar onze satanische verdorven gezindheden leven en dat, als we de waarheid niet in praktijk brengen, God zeker een afkeer van ons zal hebben en ons zal verwerpen. Dan pas knielen we voor God en tonen we berouw. We haten onze zonden en willen naar Gods woorden leven. Door ons vlees steeds weer te verzaken en de waarheid te praktiseren wordt onze satanische gezindheid geleidelijk gezuiverd en veranderd. We staan niet langer op tegen God of verzetten ons tegen Hem en we beginnen ons echt aan Hem te onderwerpen en Hem te vereren. Alleen zulke mensen zijn degenen die oprecht berouw hebben en door God zullen worden beschermd en de rampen zullen overleven.

30 jaar geleden verscheen Almachtige God en begon Hij Zijn werk. Het evangeliewerk is wijd verspreid naar ieder land op de wereld en de miljoenen woorden die Almachtige God heeft uitgedrukt zijn allang online uitgebracht. Deze woorden zijn in meer dan twintig talen vertaald, ze geven getuigenis en staan openlijk beschikbaar voor de hele mensheid. In dit vreselijk duister en slecht tijdperk lijken de waarheden die door Christus van de laatste dagen zijn uitgedrukt op een waarachtig licht, als bliksem die van Oost naar West flitst. Ze geven getuigenis voor de hele mensheid: God is verschenen en de Heer Jezus is wedergekomen. Hij drukt de waarheid uit om de mens te zuiveren en te redden, en de enige manier waarop de mens volledige redding kan verwerven is door Almachtige God te aanvaarden. De mensheid is echter diep verdorven door Satan. Niemand heeft de waarheid lief. Deze mensen willen alleen maar het genot van de zonde begeren. Ze zijn niet bereid het werk van Almachtige God te onderzoeken of Zijn oordeel en tuchtiging in de laatste dagen te accepteren. Integendeel, mensen hebben stevig verankerde opvattingen over Gods werk en sommigen bieden openlijk weerstand en veroordelen Gods werk van de laatste dagen. Iedereen leeft in zonde zonder een gedachte te spenderen aan berouw. Zo weinigen smachten naar de waarheid of verlangen naar het licht. De rampen die we nu zien zijn Gods laatste herinnering, Zijn laatste waarschuwing aan de mensheid. Sterker nog, het is Gods redding. Alleen door voor God te komen om berouw te tonen, kunnen we Gods bescherming verdienen tegen de rampen.

Neem goede nota van Gods waarschuwingen

Almachtige God zegt: “Alle rampen zullen één voor één plaatsvinden; alle naties en alle plaatsen zullen rampen ervaren – epidemieën, hongersnoden, overstromingen, droogte en aardbevingen zijn overal. Deze rampen gebeuren niet slechts op een of twee plekken, noch zullen ze in één of twee dagen voorbij zijn, maar in plaats daarvan zullen ze zich over een steeds groter gebied verspreiden, en de rampen zullen steeds zwaarder worden. Gedurende deze tijd zullen allerlei insectenplagen elkaar opvolgen en het verschijnsel van kannibalisme zal in alle plaatsen voorkomen. Dit is mijn oordeel over alle naties en volken” (‘Hoofdstuk 65’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Als de mensheid een goed lot wil hebben, als een land een goed lot wil hebben, dan moet de mens in aanbidding naar God toe buigen, zich bekeren en belijden voor God, want anders zal het lot en de bestemming van de mensheid onvermijdelijk in een catastrofe eindigen” (‘God beschikt over het lot van de gehele mensheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Mijn definitieve werk is niet alleen om de mens te straffen, maar ook om de bestemming van de mens te regelen. Zelfs meer nog: het is bedoeld om van iedereen erkenning te ontvangen voor alles wat ik heb gedaan. Ik wil dat ieder mens inziet dat wat ik heb gedaan het juiste is en dat alles wat ik heb gedaan een uitdrukking is van mijn gezindheid; het was niet door toedoen van de mens, en zeker niet van de natuur, dat de mensheid is voortgebracht. Integendeel, ik ben het zelf die elk levend wezen van de schepping voed. Zonder mijn bestaan zal de mensheid alleen maar ten onder gaan en door onheil getroffen worden. Geen mens zal ooit nog de prachtige zon, de mooie maan of de groene wereld aanschouwen. De mensheid zal alleen de kille nacht kennen en de onverbiddelijke vallei van de schaduw des doods. Ik ben de enige redding voor de mensheid. Ik ben de enige hoop voor de mens en, meer nog, het bestaan van de gehele mensheid hangt van mij af. Zonder mij zal de mensheid onmiddellijk tot complete stilstand gebracht worden. Zonder mij zal de mensheid door rampen getroffen worden en vertrapt worden door allerlei geesten, ook al ziet niemand naar mij om. Ik heb een werk gedaan dat door niemand anders kan worden verricht. Mijn enige hoop is dat de mens mij met enkele goede daden kan terugbetalen” (‘Bereid voldoende goede daden voor voor je bestemming’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De rampen worden in de hele wereld steeds erger en verspreiden zich over steeds grotere gebieden. Zij die verdoemd zijn kunnen niet ontkomen en het voelt alsof het einde der wereld nabij is. We weten echter allemaal dat God ons lot bestuurt en dat alle rampen in Zijn handen zijn. Alleen als we voor God verschijnen en berouw tonen en Zijn oordeel en tuchtiging in de laatste dagen aanvaarden, hebben we een kans door God tegen rampen te worden beschermd en te overleven. Hoe het met de wereld gaat, ontvouwt zich precies voor onze ogen. Als God eenmaal iedereen heeft gered die Hij kan redden, zal Hij de grote rampen gebruiken om deze slechte, onzuivere wereld te vernietigen. Als die tijd aanbreekt, worden zij die niet voor God zijn gekomen, huilend en tandenknarsend weggevaagd door de rampen.

Noot van de redacteur: Nu je dit artikel hebt gelezen, begrijp je nu wat Gods wil is met het ontketenen van de rampen? En heb je nu de weg gevonden om door God tegen de rampen te worden beschermd? Als je nog verdere vragen of problemen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen via de chat- en messengeropties op onze website en kun je gerust met ons communiceren.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie