Wat is de incarnatie?

11 november 2021

We weten allemaal dat God tweeduizend jaar geleden in het vlees als de Heer Jezus op de wereld van de mens kwam om de mensheid te verlossen, dat Hij predikte: “‘Kom tot inkeer,’ […] ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’(Matteüs 4:17). Ook drukte Hij zoveel waarheid uit, en om het werk van de verlossing te voltooien, werd Hij gekruisigd als het zondoffer van de mensheid. Zo voltooide Hij het Tijdperk van de Wet en zette Hij het Tijdperk van Genade in gang. Dit was het werk dat de eerste keer dat God incarneerde werd gedaan om de mensheid te verlossen. Hoewel het Judaïsme wanhopig probeerde om de Heer Jezus te veroordelen en zich aansloot bij de Romeinse overheid om Hem aan het kruis te nagelen, heeft het evangelie van de Heer Jezus zich tweeduizend jaar later verspreid tot in alle uithoeken van de aarde. Dit bewijst dat de Heer Jezus de geïncarneerde God was, de enige ware God en Schepper die verscheen om in het vlees te werken. Toch erkennen veel mensen niet dat de Heer Jezus de geïncarneerde God is. Ze behandelen de Heer Jezus integendeel juist als een gewoon mens. Zelfs veel voorgangers in het geloof erkennen de Heer Jezus niet als God en denken alleen dat Hij de geliefde Zoon van God is. Er zijn tegenwoordig weliswaar ontelbare gelovigen in de Heer, maar slechts weinigen weten werkelijk dat de Heer Jezus God is. Niemand kent de betekenis en de waarde van alle waarheden die de Heer Jezus heeft uitgedrukt. Als het dus gaat om het verwelkomen van de Heer, zijn veel mensen door rampspoed overvallen omdat zij Gods stem niet kunnen horen. Zouden de mensen die Gods stem niet kunnen horen, maar naar buiten toe hartstochtelijk lijken te geloven, echt in staat zijn om in de Heer te blijven geloven en Hem te volgen als zij het beeld van de Mensenzoon in de Heer Jezus zagen? Zouden ze in staat zijn de Heer Jezus als een gewoon mens te veroordelen en te ontkennen dat Hij God is? Als ze de Heer Jezus nu zoveel waarheid hoorden uitdrukken, zouden ze dan nog steeds de Heer Jezus voor godslastering kunnen veroordelen en Hem aan het kruis kunnen nagelen? Op basis van het feit dat de farizeeërs de Heer Jezus veroordeelden, kunnen we met zekerheid stellen dat als iedereen die vandaag de dag in de Heer gelooft, werkelijk Zijn oorspronkelijke beeld als de Mensenzoon in Hem zag, een groot deel waarschijnlijk zou vluchten, en een nog groter deel net als de farizeeërs over de Heer Jezus zou oordelen en Hem zou veroordelen, en Hem weer aan het kruis zou nagelen. Misschien hebben sommigen mensen er bezwaar tegen als ik dingen zo formuleer, maar alles wat ik zeg, is een feit. Juist omdat de mensheid zo diep verdorven is en voor het geloof in God alleen op haar ogen vertrouwt, kon niemand weten dat de geïncarneerde Mensenzoon de verschijning van God is. Hierdoor weten we dat de incarnatie een groot mysterie is. Duizenden jaren lang is niemand in staat geweest dit aspect van de waarheid te begrijpen. Hoewel gelovigen weten dat de Heer Jezus de geïncarneerde God is, is niemand in staat geweest duidelijk uit te leggen wat de incarnatie is en hoe we de geïncarneerde God moeten begrijpen.

Waarom besloot God dan in het vlees te incarneren om te verschijnen en te werken? Om het heel precies te stellen, door de verdorvenheid van de mensheid moest God wel in het vlees komen om het verlossingswerk te doen. Met andere woorden, alleen door de incarnatie kon de volledige verlossing van de mensheid worden bewerkstelligd. God is tweemaal geïncarneerd om de mensheid te verlossen en te redden. De Heer Jezus was de geïncarneerde God, en Hij is gekomen om het verlossingswerk te doen. Sommigen zouden kunnen vragen: Waarom heeft God geen mens gebruikt voor het verlossingswerk? Waarom is God geïncarneerd? Omdat ieder lid van de verdorven mensheid zonde in zich draagt, zijn wij allen zondaars, wat inhoudt dat er geen geschikte zondoffers waren. Alleen de geïncarneerde Mensenzoon was zonder zonde, dus incarneerde God als Mensenzoon om zelf het verlossingswerk op zich te nemen. Zo bleek Gods rechtvaardigheid en heiligheid pas echt, werd Satan volledig vernederd en bleef hij achter zonder reden om God te beschuldigen. En zo kon de mensheid ook Gods oprechte liefde en barmhartigheid voor hen leren kennen. Toen de Heer Jezus het verlossingswerk had volbracht, profeteerde Hij dat Hij zou wederkomen. Nu is de Heer Jezus wedergekomen en is Hij de geïncarneerde Almachtige God. Almachtige God heeft veel waarheid uitgedrukt en verricht het oordeelswerk in de laatste dagen om de verdorvenheid van de mensheid helemaal te zuiveren, om de mensheid te redden van de zonde en de macht van Satan, en de mensheid naar een prachtige bestemming te brengen. Maar er was niet voorzien dat Almachtige God, ondanks de vele waarheden die Hij heeft uitgedrukt, nog steeds fanatiek wordt bestreden en veroordeeld door de krachten van de antichristen in de religieuze wereld. Zij hebben zelfs de handen ineen geslagen met de heersende CCP in een poging Gods verschijning en werk in de laatste dagen tegen te houden, te gronde te richten en te verbieden. Uit alle macht ontkennen ze dat Almachtige God de verschijning is van de geïncarneerde God, en ook veroordelen en lasteren ze Almachtige God als een gewoon mens, waarbij de snode krachten van de antichristen in de religieuze wereld hun ware gezicht volledig laten zien. en het duidelijk wordt dat zij degene zijn die de waarheid haten en zich verzetten tegen God. Als we tweeduizend jaar terugkijken, zien we dat de voornaamste priesters, schriftgeleerden en farizeeërs van het Judaïsme nog liever doodgingen dan de Heer Jezus als Messias te aanvaarden. Ze kwalificeerden de Heer Jezus als een gewoon mens die godslasteringen uitte, stelden alles in het werk om de Heer Jezus tegen te houden, te veroordelen en te lasteren, en tenslotte nagelden zij Hem aan het kruis, waarmee ze een gruwelijke misdaad begingen waarvoor ze door God vervloekt en gestraft werden. Nu verschijnt Almachtige God en werkt naar het beeld van de Mensenzoon. Veel mensen hebben ingezien dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn, ze hebben de stem van God gehoord en allemaal Gods werk in de laatste dagen van harte aanvaard en de Heer verwelkomd. Maar er zijn veel mensen die de geïncarneerde God niet kennen, die Almachtige God nog als gewoon mens behandelen en die ook eenieder die Almachtige God aanvaardt, oordelen en veroordelen, omdat zij volgens hen in een gewoon mens geloven. Deze mensen denken dat ze de Bijbel begrijpen, dus weigeren ze de ware weg te onderzoeken en veroordelen en weerstaan ze Almachtige God fanatiek. Daarmee begaan ze de zonde van het kruisigen van God weer helemaal opnieuw. Waarom zijn beide incarnaties van God door de mens veroordeeld en verworpen? Omdat de mensen God niet kennen, ze begrijpen niet wat waarheid is, en nog minder begrijpen ze het grote mysterie van de incarnatie. En ook omdat mensen hartgrondig verdorven zijn en een satanische natuur hebben. Niet alleen verafschuwen en haten ze de waarheid, ze staan ook zeer vijandig tegenover God en kennen geen enkele vrees. In feite zijn er enkele nogal vrome gelovigen in God, die door hun onwetendheid zijn misleid door de CCP, de demonenkoning, en door de krachten der antichristen in de religieuze wereld, en de weg zijn ingeslagen van verzet tegen God. De reden voor hun falen is het gebrek aan kennis over de incarnatie en de waarheid, waardoor ze niet in staat zijn Gods stem te horen. Daarom behandelen ze de geïncarneerde God als een gewoon persoon en veroordelen en lasteren Hem Het is duidelijk te zien dat het voor ons van vitaal belang is om de waarheid van incarnatie begrijpen, zodat wij de Heer kunnen verwelkomen en opgetild kunnen worden in het hemelse koninkrijk. Dit is een essentiële kwestie die met onze eindbestemming heeft te maken.

Veel mensen vragen zich af: aangezien de Heer Jezus de geïncarneerde God is en het verlossingswerk heeft gedaan, en de mensheid al is gered en zich tot God heeft gewend, waarom moet God dan nog steeds in de laatste dagen incarneren om het oordeelswerk te verrichten om de mensheid te redden? Hier zit een zeer diepgaande betekenis achter. Om het eenvoudig te zeggen, dat God tweemaal incarneerde om de mensheid te verlossen, en daarna volledig te zuiveren en te redden was al lang voordat de wereld was geschapen door God voorbestemd. The Bijbel bevat veel profetieën waarin staat dat God tweemaal zou incarneren als de Mensenzoon. De eerste keer voltooide Hij het werk van de verlossing door de kruisiging als een zondoffer, zodat de zonden van de mensen werden vergeven, maar de mensen ontkwamen niet aan de zonde en bereikten geen heiligheid. De tweede keer zal Hij, door het uitdrukken van de waarheid en het oordeelswerk, de mensheid grondig zuiveren, de mensheid geheel redden van de zonde en de invloed van Satan, het tijdperk afsluiten en de mensheid naar een prachtige bestemming brengen. De twee incarnaties zijn dus bedoeld om de mensheid te verlossen, en daarna volledig te redden. God komt tweemaal in het vlees om Zijn managementplan te voltooien om de mensheid te redden. Op dit moment heeft het oordeelswerk in de laatste dagen van Almachtige God een groep mensen overwonnen en vervolmaakt tot overwinnaars, God heeft Satan verslagen en de glorie behaald en er kan gezegd worden dat God Zijn grote werk heeft voltooid. Dit zijn dingen die God al heeft gedaan. Nu kunnen we zien hoe ongelooflijk belangrijk Gods incarnatie in de laatste dagen is. Aan de ene kant is het oude tijdperk, het Tijdperk van Genade, erdoor ten einde gebracht en is het een nieuw tijdperk begonnen, het Tijdperk van het Koninkrijk. Aan de andere kant is de mensheid er volledig door gezuiverd en gered en is de mensheid naar een prachtige bestemming gebracht. Zowel het verlossingswerk als het oordeelswerk worden door de geïncarneerde God volbracht, dus de twee incarnaties van God zijn inderdaad van diepgaande betekenis. Nu heeft Almachtige God zoveel waarheid uitgedrukt en zulke grote dingen in onze wereld gedaan. Waarom kennen dan nog steeds zo weinig mensen Gods werk? Veel mensen weigeren nog steeds toe te geven dat Almachtige God de geïncarneerde God is. Ze houden vast aan religieuze opvattingen, geloven dat alleen de Heer Jezus God is, en houden vol dat we alleen door ons aan de Bijbel te houden het hemelse koninkrijk kunnen binnengaan. Hoe dwaas en onwetend! Hoe kunnen zulke dwaze mensen ooit de stem van God horen? En hoe kunnen zij de volledige waarheid ontdekken die Almachtige God heeft uitgedrukt? Uiteindelijk komt dit doordat mensen geen kennis hebben van de geïncarneerde God en Gods stem niet kunnen herkennen, zodat ze niet kunnen worden opgeheven voor Gods troon. Deze onwetende mensen, deze dwaze maagden, zullen nooit Gods goedkeuring krijgen, hoeveel jaren ze ook geloven. Het is duidelijk dat als je de Heer wilt verwelkomen, kennis van de geïncarneerde God en begrip van de waarheid van de incarnatie essentieel is! Wat is de incarnatie dan precies? En hoe moeten we de incarnatie begrijpen? Hoe kunnen we onderscheid maken tussen de ware en een valse Christus? We zullen het begrijpen nadat we het woord van Almachtige God hebben gelezen.

Almachtige God zegt: “De ‘incarnatie’ is Gods verschijning in het vlees; God werkt onder de geschapen mensheid naar het beeld van het vlees. God moet dus om te incarneren eerst vlees zijn, vlees met een normale menselijkheid. Dit is het meest fundamentele vereiste. De implicatie van Gods incarnatie is in feite dat God leeft en werkt in het vlees, dat God in Zijn ware essentie vlees wordt, mens wordt(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De essentie van het door God bewoonde vlees). “De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er omdat Christus niet van vlees en bloed is; Hij is de belichaming van de Geest. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader). “De vleesgeworden God wordt Christus genoemd en dus wordt de Christus die de mensen de waarheid kan geven, God genoemd. Hier is niets buitensporigs aan, want Hij bezit het wezen van God en bezit Gods gezindheid en wijsheid in Zijn werk, die onbereikbaar zijn voor de mens. Degenen die zichzelf Christus noemen, maar het werk van God niet kunnen verrichten, zijn fraudeurs. Christus is niet slechts de manifestatie van God op aarde, maar ook, het specifieke vlees dat door God wordt aangenomen terwijl Hij Zijn werk onder de mens uitvoert en voltooit. Dit vlees kan niet zomaar door iedere mens worden verdrongen, maar is vlees dat Gods werk op aarde adequaat kan verdragen, de gezindheid van God kan uitdrukken, God goed kan vertegenwoordigen en de mens van leven kan voorzien(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven). In Gods woord staat duidelijk dat incarnatie de verwerkelijking is van Gods Geest in het vlees. Hiermee wordt bedoeld dat Gods Geest het vlees aanneemt om een gewoon mens te worden, en dan in de menselijke wereld verschijnt en werkt. Eenvoudig gezegd betekent het dat Gods Geest het vlees aanneemt en de Mensenzoon wordt. Uiterlijk is de geïncarneerde God een normaal, gewoon mens, niet verheven of buitengewoon, die eet, Zich kleedt en voortbeweegt zoals gewone mensen en een gewoon leven leidt. Hij moet eten als Hij honger heeft en slapen als Hij moe is, Hij ervaart normale menselijke emoties, Hij leeft echt en daadwerkelijk onder de mensen, en niemand kan zien dat Hij de praktische geïncarneerde God is. Maar ondanks dat Hij zo’n normaal, gewoon mens is, is er een wezenlijk verschil tussen Hem en de geschapen mens. Hij is de incarnatie van God, en Gods Geest is in Hem. Hij heeft normale menselijkheid, maar ook volledige goddelijkheid, zichtbaar en tastbaar. Dit manifesteert zich vooral in het feit dat Hij overal en altijd de waarheid kan uitdrukken en mysteries kan openbaren. Hij kan Gods gezindheid, alles wat God heeft en is, Gods geest en gedachten, Gods liefde, en Gods almacht en wijsheid, uitdrukken en ervan getuigen, zodat alle mensen God kunnen kennen en begrijpen. Ook kan Hij alle mysteries in de Bijbel onthullen, wat betekent dat Hij de boekrol die in Openbaring is voorspeld, kan openen. Dit bewijst dat Hij volledige goddelijkheid heeft. Uiterlijk is Christus een gewoon mens, maar Hij is in staat om zoveel waarheid uit te drukken, mensen wakker te maken en de verdorven mensheid te redden van Satans invloed. Hoe zou iemand deze dingen kunnen doen zonder Gods Geest in zich te hebben? Een beroemdheid of groot man zou zulke dingen zeker niet kunnen doen, omdat een beroemdheid of groot man de waarheid niet kan uitdrukken. Zo iemand bezit geen enkele waarheid. Die kon zichzelf niet eens redden, dus hoe zou hij dan de hele mensheid kunnen redden? De geïncarneerde God kan de waarheid uitdrukken en het oordeelswerk doen om de mensheid te zuiveren en te redden, wat geen mens zou kunnen. Het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ bevat de woorden van God in de laatste dagen, en het is een getuigenis van Gods oordeelswerk in de laatste dagen. Nu het uitverkoren volk van God Gods oordeelswerk in de laatste dagen heeft ervaren en het begieten en de begeleiding van Almachtige God zelf heeft aanvaard, heeft het de diepgaande praktische aspecten van het werk van de geïncarneerde God gevoeld. God leeft echt en waarachtig onder de mensen, en drukt de waarheid uit op basis van onze actuele situatie om ons te steunen en te laven, en ook om licht te werpen op de dwalingen in ons Godsgeloof, verkeerde doelen en standpunten, en allerlei satanische gezindheden in ons, zodat we kennis kunnen vergaren en kunnen veranderen. God vertelt ons ook Zijn verlangens voor en eisen aan mensen, waarmee Hij ons de meest praktische en nauwkeurige doelen om naar te streven en principes om uit te oefenen aanreikt, zodat we de werkelijkheid van de waarheid binnen kunnen gaan, Gods redding kunnen ontvangen en geheel kunnen ontkomen aan de duistere krachten van Satan. Iedereen die Almachtige God volgt, heeft de intense ervaring dat hij zonder de geïncarneerde God, die is gekomen om de waarheid uit te drukken, mensen te oordelen en te tuchtigen, nooit in staat zou zijn zijn zondige natuur te herkennen, of aan de slavernij en de beperkingen van de zonde te ontkomen. Ook realiseert hij zich dat door Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden zijn verdorven gezindheid gereinigd kan worden, en dat hij slechts met kennis van Gods rechtvaardige gezindheid God kan vrezen en het kwaad kan vermijden, en dat hij slechts door naar Gods woord te leven een ware menselijke gelijkenis uit kan leven, geschikt kan zijn om Gods beloften en zegeningen te ontvangen en het hemelse koninkrijk binnen te worden gebracht. Denk hier eens over na: Zouden wij ooit deze unieke kans op redding hebben gehad als de geïncarneerde God niet was gekomen en zoveel waarheid had uitgedrukt in de laatste dagen? Zouden we Gods oordeel en tuchtiging en Gods overvloedige zegeningen hebben kunnen ontvangen? Zonder de incarnatie van God in de laatste dagen zou de hele mensheid tot vernietiging zijn verdoemd en zou niemand worden gered. Het is zoals in de woorden van Almachtige God staat: “Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Bovendien is het niet alleen het lichaam van Gods tweede incarnatie, het is ook het lichaam waardoor God terugkeert in het vlees. Het is een heel gewoon vlees. Je kunt niets zien waarin Hij Zich onderscheidt van anderen, maar je kunt voorheen ongehoorde waarheden van Hem verkrijgen. Dit onbeduidende vlees is datgene dat alle woorden van waarheid van God belichaamt, Gods werk in de laatste dagen op zich neemt en Gods volledige gezindheid uitdrukt zodat de mens die kan begrijpen. Wens je niet vurig om de God in de hemel te aanschouwen? Wens je niet vurig om de God in de hemel te begrijpen? Wens je niet vurig om de bestemming van de mensheid te zien? Hij zal je al deze geheimen vertellen – geheimen die niemand je ooit heeft kunnen vertellen, en Hij zal je ook alle waarheden vertellen die je niet begrijpt. Hij is je poort naar het koninkrijk en je gids naar het nieuwe tijdperk. Dit zo gewone vlees draagt vele ondoorgrondelijke mysteries met zich mee. Misschien zijn Zijn daden voor jou ondoorgrondelijk, maar het volledige doel van het werk dat Hij verricht, volstaat om je te laten inzien dat Hij niet, zoals mensen geloven, een eenvoudig vlees is. Want Hij vertegenwoordigt Gods wil en de zorg waarmee God de mens gedurende de laatste dagen omringt. Hoewel je Zijn woorden, die hemel en aarde lijken te laten schudden, niet kunt horen, hoewel ze Zijn ogen niet als een vlam kunt zien en hoewel je de discipline van Zijn ijzeren roede niet kunt ontvangen, kun je niettemin in Zijn woorden horen dat God vertoornd is en door Zijn woorden weten dat God de mens barmhartigheid toont. Je kunt de rechtvaardige gezindheid en wijsheid van God zien, en bovendien Gods bekommernis met de hele mensheid beseffen. Het werk van God in de laatste dagen is om de mens de God in de hemel laat zien die onder mensen op aarde leeft, en om de mens in staat te stellen God te kennen, gehoorzamen, vereren en liefhebben. Dat is de reden dat Hij voor de tweede maal naar het vlees is wedergekeerd. Hoewel wat de mens nu ziet een God is die hetzelfde is als de mens, een God met een neus en twee ogen, een onopmerkelijke God, zal God jullie uiteindelijk tonen dat als deze man niet bestond, de hemel en de aarde een enorme verandering zouden ondergaan; als deze man niet bestond, zouden de hemelen duister worden, zou de aarde in chaos worden gestort en zou de gehele mensheid kampen met hongersnoden en epidemieën. Hij zal jullie tonen dat als de vleesgeworden God niet was gekomen om jullie te redden in de laatste dagen, God lang geleden de gehele mensheid in de hel zou hebben vernietigd; dat als dit vlees niet bestond, jullie voor altijd aartszondaren zouden zijn, en voor eeuwig lijken zouden zijn. Jullie moeten weten dat als dit vlees niet bestond, de gehele mensheid een onontkoombare ramp tegemoet zou gaan en onmogelijk zou kunnen ontsnappen aan de zelfs nog strengere bestraffing waaraan God de mens in de laatste dagen onderwerpt. Was dit gewone vlees niet geboren, dan zouden jullie je allemaal in een gesteldheid bevinden waarin jullie smeken om leven zonder te kunnen leven en bidden om de dood zonder te kunnen sterven; als dit vlees niet bestond, zouden jullie tegenwoordig de waarheid niet kunnen verwerven en niet voor de troon van God kunnen verschijnen; in plaats daarvan zouden jullie door God worden gestraft vanwege jullie zware zonden. Wisten jullie dat als God niet in het vlees was teruggekeerd, niemand een kans zou maken om gered te worden, en dat als dit vlees niet was gekomen, God lang geleden het oude tijdperk tot een einde zou hebben gebracht? Zijn jullie, aangezien dit het geval is, nog steeds in staat de tweede incarnatie van God te verwerpen? Waarom zouden jullie, aangezien jullie zo veel baat kunnen hebben bij deze gewone man, Hem niet graag aanvaarden?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht).

Op dit punt zouden sommige mensen kunnen vragen: Het uiterlijk van de geïncarneerde God is gewoon en Zijn goddelijkheid is verborgen in Zijn vlees. Als God dus is gekomen, hoe kunnen we Hem dan herkennen als de geïncarneerde God? Dat laten de woorden van Almachtige God ons zien. Almachtige God zegt: “Hij die de vleesgeworden God is, zal de essentie van God bezitten, en Hij die de vleesgeworden God is zal de uitdrukking van God bezitten. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij beoogt te doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, hem leven te schenken en hem de weg te wijzen. Vlees dat de essentie van God niet heeft, is beslist niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel. Als de mens wil nagaan of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet hij dit bevestigen aan de hand van de gezindheid die Hij uitdrukt en de woorden die Hij spreekt. Dat wil zeggen: bevestigen of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is, moet men onderscheid maken op basis van Zijn essentie. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, ligt de sleutel daarom bij Zijn essentie (Zijn werk, Zijn uitspraken, Zijn gezindheid en veel andere aspecten), niet bij de uiterlijke verschijning. Als de mens alleen Zijn uiterlijke verschijning inspecteert en als gevolg daarvan Zijn essentie over het hoofd ziet, toont dat aan dat de mens onverlicht en onwetend is(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Voorwoord). Uit Gods woorden kunnen we opmaken dat de herkenning van de geïncarneerde God niet is gebaseerd op Zijn uiterlijk, noch op uit welke familie Hij is geboren, of Hij een positie of macht heeft, of Hij prestige geniet in de religieuze wereld. Het is niet op dat soort dingen gebaseerd. Integendeel, het is er juist op gebaseerd dat Hij de essentie van God heeft, dat Hij de waarheid kan uitdrukken en het werk van God Zelf kan doen. Dit is het meest wezenlijke element. Als Hij de waarheid kan uitdrukken en het werk van de mensheid redden kan doen, dan is Hij God, ook al is Hij uit een gewone familie geboren en heeft Hij geen macht en maatschappelijke positie. Net als in het Tijdperk van Genade, toen de Heer Jezus kwam om te werken, werd Hij in een gewone familie geboren, en kwam Hij in een kribbe ter wereld, was Hij niet groot of krachtig gebouwd, had Hij status noch macht, maar kon Hij toch de waarheid uitdrukken, mensen de weg van berouw geven en hun zonden vergeven. Zij die de waarheid liefhadden, zoals Zijn discipelen Petrus en Johannes, zagen in het werk van de Heer Jezus en in de waarheid die Hij uitdrukte, dat Hij de macht en het gezag van God had en zij erkenden de Heer Jezus als de Messias en dus volgden ze Hem en verkregen de redding van de Heer. Nu is God weer in het vlees in de menselijke wereld gekomen, en ook al lijkt Hij uiterlijk een gewoon mens te zijn, toch kan Almachtige God veel waarheid uitdrukken en verricht Hij het oordeelswerk in de laatste dagen. Velen hebben in alle landen en op alle plaatsen gezien dat de waarheid uitgedrukt werd door Almachtige God hebben Gods stem herkend en Almachtige God aanvaard, en zijn opgeheven voor de troon van God. Ze beginnen al Gods oordeel en tuchtiging te ervaren en hebben al wat waarheid begrepen. Ze hebben allemaal fantastische ervaringen en getuigenissen en doen wat ze kunnen om het evangelie te prediken en van God te getuigen. Uit de feiten blijkt dat alleen iemand die de waarheid uit kan drukken, mensen kan oordelen en reinigen en de gehele mensheid kan redden Christus en de geïncarneerde God is. Dit is onweerlegbaar. Als iemand de waarheid niet kan uitdrukken en anderen alleen kan bedriegen met tekenen en wonderen, dan is dat het werk van een kwade geest. Als deze persoon zichzelf dan God noemt, is hij een valse christus die God nabootst. Om de geïncarneerde God te kennen, moeten we zeker zijn van het volgende feit: Alleen de geïncarneerde God kan de waarheid uitdrukken, het oordeelswerk doen in de laatste dagen, en de mensheid geheel redden van de krachten van Satan.

Almachtige God heeft zo veel waarheden uitgedrukt en zulk goed werk verricht in de laatste dagen, en toch doen veel mensen alsof ze het niet zien, en wachten ze tot de Heer Jezus openlijk op een wolk komt. Dergelijke mensen zullen wenen en tandenknarsen wanneer zij in de ramp worden vernietigd. Hiermee komt de profetie in Openbaring uit: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen(Openbaring 1:7). Almachtig God zegt ook: “Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben.” Laten we ten slotte een passage lezen uit het woord van Almachtige God. Almachtige God zegt: “Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat God voor altijd zal walgen van degenen die Christus van de laatste dagen niet accepteren. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, en niemand kan Hem omzeilen. Niemand kan door God worden vervolmaakt dan alleen door Christus. Je gelooft in God en dus moet je Zijn woorden accepteren en Zijn weg gehoorzamen. Je kunt niet alleen denken aan het verkrijgen van zegeningen terwijl je niet in staat bent de waarheid of de voorziening van leven te aanvaarden. Christus komt tijdens de laatste dagen, zodat iedereen die echt in Hem gelooft van leven kan worden voorzien. Zijn werk is bedoeld om het oude tijdperk te beëindigen en het nieuwe binnen te gaan, en Zijn werk is het pad dat moet worden gevolgd door iedereen die het nieuwe tijdperk wil binnengaan. Als je niet in staat bent Hem te erkennen en in plaats daarvan Hem veroordeelt, lastert of zelfs vervolgt, dan ben je bestemd om te branden in eeuwigheid en zul je nooit het koninkrijk van God binnengaan. Want deze Christus is Zelf de uitdrukking van de Heilige Geest, de uitdrukking van God, Degene die God Zijn werk op aarde heeft toevertrouwd. En dus zeg ik dat als je niet alles kunt accepteren wat gedaan is door Christus van de laatste dagen, je de Heilige Geest lastert. De vergelding die hen die de Heilige Geest belasteren ten deel zal vallen, is voor iedereen vanzelfsprekend. Ik zeg je ook dat als je je verzet tegen Christus van de laatste dagen, als je Christus van de laatste dagen afwijst, er niemand anders zal zijn om de gevolgen voor je te dragen. Bovendien zul je vanaf deze dag geen nieuwe kans meer hebben om de goedkeuring van God te krijgen; zelfs als je het goed probeert te maken, zul je nooit meer het aangezicht van God zien. Want waar je je tegen verzet is geen mens, wat je afwijst is niet het een of andere nietige wezen, maar Christus. Weet je wat de gevolgen hiervan zullen zijn? Je zult niet een klein foutje hebben gemaakt, maar een gruwelijke misdaad hebben begaan. En daarom adviseer ik iedereen om niet je tanden te ontbloten in het aangezicht van de waarheid, of achteloze kritiek te uiten, want alleen de waarheid kan je het leven brengen en niets anders dan de waarheid kan je in staat stellen om herboren te worden en het aangezicht van God opnieuw te aanschouwen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Alleen Christus van de laatste dagen kan de weg van het eeuwige leven aan de mens geven).

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie