God Zelf, de unieke VIII

God is de bron van leven voor alle dingen (II)

Laten we doorgaan met het onderwerp waar we het de vorige keer over hebben gehad. Kunnen jullie je dat nog herinneren? (God is de bron van leven voor alle dingen.) Is “God is de bron van leven voor alle dingen” een onderwerp dat ver van jullie af staat? Hebben jullie daar in jullie hart al een beetje een idee van? Kan iemand even spreken over datgene waar we bij onze laatste communicatie over dit onderwerp de nadruk op hebben gelegd? (Door Gods schepping van alle dingen zie ik dat God alle dingen voedt en de mensheid voedt. In het verleden heb ik altijd gedacht dat, wanneer God voor de mens zorgt, Zijn woord alleen bedoeld is voor Zijn uitverkoren volk, maar ik heb nooit ingezien, door de wetmatigheid van alle dingen, dat God de mensheid voedt. Alleen door Gods communicatie om ons dit aspect van de waarheid te laten zien, heb ik gevoeld dat God de bron is van alle dingen, en dat het leven van alle dingen door God wordt gegeven, dat God deze wetten aanstuurt en dat Hij alle dingen voedt. Door Zijn schepping van alle dingen zie ik Gods liefde.) De laatste keer hebben we voornamelijk gesproken over Gods schepping van alle dingen en hoe Hij wetten en beginselen voor hen heeft ingesteld. Onder dergelijke wetten en onder dergelijke principes leven en sterven alle dingen met de mens en bestaan ze samen met de mens onder Gods heerschappij en worden ze door God gezien. We hebben er eerst over gesproken dat God alle dingen schiep en Zijn eigen manieren gebruikte om de wetten van groei voor alle dingen vast te stellen, evenals hun groeitraject en groeipatronen. Hij bepaalde ook de manieren waarop alle dingen in dit land overleven, zodat ze kunnen groeien en zich kunnen vermenigvuldigen en afhankelijk zijn van elkaar om te overleven. Met dergelijke methoden en wetten kunnen alle dingen met succes en vreedzaam op het land bestaan en groeien. Alleen in zo’n omgeving is de mens in staat om een stabiele thuis- en leefomgeving te hebben en, onder Gods leiding, zich verder te ontwikkelen en vooruit te komen.

De vorige keer bespraken we een basisconcept van God die in alle dingen voorziet: God voorziet eerst in alle dingen op zo’n manier zodat alle dingen bestaan en leven ten behoeve van de mensheid. Met andere woorden, zo’n omgeving bestaat dankzij de wetten die door God zijn ingesteld. Alleen doordat God dergelijke wetten handhaaft en beheert, heeft de mensheid de leefomgeving die ze nu heeft. Waar we de vorige keer over spraken, is een grote sprong vooruit in de kennis van God waarover we eerder gesproken hebben. Waarom bestaat zo’n sprong? Omdat toen we praatten over het leren kennen van God in het verleden, spraken we binnen de omvang van God die de mensheid redt en beheert – dat wil zeggen, de redding en het management van Gods uitverkoren volk – over het kennen van God, Gods daden, Zijn gezindheid, wat Hij heeft en is, Zijn bedoelingen, en hoe Hij de mens voorziet van de waarheid en het leven. Maar het onderwerp waar we het de vorige keer over hadden, bleef niet langer alleen maar beperkt tot de Bijbel en binnen de reikwijdte van God die Zijn uitverkoren volk redt. Integendeel, het ging verder dan dit bereik, buiten de Bijbel, en buiten de beslotenheid van de drie stadia van het werk dat God doet op Zijn uitverkoren volk om over God Zelf te spreken. Dus wanneer je dit deel van mijn communicatie hoort, moet je je kennis van God niet beperken tot de Bijbel en de drie fasen van Gods werk. Je moet juist je geest open houden; je moet Gods daden zien en zien wat Hij heeft en is in alle dingen, en hoe God over alles heerst en alle dingen beheert. Door deze methode en op deze basis kun je zien hoe God in alle dingen voorziet. Hierdoor kan de mensheid begrijpen dat God de ware bron van leven is voor alle dingen en dat dit de ware identiteit van God Zelf is. Dat wil zeggen, Gods identiteit, status en gezag en Zijn alles, zijn niet alleen gericht op diegenen die Hem nu volgen – dat wil zeggen niet alleen gericht op jullie, deze groep mensen – maar op alle dingen. De reikwijdte van alle dingen is dan heel groot. Ik gebruik ‘alle dingen’ om de reikwijdte van Gods heerschappij over alles te beschrijven, omdat ik jullie wil vertellen dat de dingen die door God worden beheerst niet alleen zijn wat je met je ogen kunt zien, maar ook de materiële wereld die alle mensen kunnen zien, evenals een andere wereld die niet door menselijke ogen buiten de materiële wereld kan worden gezien, en bovendien de ruimte en planeten buiten de plaats waar de mensheid op dit moment zijn bestaan heeft. Dat is de reikwijdte van Gods heerschappij over alle dingen. De reikwijdte van Gods heerschappij over alle dingen is heel groot. Wat jullie betreft, wat jullie zouden moeten begrijpen, wat jullie zouden moeten zien, en van welke dingen jullie kennis zouden moeten krijgen – dit zijn de dingen die ieder van jullie absoluut moet begrijpen en zien en waar ieder van jullie duidelijk over moet zijn. Hoewel de reikwijdte van deze ‘alle dingen’ zeer groot is, zal ik jullie niet vertellen over de reikwijdte die jullie helemaal niet zien of waarmee jullie niet in contact kunnen komen. Ik zal jullie alleen vertellen over de dingen binnen die reikwijdte waarmee menselijke wezens in contact kunnen komen, die ze kunnen begrijpen en bevatten, zodat iedereen de ware betekenis kan voelen van de uitdrukking “God is de bron van leven voor alle dingen.” Op die manier zal wat ik dan ook vertel, geen lege woorden zijn.

De vorige keer gebruikten we vertelmethoden om een eenvoudig overzicht te geven van het onderwerp “God is de bron van leven voor alle dingen”, zodat jullie een basisbegrip kunnen krijgen van hoe God in alle dingen voorziet. Wat is er het doel van om jullie dit basisconcept bij te brengen? Het is om jullie te laten weten dat, buiten de Bijbel en Zijn drie stadia van werk, God nog meer werk doet wat mensen niet kunnen zien en waarmee ze niet in contact kunnen komen. Dergelijk werk wordt door God persoonlijk uitgevoerd. Als God alleen Zijn uitverkoren volk voorwaarts zou leiden, zonder dit werk buiten Zijn management om, dan zou het zeer moeilijk zijn voor deze mensheid, inclusief jullie allemaal, om verder te gaan en deze mensheid en deze wereld zouden niet in staat zijn om zich verder te ontwikkelen. Dat is het belang van de uitdrukking “God is de bron van leven voor alle dingen” waarover ik vandaag met jullie communiceer.

De fundamentele omgeving voor het leven die God voor de mensheid schept

We hebben veel onderwerpen en tekst besproken met betrekking tot het gezegde “God is de bron van leven voor alle dingen,” maar weten jullie in jullie harten wat God de mensheid schenkt, nog afgezien van het feit dat Hij jullie Zijn woord geeft en Zijn tuchtiging en oordeel over jullie? Sommige mensen zouden misschien zeggen: “God schenkt mij genade en zegeningen; Hij geeft mij discipline en troost en Hij geeft mij zorg en bescherming op elke mogelijke manier.” Anderen zullen zeggen: “God voorziet mij dagelijks van eten en drinken”, terwijl sommigen zelfs zullen zeggen: “God heeft mij alles geschonken.” Met betrekking tot deze dingen waarmee mensen in hun dagelijks leven te maken hebben, zouden jullie kunnen reageren op een manier die betrekking heeft op het gebied van jullie eigen fysieke levenservaring. God schenkt veel dingen aan iedereen, hoewel wat we hier bespreken niet alleen beperkt is tot het gebied van de dagelijkse behoeften van mensen, maar is bedoeld om het gezichtsveld van een ieder uit te breiden en jullie de dingen vanuit een macroperspectief te laten zien. Aangezien God de bron van leven is voor alle dingen, hoe onderhoudt Hij het leven van alle dingen? Wat schenkt God aan alle dingen om hun bestaan te handhaven en de wetten van hun bestaan te handhaven, opdat alle dingen kunnen blijven bestaan? Dat is het belangrijkste punt van wat we vandaag bespreken. Begrijpen jullie wat ik heb gezegd? Dit onderwerp is misschien heel onbekend voor jullie, maar ik zal het niet hebben over doctrines die te diep gaan. Ik zal ernaar streven dat jullie het allemaal begrijpen als jullie geluisterd hebben. Jullie hoeven dit niet als een last te voelen – jullie hoeven alleen maar goed te luisteren. Ik moet het echter nog wat meer benadrukken: waar praat ik over? Zeg het maar. (God is de bron van leven voor alle dingen.) Hoe voorziet God dan in alle dingen? Wat geeft Hij aan alle dingen zodat kan worden gezegd: “God is de bron van leven voor alle dingen”? Hebben jullie hier enige opvattingen of gedachten over? Het lijkt erop dat het onderwerp waar ik het nu met jullie over heb in essentie een complete leegte in jullie harten en in jullie gedachten blootlegt. Maar ik hoop dat jullie het onderwerp en de dingen waar ik over ga praten met Gods daden kunnen verbinden, en dat jullie ze niet met enige kennis in verband brengen of ze verbinden met enige menselijke cultuur of onderzoek. Ik heb het alleen over God en over God Zelf. Dat is mijn suggestie voor jullie. Begrijpen jullie dat? Juist?

God heeft veel dingen aan de mensheid geschonken. Ik zal eerst vertellen over wat mensen kunnen zien, dat wil zeggen, wat ze kunnen voelen. Dit zijn dingen die mensen van binnen kunnen begrijpen en kunnen aannemen. Dus laten we eerst beginnen met de materiële wereld om te bespreken wat God de mensheid heeft geschonken.

a. Lucht

Ten eerste heeft God lucht geschapen zodat de mens kan ademen. Lucht is een substantie waar mensen dagelijks mee in contact staan en is iets waarop mensen van moment tot moment vertrouwen, zelfs als ze slapen. De lucht die God schiep is van onschatbare waarde voor de mensheid: het is het essentiële onderdeel van elke ademhaling en van het leven zelf. Deze substantie, die alleen kan worden gevoeld maar niet gezien, was Gods eerste geschenk aan alle dingen. Heeft God na het scheppen van lucht gewoon de winkel dichtgegooid? Nadat de lucht was geschapen, keek God toen naar de luchtdichtheid? Keek Hij naar de inhoud? (Ja.) Wat dacht God toen Hij lucht maakte? Waarom maakte God lucht en wat was Zijn beweegreden? Mensen hebben lucht nodig en ze moeten ademen. Allereerst moet de dichtheid van lucht geschikt zijn voor menselijke longen. Weet iemand iets van de dichtheid van lucht? Dit is niet iets dat mensen moeten weten; het is niet nodig om dit te weten. We hebben geen exact getal nodig met betrekking tot de dichtheid van lucht. Een algemeen idee hebben is genoeg. God maakte lucht met een dichtheid die het meest geschikt zou zijn voor menselijke longen om te ademen. Dat wil zeggen, dat mensen zich er goed bij voelen en dat het hun lichaam niet beschadigt wanneer ze ademhalen. Dit is het idee achter de dichtheid van lucht. Dan zullen we het hebben over de inhoud van lucht. In de eerste plaats is de inhoud van de lucht niet giftig voor de mens en zal daardoor de longen en het lichaam niet beschadigen. God moest dit allemaal overwegen. God moest bedenken dat de lucht die mensen inademen soepel naar binnen en naar buiten moet gaan en dat, na het inademen de inhoud en hoeveelheid lucht zodanig moet zijn dat zowel het bloed als de afgewerkte lucht in de longen en het lichaam op de juiste manier zouden worden verwerkt en ook dat de lucht geen giftige componenten zou mogen bevatten. Met betrekking tot deze twee standaarden, wil ik jullie niet een hoop kennis voeren, maar laat ik jullie weten dat God een specifiek denkproces in gedachten had toen Hij elk ding schiep – het allerbeste. Bovendien, wat betreft de hoeveelheid stof in de lucht, de hoeveelheid stof, zand en vuil op aarde, evenals het stof dat uit de lucht naar beneden komt, heeft God ook Zijn manieren om voor deze dingen te zorgen – manieren om ze op te ruimen of om te zorgen dat ze uiteenvallen. Hoewel er wat stof is, heeft God het zo gemaakt dat stof het lichaam en de ademhaling van de mens niet zou schaden en dat de stofdeeltjes een grootte zouden hebben die niet schadelijk zou zijn voor het lichaam. Was Gods schepping van de lucht niet mysterieus? Was het zo simpel als een ademstoot van Zijn mond? (Nee.) Zelfs in Zijn schepping van de eenvoudigste dingen, zijn Gods mysterie, Zijn gedachten en Zijn wijsheid volkomen duidelijk. Is God niet praktisch? (Ja, dat is Hij.) Wat dit betekent is dat God, zelfs bij het scheppen van iets eenvoudigs, aan de mensheid dacht. Ten eerste is de lucht die mensen inademen schoon, de inhoud is geschikt voor menselijke ademhaling, de lucht is niet giftig en veroorzaakt geen schade bij mensen, en de dichtheid is berekend op de menselijke ademhaling. Deze lucht die mensen in- en uitademen is essentieel voor hun lichaam, voor hun vlees. Dus mensen kunnen vrij ademen, zonder beperkingen of zorgen. Ze kunnen normaal ademen. Lucht is datgene wat God in het begin schiep en wat onmisbaar is voor de menselijke ademhaling.

b. Temperatuur

Het tweede is de temperatuur. Iedereen weet wat de temperatuur is. De temperatuur is iets waar een omgeving die geschikt is voor menselijk overleven mee uitgerust moet zijn. Als de temperatuur te hoog is, bijvoorbeeld als de temperatuur hoger is dan 40 graden Celsius, zou het dan niet heel uitputtend zijn voor mensen? Zou het niet vermoeiend zijn voor hen om erin te leven? En wat gebeurt er als de temperatuur te laag is en min 40 graden Celsius bereikt? Dat zullen mensen ook niet kunnen verdragen. Daarom was God eigenlijk heel precies bij het instellen van dit temperatuurbereik. Het temperatuurbereik waaraan het menselijk lichaam zich kan aanpassen is in principe minus 30 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Dit is het basis temperatuurbereik van het noorden tot het zuiden. In koude gebieden kan de temperatuur tot min 50 tot 60 graden Celsius dalen. Zo’n gebied is geen plaats waar God de mens toestaat te leven. Waarom zijn er zulke koude gebieden? Hierin liggen Gods wijsheid en bedoeling. Hij staat je niet toe in de buurt van die plaatsen te komen. God beschermt plaatsen die te heet en te koud zijn, wat betekent dat Hij niet bereid is om de mens daar te laten leven. Het is niet voor de mensheid. Waarom zou Hij dergelijke plaatsen laten bestaan op aarde? Als God de mens niet wilde toestaan daar te wonen of te leven, waarom zou God ze dan scheppen? Dat wordt door Gods wijsheid bepaald. Dat betekent dat de basistemperatuur van de omgeving voor het overleven van de mens ook naar redelijkheid is aangepast door God. Hier geldt ook een wet. God heeft een aantal dingen gemaakt om een dergelijke temperatuur te handhaven, om deze temperatuur te beheersen. Welke dingen worden gebruikt om deze temperatuur te handhaven? Allereerst kan de zon mensen warmte brengen, maar zullen mensen het wel aan kunnen als het te warm is? Is er iemand die dicht bij de zon durft te komen? Is er een instrument op aarde dat in de buurt van de zon kan komen? (Nee.) Waarom niet? Het is te heet. Het zal smelten als het te dicht bij de zon komt. Daarom heeft God een specifieke maat geschapen voor de afstand van de zon tot de mensheid. God heeft iets speciaals gedaan. God heeft een norm voor deze afstand. En dan zijn er ook nog de Zuidpool en de Noordpool op aarde. Daar zijn allemaal gletsjers. Kan de mensheid op gletsjers leven? Is het daar geschikt voor menselijke bewoning? (Nee.) Nee, dus mensen gaan niet naar die plekken toe. Omdat mensen niet naar de Zuid- en Noordpool gaan, blijven de gletsjers behouden en kunnen ze hun rol spelen, namelijk het beheersen van de temperatuur. Snap je? Als er geen Zuid- en Noordpool zijn en de zon altijd op aarde schijnt, dan zullen alle mensen op aarde sterven door de hitte. Gebruikt God alleen deze twee dingen om een temperatuur te beheersen die geschikt is voor het overleven van de mens? Nee, er zijn ook allerlei levende dingen, zoals het gras op de velden, de verschillende soorten bomen en allerlei soorten planten in de bossen die de warmte van de zon absorberen en daardoor de thermische energie van de zon op zo’n manier neutraliseren, dat daardoor de temperatuur wordt geregeld van de omgeving waar de mensheid in leeft. Er zijn ook bronnen van water, zoals rivieren en meren. De oppervlakte van rivieren en meren is niet iets dat door iedereen kan worden bepaald. Niemand kan bepalen hoeveel water er op aarde is, waar het water stroomt, de richting waarin het stroomt, het watervolume of de snelheid van stroming. Alleen God weet dit. Deze verschillende waterbronnen, inclusief ondergronds water en de rivieren en meren bovengronds die mensen kunnen zien, kunnen ook de temperatuur regelen waarin mensen leven. Verder zijn er nog allerlei geografische formaties, zoals bergen, vlaktes, ravijnen en wetlands. Deze verschillende geografische formaties en hun afmetingen en oppervlaktes spelen allemaal een rol bij het regelen van de temperatuur. Als een berg bijvoorbeeld een omtrek van honderd kilometer heeft, hebben deze honderd kilometer een effect van honderd kilometer. Wat betreft de hoeveelheid bergketens en kloven die God op aarde heeft geschapen, ook daar heeft God goed over nagedacht. Met andere woorden, achter het bestaan van elk afzonderlijk ding wat door God is geschapen is er een verhaal, en het bevat ook Gods wijsheid en plannen. Bijvoorbeeld, bossen en de diverse soorten planten – het bereik en de omvang van het gebied waarin ze voorkomen en groeien kan door geen enkel mens onder controle worden gehouden en niemand heeft over deze dingen iets te zeggen. Hoeveel water ze absorberen, hoeveel thermische energie ze absorberen van de zon kan ook niet worden geregeld door een mens. Dit zijn allemaal dingen binnen de reikwijdte van wat God heeft gepland toen Hij alle dingen schiep.

Het is alleen te danken aan Gods zorgvuldige planning, overweging en regelingen in alle opzichten, dat de mens kan leven in een omgeving met zo’n geschikte temperatuur. Daarom gebruikt God alles wat de mens met zijn ogen ziet, zoals de zon, de Zuid- en Noordpool waar de mensen veel over horen, evenals de verschillende levende wezens op en onder de grond en in het water, en oppervlakten van bossen en andere soorten vegetatie en waterbronnen, verschillende waterlichamen, hoeveel zeewater en zoet water er is, plus verschillende geografische omgevingen, al deze dingen gebruikt God om normale temperaturen te handhaven voor het voortbestaan van de mens. Dit is absoluut. Alleen omdat God aan deze dingen denkt, kan de mens in een omgeving leven met zulke geschikte temperaturen. Het kan niet te koud of te heet zijn: plaatsen die te heet zijn en waar de temperaturen hoger zijn dan waar het menselijk lichaam zich aan kan aanpassen, zijn zeker niet door God voor jou bedoeld. Plaatsen die te koud zijn en waar de temperaturen te laag zijn, plaatsen waar, zodra er mensen komen, ze binnen enkele minuten zo bevroren zullen zijn dat ze niet meer kunnen spreken, hun hersenen zullen bevriezen, ze niet zullen kunnen nadenken, en ze snel zullen stikken – dergelijke plaatsen zijn ook niet door God bedoeld voor de mensheid. Het maakt niet uit wat voor soort onderzoek mensen willen uitvoeren, of ze willen innoveren of dergelijke beperkingen willen doorbreken – ongeacht wat mensen denken, ze zullen nooit de grenzen kunnen overschrijden van wat het menselijk lichaam aankan. Ze zullen nooit in staat zijn om van deze beperkingen af te komen die God voor de mens heeft geschapen. Dit komt omdat God mensen heeft geschapen, en God weet het beste aan welke temperaturen het menselijk lichaam zich kan aanpassen. Maar mensen weten dit zelf niet. Waarom zeg ik dat de mensen dit niet weten? Wat voor dwaze dingen hebben mensen gedaan? Zijn er niet heel wat mensen geweest die altijd de Noord- en Zuidpool willen bedwingen? Ze willen er altijd heen om het land te bezetten, zodat ze zich er kunnen vestigen. Dat zou een krankzinnige daad zijn. Zelfs als je de polen grondig hebt onderzocht, wat dan nog? Zelfs als je je aan dergelijke temperaturen kunt aanpassen en daar kunt leven, zou het de mensheid dan op enige manier van nut zijn als je de huidige leefomgeving van de Zuid- en Noordpool zou ‘verbeteren’? De mensheid heeft een omgeving waarin ze kan overleven, maar toch blijven de mensen daar niet gewoon rustig en inschikkelijk in wonen, maar in plaats daarvan dringen ze er op aan om zich naar plaatsen te wagen waar ze niet kunnen overleven. Waarom is dat zo? Ze zijn verveeld door het leven in deze geschikte temperatuur. Ze hebben te veel zegeningen genoten. Bovendien is deze normale leefomgeving vrijwel volledig verwoest door de mensheid, dus kunnen ze net zo goed naar de Zuidpool en de Noordpool gaan om nog meer schade aan te richten of zich in te zetten voor de een of andere ‘zaak’, zodat ze een soort van ‘pionier’ kunnen zijn. Is dit niet dwaas? Dat wil zeggen, onder de leiding van hun voorvader Satan, blijft deze mensheid het ene absurde na het andere doen, ze vernietigen roekeloos en moedwillig het prachtige huis dat God voor de mensheid heeft geschapen. Dit heeft Satan gedaan. Verder, nu ze zien dat het voortbestaan van de mensheid op aarde een beetje in gevaar is, willen heel wat mensen manieren vinden om op de maan te kunnen verblijven en een uitweg zoeken door te kijken of ze daar kunnen leven. Maar ontbreekt er uiteindelijk zuurstof op de maan. Kunnen mensen overleven zonder zuurstof? Omdat op de maan zuurstof ontbreekt, is het geen plaats waar de mens kan verblijven en toch volhardt de mens in zijn verlangen om daarheen te gaan. Hoe moet een dergelijk gedrag genoemd worden? Het is ook zelfvernietiging? De maan is een plaats zonder lucht en in de temperatuur daar kunnen mensen niet blijven leven; daarom is geen plaats die door God voor de mens is gereserveerd.

De temperatuur waar we zojuist over spraken, is iets waar mensen in hun dagelijks leven mee te maken hebben. De temperatuur is iets wat ieder menselijk lichaam kan waarnemen, maar niemand denkt er over na hoe deze temperatuur tot stand kwam, of wie de leiding en het beheer heeft over deze temperatuur die geschikt is voor het menselijk leven. Dit leren we nu kennen. Is daar Gods wijsheid in? Is Gods hand hier in? (Ja.) In aanmerking nemend dat God een omgeving schiep met een temperatuur die geschikt was voor het menselijk leven, is dit dan een van de manieren waarop God alle dingen voorziet? (Ja.) Dat is zo.

c. Geluid

Wat is het derde ding? Het is ook iets waarmee een normale leefomgeving voor mensen moet worden uitgerust. Het is ook iets waar God rekening mee moest houden toen Hij alles schiep. Dit is iets heel belangrijks voor God en ook voor iedereen. Als God dit niet goed had aangepakt, zou dit een enorm obstakel zijn geweest voor het voortbestaan van de mensheid. Dat wil zeggen dat het een zeer significante impact zou hebben gehad op het lichaam en het leven van de mens, zodanig dat de mensheid niet in een dergelijke omgeving zou hebben kunnen overleven. Het kan ook gezegd worden dat alle levende wezens in zo’n omgeving niet kunnen overleven. Dus waar gaat dit over? Het is geluid. God heeft alles geschapen en alles leeft in Gods handen. In Gods ogen zijn alle dingen in beweging en levend. Met andere woorden, het bestaan van elk van de dingen die God heeft geschapen, heeft waarde en betekenis. Dat wil zeggen, het is noodzakelijk dat ze allemaal bestaan. Elk ding heeft een leven in Gods ogen; omdat ze allemaal in leven en in beweging zijn, zullen ze geluiden produceren. Bijvoorbeeld, de aarde draait voortdurend, de zon draait voortdurend, en de maan draait ook voortdurend. Er worden voortdurend geluiden gemaakt in de voortplanting en ontwikkeling en beweging van alle dingen. Dingen op aarde zijn zich constant aan het voortplanten, ontwikkelen en bewegen. Bijvoorbeeld, de funderingen van bergen bewegen en verschuiven, en alle levende dingen in de diepten van de zeeën zwemmen en bewegen zich in het rond. Dit betekent dat deze levende dingen, alle dingen in Gods ogen, in constante, regelmatige beweging zijn, volgens vaste patronen. Dus wat is het dat door al die dingen tot stand wordt gebracht die zich in het donker voortplanten en ontwikkelen en zich in alle heimelijkheid bewegen? Geluiden – geweldige, krachtige geluiden. Behalve planeet aarde zijn allerlei planeten ook voortdurend in beweging, en levende wezens en organismen op deze planeten zijn zich ook constant aan het voortplanten, ontwikkelen en in beweging. Dat wil zeggen, alle dingen met leven en zonder leven gaan voortdurend vooruit in Gods ogen, en ze maken ook tegelijkertijd geluiden. God heeft ook deze geluiden geregeld. Jullie zouden moeten weten met welke reden deze geluiden zo geregeld zijn, toch? Als je in de buurt van een vliegtuig komt, wat zal het brullende geluid van het vliegtuig dan met je doen? Je oren zullen geleidelijk aan doof worden. Zullen jullie harten het kunnen verdragen? Sommigen met een zwakker hart zullen het niet kunnen verdragen. Natuurlijk zullen zelfs mensen met een sterk hart niet in staat zijn om het te verdragen als het te lang doorgaat. Dat wil zeggen, de invloed van geluid op het menselijk lichaam, of het nu op de oren of op het hart is, is zeer groot voor elk persoon en geluiden die te luid zijn, brengen mensen schade toe. Daarom, toen God alle dingen schiep en nadat ze normaal begonnen te functioneren, zorgde God ook dat deze geluiden – de geluiden van alle dingen in beweging – op de juiste manier werden toegepast. Dit is ook een van de noodzakelijke overwegingen die God heeft gehad bij het scheppen van een omgeving voor de mensheid.

Allereerst zal de hoogte van de atmosfeer vanaf het aardoppervlak geluiden beïnvloeden. Ook de grootte van de holtes in de grond zal het geluid regelen en beïnvloeden. Dan is er het samenvallen van verschillende geografische omgevingen, die ook het geluid beïnvloeden. Dat wil zeggen dat God bepaalde methoden gebruikt om van sommige geluiden af te komen, zodat mensen kunnen overleven in een omgeving die hun oren en harten kunnen verdragen. Anders zullen geluiden een enorm obstakel vormen voor het overleven van de mensheid en ze zullen grote problemen in hun leven veroorzaken. Dit zal een groot probleem voor ze zijn. Dat wil zeggen dat God heel precies was bij het scheppen van Zijn land, de atmosfeer en de verschillende soorten geografische omgevingen. Gods wijsheid is hierin vervat. Het begrip van de mens hiervoor hoeft niet te gedetailleerd te zijn. Alles wat ze moeten weten is dat Gods daden daarin vervat zijn. Vertellen jullie me eens, was het werk dat God deed noodzakelijk? Dat wil zeggen, het geluid heel nauwkeurig afstellen om de leefomgeving van de mensheid en hun normale leven te beschermen? (Ja.) Als dit nodig was, kan vanuit dit perspectief gezegd worden dat God deze manier gebruikte om in alle dingen te voorzien? God heeft zo’n stille omgeving geschapen en dat aan de mensheid gegeven zodat het menselijk lichaam heel normaal kan leven in zo’n omgeving, zonder storingen, zodat de mensheid in staat is om normaal te bestaan en leven. Is dit een van de manieren waarop God voor de mensheid zorgt? Was dit wat God deed heel belangrijk? (Ja.) Het was heel noodzakelijk. Dus hoe waardeer je dit? Ook al kun jullie niet voelen dat dit Gods daad was, en weten jullie niet hoe God het destijds deed, kunnen jullie dan nog steeds voelen dat het noodzakelijk was dat God dit deed? Kun je Gods wijsheid voelen, of de zorg en de overweging die Hij erin stopt? (Ja.) Gewoon in staat zijn om dit te voelen is oké. Het is voldoende. Er zijn veel dingen die God heeft gedaan onder alle dingen die mensen niet kunnen voelen en zien. De reden dat ik ze hier vermeld is alleen maar om jullie wat informatie te geven over Gods daden, en zo kun je God leren kennen. Deze aanwijzingen kunnen jullie God beter laten kennen en begrijpen.

d. Licht

Het vierde punt houdt verband met de ogen van mensen – dat wil zeggen, licht. Dit is ook erg belangrijk. Wanneer je een helder licht ziet en de helderheid daarvan een bepaalde sterkte bereikt, kan dit menselijke ogen verblinden. Tenslotte zijn menselijke ogen ogen van het vlees. Ze kunnen niet tegen irritatie. Durft iemand rechtstreeks naar de zon te kijken? Sommige mensen hebben het geprobeerd en als ze een zonnebril dragen, gaat dat prima – maar daar heb je een hulpmiddel bij nodig. Zonder hulpmiddelen kun je met onbeschermde ogen niet rechtstreeks in de zon kijken. Toch schiep God de zon om licht te brengen aan de mensheid, en Hij regelde ook dit licht. Het is niet zo, dat God met de zon verder maar niets deed, dat Hij hem ergens neerzette en er vervolgens geen aandacht meer aan besteedde; zo werkt God niet. Hij is erg zorgvuldig in Zijn acties en overdenkt die heel goed. God schiep ogen voor de mensen zodat ze kunnen zien, en Hij stelde ook van tevoren de parameters voor het licht in, waarmee de mens dingen ziet. Het zou geen goede zaak zijn als het licht te zwak was. Als het zo donker is dat mensen geen hand voor ogen kunnen zien, dan verliezen hun ogen hun functie en hebben ze geen nut. Een plaats die te licht is, is ondraaglijk voor menselijke ogen, en dan zullen ze niets zien. Dus in de omgeving waarin de mens leeft, heeft God hen de hoeveelheid licht gegeven die geschikt is voor menselijke ogen. Dit licht zal de ogen van mensen niet schaden of beschadigen. Bovendien zullen de ogen van mensen hun functie niet verliezen. Daarom heeft God de wolken rond de zon en de aarde toegevoegd, en de dichtheid van de lucht kan ook normaal het licht filteren dat de ogen of huid van mensen kan beschadigen. Dit is gecorreleerd. Bovendien weerspiegelt de kleur van de door God geschapen aarde ook zonlicht en allerlei soorten licht en haalt dat deel van de felheid weg in licht wat ongemakkelijk is voor menselijke ogen. Op die manier hoeven mensen niet altijd een hele donkere zonnebril te dragen om buiten rond te kunnen lopen en hun leven te leven. Onder normale omstandigheden kunnen menselijke ogen de dingen binnen hun blikveld zien zonder door licht te worden gehinderd. Dat wil zeggen, het zou geen goede zaak zijn als het licht te doordringend was of als het te zwak was. Als het te zwak was, zouden de ogen van de mensen beschadigd raken en al na kort gebruik vernield zijn; als het te helder was, zouden de ogen van de mensen er niet tegen bestand zijn. Juist dit licht dat de mensen hebben moet voor het menselijk oog geschikt zijn om te zien, en de schade die door licht aan de menselijke ogen wordt toegebracht, is door God tot een minimum beperkt op verschillende manieren. Ongeacht of licht voordelen of nadelen voor het menselijke oog met zich meebrengt, mensen kunnen hun ogen gebruiken tot het einde van hun leven. Heeft God dat niet grondig doordacht? Maar wanneer Satan, de duivel, dingen doet, denkt hij hier nooit over na. Het licht is te helder of te zwak. Zo doet Satan de dingen.

God deed deze dingen voor alle aspecten van het menselijk lichaam – gezicht, gehoor, smaak, ademhaling, gevoelens … om het aanpassingsvermogen van de mensheid te maximaliseren zodat ze normaal kunnen leven en blijven leven. Dat wil zeggen zo’n door God geschapen bestaande leefomgeving, is de meest geschikte en meest gunstige leefomgeving voor het voortbestaan van de mensheid. Sommigen zullen denken dat dit niet veel is en dat het allemaal heel gewoon is. Geluiden, licht en lucht zijn dingen waarvan mensen het gevoel hebben dat ze ermee geboren zijn, dingen waar ze vanaf het moment van geboorte van kunnen genieten. Maar wat God deed achter hun plezier in deze dingen is iets dat ze moeten weten en begrijpen. Ongeacht of je voelt dat het nodig is om deze dingen te begrijpen of te weten, kort samengevat, toen God deze dingen schiep, had Hij er uitgebreid over nagedacht, had Hij een plan, had Hij bepaalde ideeën. Hij plaatste de mensheid niet zomaar in een dergelijke woonomgeving, gewoon, nonchalant of zonder enig nadenken. Jullie denken misschien dat ik over elk van deze kleine dingen te uitgebreid heb gesproken, maar naar mijn mening is alles wat God de mensheid heeft verschaft noodzakelijk voor het voortbestaan van de mensheid. Daarin liggen Gods daden.

e. Luchtstroom

Wat is het vijfde? Dit heeft veel te maken met elke dag van ieder mens, en deze relatie is sterk. Het is iets waar het menselijk lichaam niet buiten kan in deze materiële wereld. Het is namelijk luchtstroom. ‘Luchtstroom’ is een woord dat alle mensen waarschijnlijk begrijpen. Dus wat is luchtstroom? Jullie zouden kunnen zeggen dat de stroom van lucht ‘luchtstroom’ wordt genoemd. Luchtstroom is wind die het menselijk oog niet kan zien. Het is ook een manier waarop gas beweegt. Maar wat is luchtstroom waar we het hier vooral over hebben? Jullie zullen het begrijpen zodra ik het vertel. De aarde draagt de bergen, de zeeën en alle dingen als ze draait, en wanneer ze draait, is er snelheid. Zelfs als je geen rotatie voelt, bestaat de rotatie toch. Wat brengt die draaiing mee? Voel je de wind langs je oren als je rent? Als wind kan worden gegenereerd als je rent, hoe kan er geen luchtstroom zijn als de aarde draait? Wanneer de aarde draait, zijn alle dingen in beweging. Ze is in beweging en draait met een bepaalde snelheid, terwijl alle dingen op aarde zich ook voortdurend voortplanten en ontwikkelen. Daarom zal het bewegen met een bepaalde snelheid natuurlijk een luchtstroom veroorzaken. Dat is luchtstroom. Zal deze luchtstroom het menselijke lichaam tot op zekere hoogte beïnvloeden? Je ziet dat gewone tyfoons niet zo krachtig zijn, maar als ze toeslaan, kunnen mensen niet stil blijven staan en vinden ze het moeilijk tegen de wind in te lopen. Het is moeilijk om zelfs maar een stap te zetten. Het is zo krachtig, sommige mensen worden ergens tegenaan geduwd door de wind en kunnen niet bewegen. Dit is een van de manieren waarop luchtstroom de mensheid kan beïnvloeden. Als de hele aarde vol vlaktes zou zijn, zou het bijzonder moeilijk zijn voor menselijke lichamen om de luchtdruk te weerstaan, die zou worden veroorzaakt door de omwenteling van de aarde en de beweging van alle dingen met een bepaalde snelheid. Het zou heel moeilijk zijn om er mee om te gaan. Als dit het geval zou zijn, zou deze luchtstroom de mensheid niet alleen schade toebrengen, maar vernietiging. Niemand zou in een dergelijke omgeving kunnen overleven. Daarom gebruikt God verschillende geografische omgevingen om dergelijke luchtstromen op te lossen – in verschillende omgevingen worden luchtstromen zwakker, verandert hun richting, hun snelheid en hun kracht. Daarom heb je verschillende geografische landschappen, zoals bergen, bergketens, vlaktes, heuvels, bekkens, valleien, plateaus en rivieren. God past deze verschillende geografische omgevingen toe om de snelheid, richting en kracht van een luchtstroom te veranderen, door het reduceren of regelen in een geschikte windsnelheid, windrichting en windkracht, zodat mensen een normale leefomgeving kunnen hebben. Is het nodig dit te doen? (Ja.) Zoiets lijkt moeilijk voor mensen, maar het is gemakkelijk voor God, omdat Hij alle dingen waarneemt. Voor Hem is het scheppen van een omgeving met een geschikte luchtstroom voor de mensheid te eenvoudig, te makkelijk. Daarom is in zo’n omgeving die door God is geschapen, ieder en elk ding onder alle dingen onmisbaar. Er is waarde en noodzaak in het bestaan van elk en ieder ding. Echter, dit principe wordt niet begrepen door Satan of door de mensheid die verdorven is. Ze blijven vernietigen en ontwikkelen, ze dromen er tevergeefs van om bergen in vlak land te veranderen, ravijnen op te vullen en wolkenkrabbers op vlak land te bouwen om betonnen oerwouden te creëren. Het is Gods hoop dat de mensheid gelukkig kan leven, gelukkig kan opgroeien en elke dag gelukkig kan doorbrengen in de meest geschikte omgeving die Hij op hen heeft afgestemd. Daarom is God nooit zorgeloos geweest als het gaat om het omgaan met de leefomgeving van de mensheid. Van temperatuur tot lucht, van geluid tot licht, heeft God ingewikkelde plannen en regelingen gemaakt, zodat het lichaam en de leefomgeving van de mens niet zouden worden blootgesteld aan enige inmenging van natuurlijke omstandigheden, en in plaats daarvan zou de mensheid normaal kunnen leven en zich kunnen voortplanten en normaal gesproken harmonieus kunnen samenleven met alle dingen. God heeft hierin voorzien voor alle dingen en de mensheid.

Kun je zien, aan de manier waarop Hij omging met deze vijf basisvoorwaarden voor menselijke overleving, hoe God in alles voorziet voor de mensheid? (Ja.) Dat wil zeggen dat God de meest basale voorwaarden voor het overleven van de mens schiep. Tegelijkertijd beheerst en beheert God deze dingen, en zelfs nu, nadat menselijke wezens al duizenden jaren bestaan, is God nog steeds voortdurend bezig met het veranderen van hun leefomgeving, de beste en meest geschikte leefomgeving voor de mensheid, zodanig dat hun leven normaal kan worden geleefd. Tot wanneer wordt dit gehandhaafd? Met andere woorden, hoe lang zal God zo’n omgeving blijven bieden? Totdat God Zijn managementwerk grondig afrondt. Dan zal God de leefomgeving van de mensheid veranderen. De mogelijkheid bestaat dat Hij die veranderingen op dezelfde manier, of op andere manieren zal aanbrengen. Maar wat de mensen nu moeten weten is dat God voortdurend voorziet in de behoeften van de mensheid, dat Hij de omgeving waarin de mensheid leeft beheert, en dat Hij die omgeving bewaart, beschermt en onderhoudt. Het is aan deze omgeving te danken dat Gods uitverkoren volk zo normaal kan leven en Gods redding en tuchtiging en oordeel kan accepteren. Alle dingen blijven bestaan vanwege Gods heerschappij, terwijl de hele mensheid zich voort blijft bewegen, omdat God op deze manier in alles voorziet.

Heeft dit deel dat ik net verteld heb jullie op nieuwe gedachten gebracht? Voelen jullie nu het grootste verschil tussen God en de mensheid? Wie is de meester van alle dingen? Is het de mens? (Nee.) Wat is dan het verschil tussen hoe God en mensen omgaan met alle dingen? (God regeert over en regelt alle dingen, terwijl de mens van alles geniet.) Zijn jullie het eens met die woorden? Het grootste verschil tussen God en de mensheid is dat God over alle dingen heerst en in alle dingen voorziet. God is de bron van alles, en de mensheid geniet van alle dingen terwijl God voor hen zorgt. Dat wil zeggen, de mens geniet van alle dingen wanneer hij het leven aanvaardt dat God aan alle dingen schenkt. De mensheid geniet van de resultaten van Gods schepping van alle dingen, terwijl God de Meester is. Wat is dan vanuit het perspectief van alle dingen het verschil tussen God en de mensheid? God kan duidelijk de groeipatronen van alle dingen zien, en beheerst en beheert de groeipatronen van alle dingen. Dat wil zeggen, alle dingen worden door God gezien en vallen binnen de reikwijdte van Zijn inspectie. Kan de mensheid alles zien? Wat de mensheid ziet, is beperkt – het is alleen wat ze voor hun ogen zien. Als je deze berg beklimt, zie je deze berg. Je kunt niet zien wat aan de andere kant van de berg is. Als je naar het strand gaat, kun je deze kant van de oceaan zien, maar je weet niet hoe de andere kant van de oceaan eruit ziet. Als je in dit bos aankomt, kun je de planten voor je ogen en om je heen zien, maar je kunt niet zien wat er verderop is. Mensen kunnen geen plaatsen zien die hoger, verder en dieper zijn. Het enige wat ze kunnen zien is wat zich rechtstreeks voor hen bevindt is en binnen hun gezichtsveld valt. Zelfs als mensen de wetmatigheid kennen van de vier seizoenen van het jaar of de wetmatigheid van hoe alle dingen groeien, dan zijn ze nog niet in staat om alle dingen te beheersen of te beheren. Daarentegen is de manier waarop God alle dingen ziet als de manier waarop God een machine zou zien die Hij persoonlijk heeft gebouwd. Hij zou elk onderdeel buitengewoon goed kennen. Wat de principes zijn, wat de patronen zijn en wat het doel ervan is, God kent al deze dingen zonder meer en duidelijk. Daarom is God God, en de mens is de mens! Zelfs als de mens diep onderzoek gaat doen naar de wetenschap en de wetten waaraan alle dingen gebonden zijn, heeft dat onderzoek slechts een beperkt bereik, terwijl God alles beheerst, iets wat voor de mens oneindige controle inhoudt. Een mens zou zijn leven lang de kleinste daad van God kunnen onderzoeken, zonder daarbij echte resultaten te behalen. Dat is de reden waarom als je kennis gebruikt en wat je hebt geleerd om God te bestuderen, nooit in staat zult zijn God te kennen of te begrijpen. Maar als je de manier van het zoeken van de waarheid gebruikt en God zoekt, en naar God kijkt vanuit het oogpunt om God echt te leren kennen, dan zul je op een dag erkennen dat Gods daden en wijsheid overal zijn, en je zult ook precies weten waarom God de Meester van alle dingen en de bron van leven voor alle dingen wordt genoemd. Hoe meer van zulke kennis je hebt, des te meer zul je begrijpen waarom God de Meester van alle dingen wordt genoemd. Alle dingen en alles, inclusief jij, ontvangen voortdurend Gods gestadige voorziening. Je zult ook duidelijk kunnen voelen dat er in deze wereld, en onder ons mensen, niemand buiten God is die zo’n kracht en zo’n essentie kan hebben om het bestaan van alle dingen te beheersen, te beheren en te handhaven. Wanneer je dit duidelijk wordt, zul je echt erkennen dat God jouw God is. Wanneer je dit punt bereikt, heb je God echt geaccepteerd en laat je Hem jouw God en je Meester zijn. Wanneer je dit begrijpt en je leven zo’n punt bereikt, zal God je niet langer meer testen en oordelen, noch zal Hij eisen stellen aan jou, omdat je God begrijpt, Zijn hart kent en God echt in je hart hebt aangenomen. Dit is een belangrijke reden om over deze onderwerpen te communiceren, namelijk over Gods heerschappij en het beheer van alle dingen. Het is om mensen meer kennis en begrip te geven; niet alleen om je dit te laten toegeven, maar om je meer praktische kennis en begrip van Gods daden te geven.

Het dagelijkse voedsel en drinken wat God voor de mensheid bereidt

We hebben zojuist gesproken over een deel van de algehele omgeving, dat wil zeggen, de voorwaarden die nodig zijn voor het menselijke voortbestaan dat God voor de mensheid heeft bereid sinds Hij de wereld heeft geschapen. We hebben zojuist gesproken over vijf dingen, en deze vijf dingen zijn de gehele omgeving. Waar we het straks over gaan hebben, is nauw verbonden met het leven van ieder mens in het vlees. Het is een noodzakelijke voorwaarde die meer overeenkomt met het leven in het vlees. Dit is voedsel. God schiep de mens en plaatste hem in een geschikte leefomgeving. Naderhand had de mens voedsel en water nodig. De mens had die behoefte, dus bereidde God dit voor de mens. Daarom bestaat elke stap van Gods werk en alles wat Hij doet niet alleen maar uit lege woorden, maar wordt het ook echt uitgevoerd. Is voedsel iets waar mensen niet zonder kunnen in hun dagelijks leven? Is voedsel belangrijker dan lucht? Ze zijn even belangrijk. Het zijn beide voorwaarden en dingen die nodig zijn voor het overleven van de mensheid en het in stand houden van het menselijk leven. Is lucht belangrijker of is water belangrijker? Is temperatuur belangrijker of is voedsel belangrijker? Ze zijn allemaal belangrijk. Mensen kunnen niet kiezen, omdat ze niet zonder een van hen kunnen zijn. Dit is een echt probleem, niet iets dat je kunt kiezen. Je weet het niet, maar God weet het. Wanneer je voedsel ziet, zul je voelen: “Ik kan niet zonder eten!” Maar wist je, direct nadat je geschapen was, dat je voedsel nodig had? Je zou het niet weten, maar God weet het wel. Pas als je honger hebt en ziet dat er vruchten aan de bomen groeien en granen in de grond om te eten, dan besef je dat je voedsel nodig hebt. Alleen als je dorst hebt en water wilt drinken, realiseer je je dat je water nodig hebt. Water werd door God voor de mens bereid. Wat eten betreft, maakt het niet uit of je drie maaltijden per dag eet, twee maaltijden per dag, of zelfs meer dan dat; kortom, eten is iets waar mensen niet zonder kunnen in hun dagelijks leven. Het is een van de dingen die nodig zijn voor het menselijk lichaam om te overleven. Dus waar komt voedsel voornamelijk vandaan? In de eerste plaats uit de grond. Grond werd door God voor de mensheid bereid. De bodem is geschikt voor het overleven van verschillende planten, niet alleen voor bomen of gras. God bereidde voor de mensheid zaden voor allerlei granen en verschillende soorten voedsel en Hij gaf de mensheid geschikte grond en land om te bezaaien en hiermee verkrijgt de mensheid voedsel. Welke soorten voedsel zijn er? Jullie moeten hierover duidelijkheid hebben, toch? Ten eerste zijn er verschillende soorten granen. Wat zit er in granen? Tarwe, vossenstaart gierst, glutineus gierst, pluimgierst, en andere soorten gepeld graan. Graangewassen komen ook in veel verschillende soorten voor met verschillende variëteiten van zuid tot noord: gerst, tarwe, haver, boekweit, enzovoort. Verschillende soorten zijn geschikt om in verschillende gebieden te worden geteeld. Er zijn ook verschillende soorten rijst. Het zuiden heeft zijn eigen variëteiten rijst, die langer zijn en geschikt voor mensen uit het zuiden, omdat ze niet te plakkerig zijn. Omdat het klimaat heter is in het zuiden, moeten ze variëteiten eten als indica-rijst. Het mag niet te plakkerig zijn, anders kunnen ze het niet eten en verliezen ze hun eetlust. De rijst die wordt gegeten door mensen in het noorden is plakkeriger. Omdat het noorden altijd kouder is, moeten ze plakkerige rijst eten. Daarnaast zijn er verschillende soorten bonen. Deze worden boven de grond gekweekt. Er is ook voedsel onder de grond, zoals aardappelen, zoete aardappelen, taro en nog veel meer. Aardappelen groeien in het noorden. De kwaliteit van aardappelen in het noorden is erg goed. Wanneer mensen geen granen eten, kunnen aardappelen een hoofdbestanddeel van hun dieet vormen, zodat ze drie maaltijden per dag kunnen eten. Aardappelen kunnen ook een voedselvoorziening zijn. Zoete aardappelen zijn niet zo goed als gewone aardappelen in termen van kwaliteit, maar kunnen nog steeds door mensen worden gebruikt als voedsel om hun drie maaltijden per dag te kunnen eten. Wanneer granen nog niet beschikbaar zijn, kunnen mensen zoete aardappelen gebruiken om hun maag te vullen. Taro, wat vaak wordt gegeten door mensen in het zuiden, kan op dezelfde manier worden gebruikt en het kan ook als hoofdvoedsel dienen. Zo zijn de vele verschillende gewassen, die noodzakelijke bestanddelen vormen van het dagelijks eten en drinken van de mensen. De mensen gebruiken verschillende granen om brood, gestoomde broodjes, noedels, rijst, rijstnoedels en andere dingen te maken. God heeft deze verschillende granen in overvloed aan de mensheid geschonken. Waarom zijn er zoveel variëteiten? Gods bedoelingen zijn daarin te vinden: aan de ene kant zijn ze geschikt voor de verschillende bodems en klimaten in het noorden, zuiden, oosten en westen; aan de andere kant komen de verschillende componenten en de bestanddelen van deze korrels overeen met de verschillende componenten en onderdelen van het menselijk lichaam. De mensen krijgen alleen de verschillende voedingsstoffen en componenten binnen die nodig zijn voor het onderhouden van hun lichaam, als ze deze granen eten. Hoewel noordelijk voedsel en zuidelijk voedsel anders zijn, hebben ze veel meer overeenkomsten dan verschillen. Deze voedingsmiddelen voldoen allemaal aan de normale behoeften van het menselijk lichaam en zijn geschikt voor het dagelijkse onderhoud van het menselijk lichaam. Dus de reden waarom de soorten die in verschillende gebieden worden geproduceerd zeer overvloedig zijn, is dat het menselijk lichaam nodig heeft wat door zulke voedingsmiddelen wordt geleverd. Ze hebben datgene nodig wat wordt geleverd door de verschillende voedingsmiddelen die in de grond worden gekweekt voor het onderhouden van het menselijk lichaam en het leiden van een normaal menselijk leven. Kortom, God was zeer attent jegens de mensheid. De verschillende soorten voedsel die God aan mensen heeft geschonken, zijn niet saai – ze zijn zeer uitgebreid. Als mensen granen willen eten, kunnen ze granen eten. Sommige mensen houden niet van noedels, zij willen rijst eten. Dan kunnen ze rijst eten. Er zijn allerlei soorten rijst – lange rijst, korte rijst, en ze kunnen allemaal voldoen aan de smaak van mensen. Daarom, als mensen deze granen eten – zolang ze niet te kieskeurig staan tegenover hun voedsel – zullen ze geen gebrek aan voedingsstoffen hebben en gegarandeerd gezond leven tot op hoge leeftijd. Dat was het oorspronkelijke idee dat God in gedachten had toen Hij voedsel schonk aan de mensheid. Het menselijk lichaam kan niet zonder deze dingen – is dat geen realiteit? De mensheid kan deze echte problemen niet oplossen, maar God had het al voorbereid en doordacht. God had de dingen al lang geleden voor de mensheid bereid.

Maar dat is nog niet alles wat God de mensheid heeft gegeven – Hij heeft de mensheid ook groente gegeven! Als je alleen maar rijst eet en niets anders, krijg je misschien niet voldoende voedingsstoffen binnen. Aan de andere kant, als je wat groente bakt of een salade bij je maaltijden voegt, dan zullen de vitamines in de groenten en de verschillende sporenelementen daarin of andere voedingsstoffen in aan de behoeften van het menselijk lichaam op een natuurlijke manier kunnen voldoen. Bovendien kunnen mensen tussen de maaltijden door wat fruit nemen. Soms, wanneer mensen meer vocht of andere voedingsstoffen of verschillende smaken nodig hebben, zijn er ook groenten en fruit om die te leveren. Omdat de bodem en het klimaat in het noorden, zuiden, oosten en westen anders zijn, hebben ze ook verschillende soorten groenten en fruit. Omdat het klimaat in het zuiden te warm is, zijn de meeste groenten en fruit van het verkoelende soort dat de kou en hitte in het lichaam van mensen in evenwicht kan brengen wanneer ze deze eten. Aan de andere kant zijn er minder soorten groenten en fruit in het noorden, maar nog steeds genoeg voor de mensen in het noorden om van te genieten. Echter, als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren, als gevolg van de zogenaamde sociale vooruitgang, evenals verbeteringen in vervoer en communicatie die noord en zuid en oost en west verbinden, kunnen mensen in het noorden ook fruit en groenten uit het zuiden eten, of plaatselijke producten uit het zuiden, en dat kunnen ze tijdens alle vier de seizoenen van het jaar doen. Maar hoewel hierdoor de eetlust en de materiële verlangens van de mensen kan worden bevredigd, worden hun lichamen ongewild onderworpen aan verschillende niveaus van schade. Dit is omdat onder het voedsel dat God voor de mensheid heeft bereid, er voedsel en fruit en groenten geschikt zijn voor mensen in het zuiden, evenals voedingsmiddelen en groenten en fruit die geschikt zijn voor mensen in het noorden. Dat wil zeggen, als je in het zuiden geboren bent, is het eten van dingen uit het zuiden erg geschikt voor jou. God bereidde deze voedingsmiddelen en groenten en fruit, omdat het zuiden een bepaald klimaat heeft. Het noorden heeft voedsel dat nodig is voor de lichamen van mensen in het noorden. Maar omdat mensen vraatzuchtig zijn, zijn ze onbewust meegezogen in de golf van maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor ze ongewild dergelijke wetten overtreden. Ook al hebben mensen het gevoel dat hun leven nu beter is, zo’n sociale vooruitgang brengt een verborgen schade toe aan het lichaam van meer mensen. Dit is niet wat God wil zien en is niet wat Hij bedoelde toen Hij de mensheid voorzag van dit voedsel, fruit en deze groenten. De mensen hebben de huidige situatie zelf veroorzaakt door de wetten van God te schenden.

Bovendien, wat God aan de mensheid heeft geschonken, is rijk en overvloedig, waarbij elke plaats zijn eigen lokale specialiteiten heeft. Sommige plaatsen zijn bijvoorbeeld rijk aan rode dadels (algemeen bekend als jujubes), terwijl andere rijk zijn aan walnoten, en anderen rijk zijn aan pinda’s of verschillende andere noten. Deze materiële dingen leveren allemaal voedingsstoffen die het menselijk lichaam nodig heeft. Maar God voorziet de mens van dingen in overeenstemming met het seizoen en de tijd en schenkt ook de juiste hoeveelheid op het juiste moment. De mensheid begeert lichamelijk genot en is vraatzuchtig, waardoor het gemakkelijk is om de normale wetten van menselijke groei te schenden en te beschadigen, wetten van toen God de mensheid schiep. Laten we als voorbeeld kersen nemen. Die zijn rond juni rijp. Onder normale omstandigheden zullen ze in augustus opraken. Kersen zijn maar twee maanden vers, maar door wetenschappelijke methoden kunnen mensen dat nu uitbreiden tot 12 maanden, tot het kersenseizoen van volgend jaar. Dat betekent dat er het hele jaar door kersen zijn. Is dit fenomeen normaal? (Nee.) Wanneer is het beste seizoen om kersen te eten? Het is de periode van juni tot augustus. Buiten deze periode, hoe vers je ze ook houdt, smaken ze niet hetzelfde en zijn ze ook niet wat het menselijk lichaam nodig heeft. Zodra de vervaldatum is verstreken, maakt het niet uit wat voor chemische stoffen je gebruikt, je zult het niet kunnen krijgen zoals het is wanneer het natuurlijk wordt gekweekt. Bovendien is de schade die chemicaliën aan mensen berokkenen iets dat niemand kan elimineren of veranderen. Dus wat brengt de huidige markteconomie de mensen? Het leven van mensen lijkt beter te zijn, het vervoer in alle richtingen is echt handig geworden en mensen kunnen allerlei soorten fruit eten in alle seizoenen van het jaar. Mensen in het noorden kunnen vaak bananen eten en enig eten, lokale specialiteiten of fruit uit het zuiden. Maar dit is niet het leven dat God de mensheid wil geven. Deze vorm van marktwerking heeft wat voordelen voor het leven van mensen, maar het kan ook schade opleveren. Vanwege de overvloedigheid van de markt eten veel mensen van alles, zonder er over na te denken. Dit is in strijd met de wetten van de natuur en kan schadelijk zijn voor hun gezondheid. Dus de markteconomie kan mensen geen echt geluk brengen. Kijken jullie zelf maar. Worden druiven niet alle vier de seizoenen op de markt verkocht? In feite blijven druiven maar heel korte tijd vers nadat ze zijn geplukt. Als je ze tot de volgende juni bewaart, kunnen ze dan nog steeds druiven worden genoemd? Kun je ze rotzooi noemen? Ze hebben niet alleen niet meer de originele samenstelling van druiven, maar ze bevatten ook meer chemicaliën. Na een jaar zijn ze niet alleen niet vers meer, hun voedingsstoffen zijn ook allang verdwenen. Wanneer mensen druiven eten, voelen ze: “Zo blij! Zouden we 30 jaar geleden in dit seizoen druiven hebben kunnen eten? Je zou ze niet hebben kunnen eten, zelfs als je dat wilde. Hoe geweldig is het nu!” Is dit echt geluk? Als je geïnteresseerd bent, kun je druiven bestuderen die zijn geconserveerd met chemicaliën en zien wat hun samenstelling is en of deze samenstelling voordelen voor de mens kan hebben. In het Tijdperk van de Wet, toen de Israëlieten onderweg waren nadat ze Egypte hadden verlaten, gaf God hen kwartels en manna. Stond God toe dat mensen ze bewaarden? Een aantal van hen was kortzichtig en bang dat er de volgende dag niets meer zou zijn, dus bewaarden ze wat voor het geval ze het later nodig hadden. Wat gebeurde er toen? De volgende dag was het bedorven. God liet hen niets bewaren omdat God een aantal voorbereidingen had getroffen, die ervoor zorgden dat ze niet zouden verhongeren. De mensheid heeft niet dat vertrouwen, en ze hebben ook geen echt geloof in God. Ze zetten altijd wat opzij voor later en zijn nooit in staat om alle zorg en overwegingen te zien achter wat God heeft bereid voor de mensheid. Ze kunnen het gewoon niet voelen, ze wantrouwen God en denken: “Gods daden zijn onbetrouwbaar! Wie weet of God het aan de mensheid zal geven of wanneer Hij het zal geven! Als ik echt honger heb en God het niet geeft, zal ik dan niet verhongeren? Krijg ik geen gebrek aan voeding?” Zie hoe klein het vertrouwen van de mens is!

Granen, fruit en groenten en alle soorten noten zijn allemaal vegetarisch voedsel. Hoewel het vegetarisch voedsel is, hebben ze voldoende voedingsstoffen om aan de behoeften van het menselijk lichaam te voldoen. God zei echter niet: “Het is voldoende om deze aan de mensheid te geven. De mensheid kan deze dingen gewoon eten.” God stopte daar niet en bereidde in plaats daarvan nog meer heerlijk smakende dingen voor de mensheid. Wat zijn dat voor dingen? Het zijn de verschillende soorten vis en vlees die jullie kunnen zien en eten. Er zijn zoveel soorten vlees en vis die God voor de mensen heeft bereid. Vissen leven allemaal in het water; de textuur van hun vlees is anders dan dat van vlees dat op het land wordt geproduceerd en ze kunnen verschillende voedingsstoffen aan de mensheid leveren. De eigenschappen van vissen kunnen ook de kou en warmte in menselijke lichamen in balans brengen, dus zijn ze buitengewoon heilzaam voor de mensheid. Maar wat goed smaakt, hoeft niet te worden overdreven. Hier geldt nog steeds hetzelfde gezegde: God schenkt de mensheid de juiste hoeveelheid op het juiste moment, zodat mensen normaal en goed kunnen genieten van deze dingen in overeenstemming met het seizoen en de tijd. Wat is pluimvee? Kip, kwartel, duif, etc. Veel mensen eten ook eend en gans. Hoewel God deze vleessoorten bereidde, stelde Hij bepaalde eisen aan Zijn uitverkorenen en stelde Hij tijdens het Tijdperk van de Wet bepaalde beperkingen aan hun dieet. Nu is dit bereik gebaseerd op individuele smaak en persoonlijke opvatting. Deze verschillende soorten vlees voorzien het menselijk lichaam van verschillende voedingsstoffen, die eiwitten en ijzer kunnen aanvullen, het bloed kunnen verrijken, spieren en botten kunnen versterken en meer energie kunnen leveren. Ongeacht welke methoden mensen gebruiken om ze te koken en op te eten, kortom, deze dingen kunnen mensen helpen aan de ene kant smaak en eetlust te verbeteren en aan de andere kant hun maag tevreden te stellen. Het belangrijkste is dat ze het menselijk lichaam kunnen voorzien van hun dagelijkse behoeften aan voedsel. Dit zijn de overwegingen die God had toen Hij voedsel voor de mensheid bereidde. Er zijn vegetarische voedingsmiddelen en vleeswaren – is dat niet rijk en overvloedig? Maar mensen zouden moeten begrijpen wat Gods oorspronkelijke bedoelingen waren toen God al het voedsel voor de mensheid bereidde. Was het om de mensheid zich al te zeer tegoed te laten doen aan dit voedsel? Wat gebeurt er wanneer de mens verstrikt raakt bij zijn pogingen om deze materiële verlangens te bevredigen? Wordt hij dan niet overvoerd? Tast te veel voeding het menselijk lichaam niet op vele manieren aan? (Ja.) Daarom verdeelt God de juiste hoeveelheid op het juiste moment en laat mensen genieten van verschillende soorten voedsel in overeenstemming met verschillende tijdsperiodes en seizoenen. Bijvoorbeeld, na een zeer hete zomer te hebben doorstaan, zullen mensen nogal wat warmte, pathogene droogte en vochtigheid in hun lichamen opslaan. Wanneer de herfst komt, rijpen veel soorten vruchten, en wanneer mensen wat fruit eten, wordt er vocht afgedreven. Tegelijkertijd zullen runderen en schapen sterk zijn geworden, dus mensen zouden wat vlees als voedsel moeten eten. Na het eten van verschillende soorten vlees, zullen de lichamen van mensen energie en warmte hebben om hen te helpen de kou van de winter te weerstaan, en als gevolg daarvan zullen ze in staat zijn om de winter vreedzaam door te komen. Welke tijd het is om welke dingen voor de mensheid voor te bereiden, en welke tijd het is om dingen te laten groeien, vrucht te dragen en te rijpen – dit alles wordt door God beheerst en geregeld, en alles in de juiste hoeveelheden. Dit gaat over “hoe God het voedsel bereidde dat noodzakelijk is voor het dagelijks leven van de mens”. Afgezien van alle soorten voedsel, voorziet God de mensheid ook van waterbronnen. Mensen moeten na het eten wat water drinken. Is alleen fruit eten genoeg? De mensen kunnen niet alleen maar fruit eten, en bovendien is er in sommige seizoenen geen fruit. Dus hoe kan het waterprobleem van de mensheid worden opgelost? Door God die vele waterbronnen boven de grond en onder de grond bereidt, inclusief meren, rivieren en bronnen. Deze bronnen van water kunnen worden gedronken in situaties waar er geen besmetting of menselijke verwerking of schade is. Dat wil zeggen als het gaat om de bronnen van voedsel voor het leven van het fysieke lichaam van de mensheid, heeft God zeer precieze, zeer nauwkeurige en zeer geschikte voorbereidingen getroffen, zodat de levens van mensen rijk en overvloedig zijn en het ze aan niets ontbreekt. Dit is iets dat mensen kunnen voelen en zien.

Bovendien schiep God, onder andere, enkele planten, dieren en verschillende kruiden die speciaal waren bedoeld om verwondingen te laten genezen of ziekten in het menselijk lichaam te behandelen. Wat doe je bijvoorbeeld als je je verbrandt of je per ongeluk brandt aan heet water? Kun je het spoelen met water? Kun je gewoon een stuk stof pakken en het er omheen wikkelen? Dan kan de plek vol raken met pus of geïnfecteerd raken. Bijvoorbeeld als je koorts krijgt, verkouden wordt, lichamelijk letsel oploopt van fysiek werk, een maagkwaal door verkeerd eten, of bepaalde ziektes ontwikkelt als gevolg van leefgewoonten of emotionele problemen, zoals vaatziekten, psychische aandoeningen of ziekten van de inwendige organen – dan zijn er overeenkomstige planten om al deze kwalen te genezen. Er zijn planten die de bloedsomloop verbeteren om stagnatie te verhelpen, pijn verlichten, het bloeden stelpen, verdoving bieden, mensen helpen hun huid te herstellen, bloedstuwing in het lichaam verhelpen en giftige stoffen uit het lichaam verwijderen. Kortom, ze kunnen allemaal worden gebruikt in het dagelijks leven. Ze zijn nuttig voor de mensen en zijn door God bereid voor het menselijk lichaam in geval van nood. God heeft de mens in staat gesteld om sommige van deze dingen onopzettelijk te ontdekken, terwijl andere zaken werden ontdekt door mensen die God daartoe had uitgekozen, of als gevolg van speciale verschijnselen die Hij orkestreerde. Na hun ontdekking zouden mensen dit doorgeven en dan zouden veel mensen ervan op de hoogte zijn. Op deze manier heeft Gods schepping deze planten waarde en betekenis gegeven. Kortom, deze dingen zijn allemaal van God en werden bereid en geplant toen Hij een leefomgeving schiep voor de mensheid. Al deze dingen zijn zeer noodzakelijk. Waren Gods overwegingen beter doordacht dan die van de mensheid? Als je alles ziet wat God heeft gedaan, ben je dan in staat om Gods praktische kant te voelen? God werkte in het geheim. Toen de mens nog niet op deze wereld was gekomen, voordat Hij in contact kwam met deze mensheid, had God dit alles al geschapen. Alles wat Hij deed was ter wille van de mensheid, ter wille van hun voortbestaan, en met het oog op het bestaan van de mensheid, zodat de mensheid in deze rijke en overvloedige materiële wereld die God voor hen heeft bereid gelukkig kan leven, en zich geen zorgen hoeft te maken over eten of kleding, en zonder dat het aan iets ontbreekt. De mensheid blijft zich in zo’n omgeving voortplanten en overleeft.

Is er iets dat God doet, ongeacht of het groot of klein is, dat geen waarde of betekenis heeft? Alles wat Hij doet heeft waarde en betekenis. Laten we dit bespreken vanuit een vraag waar mensen vaak over praten. Veel mensen vragen vaak: “Wat was er eerder, de kip of het ei?” (De kip.) De kip kwam als eerste, dat is zeker! Waarom kwam de kip eerst? Waarom kon het ei niet eerst komen? Komt de kip niet uit het ei? Na 21 dagen komt de kip uit. Die kip legt dan eieren en kippen komen weer uit de eieren. Dus kwam de kip of het ei eerst? Jullie antwoorden ‘kip’ met zekerheid. Waarom is dat zo? (De Bijbel zegt dat God vogels en dieren schiep.) Dat is gebaseerd op de Bijbel. Ik wil dat jullie over jullie eigen kennis praten om te zien of jullie enige feitelijke kennis hebben van Gods daden. Weten jullie zeker wat jullie antwoord is of niet? (God schiep de kip en gaf hem vervolgens het vermogen om het leven te reproduceren – het vermogen om eieren uit te broeden.) Deze interpretatie is min of meer juist. Eerst kwam de kip en daarna het ei. Dat is een ding dat zeker is. Het is niet bepaald een diepzinnig mysterie, maar de mensen van de wereld beschouwen het wel degelijk als zodanig en proberen het met filosofische theorieën op te lossen, zonder ooit tot een conclusie te komen. Dat is net zoiets als wanneer mensen niet weten dat God hen geschapen heeft. Dit fundamentele principe is hun niet bekend, en het is hun ook niet duidelijk of het ei of de kip het eerst was. Ze weten niet wat er als eerste was, dus ze zijn nooit in staat om het antwoord te vinden. Het is heel normaal dat de kip eerst kwam. Als het ei voor de kip kwam, dan zou dat abnormaal zijn! De kip kwam zeker eerst. Dit is zoiets simpels. Het vraagt niet van jullie dat jullie zeer goed geïnformeerd zijn. God heeft dit alles geschapen. Zijn oorspronkelijke bedoeling was dat de mens ervan zou genieten. Als de kip eenmaal bestaat, volgt daarna het ei natuurlijk. Is dit geen makkelijke oplossing? Als het ei als eerste werd gemaakt, zou de kip het dan nog steeds niet uit moeten broeden? Het rechtstreeks scheppen van de kip is een veel handiger oplossing. Op die manier kon de kip eieren leggen en de kuikens uitbroeden die daarin zaten en hadden de mensen kip om te eten. Wel zo handig! De manier waarop God dingen doet, is efficiënt en niet omslachtig. Waar komt het ei vandaan? Van de kip. Er is geen ei zonder de kip. Wat God schiep was een levend iets! Mensen zijn absurd en belachelijk, raken altijd verstrikt in dit soort simpele dingen en komen uiteindelijk zelfs met een hele hoop absurde denkfouten. Zo kinderachtig! De relatie tussen het ei en de kip is duidelijk: de kip kwam eerst. Dat is de meest correcte uitleg, de meest correcte manier om het te begrijpen en het meest correcte antwoord. Dit is juist.

Waar hebben we het zojuist over gehad? In het begin hadden we het over de leefomgeving van de mensheid en wat God deed, bereidde en regelde voor deze omgeving, evenals de relaties tussen alles wat God voor de mensheid bereidde en hoe God met deze relaties omging om te voorkomen dat alle dingen schade toebrachten aan de mensheid. God loste ook de negatieve invloeden op de omgeving van de mens op, die werden veroorzaakt door de verschillende elementen teweeggebracht door alle dingen; Hij gaf ze de mogelijkheid om hun functies te maximaliseren, en schiep voor de mensheid een gunstige omgeving, en alle heilzame elementen, waardoor de mensheid zich kon aanpassen aan zo’n omgeving en de cyclus van geboorte en dood normaal door kon gaan. Vervolgens was het voedsel nodig voor het menselijk lichaam – dagelijks eten en drinken. Dit is ook een noodzakelijke voorwaarde voor het voortbestaan van de mensheid. Dat wil zeggen, het menselijk lichaam kan niet leven door alleen maar te ademen, met alleen het zonlicht of de wind, of alleen een geschikte temperatuur. Ze moeten ook hun maag vullen. Deze dingen om hun magen te vullen zijn ook volledig door God bereid voor de mensheid – dit is de bron van het voedsel van de mensheid. Als je deze rijke en overvloedige producten ziet – de bronnen van voedsel en drank van de mensheid – kun je dan zeggen dat God de bron is voor de voorziening voor de mensheid en alle dingen? Als God alleen maar bomen en gras of gewoon verschillende levende wezens had geschapen toen Hij alle dingen schiep, als die verschillende levende wezens en planten allemaal voor vee en schapen waren om te eten, of voor zebra’s, herten en verschillende andere soorten dieren, als bijvoorbeeld, leeuwen dingen zouden eten als zebra’s en herten, en tijgers dingen zouden eten als schapen en varkens maar er geen enkel ding geschikt was om door mensen te worden gegeten, zou dat dan gewerkt hebben? Nee. De mensheid zou niet hebben kunnen blijven overleven. Wat zou er gebeurd zijn als mensen alleen boombladeren aten? Zou dat werken? Kunnen mensen het gras eten dat voor schapen is bedoeld? Misschien is het oké als ze het een keertje proberen, maar als ze het op de lange termijn blijven eten, zullen de menselijke magen het niet aankunnen en zullen ze niet lang meegaan. Er zijn zelfs dingen die door dieren kunnen worden gegeten, maar als mensen ze eten, worden ze vergiftigd. Er zijn enkele giftige dingen die dieren kunnen eten zonder dat het ze kwaad doet, maar mensen kunnen niet hetzelfde. Met andere woorden, God schiep menselijke wezens, dus God kent het best de principes en structuur van het menselijk lichaam en Hij weet wat mensen nodig hebben. God weet alles over de samenstelling en inhoud, wat we nodig hebben, hoe de interne organen van het menselijk lichaam functioneren, absorberen, elimineren en verteren. Mensen hebben geen idee en soms eten ze en voegen er blindelings dingen aan toe. Ze voegen te veel toe en dat leidt uiteindelijk tot onbalans. Als je de dingen eet en geniet die God normaal voor je heeft bereid, dan gaat alles goed met je. Ook al heb je soms een slecht humeur en heb je een bloedstuwing, het maakt niet uit. Je hoeft alleen maar een speciale plant te eten en de stuwing zal verdwijnen. God heeft al deze dingen bereid. Dus, in Gods ogen staat de mens ver boven elk ander levend wezen. God bereidde een leefomgeving voor allerlei soorten planten en bereidde voedsel en een leefomgeving voor allerlei soorten dieren, maar alleen de eisen van de mens ten opzichte van zijn eigen leefomgeving zijn het strengst en mogen niet worden verwaarloosd. Anders zou de mensheid zich niet normaal kunnen blijven ontwikkelen en voortplanten en een leven leiden. God weet dit het beste in Zijn hart. Toen God dit deed, vond Hij het belangrijker dan alle andere dingen. Misschien kun je het belang niet inzien van een onbeduidend iets dat je ziet en waar je van geniet, of van iets dat je ziet en waar je van geniet dat je al sinds je geboorte hebt, maar God heeft al lang geleden of in het geheim voorbereidingen voor je getroffen. God heeft alle negatieve elementen die ongunstig zijn voor de mensheid en die het menselijk lichaam zouden kunnen schaden, zo goed mogelijk geëlimineerd en verzacht. Wat maakt dit duidelijk? Maakt het duidelijk hoe God tegenover de mensheid stond toen Hij hen schiep? Wat was dat voor houding? Gods houding was rigoureus en serieus en Hij tolereerde geen inmenging van wat voor factoren of omstandigheden of vijandelijke machten ook buiten God. Hieruit kun je nu de houding van God zien toen Hij de mensheid schiep en in Zijn management van de mensheid op dat moment. Wat is Gods houding? Door de leef- en overlevingsomgeving geniet de mensheid zowel van zijn dagelijks voedsel als drank als andere dagelijkse behoeften, kunnen we Gods houding zien in de verantwoordelijkheid die Hij jegens hen heeft sinds Hij ze schiep, evenals Gods vastberadenheid om de mensheid deze keer te redden. Kunnen we de echtheid van God zien door deze dingen? Kunnen we Gods wonderbaarlijkheid zien? Kunnen we Gods ondoorgrondelijkheid zien? Kunnen we Gods almacht zien? God gebruikt eenvoudigweg Zijn almachtige en wijze manieren om de hele mensheid van alles te voorzien, en alle dingen te schenken. Nu we het erover hebben, nu ik zoveel heb verteld, kunnen jullie zeggen dat God de bron van leven is voor alle dingen? (Ja.) Dit is zeker. Twijfel je daaraan? (Nee.) Gods voorzienigheid voor alle dingen is voldoende om te laten zien dat God de bron van leven is voor alle dingen, omdat Hij de bron van alles is die alle dingen in staat heeft gesteld tot bestaan, leven, voortplanting en doorgaan, en er geen andere bron is dan God Zelf. God voorziet in alle behoeften van alle dingen en alle behoeften van de mensheid, of het de meest elementaire leefomgeving van de mensen is, datgene wat mensen dagelijks nodig hebben, of de behoefte aan de waarheid waar Hij de menselijke geest van voorziet. In elk opzicht zijn Gods identiteit en Zijn status van groot belang voor de mensheid; alleen God Zelf is de bron van leven voor alle dingen. Dat wil zeggen: God is de Heerser, de Meester en de Voorziener van deze wereld, deze wereld die mensen kunnen zien en voelen. Is dit voor de mensheid niet Gods identiteit? Dit is helemaal waar. Dus als je vogels in de lucht ziet vliegen, moet je weten dat God dingen heeft gemaakt die kunnen vliegen. Maar er zijn levende dingen die in het water zwemmen en ze overleven ook op verschillende manieren. De bomen en planten die in de bodem leven, ontkiemen in de lente en dragen vrucht en verliezen bladeren in de herfst, en in de winter zijn alle bladeren gevallen en ze doorstaan de winter. Dat is hun manier van overleven. God schiep alle dingen, elk leven heeft een verschillende vorm, verschillende manier van leven, en gebruikt verschillende manieren om zijn kracht en vorm van leven te laten zien. Ongeacht op welke manier, het staat allemaal onder Gods heerschappij. Wat is het doel van God dat Hij regeert over alle verschillende vormen van leven en levende wezens? Is het in het belang van de mensheid zodat ze kunnen overleven? Hij beheert alle levenswetten omwille van de overleving van de mensheid. Dit laat zien hoe belangrijk het voortbestaan van de mensheid voor God is.

Voor God is het van het grootste belang dat de mensheid normaal kan overleven en zich voortplanten. Daarom voorziet God de mensheid en alle dingen voortdurend van alles. Hij zorgt voor alle dingen op verschillende manieren, en doordat Hij het voortbestaan van alle dingen handhaaft, stelt Hij de mensheid in staat verder te gaan en het normale bestaan van de mensheid te handhaven. Dit zijn de twee aspecten waar we het vandaag over hebben. Wat zijn deze twee aspecten? (Vanuit het macro-perspectief schiep God de leefomgeving voor de mensheid. Dat is het eerste aspect. Ook heeft God deze materiële dingen bereid die de mens nodig heeft en kan zien en aanraken.) We hebben ons hoofdonderwerp via deze twee aspecten gecommuniceerd. Wat is ons hoofdthema? (God is de bron van leven voor alle dingen.) Je zou nu enig begrip moeten hebben waarom ik deze inhoud onder dit onderwerp heb behandeld. Zijn er discussies geweest die geen verband hielden met het hoofdonderwerp? Niets, toch? Misschien kunnen sommigen van jullie na het horen van deze dingen wat begrip krijgen en het gevoel hebben dat deze woorden erg belangrijk zijn, maar anderen nemen alles misschien meer letterlijk en hebben het gevoel dat deze woorden er niet toe doen. Ongeacht hoe jullie dit nu opvatten, in de loop van jullie leven zal er een dag komen waarop jullie begrip een bepaald punt bereikt, dat wil zeggen, wanneer jullie kennis van Gods daden en God Zelf een bepaald punt bereikt, en dan zullen jullie je eigen praktische woorden gebruiken om een diepgaand en waarheidsgetrouw getuigenis van Gods daden af te leggen.

Ik denk dat jullie begrip nu nog steeds vrij eenvoudig en letterlijk is, maar jullie zijn in ieder geval in staat om, na mijn verhaal over deze twee aspecten, te herkennen welke manieren God gebruikt om voor de mensheid te zorgen of welke dingen God aan de mensheid schenkt? Hebben jullie een basisopvatting en een basisbegrip? (Ja.) Maar zijn deze twee aspecten die ik heb gecommuniceerd gerelateerd aan de Bijbel? (Nee.) Zijn ze gerelateerd aan Gods oordeel en tuchtiging in het Tijdperk van het Koninkrijk? (Nee.) Waarom heb ik dan deze twee aspecten gecommuniceerd? Is het omdat mensen ze moeten begrijpen om God te kennen? (Ja.) Het is zeer noodzakelijk om deze aspecten te kennen en het is ook zeer noodzakelijk om ze te begrijpen. Wees niet alleen beperkt tot de Bijbel, en beperk je niet alleen tot Gods oordeel en tuchtiging van de mens om alles over God te begrijpen. Wat is mijn doel achter het feit dat ik dit zeg? Het is om mensen te laten weten dat God niet alleen de God van Zijn uitverkoren volk is. Je volgt op dit moment God en Hij is je God, maar voor degenen buiten de mensen die God volgen, is God hun God? Is God de God van alle dingen? (Ja.) Doet God dan Zijn werk en voert Hij Zijn daden uit alleen voor degenen die Hem volgen? (Nee.) Vanuit het kleine perspectief omvat de reikwijdte de hele mensheid en alle dingen van de schepping. Op het hoogste niveau omvat dit het hele universum, iets wat mensen niet kunnen zien. Dus, kunnen we zeggen dat God Zijn werk doet en Zijn daden verricht onder de hele mensheid. Dit is voldoende om mensen alles over God Zelf te laten weten. Als je God wilt leren kennen en Hem echt wilt leren kennen en begrijpen, beperk je dan niet alleen tot de drie fasen van Gods werk en beperk je niet alleen tot de verhalen over het werk dat God ooit heeft gedaan. Als je Hem op die manier probeert te kennen, dan beperk je God tot een bepaalde grens. Je ziet God als iets ontzettend kleins. Welke invloed zou het op mensen hebben als je zo deed? Je zou nooit Gods wonderbaarlijkheid en oppermacht leren kennen, en je zou nooit Gods macht en almacht en de reikwijdte van Zijn gezag leren kennen. Een dergelijk begrip zou van invloed zijn op je vermogen om de waarheid te accepteren dat God de Heerser over alle dingen is, evenals je kennis van Gods ware identiteit en status. Met andere woorden, als je begrip van God een beperkte reikwijdte heeft, is wat je kunt ontvangen ook beperkt. Daarom moet je de reikwijdte uitbreiden en je horizon verbreden. Of het nu gaat om de reikwijdte van Gods werk, Gods beheer, en Gods heerschappij, of alle dingen die beheerst en beheerd worden door God, je moet alles leren kennen en Gods daden daarin leren kennen. Door zo’n manier van begrijpen, zul je onbewust voelen dat God heerst, en alle dingen onder Hem beheert en ervoor zorgt. Tegelijkertijd zul je ook echt het gevoel hebben dat je een deel van alle dingen bent en een lid van alle dingen bent. Zoals God alle dingen levert, accepteer je ook Gods heerschappij en wat Hij schenkt. Dit is een feit dat niemand kan ontkennen. Alle dingen zijn onderworpen aan hun eigen wetten, die onder Gods heerschappij staan, en alle dingen hebben hun eigen overlevingsregel, die ook onder Gods heerschappij staat, terwijl het lot van de mensheid en wat ze nodig hebben ook nauw verbonden is met Gods heerschappij en Zijn voorzienigheid. Dat is de reden waarom, onder Gods heerschappij en bestuur, de mensheid en alle dingen onderling verbonden, afhankelijk en verweven zijn. Dit is het doel en de waarde van Gods schepping van alle dingen. Dat begrijpen jullie nu, nietwaar? Laten we dan onze communicatie vandaag afronden. Vaarwel! (Dank aan God!)

2 februari 2014

Vorige: God Zelf, de unieke VII

Volgende: God Zelf, de unieke IX

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek