Vraag 1: Jullie hebben getuigd dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij eerst vlees zal worden en in het geheim komt. En dat Hij na het creëren van een groep overwinnaars, openlijk zal afdalen op de wolken om voor alle mensen te verschijnen. Dat is een logische boodschap. Maar in de afgelopen 2000 jaar wachten de meeste gelovigen in de Heer op het moment dat Hij met de wolken afdaalt. Dominees en ouderlingen zeggen dit ook vaak. Hoe kan het dan fout van ons zijn dat wij wachten, in overeenstemming met de profetie in de Bijbel? Dominees en ouderlingen zijn allemaal dienaars van de Heer. Ze wachten allemaal op de terugkeer van de Heer op deze wijze. Ik geloof niet dat de weergekeerde Heer al deze dominees en ouderlingen zou verlaten. Dat is zeker onmogelijk.

Antwoord: Op grond waarvan doen jullie deze uitspraken? Komen jullie uitspraken overeen met de woorden van de Heer Jezus? Zijn ze gebaseerd op de woorden van God? Als wat jullie zeggen, volledig is gebaseerd op de opvattingen en verbeelding van de mens, dan is dat verzet tegen de Heer. Kijk eens naar hoe de farizeeën wachtten op de komst van de Messias en waarom ze de Heer Jezus aan het kruis nagelden. Aanvankelijk hadden de joodse farizeeën allerlei opvattingen en fantasieën over de Messias. Ze zagen de Bijbelse profetie: “Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven: de heerschappij zal op zijn schouder” (Jes. 9:5). “Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer” (Mic. 5:1). Op basis van de profetieën in de Bijbel en verscheidene, lang bestaande fantasieën en conclusies over de komst van de Messias, besloten de farizeeën dat de Heer zeker Messias zou heten en in een rijke familie zou worden geboren. Verder, zou Hij als David zijn, en koning van Israël worden, om hen weg te leiden van de Romeinse heerschappij. Waarschijnlijk dachten de meeste Israëlieten dit. Maar God vervulde deze profetieën niet in lijn met hun opvattingen en verbeelding, en dus wierpen de farizeeën allerlei beschuldigingen op tegen de Heer Jezus en veroordeelden op godslasterlijke wijze de Heer Jezus. Zelfs toen de Heer Jezus vele waarheden verkondigde en vele wonderen verrichtte, en daarbij het gezag en de kracht van God volledig liet zien, gaven de farizeeën niets om de diepgang van de woorden van de Heer Jezus of de grootsheid van Zijn gezag. Zolang het niet in lijn was met hun opvattingen en verbeelding, zolang Hij niet in een rijke familie was geboren en Zijn verschijning niet nobel en eminent was, zolang Zijn naam niet Messias was, veroordeelden en weerstonden zij Hem. Vanwege hun waarheidshatende aard, hebben ze uiteindelijk de Heer Jezus, die waarheden uitdrukte en verlossingswerk verrichtte, gekruisigd. Broeders en zusters, zijn de farizeeën afschuwelijk? Moeten ze vervloekt worden? De zonden van de farizeeën van het weerstaan en veroordelen van de Heer Jezus lieten duidelijk hun satanische aard en afkeer en haat jegens de waarheid zien. Dit toont aan dat zij in hun hart niet echt door de Messias verlost wilden worden van zonde, maar dat zij in plaats daarvan iets anders wilden. Ze wilden dat de koning van de joden ze hielp om het Romeinse juk af te schudden, zodat ze niet langer slaven zouden zijn. Zij geloofden in God en wachtten op de Messias alleen omdat zij hun eigen verlangens vervuld wilden zien en hun status wilden beschermen. Laten we daar eens bij stilstaan. Welke fout hebben de farizeeën gemaakt bij het wachten op de komst van de Messias? Waarom werden ze vervloekt en gestraft door God? Dit stemt echt tot nadenken. Waarom weerstonden en veroordeelden de farizeeën de Heer Jezus toen Hij verscheen om Zijn werk te verrichten? Van wat voor natuur en essentie gaven de farizeeën hier blijk? Mensen die verlangen naar de verschijning van God zouden dergelijke problemen moeten begrijpen. Als we deze problemen niet doorgronden, dan zouden we wel eens op hetzelfde pad van verzet tegen God als de farizeeën kunnen terechtkomen, als de tijd daar is om de teruggekeerde Heer Jezus te verwelkomen.

Hoe wachtten de farizeeën op de komst van de Messias? Waarom kruisigden ze de Heer Jezus? Wat ligt er achter deze vragen? Laten we kijken wat Almachtige God te zeggen heeft. Almachtige God zegt: “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout om zich tevergeefs aan de naam van de Messias vast te klampen en zich ondertussen op alle mogelijke manieren tegen het wezen van de Messias te verzetten. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën?” (‘Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Na het lezen van de woorden van Almachtige God, zou de kern en de bron van het verzet van de farizeeën tegen de Heer Jezus tijdens hun wachten op de Messias voor ons allen duidelijk moeten zijn. Dus voor het verwelkomen van de terugkeer van de Heer geldt: wanneer de mens vertrouwt op zijn opvattingen en verbeelding, en eenvoudig wacht als een dwaas op de afdaling van de Heer op de wolken, in plaats van de waarheid na te streven en te luisteren naar de stem van God, bewandelt hij dan niet hetzelfde pad van verzet tegen God als de farizeeën? En wat zal daarvan het resultaat zijn?

Het koninkrijksevangelie van Almachtige God verspreidt zich al ruim twintig jaar over het Chinese vasteland. Het is allang bekend bij de religieuze wereld. In deze periode is door de felle onderdrukking door de CCP-regering, en de propagandacampagne van de CCP-media, Almachtige God een begrip geworden waar iedereen bekend mee is. Later zijn alle door Almachtige God uitgedrukte waarheden en de verschillende door De Kerk van Almachtige God gemaakte films en video’s geleidelijk online uitgebracht, en verspreid over de wereld. Ik neem aan dat mensen in religieuze kringen allemaal hebben gehoord van de verschillende manieren waarop De Kerk van Almachtige God getuigt. Er zijn zoveel mensen die getuigd hebben dat God is gekomen. Dit vervult de profetie van de Heer Jezus volledig: “En rond middernacht werd er geroepen: ‘Kijk, de bruidegom komt; ga uit om hem te ontmoeten’” (Mat. 25: 6). Dus waarom veroordelen en weerstaan dominees en ouderlingen het werk van Almachtige God in de laatste dagen nog altijd zo fel? Er staan zoveel profetieën over de terugkeer van de Heer in de Bijbel. Waarom zijn ze zo gefixeerd op de profetie over de afdaling van de Heer op de wolken? Waarom gaan ze niet op onderzoek uit, wanneer ze horen van getuigenissen van de komst van de Heer? Als ze weten dat Almachtige God vele waarheden heeft uitgedrukt en de realiteit van Gods werk hebben gezien, waarom houden ze dan zo koppig vast aan hun opvattingen en verbeelding door Gods werk van de laatste dagen te veroordelen en te weerstaan? Houden deze mensen van de waarheid en kijken ze echt uit naar de komst van de Heer of niet? Zijn het wijze maagden of dwaze maagden? Als zij wijze maagden zijn en echt uitkijken naar de terugkeer van de Heer, waarom volharden ze dan zo koppig in hun veroordeling en verzet, als ze Gods stem horen en het evangelie van het koninkrijk zien bloeien? Is dit hun oprechtheid in hun verlangen naar en hoop op de verschijning van de Heer? Is dit hoe ze hun vreugde over de terugkeer van de Heer oprecht uitdrukken? Om eerlijk te zijn, is hun geloof in de Heer en verlangen naar de terugkeer van de Heer Jezus uiteindelijk niet echt, maar is het hun verlangen om gezegend te worden en het hemelse koninkrijk binnen te gaan dat echt is. Zij geloven in de Heer, niet om de waarheid na te streven en leven te winnen, niet om de waarheid te winnen en zonde achter zich te laten. Wat willen ze het liefst? Dat de Heer afdaalt en hen rechtsreeks naar het hemelse koninkrijk brengt zodat ze niet langer in het aardse leven hoeven te lijden en kunnen delen in de zegeningen van het hemelse koninkrijk. Dat is waarom ze echt in God geloven. Naast deze reden, welke reden zouden ze nog meer hebben om Almachtige God, die waarheden uitdrukt om de mensheid te redden, af te wijzen? Iedereen kan daar over nadenken. Als iemand van de waarheid houdt en echt naar de verschijning van God verlangt, hoe zou hij dan reageren wanneer hij hoort over de komst van de Heer? Zou hij niet luisteren, niet onderzoeken en geen contact opnemen? Zou hij blindelings ontkennen, veroordelen en weerstaan? Dat nog minder. Want iemand die oprecht verlangt naar de verschijning van God en Gods komst verwelkomt kijkt uit naar de verschijning van het ware licht, met waarheid en rechtvaardigheid die zijn hart regeren. Hij wil zien dat God de mensheid komt redden en mensen aan zonde helpt te ontsnappen, zodat ze heilig worden en door God gewonnen worden. Maar zij die enkel wachten op de afdaling van de Heer op de wolken, maar Almachtige God ontkennen en afwijzen, en vooral die religieuze leiders die Almachtige God fel veroordelen en weerstaan om hun status en inkomen te beschermen dat zijn allemaal mensen die de waarheid verachten en haten. Zij zijn allemaal ongelovigen en antichristen die door Gods werk van de laatste dagen worden ontmaskerd. Nadat de geïncarneerde God Zijn reddingswerk heeft voltooid, zullen deze mensen getroffen worden door een ramp van ongekende proporties, en wenen en tandenknarsen. En dan zal de profetie van de Heer die afdaalt op de wolken om openlijk te verschijnen, volledig uitkomen: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Op. 1:7).

Laten we kijken naar wat de woorden van Almachtige God zeggen. Almachtige God zegt: “Mensen die de waarheid niet aanvaarden, maar blind de komst van Jezus op een witte wolk afwachten, zullen zeker blasfemie plegen jegens de Heilige Geest, en zij behoren tot de categorie die vernietigd zal worden. Jullie willen slechts de genade van Jezus ontvangen en genieten van het zalige hemelrijk, maar jullie hebben de woorden die Jezus heeft gesproken nooit gehoorzaamd en jullie hebben de waarheid die Jezus heeft geuit toen Hij terugkeerde naar het vlees nooit ontvangen. Wat hebben jullie te bieden in ruil voor het feit dat Jezus op een witte wolk terugkomt? Is het de eerlijkheid waarmee jullie regelmatig zonden begaan en ze vervolgens opbiechten, steeds weer? Wat kunnen jullie als offer aanbieden aan Jezus die op een witte wolk terugkeert? Zijn het de jaren van werk waarmee jullie jezelf prijzen? Wat hebben jullie te bieden zodat de teruggekeerde Jezus jullie kan vertrouwen? Is het die arrogante natuur van jullie, die aan geen enkele waarheid gehoorzaamt?

Ik zeg jullie, wie in God gelooft vanwege de tekenen, behoort zeker tot de categorie die vernietigd zal worden. Wie de woorden van Jezus die naar het vlees is teruggekeerd niet kan accepteren is zeker het nageslacht van de hel, de afstammeling van de aartsengel, de categorie die aan de eeuwigdurende vernietiging zal worden onderworpen. Veel mensen geven misschien niets om mijn woorden, maar toch wil ik iedere zogenaamde heilige die Jezus volgt vertellen dat als jullie met je eigen ogen Jezus vanuit de hemel zien neerdalen op een witte wolk dit de openbare verschijning van de zon der rechtvaardigheid zal zijn. Misschien is dat een tijd voor je van veel sensatie. Toch moet je weten dat het moment waarop jij getuige bent van de afdaling van Jezus vanuit de hemel ook de tijd is waarin jij naar de hel afdaalt om gestraft te worden. Dat zal het einde van Gods managementplan zijn, en het zal de tijd zijn waarin God de goeden beloont en de slechten straft. Want het oordeel van God zal voorbij zijn voordat de mens de tekenen ziet, als er alleen uitdrukking van de waarheid is. Wie de waarheid aanvaardt en niet op zoek is naar tekenen, en zo gezuiverd is, zal naar de troon van God en in de omarming van de Schepper zijn teruggekeerd. Alleen wie volhardt in het geloof dat ‘de Jezus die niet op een witte wolk rijdt een valse christus is’, zal aan eeuwigdurende straf onderworpen worden, want ze geloven alleen in de Jezus die tekenen laat zien, maar erkennen niet de Jezus die een streng oordeel uitspreekt en de ware weg van het leven uitvaardigt. Dus kan het alleen gebeuren dat Jezus hen aanpakt als Hij openlijk op een witte wolk terugkeert. Ze zijn te eigenwijs, hebben te veel vertrouwen in zichzelf en zijn te arrogant. Hoe kunnen zulke ontaarde mensen door Jezus worden beloond?” (‘Tegen de tijd dat je het spirituele lichaam van Jezus ziet, zal God de hemel en de aarde opnieuw gemaakt hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

uit het filmscenario van ‘Verbreek de betovering’

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap.

Vorige: Vraag 7: Als de Heer Jezus God Zelf is, waarom bidt de Heer Jezus dan toch tot God de Vader als Hij bidt? Dat is een mysterie dat opgehelderd moet worden. Communiceer met ons.

Volgende: Vraag 2: Dat dominees en ouderlingen allemaal door de Heer gekozen en benoemd worden. En dat het allemaal mensen zijn die de Heer dienen. Dominees en ouderlingen gehoorzamen, is de Heer gehoorzamen. Als we dominees en ouderlingen weerstaan en veroordelen, verzetten we ons tegen de Heer. Alleen dominees en ouderlingen begrijpen de Bijbel en kunnen deze interpreteren. Alleen zij kunnen ons leiden. Dus zolang hetgeen dominees en ouderlingen zeggen, overeenstemt met de Bijbel en gebaseerd is op de Bijbel, moeten wij meewerken en gehoorzamen. Zolang hetgeen dominees en ouderlingen doen, overeenstemt met de Bijbel… moeten wij het aanvaarden en volgen. dat kan toch niet verkeerd zijn?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Vraag 2: In de Bijbel staat: “Wie zal ook maar iets inbrengen tegen Gods uitverkiezing? Het is God die rechtvaardigheid doet. Wie is het om dat te veroordelen?” (Rom. 8:33-34). Dit bewijst dat de kruisiging van Heer Jezus aan het kruis ons van alle zonde vrijmaakt. De Heer ziet ons niet meer als zondaars. Wie kan ons nog beschuldigen?

Antwoord: In de Bijbel staat: “Wie zal ook maar iets inbrengen tegen Gods uitverkiezing?” We moeten nu heel duidelijk vaststellen wie Gods uitverkorenen zijn. Die veelvuldige zondaars, zij die de Heer verraden en hun vrienden, mensen die offers aan God stelen, ontuchtplegers, verlegen types en de hypocriete farizeeën, zijn zij Gods uitverkorenen?

Vraag 2: Als Bliksem uit het oosten de ware weg is, wat is dan de basis van je belijdenis? Wij geloven in de Heer Jezus omdat Hij ons kan redden, maar hoe krijg je bevestigd dat Bliksem uit het oosten de ware weg is?

Almachtige God zegt: “Wat is het meest fundamentele principe in het zoeken naar de ware weg? Je moet nagaan of er sprake is van het werk van de Heilige Geest, of deze woorden wel of niet de waarheid uitdrukken, van wie er wordt getuigd en wat je eraan hebt” (‘Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Vraag 4: Jullie verklaren dat Gods incarnatie er uiterlijk uitziet als een gewoon mens. Net als de Heer Jezus Zelf bezit Hij niet alleen normale menselijkheid, maar ook goddelijkheid. Dat staat vast. Wat is het verschil tussen de normale menselijkheid van Gods incarnatie en die van een verdorven mens?

Een vraag die van het grootste belang is voor ons begrip van Gods incarnatie. Toen God was geïncarneerd in het vlees om Christus te worden, kon de mens duidelijk de normale menselijkheid zien in Christus. Christus drukt de waarheid uit en doet Zijn werk in Zijn normale menselijkheid.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek