Intrede in het leven 1

Dagelijkse woorden van God Fragment 374

Almachtige God, Hoofd van alle dingen, oefent gezeten op Zijn troon Zijn koninklijke macht uit. Hij heerst over het heelal en alle dingen, en over de hele wereld leidt Hij ons nu. Voortdurend zullen we Hem nabij zijn, rustig voor Zijn aangezicht komen. We zullen geen enkel moment mogen missen, altijd hebben we iets te leren. Onze omgeving en de mensen, zaken en dingen om ons heen zijn er bij toestemming van de troon. Zorg dat je geen klagend hart hebt, want dan schenkt God je geen genade. Als je ziek wordt, is dat door Gods liefde: Zijn goede bedoelingen zijn er beslist in te vinden. Neem geen ideeën van Satan aan, ook niet als je vleselijk lichaam lijdt. Loof God tijdens je ziekte en geniet van Hem tijdens je lofprijzingen. Verlies niet de moed in het aangezicht van ziekte, blijf zoeken en geef niet op, want God zal Zijn licht op je laten schijnen. Hoe groot was Jobs geloof? Almachtige God is een oppermachtige dokter! Wie in ziekte leeft is ziek, wie in de ziel leeft is niet ziek. Zolang je nog adem hebt, zal God je niet laten sterven.

Wij hebben het herrezen leven van Christus in ons. We hebben, onmiskenbaar, te weinig geloof voor Gods aangezicht: we zouden willen dat God waar geloof in ons zou brengen. Wat is Gods woord zoet! Gods woord is een krachtig medicijn! Beschaam de duivels en Satan! Als we Gods woord bevatten, vinden we steun: Zijn woord redt meteen ons hart! Alle dingen verdwijnen en overal is vrede. Geloof is een wankel bruggetje. Zij die stumperig aan het leven hangen, kunnen het niet oversteken, maar zij die bereid zijn hun leven op het spel te zetten, kunnen er gerust overheen gaan. Als mensen laffe of bange gedachten hebben, worden ze door Satan in de luren gelegd. Want hij is bang dat we de brug van geloof oversteken om binnen te treden in God. Satan probeert van alles om ons zijn gedachten te sturen. We moeten steeds God vragen ons te beschijnen met Zijn licht, steeds vertrouwen op God om ons te zuiveren van Satans gif. We moeten ons in onze ziel steeds erin oefenen dicht bij God te komen, zodat Hij kan heersen over onze gehele persoon.

uit ‘Hoofdstuk 6’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’

Dagelijkse woorden van God Fragment 376

Ongeacht hoeveel waarheid iemand begrijpt, hoeveel plichten iemand heeft vervuld, hoeveel iemand heeft meegemaakt bij de vervulling van die plichten, hoe groot of klein iemands gestalte ook is of in wat voor soort omgeving men zich bevindt, is er één ding waar niemand zonder kan en dat is dat hij bij alles wat hij doet opkijkt naar God en op God moet vertrouwen. Dit is het grootste soort wijsheid. Waarom zeg ik dat dit de grootste wijsheid is? Zelfs als men vele waarheden heeft leren kennen, volstaat het dan als men niet op God vertrouwt? Sommige mensen hebben na al wat langer in God te geloven enige waarheden leren begrijpen en een paar beproevingen ondergaan. Ze hebben misschien al wat praktische ervaring, maar weten niet hoe ze op God moeten vertrouwen en ze begrijpen niet hoe ze op moeten kijken naar God en op God moeten vertrouwen. Bezitten dergelijke mensen wijsheid? Ze zijn de dwaaste mensen, en ze vinden zichzelf o zo slim, ze vrezen God niet en mijden het kwaad niet. Sommigen mensen zeggen: “Ik begrijp veel waarheden en bezit de werkelijkheid van de waarheid. Het is prima om dingen gewoon op een principiële manier te doen. Ik ben God trouw en ik weet hoe ik dicht bij God kom. Is het niet voldoende dat ik op de waarheid vertrouw?” ‘Op de waarheid vertrouwen’ werkt goed, als je het over doctrines hebt. Maar vaak en in veel situaties komt het voor dat mensen niet weten wat de waarheid is en wat de principes van de waarheid zijn. Iedereen met praktische ervaring weet dit. Als je, bijvoorbeeld, een of ander probleem tegenkomt en je weet niet hoe je de waarheid met betrekking tot dat probleem in praktijk moet brengen of toepassen, wat moet je dan op zulke momenten doen? Hoeveel praktische ervaring je ook hebt, je kunt niet in alle situaties de waarheid bezitten. Al heb je nog zoveel jaren in God geloofd, zoveel meegemaakt, zoveel snoeien, behandeling en disciplinering meegemaakt, ben jij de bron van de waarheid? Sommigen mensen zeggen: “Ik ken die bekende woorden en passages uit het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ uit mijn hoofd. Ik hoef me niet op God te verlaten of naar God op te kijken. Als de tijd daar is, heb ik genoeg als ik op deze woorden van God vertrouw.” De woorden die je uit je hoofd hebt geleerd zijn statisch, maar de omgevingen die je tegenkomt en je gesteldheden zijn dynamisch. De letterlijke woorden begrijpen en over de vele spirituele doctrines praten, staat nog niet gelijk aan begrip van de waarheid, laat staan dat het betekent dat je Gods wil in iedere situatie volledig begrijpt. Hier valt dus een zeer belangrijke les te leren. Dat is dat mensen bij alle dingen naar God op moeten kijken en dat mensen, door in alle dingen naar God op te kijken, een vertrouwen in God kunnen bereiken. Alleen door op God te vertrouwen hebben mensen echt een pad om te volgen. Anders kun je iets juist en volgens de principes van de waarheid doen, maar als je niet op God vertrouwt dan is wat je doet alleen maar een daad van een mens en stelt dat niet noodzakelijkerwijs God tevreden. Omdat mensen zo’n oppervlakkig begrip van de waarheid hebben, volgen ze vaak regels en houden ze zich halsstarrig vast aan letters en doctrines door dezelfde waarheid toe te passen in verschillende situaties. Het is mogelijk dat veel zaken over het algemeen afgerond kunnen worden volgens de principes van de waarheid, maar Gods begeleiding ontbreekt, en ook het werk van de Heilige Geest. Er is hier een serieus probleem, namelijk dat mensen veel dingen doen afhankelijk van hun ervaring en de regels die ze hebben begrepen en naar enige menselijke fantasie. Ze kunnen nauwelijks het allerbeste resultaat bereiken, wat bereikt wordt door Gods wil te begrijpen door naar Hem op te kijken, tot Hem te bidden en dan op Gods werk en begeleiding te vertrouwen. Daarom zeg ik: Het is de grootste wijsheid in alle dingen naar God op te kijken en op God te vertrouwen.

uit ‘Gelovigen moeten eerst de slechte trends van de wereld doorzien’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 377

De waarheid is het leven van God Zelf; ze vertegenwoordigt Zijn gezindheid, Zijn wezen en alles wat in Hem is. Als je zegt dat het hebben van een beetje ervaring betekent dat je de waarheid bezit, kun je dan Gods gezindheid vertegenwoordigen? Je hebt misschien wel enige ervaring of licht met betrekking tot een bepaald aspect of een bepaalde kant van een waarheid, maar je kunt anderen daar niet voor altijd mee voorzien; daarom is dit licht dat je hebt verkregen geen waarheid; het is slechts een bepaald punt dat mensen kunnen bereiken. Het is eenvoudigweg de juiste ervaring en het juiste begrip dat iemand hoort te bezitten: wat echte ervaring en kennis van de waarheid. Dit licht, deze verlichting en empirisch begrip, kan nooit een vervanging zijn voor waarheid; zelfs als alle mensen deze waarheid volledig hadden ervaren en ze al hun empirisch begrip samenbundelen, zou dit nog steeds niet de plaats in kunnen nemen van die ene waarheid. Zoals in het verleden is gezegd: “Ik vat dit samen met een gezegde voor de mensenwereld: onder de mensen is er niemand die van mij houdt.” Dit is een zin van waarheid; het is de ware essentie van het leven. Dit is het meest diepzinnige van de dingen; dit is een uitdrukking van God Zelf. Je kunt het blijven ervaren, en als je het drie jaar lang ervaart zul je er een oppervlakkig begrip van hebben; als je het zeven of acht jaar ervaart zul je er zelfs nog meer begrip van hebben verworven – maar elk begrip dat je ervan verkrijgt zal nooit die ene uitspraak van de waarheid kunnen vervangen. Iemand anders zal, na het een paar jaar te hebben ervaren, er misschien een beetje begrip van verkrijgen, en zal, nadat hij het tien jaar lang heeft ervaren, een iets dieper inzicht hebben, en nadat hij het een leven lang heeft ervaren zal hij nog een beetje meer begrip verwerven – maar als jullie een bundeling maken van het begrip dat jullie hebben verkregen, zelfs dan – hoeveel begrip, hoeveel ervaring, hoeveel inzichten, hoeveel licht, of hoeveel voorbeelden jullie beiden ook bezitten – kan dit alles nog steeds niet de plaats innemen van die ene uitspraak van de waarheid. Wat bedoel ik hiermee? Ik bedoel dat het leven van een mens altijd het leven van een mens zal zijn; en hoezeer jouw begrip ook overeenstemt met de waarheid, met Gods bedoelingen en met Zijn eisen, toch zal dat nooit een vervanging kunnen zijn voor de waarheid. Te zeggen dat mensen de waarheid hebben verkregen, betekent dat ze enige werkelijkheid bezitten, dat ze enig begrip hebben verkregen van de waarheid, dat ze enige werkelijke intreding hebben tot Gods woorden, dat ze daar enige werkelijke ervaring mee hebben opgedaan en dat ze op het juiste spoor zitten in hun geloof in God. Slechts één uitspraak van God is genoeg voor een mens om een heel leven lang te ervaren. Zelfs als mensen het tijdens verschillende levens of zelfs verscheidene millennia zouden ervaren, dan zouden ze nog niet in staat zijn een enkele waarheid geheel en grondig te ervaren. Als mensen slechts een paar oppervlakkige woorden hebben begrepen en dan toch beweren de waarheid te hebben verkregen, zou zoiets dan geen volledige en volslagen nonsens zijn? …

Wanneer mensen de waarheid begrijpen en ermee leven als hun leven, naar welk leven verwijst dit dan? Het verwijst naar hun vermogen om de manier waarop ze leven op Gods woorden te baseren; het betekent dat ze echte kennis hebben van Gods woorden en een werkelijk begrip van de waarheid. Wanneer mensen dit nieuwe leven vanbinnen bezitten, is hun levenswijze gegrond in een fundament van Gods woord, de waarheid, en leven zij binnen het rijk van de waarheid. Het leven van mensen gaat volledig over het leren kennen en ervaren van de waarheid, en met dit als het fundament ervan, zonder dat bereik te overschrijden; dit is het leven waarnaar wordt verwezen wanneer men spreekt van het verwerven van het waarheidsleven. Om te kunnen leven met de waarheid als je leven, is het niet het geval dat het leven van de waarheid binnen je is. Het is evenmin het geval dat je de waarheid wordt, en dat je innerlijke leven het leven van de waarheid wordt, wanneer je de waarheid als je leven bezit. Al helemaal kan niet gezegd worden dat jij het waarheidsleven bent. Uiteindelijk is jouw leven nog altijd het leven van een mens. Het is alleen zo dat een mens kan leven naar Gods woorden, kennis kan hebben van de waarheid en deze grondig kan begrijpen; dit begrip kan jou niet worden afgenomen. Je ervaart en begrijpt deze dingen volledig. Je voelt dat ze heel goed en waardevol zijn en aanvaardt ze uiteindelijk als het fundament van je leven; bovendien ben je in je leven afhankelijk van deze dingen, en dat kan niemand veranderen: dit is daarom je leven. Dat wil zeggen: je leven bestaat alleen uit deze dingen – begrip, ervaring en inzicht in de waarheid – en wat je ook doet, je zult je levenswijze daarop baseren en niet voorbij dit bereik of deze grenzen gaan; dit is precies het soort leven dat je zult hebben. Het uiteindelijke doel van Gods werk is dat mensen dit soort leven hebben. Ongeacht hoe goed mensen de waarheid begrijpen, hun essentie is en blijft de essentie van de mensheid en is absoluut niet te vergelijken met de essentie van God. Dat komt doordat hun ervaring van de waarheid nooit ten einde komt; het is voor hen onmogelijk om de waarheid volledig na te leven. Mensen kunnen slechts het uiterst beperkte deel van de waarheid dat de mens kan verkrijgen, naleven. Hoe konden ze dan in goden veranderen? … Als je enige ervaring hebt met Gods woorden en in overeenstemming met jouw begrip van de waarheid leeft, worden Gods woorden jouw leven. Je kunt echter nog steeds niet zeggen dat de waarheid jouw leven is of dat datgene wat jij uitdrukt de waarheid is; als je dat wel denkt, vergis je je. Als je enige ervaring hebt van een aspect van de waarheid, kan dit dan op zichzelf de waarheid vertegenwoordigen? Dat kan het absoluut niet. Kun je de waarheid grondig verklaren? Kun je Gods gezindheid en Zijn essentie in de waarheid ontdekken? Eenieder heeft slechts ervaring met één aspect en toepassingsgebied van de waarheid. Door de waarheid binnen je eigen beperkte toepassingsgebied te ervaren, kun je niet op alle aspecten van de waarheid ingaan. Kunnen de mensen de oorspronkelijke betekenis van de waarheid uitleven? Op hoeveel komt jouw kleine beetje ervaring neer? Een enkele zandkorrel op het strand; een enkele druppel water in de oceaan. Daarom, hoe kostbaar die kennis en die gevoelens die je van je ervaringen hebt verkregen ook zijn, ze kunnen toch niet als de waarheid worden geteld.

De dingen die de mensen hebben, het licht dat de mensen hebben verkregen, zijn echter slechts geschikt voor henzelf of voor enkele anderen binnen een bepaald toepassingsgebied. Ze zullen niet geschikt zijn binnen een ander toepassingsgebied. De ervaring van een mens, hoe diepgaand ook, is heel beperkt en zijn ervaring zal nooit de reikwijdte van de waarheid bereiken. Iemands licht, iemands begrip, kan nooit met de waarheid vergeleken worden.

uit ‘Weet jij wat de waarheid werkelijk is?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 380

Degenen die in staat zijn de waarheid in de praktijk te brengen kunnen Gods toetsing van hun handelingen aanvaarden. Wanneer je Gods toetsing aanvaardt, wordt je hart gecorrigeerd. Als je steeds uitsluitend dingen doet opdat ze door anderen worden gezien en Gods toetsing niet aanvaardt, heb je dan God in je hart? Zulke mensen hebben geen godvrezend hart. Doe dingen niet altijd voor jezelf en houd niet altijd rekening met je eigen belangen; denk niet aan je eigen status, prestige of reputatie. Houd ook geen rekening met de belangen van de mens. Je moet allereerst rekening houden met de belangen van Gods huis en die tot je eerste prioriteit maken. Je moet rekening houden met Gods wil en allereerst nagaan of je wel of niet onzuiver bent geweest bij het vervullen van je plicht, of je je uiterste best wel hebt gedaan om loyaal te zijn, of je je verantwoordelijkheden volledig hebt vervuld, of je jezelf geheel hebt gegeven, en of je wel of niet met heel je hart aandacht hebt geschonken aan je plicht en het werk van Gods huis. Die dingen moet je overwegen. Denk er vaak aan, dan zal het je makkelijker vallen om je plicht goed te vervullen. Als je van laag kaliber bent, je ervaring oppervlakkig is, of als je niet bedreven bent in je professionele werk, dan is het mogelijk dat er in je werk fouten en tekortkomingen voorkomen en de resultaten niet zo heel goed zijn – maar dan zul je je uiterste best gedaan hebben. Wanneer je niet aan je eigen zelfzuchtige wensen denkt en je eigen belangen niet in overweging neemt bij de dingen die je doet, en in plaats daarvan voortdurend rekening houdt met het werk van Gods huis, de belangen daarvan voor ogen houdt en je plicht goed uitvoert, dan zul je goede daden voor God opbouwen. Mensen die deze goede daden volbrengen zijn degenen die de werkelijkheid van de waarheid bezitten; als zodanig hebben zij getuigenis afgelegd. Als je altijd naar het vlees leeft, altijd je eigen egoïstische verlangens bevredigt, dan bezit je de werkelijkheid van de waarheid niet. Dit is het teken van iemand die God te schande brengt. Je zegt: “Ik heb niets gedaan, hoe heb ik God dan te schande gebracht?” Met je gedachten en ideeën, met de bedoelingen, doelen en beweegredenen achter je handelingen, en met de gevolgen van wat je hebt gedaan – je bevredigt Satan op elke mogelijke manier, je bent het mikpunt van zijn spot en laat toe dat hij belastend materiaal over je in handen krijgt. Je bezit in de verste verte niet het getuigenis dat je als christen zou moeten hebben. Je onteert Gods naam in alle dingen en je bezit geen waar getuigenis. Zal God de dingen die je hebt gedaan onthouden? Welke conclusie zal God uiteindelijk trekken over je handelingen en de plicht die je hebt uitgevoerd? Moet dat niet ergens toe leiden, een vorm van verklaring? In de Bijbel zegt de Heer Jezus: “Velen zullen op die dag tot mij zeggen: ‘Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? En in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele wonderlijke werken gedaan?’ En dan zal ik hun verklaren: ‘Ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die zonde begaat.’” Waarom zei de Heer Jezus dit? Waarom zijn degenen die in de naam van de Heer zieken hebben genezen en duivels hebben uitgeworpen, die reizen om in de naam van de Heer te prediken, boosdoeners geworden? Wie zijn deze boosdoeners? Zijn het degenen die niet in God geloven? Ze geloven allen in God en volgen God. Ze geven ook dingen voor God op, putten zichzelf uit voor God en voeren hun plicht uit. Bij het uitvoeren van hun plicht ontbreekt het hen echter aan devotie en getuigenis, daarom is het het doen van het boze geworden. Dit is de reden dat de Heer Jezus zegt: “Ga weg van mij, u die zonde begaat.”

Wat is de standaard die wordt gebruikt om de daden van een mens te evalueren als goed of kwaad? Het hangt ervan af of je, in je gedachten, uitdrukkingen en acties, wel of niet beschikt over het getuigenis van het in de praktijk brengen van de waarheid en van het uitleven van de werkelijkheid van de waarheid. Als je deze werkelijkheid niet bezit of deze niet uitleeft, dan ben je zonder twijfel een boosdoener. Hoe kijkt God tegen boosdoeners aan? Je gedachten en uiterlijke handelingen geven geen getuigenis voor God, ze beschamen of verslaan Satan niet. Integendeel, ze beschamen God en zitten vol tekenen waardoor God Zich schaamt. Je getuigt niet van God, je put je niet uit voor God, en je neemt je verantwoordelijkheid niet, noch vervul je je plichten tegenover God. Integendeel, je handelt in je eigen belang. Wat houdt “in je eigen belang” in? Voor Satan. Daarom zal God uiteindelijk zeggen: “Ga weg van mij, u die zonde begaat.” In de ogen van God heb je geen goede daden verricht; integendeel, je gedrag is slecht geworden. Je zult niet beloond worden; God zal Zich jou niet herinneren. Is dit dan niet volledig tevergeefs? Voor ieder van jullie, die je plichten vervult, hoe diepgaand je de waarheid ook begrijpt, als je de werkelijkheid van de waarheid binnen wilt gaan, dan is de belangen van Gods huis voor ogen houden in alles wat je doet, je zelfzuchtige verlangens en je persoonlijke bedoelingen, motieven, aanzien en status loslaten de eenvoudigste manier van praktiseren. Stel de belangen van Gods huis voorop, dat is wel het minste dat je zou moeten doen. Wanneer iemand bij het vervullen van zijn plicht zelfs dat niet eens kan, hoe kun je dan zeggen dat die persoon zijn plicht uitvoert? Op zo’n manier vervult iemand zijn plicht niet. Je moet eerst rekening houden met de belangen van Gods huis, rekening houden met Gods eigen belangen en met Zijn werk, en deze overwegingen altijd voorop stellen. Pas daarna kun je over de stabiliteit van je status denken of over hoe anderen jou zien. Heb je niet het idee dat het wat makkelijker wordt als je het in deze stappen verdeelt en enkele concessies doet? Als je dit enige tijd doet, zul je gaan voelen dat God tevreden stellen niet zo moeilijk is. Als je daarnaast je verantwoordelijkheden weet te nemen, je plichten en taken weet uit te voeren, je zelfzuchtige verlangens weet te veronachtzamen, je eigen bedoelingen en motieven buiten beschouwing weet te laten, rekening houdt met Gods wil en de belangen van God en van Zijn huis voorrang weet te geven, dan zul je, na dit een poos te hebben ervaren, voelen dat dit een goede manier van leven is. Het is oprecht en eerlijk leven, zonder een schurk of een nietsnut te zijn, en rechtvaardig en eervol leven, in plaats van bekrompen of gemeen. Je zult voelen dat een mens zo hoort te leven en te handelen. Langzamerhand zal het verlangen in je hart afnemen om je eigen belangen te bevredigen. Geleidelijk zal het verlangen in je hart om je eigen belangen te bevredigen verminderen.

uit ‘Geef je ware hart aan God, en je kunt waarheid verkrijgen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 381

De meeste mensen leggen speciale nadruk op gedrag in hun geloof in God, wat enkele veranderingen in hun gedrag tot gevolg heeft. Wanneer ze tot geloof in God komen, stoppen ze met ruzie met anderen te maken, ze houden op met mensen te vechten en hen te beledigen, ze stoppen met roken en drinken, ze stelen geen publiek bezit – of het nu een spijker of een houten plank is – en ze gaan zelfs zo ver dat ze niet meer naar de rechtbank stappen wanneer ze verlies lijden of hen onrecht is aangedaan. Zonder twijfel treden er enige veranderingen in hun gedrag op. Omdat, nadat ze tot geloof in God zijn gekomen, het accepteren van de ware weg hen een bijzonder goed gevoel geeft en omdat ze hebben geproefd van de genade van het werk van de Heilige Geest, zijn ze bijzonder geestdriftig en is er niets dat ze niet kunnen opgeven of verdragen. Wanneer ze echter drie, vijf, tien of dertig jaar hebben geloofd en er geen verandering in hun levensgezindheid is opgetreden, vallen ze uiteindelijk terug in hun oude gewoontes, hun arrogantie en hooghartigheid groeit en ze beginnen te vechten om macht en winst, ze begeren het geld van de kerk, ze doen alles wat hun interesses dient, ze verlangen naar status en pleziertjes, en ze worden parasieten van het huis van God. In het bijzonder worden de meeste leiders in de steek gelaten. En wat bewijzen deze feiten? Veranderingen die zich beperken tot gedrag zijn onhoudbaar. Als er zich geen wijziging voltrekt in de levensgezindheid van mensen, zal vroeg of laat hun slechte kant naar boven komen. Omdat de bron van de veranderingen in hun gedrag hartstocht is, gekoppeld aan wat werk van de Heilige Geest op dat moment, is het bijzonder makkelijk voor hen om geestdriftig te worden, of voor een tijdje goedheid te tonen. Zoals de ongelovigen zeggen, “Eén goede daad verrichten is makkelijk, wat moeilijk is, is je hele leven goede daden doen.” Mensen zijn niet in staat hun hele leven goede daden te verrichten. Hun gedrag wordt geleid door het leven; zoals hun leven is, zo is hun gedrag, en alleen dat wat op natuurlijke wijze wordt geopenbaard, vertegenwoordigt het leven en iemands natuur. Dingen die nep zijn, kunnen niet blijven bestaan. Wanneer God werkt om de mens te redden, is het niet om de mens te tooien met goed gedrag – Gods werk is bedoeld om de gezindheid van mensen te veranderen, om hen wedergeboren te laten worden tot nieuwe mensen. Derhalve zijn Gods oordeel, tuchtiging, beproevingen en loutering van de mens alle bedoeld om zijn gezindheid te veranderen zodat hij absolute gehoorzaamheid en trouw aan God kan bereiken, en de normale aanbidding van God. Dit is het doel van Gods werk. Je goed gedragen is niet hetzelfde als God gehoorzamen en het is nog veel minder gelijk aan het verenigbaar zijn met Christus. Veranderingen in gedrag zijn gebaseerd op doctrine en geboren uit geestdrift en zijn niet gebaseerd op de ware kennis van God of op de waarheid, en nog minder berusten ze op de leiding van de Heilige Geest. Hoewel er tijden zijn dat sommige dingen die de mensen doen door de Heilige Geest worden gestuurd, is dit niet de uitdrukking van het leven en nog veel minder is het hetzelfde als God kennen. Hoe goed het gedrag van een mens ook is, het bewijst niet dat hij God gehoorzaamt of dat hij de waarheid in de praktijk brengt. Gedragsveranderingen zijn een tijdelijke illusie, ze zijn de manifestaties van ijver en niet de uitdrukking van het leven.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 382

Mensen kunnen zich goed gedragen, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze de waarheid bezitten. Hartstochtelijkheid kan er alleen voor zorgen dat mensen zich aan doctrine houden en regels volgen; zij die zonder de waarheid zijn kunnen onmogelijk wezenlijke problemen oplossen en evenmin kan doctrine de plaats van de waarheid innemen. Mensen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, zijn anders; zij hebben de waarheid begrepen, ze zijn kritisch ten opzichte van alle kwesties, ze weten hoe ze moeten handelen in overeenstemming met Gods wil, hoe ze moeten handelen overeenkomstig de principes van de waarheid, hoe ze moeten handelen om God tevreden te stellen, en ze begrijpen de natuur van de verdorvenheid die ze naar buiten brengen. Wanneer hun eigen ideeën en opvattingen worden geopenbaard, zijn ze in staat er kritisch naar te kijken en het vlees te verzaken. Dit is hoe een verandering in gezindheid wordt uitgedrukt. Het belangrijkste bij mensen die een verandering in gezindheid hebben ondergaan is dat deze mensen de waarheid duidelijk zijn gaan begrijpen, en dat ze, wanneer ze dingen uitvoeren, ze met relatieve nauwkeurigheid de waarheid in praktijk brengen en ze niet zo vaak hun verdorvenheid naar buiten brengen. Over het algemeen lijken diegenen van wie de gezindheid is getransformeerd behoorlijk verstandig en kritisch, en geven ze, vanwege hun begrip van de waarheid, niet zo veel blijk van zelfingenomenheid en arrogantie. Zij doorzien en onderscheiden veel van de verdorvenheid die er in hen is geopenbaard, zodat ze arrogantie geen kans geven. Ze zijn in staat een weloverwogen begrip te hebben van wat de plek van de mens is, van hoe ze zich redelijk kunnen gedragen, hoe ze plichtsgetrouw kunnen zijn, van wat ze wel en niet moeten zeggen, en van wat ze tot welke personen moeten zeggen en wat ze voor hen moeten doen. Dit is de reden waarom gezegd wordt dat dergelijke mensen relatief verstandig zijn. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben ondergaan, leven werkelijk een menselijke gelijkenis uit, en zij bezitten de waarheid. Ze zijn altijd in staat om in overeenstemming van de waarheid te spreken en dingen te zien, en ze zijn principieel in alles wat ze doen; ze zijn niet onderworpen aan de invloed van wie of wat dan ook, en ze hebben allemaal hun eigen visie en kunnen de principes van de waarheid hooghouden. Hun gezindheid is relatief stabiel, ze zijn niet besluiteloos. In welke omstandigheden ze zich ook bevinden, ze begrijpen hoe ze hun plichten naar behoren kunnen uitvoeren en hoe ze dingen moeten doen tot Gods tevredenheid. Degenen van wie de gezindheid echt is veranderd zijn niet gefocust op wat ze moeten doen om zich, op een oppervlakkig niveau, goed te presenteren; zij hebben van binnen al duidelijkheid verworven over wat ze moeten doen om God tevreden te stellen. Daarom kan het aan de buitenkant lijken alsof ze niet zo enthousiast zijn of niet iets geweldigs hebben gedaan, maar alles wat ze doen is zinvol, is waardevol en levert praktische resultaten op. Van degenen van wie de gezindheid is veranderd staat vast dat ze veel waarheid bezitten, en dit kan worden bevestigd door hun perspectief op dingen en hun principiële handelingen. Degenen die niet de waarheid bezitten hebben absoluut geen verandering in gezindheid verwezenlijkt. Een verandering in gezindheid betekent niet dat men met een mensheid te maken heeft die in volwassen en gerijpt is; het verwijst hoofdzakelijk naar gevallen waarin een aantal van de satanische vergiften in de natuur van iemand verandert doordat zij kennis van God en een begrip van de waarheid verkregen hebben. Dat wil zeggen, deze satanische vergiften worden gereinigd en de door God uitgedrukte waarheid schiet wortel in dergelijke mensen, wordt hun leven en wordt de basis van hun bestaan. Alleen dan worden ze nieuwe mensen en als zodanig ervaren zij een transformatie van gezindheid. Een transformatie van gezindheid betekent niet dat de uiterlijke gezindheden van mensen zachtmoediger zijn dan voorheen, dat ze aanvankelijk arrogant waren, maar nu verstandig kunnen spreken, of dat ze eerst naar niemand luisterden, maar nu naar anderen kunnen luisteren; zulke uiterlijk veranderingen kunnen geen transformaties van gezindheid worden genoemd. Natuurlijk omvatten transformaties in gezindheid ook dergelijke gesteldheden en uitingen, maar het belangrijkste bestanddeel is dat van binnen hun leven is veranderd. De door God uitgedrukte waarheid wordt hun hele leven, de satanische vergiften in hen zijn geëlimineerd en hun perspectieven zijn geheel veranderd en ze zijn geen van allen in overeenstemming met het perspectief van de wereld. Deze mensen kunnen de listen en vergiften van de grote rode draak duidelijk zien voor wat ze zijn; ze hebben de ware essentie van het leven begrepen. Hun levenswaarden zijn dus veranderd, en dit is de meeste fundamentele soort transformatie en ook de essentie van een verandering van gezindheid.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 383

Een transformatie van iemands gezindheid is niet een verandering in gedrag, noch een geveinsde uiterlijke verandering of een tijdelijke verandering die uit geestdrift voortkomt. Het is eerder een echte transformatie van gezindheid die een verandering in gedrag teweegbrengt. Zo’n gedragsverandering is niet hetzelfde als veranderingen die te zien zijn in iemands uiterlijk gedrag en uiterlijke handelingen. Transformatie van gezindheid houdt in dat je de waarheid begrepen en ervaren hebt, en dat de waarheid je leven is geworden. Vroeger begreep je de waarheid over deze materie, maar kon je die niet in de praktijk brengen. De waarheid was slechts een doctrine voor jou die niet beklijfde. Nu dat je gezindheid getransformeerd is, begrijp je niet alleen de waarheid, maar praktiseer je ook in overeenstemming daarmee. Je kunt nu de dingen loslaten waar je in het verleden veel van hield, de dingen die je bereid was te doen, je inbeeldingen en je opvattingen. Je kunt nu de dingen loslaten die je in het verleden niet los kon laten. Dit is transformatie van gezindheid en het is ook het proces voor het transformeren van je gezindheid.

Transformatie in je gezindheid bewerkstelligen, is geen eenvoudige zaak; dat houdt meer in dan alleen wat veranderingen in je gedrag aanbrengen, enige kennis van de waarheid opdoen, wat over je ervaringen met elk aspect van de waarheid kunnen praten, of sommige dingen aan de kant kunnen zetten en enige overgave aan de dag leggen nadat de Heilige Geest je in bepaalde opzichten heeft berispt. Deze dingen houden geen transformatie in je levensgezindheid in. Waarom zeg ik dit? Je kunt misschien wel wat dingen aan de kant zetten, maar in wat je praktiseert heb je nog niet het niveau bereikt waarbij je de waarheid echt in praktijk brengt. Of misschien gedraag je je zo omdat je een tijdje in een geschikte omgeving bent, in een gunstige situatie, of omdat je huidige omstandigheden je ertoe hebben aangezet. Bovendien ben je tot praktisering in staat als je gemoedstoestand stabiel en de Heilige Geest aan het werk is. Als je beproevingen onderging en eronder leed zoals Job, of zoals Petrus aan wie God vroeg te sterven, zou je dan kunnen zeggen: ‘Zelfs als ik stierf nadat ik U had leren kennen, zou het in orde zijn’? Transformatie in gezindheid volstrekt zich niet van de ene op de andere dag en zodra je de waarheid begrijpt, kun je deze nog niet noodzakelijkerwijze binnen elke omgeving in praktijk brengen. Hierbij is de natuur van de mens betrokken. Soms lijkt het misschien alsof je de waarheid in praktijk brengt, maar in werkelijkheid toont de natuur van je handelingen niet dat je dat doet. Veel mensen hebben bepaalde uitwendige gedragingen, zoals het vermogen om hun gezin en hun loopbaan op te geven en hun plichten te vervullen, en daardoor geloven ze dat ze de waarheid in praktijk brengen. Maar God erkent niet dat ze de waarheid in praktijk brengen. Als alles wat je doet vanuit een persoonlijk motief gebeurt en gecorrumpeerd is, dan ben je niet bezig met het beoefenen van de waarheid; dan leg je eenvoudigweg oppervlakkig gedrag aan de dag. Strikt genomen zal jouw gedrag waarschijnlijk door God worden veroordeeld; het zal niet door Hem worden geprezen of herdacht. Wanneer we dit verder ontleden, blijkt dat je kwaad doet en dat je gedrag tegen God in gaat. Van de buitenkant lijkt het alsof niets onderbreekt of verstoort en je dat ook geen werkelijke schade hebt toegebracht of enige waarheid hebt geschonden. Het lijkt logisch en redelijk, maar toch draait de essentie van je handelingen om het doen van kwaad en het je verzetten tegen God. Daarom moet je, door in het licht van Gods woorden te kijken naar de motieven achter je handelingen, bepalen of er een verandering in je gezindheid is opgetreden en of je de waarheid in praktijk brengt. Het hangt niet af van een menselijke kijk op de vraag of je handelingen in overeenstemming zijn met de menselijke verbeelding en menselijke bedoelingen, en of ze bij jouw smaak passen; dergelijke dingen zijn niet van belang. Het hangt van God af die zegt of je je wel of niet conformeert aan Zijn wil, of je handelingen wel of niet de realiteit van de waarheid bezitten en of ze wel of niet aan Zijn eisen en normen voldoen. Alleen het afmeten van jezelf aan Gods eisen is accuraat. Transformatie in je gezindheid en de waarheid in praktijk brengen zijn niet zo eenvoudig en gemakkelijk als mensen zich wel voorstellen. Begrijpen jullie dit nu? Hebben jullie hier enige ervaring mee? Als het om de essentie van een probleem gaat, begrijpen jullie die misschien niet; jullie intreden is veel te oppervlakkig geweest. Jullie zijn de hele dag druk in de weer, van vroeg tot laat, staan vroeg op en gaan laat naar bed, toch hebben jullie geen transformatie in jullie levensgezindheid bewerkstelligd en kunnen jullie niet begrijpen wat een dergelijke transformatie inhoudt. Dit betekent dat jullie intreden te oppervlakkig is, nietwaar? Hoe lang je ook al in God gelooft, jullie voelen misschien niet de essentie en diepe dingen aan die met de bewerkstelliging van transformatie in jullie gezindheid te maken hebben. Hoe weet je of God je prijst of niet? Op zijn minst zul je je uitzonderlijk standvastig voelen met betrekking tot alles wat je doet, en zul je voelen dat de Heilige Geest je leidt en verlicht en in je werkt terwijl je je plichten vervult, door allerlei werk in Gods huis te doen of in je gewone leven. Je gedrag gaat dan hand in hand met Gods woorden, en zodra je een bepaalde mate van ervaring hebt opgedaan, zul je voelen dat je gedrag in het verleden relatief geschikt was. Als je echter, na enige tijd ervaring te hebben opgedaan, voelt dat sommige dingen die je in het verleden hebt gedaan niet geschikt waren, je er ontevreden over bent en voelt dat er eigenlijk geen waarheid was in de dingen die je deed, dan bewijst dit dat je alles met weerstand tegen God hebt gedaan. Het bewijst dat je dienst van opstandigheid, weerstand en menselijk handelen was vervuld.

uit ‘Wat er bekend zou moeten zijn over het transformeren van iemands gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 384

Het belangrijkste bij het meten of mensen al dan niet God gehoorzamen, is kijken of ze iets buitensporigs verlangen van God en of ze al dan niet heimelijke motieven hebben. Als mensen altijd maar eisen stellen aan God, is dat het bewijs dat ze Hem niet gehoorzaam zijn. Wat er ook met je gebeurt, als je het niet van God kunt ontvangen, de waarheid niet kunt zoeken, altijd vanuit je eigen subjectieve redenering spreekt en altijd het gevoel hebt dat jij alleen gelijk hebt en zelfs nog steeds aan God weet te twijfelen, dan heb je een probleem. Dit zijn de mensen die het meest arrogant en opstandig zijn jegens God. Mensen die voortdurend eisen stellen aan God kunnen Hem nooit echt gehoorzamen. Als je eisen stelt aan God, is dat het bewijs dat je een deal afsluit met God, dat je je eigen gedachten uitkiest en volgens je eigen gedachten handelt. Hierin verraad je God en ben je zonder gehoorzaamheid. Als je eisen stelt aan God, is dat het bewijs dat je een deal afsluit met God, dat je je eigen gedachten uitkiest en volgens je eigen gedachten handelt. Hierin verraad je God en ben je zonder gehoorzaamheid. Het is onredelijk eisen te stellen aan God. Als je oprecht gelooft dat Hij God is, dan durf je geen eisen te stellen aan Hem, en ben je ook niet geschikt om eisen te stellen aan Hem, of ze nu redelijk zijn of niet. Als je oprecht geloof hebt en gelooft dat Hij God is, dan kun je niet anders dan Hem aanbidden en gehoorzamen. De mensen van tegenwoordig hebben niet alleen een keuze, maar verlangen zelfs dat God overeenkomstig hun eigen gedachten handelt. Die kiezen dan hun eigen gedachten uit en vragen God dan om in overeenstemming daarmee te handelen en eisen niet van zichzelf dat ze in overeenstemming met Gods gedachten handelen. Derhalve is er geen waar geloof in hen, evenmin is er enige substantie in hun geloof. Wanneer je in staat bent minder eisen te stellen aan God, zullen je ware geloof en je gehoorzaamheid toenemen en zal je verstand ook relatief normaal worden.

Dagelijkse woorden van God Fragment 386

Het is niet erg als je meermalen faalt en valt, of ontmaskerd wordt. Of je nu aangepakt, gesnoeid of ontmaskerd wordt, onthoud altijd: ontmaskerd worden houdt geen veroordeling in. Het is iets goeds; het is de beste gelegenheid om jezelf te leren kennen. Het kan je levenservaring in een stroomversnelling brengen. Zonder dat zul je geen gelegenheid, staat of context hebben waarmee je een begrip van de waarheid over je verdorvenheid kunt bereiken. Het is iets goeds als je de dingen in je, al die aspecten die diep in je binnenste verborgen zitten en zo moeilijk herkenbaar en aan het licht te brengen zijn, leert kennen. Jezelf echt leren kennen is je beste kans om je manier van doen te verbeteren en een nieuw mens te worden; het is de beste kans voor je om nieuw leven te verwerven. Wanneer je jezelf eenmaal echt kent, zul je kunnen zien dat het echt kostbaar is als de waarheid je leven wordt en je zult dorstig worden naar de waarheid en de werkelijkheid binnengaan. Dat is zo fantastisch! Als je deze gelegenheid weet aan te grijpen en steeds als je faalt of valt serieus over jezelf nadenkt en echte kennis over jezelf verwerft, dan zul je midden in je negativiteit en zwakte in staat zijn weer op te staan. Als je deze drempel eenmaal over bent, zul je in staat zijn een grote stap vooruit te zetten en de werkelijkheid van de waarheid binnen te gaan.

Als je in Gods heerschappij gelooft, moet je geloven dat de dingen die dagelijks voorvallen, goed of slecht, niet zomaar gebeuren. Het is niet zo dat iemand het je bewust moeilijk maakt of het op je gemunt heeft, het is in werkelijkheid allemaal geregeld door God. Waartoe orkestreert God deze dingen? Niet om je tekortkomingen zichtbaar te maken of je te ontmaskeren. Jou ontmaskeren is niet het uiteindelijke doel. Het uiteindelijke doel is om je te vervolmaken en je te redden. Hoe doet God dat? Ten eerste maakt Hij je bewust van je eigen verdorven gezindheid, van je natuur en essentie, je tekortkomingen en wat je mist. Alleen door deze dingen te kennen en in je hart te begrijpen, kun je de waarheid nastreven en stapje voor stapje je verdorven gezindheid van je afwerpen. Dit is God die je een mogelijkheid geeft. Je moet weten hoe je deze mogelijkheid moet aangrijpen en ga niet de strijd aan met God. In het bijzonder wanneer je te maken hebt met de mensen, gebeurtenissen en dingen waar God je mee heeft omringd, denk niet altijd dat de dingen niet zijn zoals je ze wenst, terwijl je steeds probeert te ontsnappen, God steeds verwijten maakt en Hem verkeerd begrijpt. Zo onderga je Gods werk niet. Dat maakt het erg moeilijk voor je om binnen te gaan in de realiteit van de waarheid. Wat het ook is, dat je niet volledig begrijpt, als je problemen hebt, moet je leren je te onderwerpen. Je zou je eerst tot God moeten wenden en meer moeten bidden. Als je dat doet, zal er al snel een verandering plaatsvinden in je innerlijke toestand en zul je in staat zijn de waarheid te vinden en je probleem op te lossen – je zult in staat zijn het werk van God te ervaren. In deze periode wordt de realiteit van de waarheid in jou tot stand gebracht, en dit is hoe je voortgang zult boeken en hoe een verandering in de gesteldheid van je leven zal plaatsvinden. Als je eenmaal deze verandering hebt doorstaan, en deze realiteit van de waarheid hebt, zul je gestalte bezitten. En met gestalte komt leven. Wanneer iemand altijd leeft vanuit een verdorven satanische gezindheid, kan hij nooit gestalte of leven bezitten, hoeveel enthousiasme en energie hij ook heeft. God werkt in elk persoon. Wat Zijn methode ook is, van welk soort mensen, dingen en zaken Hij ook gebruik maakt om dienst te doen, welke toon Zijn woorden ook hebben, Hij heeft maar één einddoel: jou redden. Voordat Hij jou kan redden moet Hij je transformeren, dus hoe zou dat kunnen gebeuren zonder dat je een beetje lijdt? Je zult moeten lijden. Dit lijden kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms wekt God de mensen, zaken en dingen om je heen op zodat je jezelf kunt leren kennen. Of het kan zijn dat je rechtstreeks wordt behandeld, gesnoeid en ontmaskerd. Net als een patiënt op de operatietafel – je ontkomt niet aan wat pijn als je een goed resultaat wilt behalen. Als iedere keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en iedere keer dat Hij mensen, zaken en dingen opwekt, je gevoelens worden beroerd en je een impuls krijgt, dan is zoiets juist, en je zult gestalte hebben en ingaan tot de realiteit van de waarheid. Als je elke keer dat je wordt gesnoeid en behandeld, en elke keer dat God je omgeving opwekt, in het geheel geen pijn of ongemak voelt, en helemaal niets voelt, en als je niet voor God komt om Zijn wil te zoeken, en ook niet bidt of de waarheid zoekt, dan ben je werkelijk heel erg gevoelloos! Als iemand te gevoelloos is en nooit geestelijk bewust is, zal God geen enkele manier hebben om aan hem te werken. Dan zal Hij zeggen: “Deze persoon is al te gevoelloos en is te diepgaand verdorven. Ik heb zo vele dingen aan hen gedaan, heb zoveel moeite gedaan, maar toch lukt het me nog steeds niet met mijn oproep hun hart te bereiken en hun geest wakker te schudden. Dit is zo lastig en moeilijk om mee te werken.” Wanneer God bepaalde omgevingen, mensen, dingen en objecten voor je regelt, als Hij je snoeit en behandelt, en als je hieruit lessen leert, als je hebt geleerd om voor God te komen, hebt geleerd om de waarheid te zoeken en, onbewust, wordt verlicht en geïllumineerd en de waarheid hebt bereikt, als je een verandering hebt ervaren in deze omgevingen, als het vrucht begint af te werpen en je vooruitgang hebt geboekt, als je een klein beetje kennis van Gods wil begint te krijgen en je stopt met klagen, dan betekent dit alles dat je stand hebt gehouden te midden van de beproevingen van deze omgevingen, en de test goed hebt doorstaan. Aldus zul je deze vuurproef goed hebben doorstaan.

uit ‘Om de waarheid te verwerven, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 387

Kerkleiders en -werkers moeten bij hun werk goed letten op twee dingen: Ten eerste moeten ze hun werk precies volgens de werkregelingen doen, zich altijd aan deze principes houden en hun werk nooit baseren op hun eigen verbeelding of bedoelingen. Bij alles wat ze doen, zouden ze met het werk van Gods familie rekening moeten houden en het belang ervan voorop moeten stellen. Dan is er nog dat andere belangrijke ding en dat is dat ze bij alles wat ze doen zich moeten richten op het volgen van de leiding van de Heilige Geest en alles strikt volgens het woord van God moeten doen. Als jij nog steeds tegen de leiding van de Heilige Geest in kunt gaan, of als je koppig je eigen ideeën volgt en de dingen naar je eigen verbeelding doet, dan is er bij jouw handelingen sprake van zeer ernstig verzet tegen God. Het zal op niets uitlopen wanneer je regelmatig de verlichting en leiding van de Heilige Geest de rug toekeert. Als je het werk van de Heilige Geest kwijtraakt, zul je niet kunnen werken en zelfs als het je lukt om te werken, zul je niets bereiken. Je moet je aan twee belangrijke principes houden als je aan het werk bent: Het ene is dat je het werk precies volgens regelingen van boven moet doen en dat je moet handelen volgens de principes die door boven zijn uitgevaardigd. Het tweede punt is dat je de leiding van de Heilige Geest van binnenuit moet volgen. Als je deze twee punten begrijpt, zul je niet makkelijk fouten maken.

uit ‘De belangrijkste principes van het werk voor leiders en werkers’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Dagelijkse woorden van God Fragment 388

Waar Petrus naar streefde was zichzelf leren kennen en zien wat er zich in hem had geopenbaard door de loutering van Gods woorden en binnen de verschillende beproevingen waar God voor had gezorgd. Toen hij zichzelf uiteindelijk echt leerde kennen, realiseerde Petrus zich hoe intens verdorven de mens is, en hoe waardeloos en onwaardig om God te dienen en dat de mens het niet verdient vóór God te leven. Petrus viel toen languit voor God neer. Ten slotte dacht Petrus: God kennen is het meest waardevolle! Als ik God niet kende zou mijn dood zo betreurenswaardig zijn. Ik vind God kennen het belangrijkste, zinvolste wat er is. Als een mens God niet kent, verdient hij het niet te leven en heeft hij geen leven. Tegen de tijd dat de ervaring van Petrus op dit punt was aangeland, had hij redelijk veel verstand van zijn eigen natuur en begreep hij er relatief veel van. Hoewel hij misschien niet in staat zou zijn geweest het grondig uit te leggen zoals mensen het zich misschien voorstelden, had hij deze staat wel bereikt. Het pad van het zoeken naar het leven en het bereiken van vervolmaking door God houdt daarom een grondiger begrip van je eigen natuur vanuit Gods woorden in en ook het doorgronden van de aspecten van je natuur en dit nauwkeurig onder woorden brengen. Om je oude leven grondig te begrijpen – het leven van de vroegere satanische natuur – betekent dat je de resultaten die God eist hebt behaald. Als je kennis dit punt nog niet heeft bereikt, maar je toch beweert dat je jezelf begrijpt en dat je het leven hebt verworven, ben je dan niet gewoon aan het opscheppen? Je kent jezelf niet, noch weet je wat je vóór God bent, of je echt aan de norm van een menselijk wezen voldoet of hoeveel satanische elementen je nog bevat. Je weet nog steeds niet zeker aan wie je toebehoort en je hebt zelfs nog geen zelfkennis. Hoe kun je dan reden hebben vóór God? Toen Petrus het leven nastreefde, concentreerde hij zich erop zichzelf te begrijpen en zijn gezindheid te veranderen in de loop van zijn beproevingen. Hij streefde ernaar God te kennen en uiteindelijk dacht hij: mensen moeten God proberen te begrijpen tijdens hun leven. Hem kennen is het meest cruciale. Als ik God niet ken, kan ik niet vredig rusten als ik doodga. Als ik Hem eenmaal ken en God laat mij sterven, dan zal ik daar nog steeds graag aan voldoen. Ik zal niet in het minst klagen, en mijn hele leven zal vervuld zijn. Petrus kon dit begrip niet meteen krijgen of dit niveau meteen bereiken nadat hij in God was gaan geloven. Eerst moest hij vele beproevingen doorstaan. Zijn ervaring moest een bepaald punt bereiken en hij moest zichzelf helemaal begrijpen voordat hij de waarde van God kennen kon voelen. Daarom was het pad dat Petrus nam het pad van het leven verwerven en vervolmaakt worden. Zijn specifieke praktijk concentreerde zich hoofdzakelijk op dit aspect.

Dagelijkse woorden van God Fragment 389

Petrus was vele jaren trouw aan mij, maar hij mopperde of klaagde nooit, en zelfs Job was niet zijn gelijke. Door de eeuwen heen zijn ook de heiligen ruimschoots te kort geschoten ten opzichte van hem. Hij streefde niet alleen naar kennis van mij, maar leerde mij ook kennen in de tijd dat Satan zijn bedrieglijke plannen aan het uitvoeren was. Dit leidde tot vele jaren van dienstbaarheid die me na aan het hart lag, waardoor hij nooit door Satan werd uitgebuit. Petrus putte uit het geloof van Job, maar hij zag ook duidelijk zijn tekortkomingen. Hoewel Jobs geloof groot was, ontbrak het hem aan kennis van zaken in het spirituele rijk en daarom zei hij veel dingen die niet met de werkelijkheid overeenkwamen; dit toont aan dat zijn kennis nog steeds oppervlakkig was en niet volmaakt kon zijn. En dus lette Petrus er altijd op dat hij een gevoel van de geest kreeg, en hij was altijd gericht op het observeren van de dynamiek van het spirituele rijk. Daardoor was hij niet alleen in staat om iets van mijn wensen vast te stellen, maar begreep hij ook iets van de bedrieglijke plannen van Satan en dus was zijn kennis van mij groter dan die van alle anderen door de eeuwen heen.

Aan de hand van de ervaringen van Petrus is het niet moeilijk te zien dat wanneer de mens mij wil kennen, hij zich moet concentreren op de zorgvuldige overweging in de geest. Ik vraag niet dat je aan de buitenkant een grote hoeveelheid aandacht aan mij besteedt; dit is van secundair belang. Als je mij niet kent, dan zijn al het geloof, de liefde en de loyaliteit waar je over spreekt slechts illusies, het is gewauwel, en je zult zeker iemand worden die heel hoogmoedig is jegens mij, maar zichzelf niet kent en daardoor zul je nogmaals door Satan in zijn netten worden verstrikt en niet in staat zijn om jezelf te bevrijden; je zult de zoon van het verderf worden en het object van vernietiging. Maar als je koud en onverschillig bent jegens mijn woorden, dan ben je ongetwijfeld tegen mij. Dit is een feit en je zou er goed aan doen om door de poort naar het spirituele rijk te kijken naar de vele en uiteenlopende geesten die door mij worden getuchtigd. Welke van hen waren niet passief en onverschillig en accepteerden mijn woorden niet? Welke van hen waren niet cynisch tegenover mijn woorden? Welke van hen hebben niet geprobeerd van alles op mijn woorden aan te merken? Welke van hen hebben mijn woorden niet als verdedigingswapen gebruikt om zichzelf te beschermen? Ze streefden niet naar mijn kennis door mijn woorden, maar gebruikten ze alleen als speelgoed om mee te spelen. Stonden ze hierin niet rechtstreeks tegenover mij? Wie zijn mijn woorden? Wie is mijn geest? Zoveel keren heb ik dergelijke woorden tegen jullie gezegd, maar zijn jullie er ooit verhevener en helder door gaan zien? Zijn jullie ervaringen ooit echt geweest? Ik herinner jullie er nog een keer aan: als jullie mijn woorden niet kennen, ze niet accepteren, en ze niet in praktijk brengen, dan zullen jullie onvermijdelijk het doelwit worden van mijn tuchtigen! Jullie zullen zeker een slachtoffer van Satan worden!

uit ‘Hoofdstuk 8’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 390

Er zijn veel mensen die in God geloven, maar toch zijn er maar weinig die beseffen wat het geloof in God inhoudt en wat ze moeten doen om een mens naar Gods hart te zijn. Dit komt doordat, hoewel mensen wel het woord ‘God’ kennen en frases zoals ‘het werk van God’, zij God toch niet kennen – laat staan Zijn werk. Het is dan ook geen wonder dat iedereen die God niet kent een warrig geloof bezit. Mensen nemen het geloof in God niet serieus omdat geloven in God te onbekend en te vreemd voor ze is. Ze voldoen daardoor niet aan de eis van God. Met andere woorden: als mensen God en Zijn werk niet kennen, zijn ze niet geschikt om door God te worden gebruikt en kunnen ze nog veel minder aan de wens van God voldoen. ‘Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geïmpliceerd. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft. Toch zien mensen het geloof in God vaak als iets eenvoudigs en onbelangrijks. Mensen die op die manier in God geloven zijn kwijt wat het betekent om in God te geloven en al blijven ze wellicht tot aan het einde toe geloven, ze zullen nooit Gods goedkeuring ontvangen, omdat deze mensen het verkeerde pad bewandelen. Er zijn vandaag de dag nog steeds mensen die volgens de letter in God geloven, die geloven in inhoudsloze doctrines. Ze zijn zich er niet van bewust dat hun geloof in God geen essentie heeft en dat ze niet de goedkeuring van God kunnen winnen. Niettemin bidden ze tot God om vrede en overvloedige genade. We moeten hierbij stilstaan en onszelf de vraag stellen: Kan geloven in God echt het gemakkelijkste op aarde zijn? Betekent geloven in God niets meer dan het ontvangen van veel genade van God? Kunnen personen die in God geloven, maar die Hem niet kennen en die in God geloven maar Hem toch tegenwerken écht aan de wens van God voldoen?

uit ‘Voorwoord’ tot ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 391

Wat is het dat de mens ontvangen heeft vanaf het moment dat hij in God is gaan geloven? Wat heb je over God geweten? Hoeveel ben je veranderd door je geloof in God? Nu weten jullie allemaal dat het geloof van de mens in God niet alleen voor de redding van zijn ziel en zijn lichamelijk welvaren is, noch is het om het leven te verrijken door van God te houden, enzovoorts. Het is zo: als je God liefhebt omwille van het welzijn van het vlees of voor tijdelijk geluk, dan zal, zelfs als je liefde voor God uiteindelijk het hoogtepunt bereikt en je nergens om vraagt, deze liefde die je zoekt nog steeds onzuiver zijn en God niet behagen. Wie de liefde voor God gebruikt om zijn saaie leven te verrijken en een leegte in zijn hart te vullen, zoekt een gemakkelijk leven, en probeert niet werkelijk God lief te hebben. Dit soort liefde gaat tegen de wil in, is een nastreven van emotioneel genot, en God heeft geen behoefte aan dit soort liefde. Wat voor soort liefde is de jouwe? Waarom heb je God lief? Hoeveel ware liefde heb je nu voor God? De liefde van de meesten van jullie is als hierboven omschreven. Dit soort liefde kan alleen de status quo bewaren; het kan niet een eeuwige bestendigheid bereiken, noch wortel schieten in de mens. Dit soort liefde is die van een bloem die geen vrucht draagt nadat hij gebloeid heeft en is verdord. Met andere woorden: nadat je God eenmaal op die manier hebt liefgehad, en er is niemand om je verder op weg te helpen, dan zul je ten val komen. Als je God alleen lief kan hebben in de tijd van het liefhebben van God maar je levensgezindheid nadien onveranderd blijft, dan zal je voortdurend omhuld blijven door de invloed van de duisternis, waar je niet aan kunt ontsnappen. Je kunt je nog steeds niet bevrijden van de manipulaties van Satan en het bedrogen worden door Satan. Zulke mensen kunnen niet volledig worden gewonnen door God; uiteindelijk behoren hun geest, ziel en lichaam steeds aan Satan toe. Hier bestaat geen twijfel over. Alle mensen die niet volledig gewonnen kunnen worden door God zullen terugkeren naar hun plaats van oorsprong, dat wil zeggen: terug naar Satan. Zij zullen afdalen naar het meer waarin het hellevuur brandt om de volgende stap in de straf van God te ondergaan. Zij die gewonnen zijn door God zijn degenen die tegen Satan rebelleren en uit zijn domein ontsnappen. Die mensen zullen officieel tot het koninkrijk worden gerekend. Zo ontstaan de mensen van het koninkrijk. Wil jij zo’n soort mens zijn? Wil jij door God gewonnen worden? Wil jij aan het domein van Satan ontsnappen en terugkeren naar God? Behoor je nu Satan toe of word je onder de mensen van het koninkrijk gerekend? Dit soort dingen zouden duidelijk moeten zijn en vereisen geen verdere uitleg.

uit ‘Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 392

In het verleden streefden velen met menselijke ambities en opvattingen, en voor de hoop van de mens. Deze dingen zullen nu niet worden besproken. Het is belangrijk een weg van beoefening te vinden dat een ieder van jullie in staat stelt een normale toestand voor God te behouden en om gaandeweg de ketenen van Satans invloed te verbreken, zodat jullie door God gewonnen kunnen worden en op aarde het leven mogen leiden dat God van jullie vraagt. Dit alleen kan het verlangen van God vervullen. Velen geloven in God maar weten noch wat God verlangt noch wat Satan verlangt. Ze geloven anderen domweg en volgen hen blindelings en hebben zodoende nooit een normaal christelijk leven gehad; bovendien hebben ze nooit normale persoonlijke relaties gehad, laat staan een normale relatie van een mens met God. Hieruit kan men opmaken dat de problemen en fouten van de mens, en andere factoren die de wil van God kunnen dwarsbomen, veelvuldig zijn. Dit is voldoende bewijs dat de mens nog niet op het juiste traject is terechtgekomen ten aanzien van het geloof in God, en ook niet de echte ervaring van het menselijk leven is binnengegaan. Dus wat betekent het dan om op het juiste traject tekomen ten aanzien van het geloof in God? Op het juiste traject terecht komen betekent dat je op elk moment je hart stil kunt maken voor God, en van een normale omgang met God kunt genieten. Gaandeweg kom je dan te weten wat de mens mist en leer je langzaam God beter kennen. Hierdoor zal je dagelijks nieuwe visies en verlichting van je geest bereiken; je verlangen groeit meer en meer om de waarheid binnen te gaan. Elke dag is er nieuw licht en nieuw begrip. Door dit pad word je gaandeweg bevrijd van de invloed van Satan, en wordt je leven grootser. Zo’n mens zit op het juiste traject. Evalueer je werkelijke belevingen en onderzoek het pad dat je hebt genomen bij je geloof in God met het bovenstaande. Ben je iemand die op het juiste traject zit? In welke zaken heb je je bevrijd van de ketenen van Satan en van de invloed van Satan? Als je het juiste traject nog niet hebt gevonden is je verbinding met Satan nog niet verbroken. Kan dit zoeken naar de liefde voor God zo leiden tot een liefde die authentiek, toegewijd en puur is? Je zegt dat je liefde voor God onwankelbaar is en uit je hart komt, maar je bent nog niet van de ketenen van Satan losgebroken. Houd je God niet voor de gek? Als je een pure liefde voor God wil bereiken en volledig gewonnen wil zijn door God, en tot de mensen van het koninkrijk gerekend wil worden, moet je je eerst je op het juiste traject begeven ten aanzien van het geloof in God.

uit ‘Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 393

Het veelvoorkomende probleem dat zich in feite bij alle mensen voordoet is dat ze de waarheid wel begrijpen, maar deze niet in de praktijk kunnen brengen. Eén factor daarbij is dat de mens niet bereid is er iets voor te doen en de andere is dat de mens niet over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt; hij kan niet verder kijken dan de vele moeilijkheden die zich in het dagelijkse leven voordoen en hij weet niet hoe hij dingen op een gepaste manier in de praktijk moet brengen. Aangezien de mens te weinig ervaring heeft, van zeer matig kaliber is en slechts een beperkt begrip heeft van de waarheid, is hij niet in staat de moeilijkheden op te lossen waar hij in het leven tegenaan loopt. Hij kan slechts lippendienst bewijzen aan zijn geloof in God, maar kan voor God geen plaats vinden in zijn leven van alledag. Met andere woorden: God is God en het leven is het leven, alsof de mens in zijn leven geen relatie heeft met God. Dat geloven alle mensen. Met een dergelijk geloof in God kan de mens in werkelijkheid niet door Hem gewonnen en vervolmaakt worden. Het is echt niet zo, dat het woord van God onvolledig is, maar het vermogen van de mens om Zijn woord te ontvangen is gewoonweg ontoereikend. Men kan wel zeggen dat bijna niemand volgens de bedoelingen van God te werk gaat. Het is eerder zo, dat hun geloof in God in overeenstemming is met hun eigen bedoelingen, vaste religieuze opvattingen en gebruiken. Er zijn er maar weinig die een transformatie ondergaan na het accepteren van Gods woord, en in overeenstemming met Zijn wil beginnen op te treden. Het is eerder zo, dat zij volharden in hun onjuiste geloofsovertuigingen. Wanneer de mens in God begint te geloven, baseert hij zich daarbij op de conventionele regels van religie en is zijn leven en zijn omgang met anderen volledig gebaseerd op zijn eigen levensfilosofie. Dit is bij negen op de tien mensen het geval. Er zijn er maar weinig die, nadat ze in God zijn gaan geloven, een ander plan formuleren en een nieuwe pagina openslaan. Niemand beschouwt het woord van God als de waarheid of zal dit als zodanig in de praktijk brengen.

Neem bijvoorbeeld het geloof in Jezus. Of iemand nu een nieuweling was op het gebied van het geloof of daar al heel lang mee bezig was, ze gebruikten allemaal eenvoudigweg alle talenten waar ze over beschikten en lieten zien wat voor vaardigheden ze bezaten. Mensen voegden eenvoudigweg die drie woorden ‘geloof in God’ toe aan het leven dat ze tot dusverre geleefd hadden, maar brachten geen veranderingen aan in hun gezindheid; en hun geloof in God nam nog met geen greintje toe. Het nastreven van de mens was warm noch koud. Hij zei niet dat hij niet geloofde maar gaf evenmin zijn hart volledig aan God. Hij had nooit echt van God gehouden of God gehoorzaamd. Zijn geloof in God was zowel oprecht als geveinsd, hij zag veel door de vingers en was niet oprecht bij het uitoefenen van zijn geloof. Vanaf zijn allereerste begin tot aan zijn dood bleef hij in een dergelijke staat van verwarring verkeren. Wat betekent dit? Vandaag de dag moet je voortschrijden over het juiste pad, omdat je in de praktische God gelooft. En wanneer je geloof hebt in God, moet je niet alleen streven naar Zijn zegeningen, maar moet je er ook naar streven om God te beminnen en God te kennen. Ten gevolge van Zijn verlichting en jouw streven, kun je Zijn woord eten en drinken, kun je een waarlijk begrip van God ontwikkelen en een ware liefde jegens God krijgen die uit je hart komt. Je liefde voor God is, met andere woorden, zo echt, dat niemand jouw liefde voor Hem kan vernietigen of belemmeren. Dan zit je, wat betreft je geloof in God, op de juiste weg. Het bewijst dat je God toebehoort, want dan is je hart door God in bezit genomen en kun je daarna door niets anders in bezit worden genomen. Dankzij jouw ervaring, de prijs die je hebt betaald en het werk van God, kun je uit eigen beweging een liefde voor God ontwikkelen. Dan word je bevrijd van de invloed van Satan en leef je in het licht van Gods woord. Pas wanneer je jezelf bevrijd hebt van de invloed van de duisternis, kun je als iemand beschouwd worden die God heeft gewonnen. Bij je geloof in God moet je dit doel nastreven. Dit is de taak van elk van jullie. Niemand hoort tevreden te zijn over de dingen zoals ze zijn. Je kunt niet tweeslachtig zijn ten aanzien van het werk van God of dit lichtvaardig opnemen. Je moet steeds en in alle opzichten aan God denken en alles ter wille van Hem doen. En wanneer je over dingen spreekt of die doet, moet je de belangen van het huis van God op de eerste plaats stellen. Alleen dit komt overeen met Gods wil.

uit ‘Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 394

De grootste fout die de mens maakt die in God gelooft, is dat zijn geloof alleen maar in woorden bestaat en God helemaal geen plaats krijgt in zijn dagelijkse leven. Inderdaad, alle mensen geloven in het bestaan van God, maar toch maakt God geen deel uit van hun leven van alledag. Er komen wel veel gebeden tot God uit de mond van de mens, maar God heeft weinig plaats in zijn hart en dus stelt God de mens keer op keer op de proef. Aangezien de mens onzuiver is, heeft God geen andere keuze dan de mens op de proef te stellen, zodat hij zich bij die beproevingen wellicht beschaamd zal voelen en zichzelf zal tegenkomen. Anders zullen alle mensen afstammelingen van de aartsengel worden en hoe langer hoe meer verdorven raken. Terwijl de mens in God gelooft, worden er vele persoonlijke motieven en doelstellingen afgeworpen, aangezien hij voortdurend door God wordt gereinigd. Anders kan geen enkel mens door God worden gebruikt en kan God op geen enkele manier in de mens het werk verrichten dat nodig is. God reinigt de mens eerst. Tijdens dit proces kan de mens wellicht zichzelf leren kennen en door God veranderd worden. Pas hierna kan God Zijn leven in de mens aanbrengen en alleen op deze manier kan het hart van de mens volledig op God worden gericht. Het geloven in God is dus niet zo eenvoudig als de mens wel beweert. Zoals God het ziet: als je alleen maar over kennis beschikt, maar Zijn woord niet als leven hebt; als je beperkt bent tot je eigen kennis, maar de waarheid niet in de praktijk kunt brengen of het woord van God niet kunt naleven, dan bewijst dit dat je nog steeds geen hart hebt dat met liefde voor God is vervuld en laat dit zien dat je hart God niet toebehoort. God leren kennen door in Hem te geloven, is het uiteindelijke doel en daar moet de mens naar streven. Je moet met toewijding moeite doen om de woorden van God uit te leven, zodat ze in je praktijk worden gerealiseerd. Als je uitsluitend over doctrinaire kennis beschikt, zal je geloof in God op niets uitlopen. Alleen als je dat ook in de praktijk brengt en naar Zijn woord leeft, kan je geloof als volledig worden beschouwd en in overeenstemming met Gods wil. Op deze weg kunnen er vele mensen over veel kennis spreken, maar op het moment van hun dood vullen hun ogen met tranen en haten zij zichzelf omdat ze een leven hebben verspild en voor niks tot hoge leeftijd hebben geleefd. De doctrines begrijpen ze gewoon, maar de waarheid kunnen ze niet in praktijk brengen noch getuigen zijn voor God. In plaats daarvan rennen ze van hot naar her, als een bezige bij; als ze eenmaal op de rand van de dood staan, zien ze eindelijk dat ze ware getuigenis missen, dat ze God helemaal niet kennen. Is dit dan niet te laat? Waarom pluk je de dag niet en streef je de waarheid niet na die je bemint? Waarom wachten tot morgen? Als je tijdens je leven niet lijdt ter wille van de waarheid of haar niet probeert te winnen, kan dat dan zijn omdat je spijt wilt voelen op je stervensuur? Als dat zo is, waarom zou je dan in God geloven? Er zijn werkelijk vele kwesties waarbij de mens, als hij er maar enige moeite aan besteedt, de waarheid in de praktijk kan brengen en daardoor God kan behagen. Het hart van de mens wordt voortdurend in bezit genomen door demonen, zodat hij niet in het belang van God kan handelen. Het is eerder zo dat hij voortdurend van hot naar her op reis is ter wille van het vlees en uiteindelijk nergens baat van heeft. Daarom heeft de mens voortdurend last van moeilijkheden en verdriet. Zijn dat niet de kwellingen van Satan? Is dit niet de verdorvenheid van het vlees? Je moet God niet bedotten door Hem enkel lippendienst te bewijzen. Het is beter als je concrete acties onderneemt. Houd jezelf niet voor de gek; wat heeft dat voor zin? Wat baat het je om ter wille van het vlees te leven en te ploeteren voor roem en fortuin?

uit ‘Omdat je in God gelooft, moet je voor de waarheid leven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 395

Nu zullen jullie ernaar moeten streven om het volk van God te worden en moeten jullie geheel en al het juiste pad betreden. Het volk van God worden betekent: intreden tot het Tijdperk van het Koninkrijk. Vandaag zullen jullie officieel aanvangen met de training van het koninkrijk en zal jullie leven hierna niet meer zo lauw en slordig zijn als eerder wel het geval was. Als je op zo’n manier leeft is het onmogelijk de standaards te bereiken die God stelt. Als je de urgentie niet voelt, dan betekent dat, dat je jezelf niet wilt verbeteren, dat je verward bent en maar wat aanmoddert en je niet in staat bent om Gods wil te volbrengen. Intrede tot de training van het koninkrijk betekent het begin van het leven van het volk van God. Ben je bereid om zo’n training te aanvaarden? Ben je bereid om een urgentie te voelen? Ben je bereid om je leven door God te laten disciplineren? Ben je bereid om Gods tuchtiging te kennen in je leven? Hoe reageer je als Gods woorden tot je komen en je getoetst wordt? En wat doe je als je geconfronteerd gaat worden met allerlei feiten? In het verleden was je niet gericht op het leven. Nu moet je de werkelijkheid van het leven betreden en veranderingen in je levensgezindheid nastreven. Dit is wat het volk van het koninkrijk moet verwezenlijken. Allen die het volk van God zijn, moeten het leven bezitten. Ze moeten de training van het koninkrijk aanvaarden en veranderingen in hun levensgezindheid nastreven. Dit is wat God vraagt van het volk van het koninkrijk.

Dit zijn de eisen die God stelt aan het volk van het koninkrijk:

1. Zij moeten Gods opdrachten aanvaarden. Dat wil zeggen dat ze alle woorden die gesproken worden tijdens Gods werk van de laatste dagen moeten aanvaarden.

2. Zij moeten de training van het koninkrijk ontvangen.

3. Zij moeten ernaar streven dat hun hart door God wordt aangeraakt. Als je hart volledig op God gericht is en je een normaal geestelijk leven leidt, leef je in vrijheid. Dat betekent dat je leeft onder de zorg en bescherming van Gods liefde. Alleen als je leeft onder de zorg en bescherming van God behoor je God toe.

4. Zij moeten worden gewonnen door God.

5. Zij moeten Gods glorie op aarde uitdragen.

Deze vijf punten zijn mijn opdrachten aan jullie. Mijn woorden zijn gericht tot het volk van God en als je niet bereid bent om deze opdrachten te aanvaarden, zal ik je daar niet toe dwingen. Maar als je ze echt aanvaardt, dan zul je in staat zijn om de wil van God uit te voeren. Vandaag beginnen jullie met het aanvaarden van Gods opdrachten en streven jullie ernaar om het volk van het koninkrijk te worden en te voldoen aan de normen die vereist zijn om het volk van het koninkrijk te worden. Dit is de eerste stap van het intreden. Als je volledig Gods wil wilt doen, dan moet je deze vijf opdrachten aanvaarden en als je deze kunt volbrengen, zul je zijn naar Gods hart en zal God je geweldig goed kunnen gebruiken. Het is nu van essentieel belang dat je de training van het koninkrijk ontvangt. Intreden in de training van het koninkrijk heeft te maken met het geestelijke leven. Voorheen was er geen sprake van het geestelijke leven, maar nu je toetreedt tot de training van het koninkrijk, ga je officieel het geestelijke leven binnen.

uit ‘Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 396

Hoe ziet het geestelijke leven eruit? In het geestelijke leven is je hart volledig op God gericht, is je gedachte vervuld van Gods liefde en leef je in Gods woorden en kent je hart geen plaats voor iets anders en vandaag ken je Gods wil en word je geleid door het licht van de Heilige Geest om je plicht te vervullen. Zo’n leven tussen God en de mens is het geestelijke leven. Als je het licht van vandaag niet kunt volgen, dan is er afstand gekomen tussen jou en God – de relatie kan zelfs verbroken zijn – en leid je geen normaal geestelijk leven. Een normale relatie met God is gefundeerd op het nu aanvaarden van de woorden van God. Leid je een normaal geestelijk leven? Heb je een normale relatie met God? Ben je iemand die het werk van de Heilige Geest volgt? Als je het licht van de Heilige Geest vandaag kunt volgen en de wil achter Gods woorden begrijpt en naar deze woorden kunt leven, dan ben je iemand die de stroom van de Heilige Geest volgt. Als je de stroom van de Heilige Geest niet volgt, ben je zonder twijfel iemand die de waarheid niet nastreeft. De Heilige Geest heeft geen kans om te werken in degenen die zichzelf niet willen verbeteren en dientengevolge kunnen zulke mensen hun krachten nooit verzamelen en zijn zij altijd passief. Volg je vandaag de stroom van de Heilige Geest? Bevind je je in de stroom van de Heilige Geest? Ben je uit je passiviteit gekomen? Allen die in de woorden van God geloven, die het werk van God als fundament beschouwen en vandaag het licht van de Heilige Geest volgen, zijn in de stroom van de Heilige Geest. Als je gelooft dat Gods woorden onmiskenbaar waar en correct zijn, en als je de woorden van God onvoorwaardelijk gelooft, dan ben je iemand die ernaar streeft het werk van God binnen te gaan, en zo volbreng je Gods wil.

Om de stroom van de Heilige Geest binnen te gaan, moet je een normale relatie hebben met God en moet je je passiviteit van je afwerpen. Sommige mensen volgen altijd de meerderheid en hun hart is te ver van God afgedwaald. Zulke mensen verlangen er niet naar om zichzelf te verbeteren en de normen die zij nastreven zijn te laag. Alleen het streven om God lief te hebben en door God te worden gewonnen is Gods wil. Er zijn mensen die alleen hun geweten gebruiken om Gods liefde terug te betalen, maar dit kan niet aan Gods wil voldoen. Hoe hoger de normen die je nastreeft, des te meer het in overeenstemming met Gods wil zal zijn. Als een normaal iemand die het liefhebben van God nastreeft, is jullie ware toekomst om in te treden in het koninkrijk om tot Gods volk te behoren en een dergelijk leven is zeer waardevol en van grote betekenis; niemand is meer gezegend dan jullie. Waarom zeg ik dit? Omdat degenen die niet in God geloven naar het vlees leven en zij leven voor Satan, maar jullie leven nu voor God en om de wil van God uit te voeren. Daarom zeg ik dat jullie leven van uiterst belang is. Alleen deze groep mensen, die door God is uitverkozen, is in staat om een leven uit te leven dat van uiterst belang is. Niemand anders op aarde is in staat om een leven te leiden dat zo betekenisvol en waardevol is. Omdat jullie door God zijn uitverkoren en door God zijn opgericht en, bovendien, vanwege Gods liefde voor jullie hebben jullie het ware leven begrepen en weten jullie hoe je een leven leidt dat van zeer grote waarde is. Het is niet omdat jullie streven goed is, maar vanwege Gods genade. Het was God die de ogen van jullie geest heeft geopend en het was de Geest van God die jullie harten heeft aangeraakt, waardoor jullie het geluk hebben gekregen om voor Hem te verschijnen. Als de Geest van God je niet had verlicht, zou je niet in staat zijn geweest om Gods beminnelijkheid te zien, noch zou het mogelijk voor je geweest zijn om God lief te hebben. Het is geheel omdat de Geest van God de harten van mensen heeft aangeraakt, dat hun harten zich naar God gekeerd hebben. Soms – als je de woorden van God tot je neemt – wordt je geest aangeraakt en merk je dat je God alleen maar kunt liefhebben, dat er grote kracht in je is en dat er niets is dat je niet terzijde kunt zetten. Als je je zo voelt, ben je door de Geest van God aangeraakt, en is je hart geheel op God gericht, en zul je tot God bidden en zeggen: “O God! Wij zijn werkelijk voorbestemd en gekozen door u. Uw glorie geeft mij trots en het voelt glorieus om één van uw volk te zijn. Ik zal alles gebruiken en alles geven om uw wil te doen en zal al mijn jaren en een heel leven van inspanning toewijden aan u.” Als je zo bidt, zal er oneindige liefde voor God en ware gehoorzaamheid aan God in je hart zijn. Heb je ooit een ervaring als deze gehad? Als mensen vaak door de Geest van God worden aangeraakt, zijn ze zeer bereid om zichzelf in hun gebed aan God toe te wijden: “O God! Ik wens uw dag van glorie te aanschouwen en ik wil voor u leven. Er is niets waardiger of van meer betekenis dan voor u te leven en ik heb niet het minste verlangen om voor Satan of voor het vlees te leven. U richt mij op door mij in staat te stellen om vandaag voor u te leven.” Als je op deze manier hebt gebeden, zul je het gevoel hebben dat je je hart alleen maar aan God kunt geven, dat je God moet winnen en dat je bijzonder ongaarne zou sterven zonder dat je God tijdens je leven hebt gewonnen. Nadat je zo’n gebed hebt uitgesproken, zal er een onuitputtelijke kracht in je zijn en je zult niet weten waar deze vandaan komt. Er zal een onmetelijke kracht in je hart zijn en je zult je er bewust van zijn dat God zo beminnelijk is en dat Hij het waard is om van te houden. Dit is wanneer je door God aangeraakt zal zijn. Allen die zo’n ervaring hebben gehad, zijn door God aangeraakt. Degenen die vaak door God worden aangeraakt, zien veranderingen in hun leven plaatsvinden. Ze zijn vastberaden en bereid om God helemaal te winnen. De liefde voor God in hun hart is sterker. Hun hart is geheel op God gericht. Ze hechten geen belang aan familie, de wereld, verwikkelingen of hun toekomst en ze zijn bereid om een leven van inspanning aan God toe te wijden. Allen die door de Geest van God zijn aangeraakt, zijn mensen die de waarheid zoeken en hoop hebben om door God volmaakt gemaakt te worden.

uit ‘Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 397

Bij het volgen van God is het van het grootste belang dat alles is volgens de woorden van God van vandaag. Ongeacht of je er nu naar streeft om het leven binnen te treden of dat je streeft naar het volbrengen van Gods wil, tegenwoordig moet alles draaien om Gods woorden. Als bij wat je communiceert en nastreeft de woorden van God van vandaag niet centraal staan, dan ben je een vreemdeling voor de woorden van God en compleet verstoken van het werk van de Heilige Geest. Wat God wil, zijn mensen die in Zijn voetspoor treden. Ongeacht de pracht en puurheid van wat je voorheen begreep, God wil het niet, en als je niet in staat bent om zulke dingen terzijde te leggen, dan zal dat een enorm obstakel zijn voor je intrede in de toekomst. Allen die in staat zijn om het tegenwoordige licht van de Heilige Geest te volgen, zijn gezegend. De mensen van eeuwen geleden traden ook in het voetspoor van God. Maar zij konden niet volgen tot vandaag. Dit is de zegen van het volk van de laatste dagen. Zij die het tegenwoordige werk van de Heilige Geest kunnen volgen en in staat zijn om in het voetspoor van God te treden – waar hij hen maar naartoe leidt – zijn mensen die door God gezegend zijn. Zij die het tegenwoordige werk van de Heilige Geest niet volgen, zijn niet binnengegaan in het werk van Gods woorden en hoeveel zij ook maar werken of hoezeer zij ook maar lijden of hoeveel ze ook maar rondvliegen, het betekent allemaal niets voor God en Hij zal hen niet verheerlijken. Vandaag is iedereen die de huidige woorden van God volgt in de stroom van de Heilige Geest en staan mensen voor wie de woorden van God van vandaag vreemd zijn, buiten de stroom van de Heilige Geest en zulke mensen worden niet door God verheerlijkt. Dienstbaarheid die is afgescheiden van de tegenwoordige uitspraken van de Heilige Geest, is dienstbaarheid van het vlees en van opvattingen, en deze is onmogelijk in overeenstemming met Gods wil. Als mensen leven te midden van religieuze opvattingen, dan zijn ze niet in staat om iets te doen naar Gods wil, en hoewel ze God dienen, dienen ze naar hun verbeelding en opvattingen en zijn ze totaal ongeschikt om te dienen overeenkomstig Gods wil. Zij die het werk van de Heilige Geest niet kunnen volgen, begrijpen de wil van God niet en zij die de wil van God niet begrijpen, kunnen God niet dienen. God wil dienstbaarheid die naar Zijn eigen hart is. Hij wil geen dienstbaarheid die volgens opvattingen en naar het vlees zijn. Als mensen niet in staat zijn om de voetstappen van het werk van de Heilige Geest te volgen, dan leven ze te midden van opvattingen. De dienstbaarheid van zulke mensen is verstorend en hinderlijk, en dergelijke dienstbaarheid gaat in tegen God. Zodoende zijn zij, die niet in staat zijn om in Gods voetspoor te treden, niet in staat om God te dienen. Zij die niet in Gods voetspoor kunnen treden, gaan zeker tegen God in en zijn onverenigbaar met God. Het ‘volgen van het werk van de Heilige Geest’ betekent het begrijpen van Gods wil voor vandaag, het kunnen handelen in overeenstemming met de tegenwoordige eisen van God, het kunnen gehoorzamen en volgen van de God van vandaag, en het kunnen leven naar de meest recente uitspraken van God. Alleen zo iemand volgt het werk van de Heilige Geest en is in de stroom van de Heilige Geest. Zulke mensen zijn niet alleen in staat om Gods lof te ontvangen en God te zien, maar uit het nieuwste werk van God kunnen ze ook Gods gezindheid herleiden, en kennen ze de opvattingen en ongehoorzaamheid van de mens, en de natuur en het wezen van de mens. Bovendien kunnen ze in hun dienstbaarheid geleidelijk veranderingen in hun gezindheid teweegbrengen. Alleen zulke mensen kunnen God winnen en hebben echt de ware weg gevonden. Zij die geëlimineerd worden door het werk van de Heilige Geest, zijn mensen die niet in staat zijn om zich te voegen naar het nieuwste werk van God en die hiertegen in opstand komen. Dat zulke mensen openlijk tegen God in opstand komen, is omdat God een nieuw werk heeft gedaan en omdat het beeld van God niet overeenkomt met hun opvattingen. Hierdoor gaan zij openlijk tegen God in en oordelen zij over God, hetgeen ertoe leidt dat God een afkeer van hen krijgt en hen verwerpt. Het is niet eenvoudig om je de kennis van het nieuwste werk van God eigen te maken. Maar als mensen erop ingesteld zijn om gehoorzaam te zijn aan het werk van God en dat zoeken, dan hebben ze de kans om God te zien en de nieuwste leiding van de Heilige Geest te ontvangen. Zij die opzettelijk tegen het werk van God ingaan, kunnen de verlichting van de Heilige Geest en de leiding van God niet ontvangen. Dus of mensen al dan niet het nieuwste werk van God kunnen ontvangen, hangt af van Gods genade, hun streven en hun intenties.

uit ‘Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 398

Allen die in staat zijn om de tegenwoordige uitspraken van de Heilige Geest te gehoorzamen, zijn gezegend. Het maakt niet uit hoe zij waren of hoe de Heilige Geest in hen werkzaam was. Zij die het nieuwste werk hebben, zijn het meest gezegend en zij die het nieuwste werk niet kunnen volgen, worden geëlimineerd. God wil hen die het nieuwe licht kunnen aanvaarden en Hij wil hen die Zijn nieuwste werk kennen en aanvaarden. Waarom wordt gezegd dat jullie een ingetogen maagd moeten zijn? Een ingetogen maagd is in staat om het werk van de Heilige Geest te zoeken en de nieuwe dingen te begrijpen, en is bovendien in staat om oude opvattingen terzijde te leggen en vandaag gehoorzaam te zijn aan het werk van God. Deze groep mensen, die het nieuwste werk van vandaag aanvaardt, was voor het begin van de tijd door God voorbestemd en zij zijn de meest gezegende van alle mensen. Jullie horen rechtstreeks de stem van God en aanschouwen de verschijning van God, en dus, binnen de hemelen en de aarde en door alle eeuwen heen is niemand meer gezegend dan jullie, deze groep mensen. Dit is allemaal vanwege het werk van God, vanwege Gods voorbestemming en uitverkiezing, en door Gods genade. Konden jullie omstandigheden zijn als die van vandaag, als God Zijn woorden niet had gesproken? Derhalve moge alle glorie en lof God toekomen, want dit alles is omdat God jullie opricht. Kun je met deze dingen in gedachten nog steeds passief blijven? Heb je nog steeds niet voldoende kracht om op te staan?

Dat je het oordeel, de tuchtiging, de straffen en de loutering van Gods woorden kunt aanvaarden, en bovendien Gods opdrachten kunt aanvaarden, is aan het begin der tijden door God voorbestemd en zodoende hoef je je niet al te veel zorgen te maken als je wordt getuchtigd. Niemand kan het werk afnemen dat in jullie is gedaan en de zegeningen die in jullie zijn gelegd, en niemand kan ook maar iets afpakken dat aan jullie gegeven is. Mensen van religie zijn niet met jullie te vergelijken. Jullie zijn niet zeer onderlegd in de Bijbel en religieuze dogma’s hebben jullie niet, maar omdat God in jullie gewerkt heeft, hebben jullie meer dan wie dan ook door alle eeuwen heen gewonnen en dat is jullie grootste zegen. Dientengevolge moeten jullie God zelfs nog meer toegewijd zijn en Hem nog trouwer zijn. Omdat God je opricht, moet je alles op alles zetten, moet je je gestalte sterken en gereed maken om de opdrachten van God te kunnen accepteren. Je moet krachtig staan op de plek die God je gegeven heeft, ernaar streven iemand te worden van het volk van God, de training van het koninkrijk aanvaarden, gewonnen worden door God en uiteindelijk een glorieuze getuige van God worden. Beschik je over een dergelijke vastberadenheid? Als je over een dergelijke vastberadenheid beschikt, dan zul je uiteindelijk zeker gewonnen worden door God en een glorieuze getuige van God worden. Je moet begrijpen dat het de belangrijkste opdracht is om door God gewonnen te worden en een glorieuze getuige van God te worden. Dit is de wil van God.

uit ‘Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 399

De huidige woorden van de Heilige Geest zijn de dynamiek van het werk van de Heilige Geest en de voortdurende verlichting van de mens van de Heilige Geest gedurende deze periode is de trend van het werk van de Heilige Geest. En welke trend is er tegenwoordig te zien in het werk van de Heilige Geest? Het is het leiderschap om de mensen te brengen tot het werk van God van vandaag en tot een normaal spiritueel leven. Er zijn verschillende stappen naar de toegang tot een normaal spiritueel leven:

1. Ten eerste moet je je hart storten in de woorden van God. Je moet Gods woorden uit het verleden niet najagen, je moet ze niet bestuderen of vergelijken met de woorden van vandaag. In plaats daarvan moet je je hart volledig storten in de huidige woorden van God. Als er mensen zijn die tegenwoordig nog steeds de woorden van God, spirituele boeken of andere preken uit het verleden willen lezen, die niet volgens de huidige woorden zijn van de Heilige Geest, dan zijn dat de domste mensen die er maar zijn. God verafschuwt zulke mensen. Als je bereid bent om het licht van de Heilige Geest van tegenwoordig te aanvaarden, stort je hart dan volledig in de huidige uitspraken van God. Dit is het eerste wat je moet doen.

2. Je moet bidden op het fundament van de woorden die God vandaag spreekt, binnengaan in de woorden van God, en communiceren met God, en je voornemens bekendmaken bij God, vaststellen van welke norm je volledig wilt nastreven.

3. Je moet een diepgaande toegang nastreven tot de waarheid volgens het huidige werk van de Heilige Geest. Houd niet vast aan de verouderde uitspraken en theorieën van het verleden.

4. Je moet ernaar streven door de Heilige Geest te worden aangeraakt en de woorden van God binnen te gaan.

5. Je moet ernaar streven het pad te betreden dat tegenwoordig door de Heilige Geest wordt bewandeld.

En hoe streef je naar een aanraking van de Heilige Geest? Het is essentieel om te leven naar Gods huidige woorden en te bidden op basis van Gods eisen. Als je zo bidt, zal de Heilige Geest je zeker aanraken. Als je niet zoekt op basis van de woorden die God vandaag spreekt, dan is het zinloos. Je moet bidden en zeggen: “O God! Ik ben opstandig en ben u zo veel schuldig. Ik ben ongehoorzaam en nooit in staat om u te behagen. O God, ik wil dat u mij redt. Ik wil tot het einde toe aan u dienstdoen. Voor u wil ik sterven. U oordeelt mij en tuchtigt mij en ik heb niets te klagen. Ik ben opstandig tegen u en verdien het om te sterven, zodat alle mensen uw rechtvaardige gezindheid zien in mijn dood.” Als je zo vanuit je hart bidt, zal God zeker naar je luisteren en je leiden. Als je niet bidt op basis van de huidige woorden van de Heilige Geest, dan zal de Heilige Geest je niet aanraken. Als je bidt naar Gods wil en in overeenstemming met wat God tegenwoordig wil doen, dan zeg je: “O God! Ik wil uw opdrachten aanvaarden en daarin trouw zijn, en ik ben bereid om mijn hele leven aan uw glorie toe te wijden, zodat alles wat ik doe, zal voldoen aan de normen van Gods volk. Dat mijn hart mag worden aangeraakt door u. Ik wil dat uw Geest mij voor altijd verlicht, zodat al wat ik doe Satan beschaamt en ik uiteindelijk word gewonnen door u.” Als je zo op zo’n manier bidt, op een manier waarop je de wil van God centraal stelt, zal de Heilige Geest onvermijdelijk Zijn werk in jou verrichten. Het maakt niet uit hoeveel woorden je gebruikt in je gebeden. Het gaat erom of je de wil van God omarmt. Misschien hebben jullie het volgende allemaal wel eens meegemaakt: soms bereikt de uitwerking van de Heilige Geest tijdens het gebed in een samenkomst een hoogtepunt, waardoor iedereen een kracht voelt opkomen. Sommige mensen wenen bitter en laten vol wroeging tranen voor God tijdens hun gebed. Anderen laten hun vastberadenheid zien en doen beloftes. Dit is het resultaat dat door het werk van de Heilige Geest volbracht moet worden. Nu is het van essentieel belang dat mensen hun hart volledig storten in de woorden van God. Richt je niet op de woorden die eerder zijn gesproken. Als je nog steeds vasthoudt aan wat vroeger was, zal de Heilige Geest niet in je werken. Zie je hoe belangrijk dit is?

Kennen jullie de weg die de Heilige Geest vandaag bewandelt? Bovengenoemde punten moeten nu en in de toekomst door de Heilige Geest volbracht worden. Ze beschrijven het pad dat door de Heilige Geest wordt bewandeld en de intrede waar de mens naar moet streven. Bij jouw intrede in het leven moet je op zijn allerminst je hart storten in de woorden van God en in staat zijn om het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden te aanvaarden. Je hart moet verlangen naar God. Je moet trachten diep door te dringen tot de waarheid en de doelen die door God verlangd worden. Als je deze kracht in je hebt, dan laat dat zien dat je door God bent aangeraakt en je hart is begonnen zich te keren naar God.

De eerste stap van intrede in het leven is dat je je hart volledig stort in de woorden van God. De tweede stap is het aanvaarden van een aanraking van de Heilige Geest. Wat wordt bereikt met het aanvaarden van een aanraking van de Heilige Geest? Een vermogen om naar een diepere waarheid te smachten, deze te zoeken en te onderzoeken, en een vermogen om op een positieve manier met God samen te werken. Tegenwoordig werk je samen met God. Dat wil zeggen dat je streven, je gebeden en jouw communicatie van Gods woorden een doel hebben en jij je plicht doet naar Gods maatstaven. Alleen dit is samenwerken met God. Als je het er alleen maar over hebt om God daden te laten verrichten, maar zelf geen actie onderneemt, en niet bidt en niet zoekt, kun je dat dan samenwerking noemen? Als je niets van samenwerking in je hebt en verstoken bent van training om ergens in te treden dat een doel heeft, dan werk je niet samen. Sommige mensen zeggen: “Alles hangt af van Gods voorbeschikking. Alles wordt door God zelf gedaan. Als God het niet doet, hoe kan de mens het dan doen?” Gods werk is normaal en geheel niet bovennatuurlijk. De Heilige Geest werkt alleen door jouw actieve zoeken, want God dwingt de mens niet. Je moet God de gelegenheid bieden om te werken en als je daar niet naar streeft of daar niet binnengaat en er geen greintje verlangen in je hart is, dan heeft God geen kans om te werken. Hoe kun je dan streven naar Gods aanraking? Door gebed en dichter bij God komen. Maar onthoud dat het belangrijkste is dat het moet zijn op basis van de woorden die God spreekt. Wanneer je vaak door God wordt aangeraakt, ben je geen slaaf van het vlees. Man, vrouw, kinderen en geld; deze zijn allemaal niet in staat om je te ketenen. Je wilt alleen de waarheid najagen en leven voor God. Op dat moment ben je iemand die leeft in het rijk der vrijheid.

uit ‘Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 400

God is vastbesloten de mens compleet te maken. Vanuit welk perspectief Hij ook spreekt, het is altijd omwille van het vervolmaken van deze mensen. Woorden die worden gesproken vanuit het perspectief van de Geest zijn voor de mens moeilijk te begrijpen en de mens is niet in staat een pad voor zijn oefening te vinden, omdat zijn begripsvermogen beperkt is. Het werk van God bereikt verschillende effecten en met elke stap die Hij in het werk zet, heeft Hij een doel. Daarnaast is het noodzakelijk dat Hij vanuit verschillende perspectieven spreekt, want alleen zo kan Hij de mens vervolmaken. Als Hij Zijn stem alleen vanuit het perspectief van de Geest zou laten klinken, zou het onmogelijk zijn dat deze fase van Gods werk zou kunnen worden voltooid. Afgaande op de toon waarmee Hij spreekt, kun je opmaken hoe vastbesloten Hij is om deze groep mensen compleet te maken. Wat zou voor elk van degenen die door God wensen te worden vervolmaakt de eerste stap zijn die zou moeten worden gezet? Allereerst moet je het werk van God leren kennen. Nu er nieuwe methoden geïntroduceerd zijn in Gods werk, en het tijdperk is overgegaan, is ook de manier waarop God werkt, veranderd en de manier waarop God spreekt, is ook anders. Momenteel is niet alleen Zijn werkmethode veranderd, maar ook het tijdperk. Nu is het Tijdperk van het Koninkrijk, een voorsmaak van het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk – wat ook het Tijdperk van het Woord is – dat wil zeggen een tijdperk waarin God vele manieren van spreken gebruikt om de mens te vervolmaken en Hij vanuit verschillende perspectieven spreekt om de mens te onderhouden. Vanaf het moment dat de tijd overgaat in het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk zal God beginnen het woord te gebruiken om de mens te vervolmaken, de mens in staat te stellen binnen te gaan in de werkelijkheid van het leven en de mens naar het juiste pad te leiden. De mens heeft zo vele stappen van Zijn werk ervaren en heeft gezien dat het werk van God niet onveranderd blijft maar zich onophoudelijk verder evolueert en verdiept. Het evolueert en verdiept. Nadat mensen het zo lang hebben ervaren is het werk meerdere malen op de schop gegooid, en steeds weer opnieuw en opnieuw veranderd. Maar hoeveel het ook verandert, het wijkt nooit af van Gods doel om redding te brengen aan de mensheid. Zelfs na duizenden veranderingen te hebben ondergaan dwaalt het nooit af van zijn oorspronkelijke doel. Hoe de methodiek van Gods werk ook mag veranderen, dit werk wijkt nooit af van de waarheid of van het leven. De veranderingen in de methode waarmee het werk wordt gedaan, brengen slechts een verandering van de vorm van het werk en het perspectief van waaruit wordt gesproken met zich mee, geen verandering van de centrale doelstelling van Zijn werk. Veranderingen in de toonzetting en de werkmethode zijn bedoeld om een effect te bereiken. Een verandering in de toonzetting betekent geen verandering in de doelstelling of het principe achter het werk. Wanneer de mens in God gelooft, is zijn primaire doel het leven te zoeken. Als je in God geloofd en toch nog niet het leven zoekt of naar waarheid of kennis van God streeft, dan is dit geen geloof in God! Dat je er nog steeds naar streeft het koninkrijk binnen te gaan om koning te zijn – is dat realistisch? Ware liefde voor God bereiken door het leven te zoeken – alleen dit is werkelijkheid. Het streven en het beoefenen van waarheid – deze dingen zijn allemaal werkelijkheid. Ervaar de woorden van God terwijl je Zijn woorden leest: op deze manier zul je de kennis van God begrijpen door werkelijke ervaring. Dit is een oprechte vorm van streven.

uit ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees

Dagelijkse woorden van God Fragment 401

Nu is het Tijdperk van het Koninkrijk. Of je leven is binnengegaan in dit nieuwe tijdperk hangt af van of je bent binnengegaan in de realiteit van Gods woorden en of Zijn woorden je geloof zijn geworden, je liefde, en de werkelijkheid van je leven. Het woord van God is bekend geworden aan elk mens zodat, uiteindelijk, alle mensen op de wereld van het woord zullen leven en het woord van God elk mens van binnenuit zal verlichten en illumineren. Als je tijdens deze periode haastig en achteloos bent bij het lezen van Gods woord en niet in Zijn woord bent geïnteresseerd, toont dat aan dat er iets mis is met je toestand. Als je niet in staat bent binnen te gaan in het Tijdperk van het Woord zal de Heilige Geest niet in je werken. Als je binnengaat in dit tijdperk zal Hij Zijn werk uitvoeren. Wat kun je doen op het moment dat dit Tijdperk van het Woord begint zodat je in staat zult zijn het werk van de Heilige Geest te verwerven? In dit tijdperk zal God deze werkelijkheid onder jullie bewerkstelligen: dat elk mens zal leven uit het woord van God, in staat zal zijn de waarheid in de praktijk te brengen en God oprecht zal liefhebben; dat alle mensen het woord van God als grondslag en als hun werkelijkheid zullen gebruiken en harten vol eerbied voor God zullen hebben; en dat, door de beoefening van het woord van God, de mens samen met God koninklijke macht zal uitoefenen. Het is dit werk dat God gaat bewerkstelligen. Kun je doorgaan zonder het lezen van het woord van God? Er zijn er velen die nu voelen dat ze nog geen dag of twee zouden kunnen zonder het woord van God te lezen. Zij moeten Zijn woord elke dag lezen en als er geen tijd is zal het luisteren naar Zijn woord ook volstaan. Dit is het gevoel dat de Heilige Geest de mens geeft en dit is de manier waarop Hij de mens in beweging zet. Dat wil zeggen, Hij bestuurt de mens door woorden zodat de mens kan binnengaan in de werkelijkheid van het woord van God. Als je, na slechts één dag niet van het woord van God te hebben gegeten of gedronken, duisternis en dorst voelt en je dit onaanvaardbaar vindt, dan toont dit aan dat je bent geraakt door de Heilige Geest en dat Hij Zich niet van je heeft afgewend. Je bent dan een van degenen die zich in deze stroom bevindt. Als je echter na een dag of twee niet van het woord van God te hebben gegeten en gedronken helemaal niets voelt en geen dorst hebt, noch je ook maar enigszins geraakt voelt, dan toont dit aan dat de Heilige Geest Zich van je heeft afgewend. Dit betekent dat er iets mis is met je innerlijke toestand, je bent het Tijdperk van het Woord niet binnengaan en je bent iemand die achterop is geraakt. God gebruikt het woord om de mens te besturen. Je voelt je goed als je van het woord van God eet en drinkt en als dit niet het geval is, heb je geen pad om te volgen. Het woord van God wordt het voedsel van de mens en de kracht die hem drijft. De Bijbel zegt “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”. Dit is het werk dat God op dit moment zal voltooien. Hij zal deze waarheid in jullie realiseren. Hoe komt het dat de mensen in het verleden vele dagen konden leven zonder het woord van God te lezen en toch gewoon konden eten en werken? En waarom is dat nu niet het geval? In dit tijdperk gebruikt God primair het woord om allen te besturen. Door het woord van God wordt de mens geoordeeld en vervolmaakt, en uiteindelijk opgenomen in het koninkrijk. Alleen het woord van God kan het leven van de mens onderhouden en alleen het woord van God kan de mens licht en een pad ter oefening geven, vooral in het Tijdperk van het Koninkrijk. Zolang je dagelijks eet en drinkt van Zijn woord, zonder af te wijken van de werkelijkheid van het woord van God, zal God je kunnen vervolmaken.

uit ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 402

Als je leven zoekt, kun je geen haast hebben om succes te behalen. Levensgroei voltrekt zich niet in slechts een dag of twee. Het werk van God is normaal en praktisch, en het doorloopt noodzakelijkerwijs een proces. De vleesgeworden Jezus had drieëndertig en een half jaar nodig om Zijn kruisigingswerk te volbrengen: Hoeveel te meer geldt dit voor het zuiveren van de mens en het transformeren van zijn leven! Dit is werk wat het allermoeilijkst is. Het is ook geen eenvoudige taak een normaal mens die God manifesteert te maken. Dit geldt in het bijzonder voor de mensen die geboren zijn in de natie van de grote rode draak, die van een laag kaliber zijn en Gods woord en werk voor een lange periode nodig hebben. Wees dus niet ongeduldig om snel resultaten te zien. Je moet proactief zijn bij het eten en drinken van Gods woorden en meer werk stoppen in de woorden van God. Wanneer je klaar bent met het lezen van Zijn woorden, moet je in staat zijn ze werkelijk in praktijk te brengen en te groeien in kennis, inzicht, onderscheiding en wijsheid van de woorden van God. Hierdoor zul je veranderen zonder het je te realiseren. Als je het tot je principe kunt maken het woord van God te eten en te drinken, het te lezen, het te leren kennen, het te ervaren en het te beoefenen, zul je volwassen worden zonder je het te realiseren. Er zijn mensen die zeggen dat ze niet in staat zijn het woord van God in praktijk te brengen zelfs na het te hebben gelezen. Waarom heb je zo’n haast? Wanneer je een zekere gestalte bereikt, zul je in staat zijn Zijn woorden in de praktijk te brengen. Zegt een vier- of vijfjarig kind dat hij niet in staat is zijn ouders te ondersteunen of te eren? Je zou in staat moeten zijn te weten wat je huidige gestalte is. Breng in praktijk wat je in praktijk kunt brengen en voorkom dat je iemand bent die het management van God verstoort. Eet en drink gewoon Gods woorden en maak dat vanaf nu tot je principe. Maak je voorlopig geen zorgen over de vraag of God je compleet kunt maken. Verdiep je daar nog niet in. Eet en drink gewoon Gods woorden zoals ze tot je komen, en God zal zeker in staat zijn je compleet te maken. Er is echter een principe waar je je aan moet houden als je Zijn woord eet en drinkt. Doe het niet blind, maar zoek aan de ene kant liever de woorden op die je moet leren kennen, dat wil zeggen, die betrekking hebben op visie, en zoek aan de andere kant naar dat wat je in de praktijk moet brengen, dat wil zeggen, datgene waar je binnen moet gaan. Eén aspect heeft te maken met kennis en het andere met naar binnen gaan. Zodra je beide hebt begrepen, dat wil zeggen, wanneer je hebt begrepen wat je zou moeten weten en wat je zou moeten beoefenen, dan zul je weten hoe je het woord van God moet eten en drinken.

uit ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 403

In de toekomst zal spreken over het woord van God het principe zijn dat je spreken moet leiden. Normaal gesproken zouden jullie als jullie samenkomen moeten communiceren over het woord van God, Gods woord tot inhoud van jullie interacties moeten nemen en moeten spreken over wat jullie over het woord van God weten, hoe jullie Zijn woord in de praktijk brengen en hoe de Heilige Geest werkt. Alles wat je hoeft te doen te communiceren over het woord van God, en de Heilige Geest zal je illumineren. Om een wereld van Gods woord te scheppen, vereist dit samenwerking van de mens. Als je dit niet binnengaat, heeft God geen manier om te werken. Als je je mond dichthoudt en niet over Zijn woord spreekt, heeft God geen manier om je te illumineren. Spreek wanneer je niet met iets anders bezig bent over het woord van God en zeg niet zomaar wat! Laat je leven vervuld zijn met het woord van God – alleen dan ben je een vrome gelovige. Zelfs als je communicatie oppervlakkig is – dat is geen probleem. Zonder het oppervlakkige zou er geen diepte zijn. Er is een proces dat moet worden ondergaan. Door je training begrijp je de illuminatie van de Heilige Geest over je, en hoe je effectief van het woord van God eet en drinkt. Na een interval waarin je zoekende bent, zul je de realiteit van het woord van God binnengaan. Alleen als je de beslissing hebt genomen mee te werken, zul je het werk van de Heilige Geest kunnen ontvangen.

Het principe van het eten en drinken van het woord van God kent twee aspecten: Het ene heeft te maken met kennis en het andere met binnengaan. Welke woorden zou je moeten leren kennen? Je moet de woorden leren kennen die te maken hebben met visie (zoals, de woorden die te maken hebben met welk tijdperk Gods werk nu is binnengegaan, wat God nu wil bereiken, wat vleeswording is, enzovoort; al deze dingen hebben te maken met visie). Wat wordt bedoeld met het pad dat de mens zou moeten ingaan? Dit verwijst naar de woorden van God die de mens moet beoefenen en waarin hij moet binnengaan. De bovenstaande zaken zijn de twee aspecten van het eten en drinken van het woord van God. Eet en drink van nu af aan het woord van God op deze manier. Als je een duidelijk begrip hebt van de woorden die met visie te maken hebben, dan is het niet nodig de hele tijd te blijven lezen. Van primair belang is dat je meer van de woorden eet en drinkt over het binnengaan, zoals hoe je je hart tot God wendt, hoe je je hart voor God tot rust brengt en hoe je het vlees verzaakt. Dit zijn de dingen die je in de praktijk zou moeten brengen. Zonder te weten hoe het woord van God moet worden gegeten en gedronken, is ware communicatie niet mogelijk. Zodra je weet hoe je van Zijn woord eet en drinkt en hebt begrepen wat de hoofdzaak is, zal de communicatie vrij worden. Welke kwesties ook te berde worden gebracht, je zult er communicatie over kunnen hebben en de werkelijkheid kunnen begrijpen. Communiceren over het woord van God zonder de werkelijkheid te bezitten, betekent dat je niet in staat bent te begrijpen wat de hoofdzaak is. Dit toont aan dat je niet weet hoe je van Zijn woord eet en drinkt. Sommigen voelen misschien vermoeidheid wanneer ze het woord van God lezen. Dat is geen normale gesteldheid. Het is normaal dat je nooit moe wordt van het lezen van Gods woord, dat je er altijd naar dorst en het woord van God altijd als goed ervaart. Dit is hoe iemand die echt is binnengegaan van het woord van God eet en drinkt. Wanneer je voelt dat het woord van God uitzonderlijk praktisch is en precies dat is waarin je zou moeten binnengaan, wanneer je voelt dat Zijn woord bijzonder behulpzaam en nuttig voor de mens is en dat het de voorziening van het leven van de mens uitmaakt, dan is het de Heilige Geest die je dit gevoel geeft en is het de Heilige Geest die je aanraakt. Dit bewijst dat de Heilige Geest in je werkt en dat God Zich niet van je heeft afgewend. Sommige mensen, als ze zien dat God altijd spreekt, worden moe van Zijn woorden en denken dat het niet uitmaakt of ze Zijn woorden wel of niet lezen. Dat is geen normale gesteldheid. Het ontbreekt hen aan een hart dat ernaar dorst binnen te gaan in de werkelijkheid en zulke mensen dorsten er niet naar te worden vervolmaakt, noch hechten er belang aan. Wanneer je voelt dat je niet naar het woord van God dorst, toont dat aan dat je niet in een normale gesteldheid bent. In het verleden was het zo dat je kon bepalen of God Zich van je had afgewend door je af te vragen of je innerlijke vrede voelde en of je vreugde ervoer. Nu gaat het erom of je dorst naar het woord van God, of Zijn woord je werkelijkheid is, of je trouw bent en of je in staat bent alles voor God te doen wat je kan. Met andere woorden, de mens wordt beoordeeld op basis van de realiteit van het woord van God. God richt Zijn woord op de hele mensheid. Als je bereid bent het te lezen, zal Hij je verlichten, maar als je er niet toe bereid bent, zal Hij dit niet doen. God verlicht degenen die hongeren en dorsten naar rechtvaardigheid en degenen die Hem zoeken. Sommigen zeggen dat God hen niet verlicht ondanks dat ze Zijn woord lezen. Maar op welke manier las je de woorden? Als je Zijn woorden las op de manier waarop een ruiter op een paard naar bloemen kijkt en geen belang hechtte aan de werkelijkheid, hoe zou God je dan hebben kunnen verlichten? Hoe kan iemand die Gods woord niet koestert door Hem worden vervolmaakt? Als je het woord van God niet koestert, dan zul je noch waarheid noch werkelijkheid bezitten. Als je Zijn woord koestert, dan zul je in staat zijn de waarheid in praktijk te brengen. Alleen dan zul je werkelijkheid bezitten. Dit is de reden waarom je te allen tijde moet eten en drinken van het woord van God, of je het nu druk hebt of niet, of de omstandigheden nu ongunstig zijn of niet, en of je nu wordt beproefd of niet. Al met al is het woord van God de basis van het bestaan van de mens. Niemand kan zich afwenden van Zijn woord, maar moet Zijn woord eten, net zoals iemand de drie maaltijden van de dag moet eten. Kan het worden vervolmaakt en gewonnen door God een eenvoudige zaak zijn? Of je het op dit moment nu begrijpt of niet, en of je nu inzicht in het werk van God hebt of niet, je moet zo veel mogelijk eten en drinken van het woord van God. Dit is op een proactieve manier binnengaan. Haast je na het woord van God te hebben gelezen datgene waarin je kunt binnengaan in de praktijk te brengen, en zet even opzij wat je nog niet kunt. Er is misschien veel van het woord van God dat je in het begin nog niet begrijpt, maar na twee of drie maanden, misschien zelfs een jaar, zul je het wel begrijpen. Waarom is dit zo? Dit is omdat God de mens niet in een dag of twee volmaakt kan maken. Wanneer je Zijn woord leest zul je het meestal niet gelijk begrijpen. Op dat moment lijkt het niet meer dan louter tekst en alleen na een ervaringsvolle periode zul je in staat zijn het te begrijpen. God heeft zoveel gesproken dat je je uiterste best moet doen om van Zijn woord te eten en te drinken, en dan, onbewust, zul je het gaan begrijpen en zal de Heilige Geest je onbewust verlichten. Wanneer de Heilige Geest een mens verlicht, is dat vaak zonder dat de mens zich daarvan bewust is. Hij verlicht en leidt je wanneer je dorst en zoekt. Het principe volgens welke de Heilige Geest werkt is gecentreerd op het woord van God waarvan je eet en drinkt. Al degenen die geen belang hechten aan het woord van God en altijd een andere houding aannemen ten opzichte van Zijn woord, die in hun verdwaasdheid denken dat het niet uitmaakt of ze Zijn woord lezen of niet, zijn degenen die geen werkelijkheid bezitten. Noch het werk van de Heilige Geest, noch Zijn verlichting kan in zo’n persoon worden gezien. Zulke mensen drijven slechts met de stroom mee, schijnheiligen zonder werkelijke kwalificaties, zoals meneer Nanguo uit de gelijkenis.[a]

uit ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Voetnoot:

a. De originele tekst bevat niet de frase “van de gelijkenis”.

Dagelijkse woorden van God Fragment 404

Zodra het woord van God weerklinkt, moet je het onmiddellijk ontvangen en ervan eten en drinken. Het maakt niet uit hoeveel je begrijpt, het enige standpunt dat je moet vasthouden is dat je Zijn woord moet eten en drinken, kennen en beoefenen. Dit is iets dat je zou moeten kunnen doen. Maak je geen zorgen over hoe groot je gestalte kan worden, focus je eenvoudig op het eten en drinken van Zijn woord. Dit is iets waar de mens aan zou moeten meewerken. Je geestelijke leven bestaat hoofdzakelijk uit het proberen binnen te gaan in de realiteit van het eten en drinken van Gods woorden en deze in praktijk te brengen. Het is niet jouw zaak je op iets anders te focussen. Kerkleiders zouden in staat moeten zijn al hun broeders en zusters te leiden, zodat ze weten hoe Gods woorden te eten en drinken. Dit is de verantwoordelijkheid van elke kerkleider. Of ze nu jong of oud zijn, ze zouden allemaal het eten en drinken van Gods woorden belangrijk moeten vinden en Zijn woorden in hun harten moeten bewaren. Deze werkelijkheid binnengaan, betekent het Tijdperk van het Koninkrijk binnengaan. De meeste mensen voelen tegenwoordig dat ze niet kunnen leven zonder het woord van God te eten en te drinken, en voelen, op welk moment dan ook, dat Zijn woord nieuw is. Dit betekent dat de mens zich op het juiste pad begint te begeven. God gebruikt het woord om Zijn werk te doen en de mens te onderhouden. Wanneer iedereen verlangt en dorst naar het woord van God zal de mensheid in de wereld van Zijn woord binnengaan.

God heeft veel gesproken. Hoeveel daarvan ken je? Bij hoeveel ben je binnengegaan? Als een kerkleider zijn broeders en zusters niet de werkelijkheid van het woord van God binnenleidt, dan heeft hij zijn plicht verzaakt en is hij er niet in geslaagd zijn verantwoordelijkheden te vervullen! Of je begrip nu diep of oppervlakkig is , ongeacht de mate waarin je begrijpt, dien je te weten hoe je van Zijn woord eet en drinkt. Je moet belang hechten aan Zijn woord en het belang en de noodzaak van het eten en drinken ervan begrijpen. Wanneer je, nu God zo veel heeft gesproken, van Zijn woord niet eet en drinkt en niet op zoek gaat of Zijn woord in de praktijk brengt, kan dit geen geloof in God genoemd worden. Omdat je in God gelooft, moet je van Zijn woord eten en drinken, Zijn woord ervaren en uit Zijn woord leven. Alleen dit kan geloof in God worden genoemd! Als je met je mond zegt dat je in God gelooft, maar toch geen van Zijn woorden in de praktijk kunt brengen of enige werkelijkheid voort kunt brengen, wordt dit geen geloven in God genoemd. Dit is eerder “brood zoeken om honger te stillen.” Alleen maar praten over triviale getuigenissen, nutteloze dingen en oppervlakkige zaken, zonder ook maar het minste beetje werkelijkheid te bezitten: deze dingen vormen geen geloof in God en je hebt eenvoudig het juiste pad om in God te geloven niet gevonden. Waarom moet je zo veel mogelijk van Gods woorden eten en drinken? Als je niet van Zijn woorden eet en drinkt, maar er alleen naar streeft naar de hemel op te stijgen, is dat dan geloven in God? Wat is de eerste stap die iemand die in God gelooft moet zetten? Via welk pad vervolmaakt God de mens? Kan je worden vervolmaakt zonder het woord van God te eten en te drinken? Kun je worden beschouwd als iemand van het koninkrijk zonder dat het woord van God als je werkelijkheid dient? Wat betekent geloof in God precies? Gelovigen in God moeten, op z’n minst, aan de buitenkant goed gedrag tonen; het belangrijkste is het woord van God te bezitten. Je kunt je in geen geval ooit van Zijn woord afkeren. God kennen en Zijn wil vervullen, worden beide bereikt door Zijn woord. In de toekomst zal elke natie, denominatie, religie en sector worden overwonnen door het woord. God zal rechtstreeks spreken en alle mensen zullen het woord van God in hun handen houden. Op deze manier zal de mensheid worden vervolmaakt. Van binnen en buiten, het woord van God doordringt alles: De mensheid zal Gods woord spreken met hun monden, in overeenstemming met Gods woord beoefenen, het woord van God in zich bewaren en van binnen en buiten doordrenkt blijven van Gods woord. Aldus zal de mensheid worden vervolmaakt. Degenen die de wil van God vervullen en van Hem kunnen getuigen, dat zijn de mensen die het woord van God als hun werkelijkheid bezitten.

Het binnengaan in het Tijdperk van het Woord, dat wil zeggen het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk, is het werk dat op dit moment wordt voltooid. Oefen je van nu af aan in het aangaan van communicatie over het woord van God. Alleen door het woord van God te eten en te drinken alsmede het te ervaren, zullen jullie het woord van God op natuurlijke wijze kunnen naleven. Je moet wat praktische ervaring overleggen om anderen te overtuigen. Als je de realiteit van het woord van God niet kunt naleven, zal niemand worden overtuigd! Al degenen die door God zijn gebruikt, zijn mensen die de realiteit van het woord van God ervaren. Als je deze realiteit niet kunt overleggen, zou dit aantonen dat de Heilige Geest niet in je heeft gewerkt en je niet bent vervolmaakt. Dit is het belang van het woord van God. Hebben jullie een hart dat dorst naar het woord van God? Degenen die dorsten naar het woord van God dorsten naar waarheid, en alleen zulke mensen zijn door God gezegend. In de toekomst zullen er nog veel meer woorden zijn die God tegen alle religies en alle denominaties zal spreken. Hij spreekt en laat Zijn stem eerst onder jullie horen om jullie compleet te maken voordat Hij verder gaat en spreekt en Zijn stem laat horen onder de heidenen om hen te overwinnen. Door het woord zullen allen echt en volledig worden overtuigd. Door het woord van God en Zijn openbaringen neemt de verdorven gezindheid van de mens af, hij heeft het uiterlijk van een mens, en zijn opstandige gezindheid vermindert ook. Het woord werkt met gezag in de mens en overwint de mens in het licht van God. Het werk dat God zal doen in het huidige tijdperk, alsmede de keerpunten van Zijn werk, kunnen alle worden gevonden in Zijn woord. Als je Zijn woord niet leest, zul je niets begrijpen. Door je eigen eten en drinken van Zijn woord, door communicatie aan te gaan met je broeders en zusters, en door je huidige ervaring, zal je kennis van het woord van God groeien en uitgebreid worden. Alleen op deze manier zul je in staat zijn het waarlijk in werkelijkheid uit te leven.

uit ‘Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Dagelijkse woorden van God Fragment 405

Ik heb eerder gezegd: “Allen die zich richten op het aanschouwen van tekenen en wonderen, zullen verlaten worden; zij zijn niet degenen die vervolmaakt zullen worden.” Ik heb zoveel woorden gesproken, maar toch heeft de mens geen enkele kennis van dit werk, en nu we bij dit punt zijn aangekomen, vraagt de mens nog steeds om tekenen en wonderen. Bestaat je geloof in God uit het najagen van tekenen en wonderen, of is het om het leven te verkrijgen? Jezus sprak ook vele woorden, waarvan sommige nu nog in vervulling moeten gaan. Kun je zeggen dat Jezus God niet is? God getuigde dat Hij Christus was en de geliefde Zoon van God. Kun je dit ontkennen? Vandaag de dag spreekt God alleen woorden en als je niet tot grondige kennis in staat bent, kun je geen standhouden. Geloof je in Hem, omdat Hij God is, of geloof je in Hem op basis van het feit of Zijn woorden wel of niet in vervulling zijn gegaan? Geloof je in tekenen en wonderen, of geloof je in God? Hij laat vandaag de dag geen tekenen en wonderen zien, is Hij echt God? Als de woorden die Hij spreekt niet in vervulling gaan, is Hij echt God? Wordt het wezen van God bepaald door het wel of niet in vervulling gaan van de woorden die Hij spreekt? Hoe komt het dat sommige mensen altijd wachten op het in vervulling gaan van de woorden van God voordat ze in Hem geloven? Betekent dit niet dat zij Hem niet kennen? Alle mensen die zulke opvattingen hebben, zijn mensen die God ontkennen. Zij gebruiken opvattingen om God te beoordelen. Als de woorden van God in vervulling zijn gegaan, geloven ze in God, en als ze niet in vervulling zijn gegaan, geloven ze niet in God. En ze zijn altijd op zoek naar het zien van tekenen en wonderen. Zijn zij niet de Farizeeërs van deze tijd? Of je wel of geen stand kunt houden, hangt af van het feit of je de echte God wel of niet kent, dat is van cruciaal belang! Hoe groter de werkelijkheid van Gods woord in jou is, hoe groter jouw kennis van de werkelijkheid van God is en hoe beter je in staat bent om stand te houden tijdens beproevingen. Hoe meer je je richt op het zien van tekenen en wonderen, hoe minder je in staat zal zijn om stand te houden en hoe meer je zult terugvallen tijdens beproevingen. Tekenen en wonderen vormen niet het fundament, alleen de werkelijkheid van God is leven. Sommige mensen kennen de gevolgen niet die door het werk van God bewerkstelligd zullen worden. Zij brengen hun dagen door in verwarring en niet met het najagen van kennis van het werk van God. Zij vragen altijd dat God hun verlangens vervult en pas daarna kunnen zij serieus zijn in hun geloof. Zij zeggen dat ze het leven na zullen jagen als de woorden van God in vervulling zijn gegaan, maar dat als Zijn woorden niet in vervulling gaan, dat zij met geen mogelijkheid het leven na kunnen jagen. De mens denkt dat het geloof in God bestaat uit het streven naar het aanschouwen van tekenen en wonderen en het streven naar het opstijgen naar de hemel en de derde hemel. Er is niemand die zegt dat zijn geloof in God bestaat uit zijn streven om de werkelijkheid binnen te gaan, het leven na te jagen en het streven om God toe te behoren. Welke waarde heeft een dergelijk streven? Zij die de kennis van God en de tevredenheid van God niet najagen, zijn mensen die niet in God geloven, zij zijn mensen die God lasteren!

Begrijpen jullie nu wat geloof in God inhoudt? Bestaat het geloof in God uit het aanschouwen van tekenen en wonderen? Of het opstijgen naar de hemel? Geloven in God is helemaal niet gemakkelijk. Dat soort religieuze praktijken zouden weggevaagd moeten worden; het najagen van het genezen van zieken en uitdrijven van demonen, het richten op tekenen en wonderen, het meer begeren naar Gods genade, vrede en vreugde, het najagen van vooruitzichten en geneugten van het vlees – dit zijn religieuze praktijken en dit soort religieuze praktijken zijn een vaag soort geloof. Wat houdt een oprecht geloof in God in vandaag de dag? Het is het accepteren van Gods woord als werkelijkheid in jouw leven en God leren kennen vanuit Zijn woord zodat je Hem waarlijk lief zult hebben. Voor de duidelijkheid: door het geloof in God zul je God gehoorzamen, God liefhebben en de plicht vervullen die van Gods schepselen verlangd wordt. Dat is het doel van het geloof in God. Je moet kennis verwerven over de beminnelijkheid van God, over hoe God het waard is om geëerd te worden en hoe Hij in Zijn schepselen het reddingswerk uitvoert en hen vervolmaakt. Dit zijn nog maar de meest noodzakelijke dingen bij je geloof in God. Geloof in God betekent in de eerste plaats dat je een ommekeer maakt van een leven van het vlees naar een leven waarin je God liefhebt; van leven in verdorvenheid naar leven binnen het leven van Gods woorden. Je komt onder Satans domein vandaan en leeft onder de zorg en de bescherming van God, het is in staat zijn om God te gehoorzamen en niet het vlees, God je hele hart toevertrouwen, God jou laten vervolmaken en jezelf bevrijden van de verdorven satanische gezindheid. In de eerste plaats is geloven in God het zichtbaar laten worden van de kracht en de glorie van God in jou, zodat je Gods wil gaat doen, Gods plan volbrengt en in staat bent om van God te getuigen ten overstaan van Satan. Het zien van tekenen en wonderen mag niet de reden van je geloof in God zijn, ook het belang van je eigen vlees mag geen reden zijn. Het moet voortkomen uit het streven om God te leren kennen en Hem te kunnen gehoorzamen en om net als Petrus Hem te gehoorzamen tot in de dood. Dat is het belangrijkst om het geloof te behalen. Je eet en drinkt van het woord van God om God te leren kennen en om God welgevallig te zijn. Door het woord van God te eten en drinken, vergroot je je kennis van God, en alleen dan kun je Hem gehoorzamen. Alleen met kennis van God kun je Hem liefhebben, en dit is het doel dat een mens in zijn geloof in God zou moeten hebben. Wanneer je met je geloof in God altijd probeert om tekenen en wonderen te zien, dan is het uitgangspunt van je geloof in God verkeerd. Geloof in God betekent in de eerste plaats dat je Gods woord accepteert als de werkelijkheid van het leven. Alleen door de woorden van Gods mond in de praktijk te brengen en deze in jezelf uit te dragen, bereik je het doel van God. Door het geloven in God zou de mens ernaar moeten streven om door God vervolmaakt te worden, zich te kunnen overgeven aan God en God volledig te gehoorzamen. Als je God zonder klagen kunt gehoorzamen, je bewust bent van Gods verlangens, de gestalte van Petrus bereikt en de stijl van Petrus bezit waar God over sprak, dan is dat het moment waarop je succesvol bent in het geloof in God en laat je daarmee zien dat je aan God toebehoort.

uit ‘Alles wordt volbracht door het woord van God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 10 Intrede in het leven

Volgende: Intrede in het leven 2

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Hoofdstuk 26

Wie heeft in mijn huis verbleven? Wie is voor mijn belang opgekomen? Wie heeft voor mij geleden? Wie heeft zijn woord aan mij gegeven? Wie...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek