De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar millennia naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder die op een witte wolk reist, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mensen hebben ook verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met hen; dat wil zeggen, verlangd naar de terugkeer van Jezus de Redder die al duizenden jaren van de mensen is gescheiden en opnieuw het verlossingswerk dat Hij onder de Joden heeft gedaan zal verrichten, dat Hij medelevend en liefdevol zal zijn tegenover de mens, de zonden van de mens zal vergeven, de zonden van de mens op Zich zal nemen, zelfs al de overtredingen van de mens op Zich zal nemen en de mens zal bevrijden van de zonde. Waar de mens naar verlangt is dat Jezus de Redder hetzelfde is als vroeger: een Redder die beminnelijk, vriendelijk en eerbiedwaardig is, die nooit vertoornd is tegenover de mens en de mens nooit verwijten maakt, maar vergeeft en alle zonden van de mens op Zich neemt en zelfs net als vroeger voor de mens aan het kruis zal sterven. Sinds het afscheid van Jezus hebben Zijn volgelingen en ook al de heiligen die zijn gered in Zijn naam, wanhopig naar Hem verlangd en uitgekeken. Al degenen die zijn gered door de genade van Jezus Christus in het Tijdperk van Genade hebben verlangd naar die vreugdevolle dag in de laatste dagen wanneer Jezus de Redder op een witte wolk afdaalt om voor alle mensen te verschijnen. Dit is natuurlijk ook de collectieve wens van al degenen die de naam van Jezus de Redder vandaag de dag aanvaarden. Iedereen in het heelal die weet van de redding door Jezus de Redder heeft er wanhopig naar verlangd dat Jezus Christus plotseling zou komen om in vervulling te laten gaan wat Jezus zei toen Hij op aarde was: “Ik zal op dezelfde manier komen als ik ben gegaan.” De mens gelooft dat Jezus na de kruisiging en opstanding naar de hemel terugkeerde op een witte wolk om Zijn plaats in te nemen ter rechterhand van de Allerhoogste. Op eenzelfde manier zal Jezus weer op een witte wolk afdalen (deze wolk verwijst naar de wolk waarop Jezus reed toen Hij naar de hemel terugkeerde) onder degenen die duizenden jaren wanhopig naar Hem hebben gesmacht. Hij zal de gestalte hebben en de kleding dragen van de Joden. Nadat Hij aan de mensen is verschenen zal Hij hun voedsel geven en levend water voor hen laten stromen, en Hij zal onder de mensen leven, vol genade en liefde, levendig en echt. Al deze noties zijn wat mensen geloven. Toch heeft Jezus de Redder dit niet gedaan; Hij heeft het tegenovergestelde gedaan van wat de mens zich voorstelde. Hij is niet verschenen onder degenen die naar Zijn terugkeer hadden gesmacht, en Hij is niet rijdend op de witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens weet het niet en blijft onwetend. De mens wacht slechts doelloos op Hem, zonder zich ervan bewust te zijn dat Hij al op een ‘witte wolk’ is afgedaald (de wolk die Zijn Geest is, en Zijn woorden, Zijn volledige gezindheid en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken. De mens beseft dit niet: hoe kan de heilige Redder Jezus, ondanks alle genegenheid en liefde die Hij tegenover de mens koestert, in die ‘tempels’ werken die worden bewoond door vuil en onreine geesten? De mens heeft uitgekeken naar zijn komst, maar hoe kon Hij verschijnen onder de degenen die het vlees van de onrechtvaardigen eten, het bloed van de onrechtvaardigen drinken, en de kleren van de onrechtvaardigen dragen, die in Hem geloven maar Hem niet kennen en Hem constant afpersen? De mens weet alleen dat Jezus de Redder boordevol liefde en medeleven is en dat Hij het zondoffer is, vervuld van verlossing. Maar de mens heeft er geen idee van dat Hij God Zelf is, die vol rechtvaardigheid, majesteit, toorn en oordeel is, die bekleed is met gezag en vol waardigheid is. Daarom verschijnt Jezus de Redder, al verlangt en hunkert de mens ontzettend naar de terugkeer van de Verlosser en al wordt zelfs de ‘hemel’ bewogen door de gebeden van de mens, niet aan degenen die in Hem geloven maar Hem niet kennen.

‘Jehova’ is de naam die ik tijdens mijn werk in Israël heb aangenomen en het betekent de God van de Israëlieten (Gods uitverkoren volk), die medelijden kan hebben met de mens, de mens kan vervloeken en leiding kan geven aan het leven van de mens; de God die grote kracht bezit en vol wijsheid is. ‘Jezus’ is Immanuël, wat betekent: het zondoffer dat vol liefde en vol medeleven is en dat de mens verlost. Hij deed het werk van het Tijdperk van Genade, en Hij vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade, en kan slechts één deel van het werk van het managementplan vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, alleen Jehova is de God van het uitverkoren volk van Israël, de God van Abraham, de God van Isaak, de God van Jacob, de God van Mozes en de God van het hele volk van Israël. En zodoende aanbidden alle Israëlieten, naast het Joodse volk, in de huidige tijd Jehova. Zij brengen Hem offers op het altaar en dienen Hem in de tempel in priestergewaden. Waar zij op hopen is de nieuwe verschijning van Jehova. Alleen Jezus is de Verlosser van de mensheid, en Hij is het zondoffer dat de mensheid heeft verlost van de zonde. Dat wil zeggen: de naam Jezus is afkomstig van het Tijdperk van Genade en ontstond door het verlossingswerk in het Tijdperk van Genade. De naam Jezus ontstond om te zorgen dat de mensen van het Tijdperk van Genade opnieuw konden worden geboren en gered, en is een speciale naam voor de verlossing van de hele mensheid. Zo vertegenwoordigt de naam Jezus het verlossingswerk en duidt het Tijdperk van Genade aan. De naam Jehova is een speciale naam met betrekking tot het volk van Israël dat leefde onder de wet. In elk tijdperk en elke fase van mijn werk heeft mijn naam een reden en een representatief belang: elke naam vertegenwoordigt één tijdperk. ‘Jehova’ vertegenwoordigt het Tijdperk van de Wet en is de eretitel die het volk van Israël gebruikte voor de God die ze aanbaden. ‘Jezus’ vertegenwoordigt het Tijdperk van Genade en is de naam van de God van al degenen die zijn verlost in het Tijdperk van Genade. Als de mens nog steeds verlangt naar de komst van Jezus de Redder in de laatste dagen en nog steeds verwacht dat Hij zal komen in de gestalte die Hij in Judea had, zou het hele zesduizendjarige managementplan zijn geëindigd in het Tijdperk van de Verlossing en zou het geen voortgang hebben kunnen vinden. Bovendien zouden de laatste dagen dan nooit komen en het tijdperk zou nooit tot een einde worden gebracht. Dit is omdat Jezus de Redder er alleen is voor de redding en verlossing van de mensheid. Ik heb de naam Jezus alleen aangenomen in het belang van al de zondaren in het Tijdperk van Genade, maar het is niet de naam waaronder ik de hele mensheid zal beëindigen. Hoewel Jehova, Jezus en de Messias allen mijn Geest vertegenwoordigen, duiden deze namen alleen de verschillende tijdperken van mijn managementplan aan en vertegenwoordigen ze mij niet in mijn volledigheid. De namen waar mensen op aarde mij mee noemen, kunnen niet duidelijk mijn volledige gezindheid en alles wat ik ben tot uitdrukking brengen. Het zijn slechts verschillende namen waarmee ik in de verschillende tijdperken word genoemd. En zo zal mijn naam wanneer het laatste tijdperk – het tijdperk van de laatste dagen – aanbreekt, opnieuw veranderen. Ik zal niet Jehova of Jezus worden genoemd, laat staan de Messias; ik zal de machtige Almachtige God Zelf worden genoemd, en onder deze naam zal ik het gehele tijdperk tot een einde voeren. Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, met liefde en respect. Tegenwoordig ben ik echter niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend: ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en zijn altijd onwetend geweest ten aanzien van mijn gezindheid. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en de laaiende vlam, vol kracht en vol gezag. Er is niemand of niets dat niet door mijn woorden zal worden geoordeeld en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd. Uiteindelijk zullen alle naties worden gezegend vanwege mijn woorden en ook aan stukken worden geslagen vanwege mijn woorden. Zo zullen alle mensen in de laatste dagen zien dat ik de teruggekeerde Redder ben en dat ik de Almachtige God ben die de hele mensheid overwint. En allen zullen zien dat ik ooit het zondoffer voor de mens ben geweest, maar dat ik in de laatste dagen ook het vuur van de zon word dat alles verbrandt en de Zon van de rechtvaardigheid die alles openbaart. Dit is mijn werk van de laatste dagen. Ik heb deze naam aangenomen en ik bezit deze gezindheid zodat alle mensen kunnen zien dat ik een rechtvaardige God ben, en de brandende zon en de laaiende vlam, en zodat allen mij, de enige ware God, kunnen aanbidden en zodat zij mijn ware gezicht kunnen zien: ik ben niet alleen de God van de Israëlieten en ik ben niet alleen de Verlosser; ik ben de God van alle schepselen in de hemelen, op de aarde en in de zeeën.

Als in de laatste dagen de Redder kwam en nog steeds Jezus werd genoemd en nogmaals in Judea zou worden geboren en Zijn werk daar deed, zou daaruit blijken dat ik alleen het volk van Israël heb geschapen en alleen het volk van Israël heb verlost en dat ik niets met de heidenen heb te maken. Zou dat niet in tegenspraak zijn met de woorden dat “ik de God ben die de hemel en de aarde en alles heeft geschapen”? Ik heb Judea verlaten en doe mijn werk onder de heidenen omdat ik niet slechts de God van het volk van Israël ben, maar de God van alle schepselen. Ik verschijn in de laatste dagen onder de heidenen omdat ik niet alleen Jehova, de God van het volk van Israël, ben, maar bovenal ook de Schepper van al mijn uitverkorenen onder de heidenen. Ik heb niet alleen Israël, Egypte en Libanon geschapen, maar al de naties van de heidenen buiten Israël. Daarom ben ik de God van alle schepselen. Ik heb Israël slechts als het aanvangspunt voor mijn werk gebruikt, waarbij ik Judea en Galilea als de bastions van mijn verlossingswerk heb gebruikt, en nu gebruik ik de naties van de heidenen als de basis van waaruit ik het gehele tijdperk tot een einde zal voeren. Ik heb twee fases van mijn werk in Israël uitgevoerd (deze twee fases van het werk het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade omvatten) en ik heb nog twee andere fases van mijn werk (het Tijdperk van Genade en het Tijdperk van het Koninkrijk) in de landen buiten Israël uitgevoerd. In de naties van de heidenen zal ik het overwinningswerk doen en zo het tijdperk tot het einde voeren. Als de mens me altijd Jezus Christus noemt, maar niet weet dat ik tijdens de laatste dagen een nieuw tijdperk heb laten beginnen, en ben begonnen met nieuw werk en als de mens geobsedeerd blijft uitkijken naar de komst van Jezus de Redder, zal ik dergelijke mensen dezelfde naam geven als degenen die niet in mij geloven; het zijn mensen die mij niet kennen, en hun geloof in mij is onecht. Zouden zulke mensen de getuige kunnen zijn van de komst van Jezus de Redder uit de hemel? Ze kijken niet uit naar mijn komst, maar naar de komst van de Koning van de Joden. Zij verlangen er niet naar dat ik deze onzuivere oude wereld vernietig, maar verlangen in plaats daarvan naar de wederkomst van Jezus, waarna zij zullen worden verlost. Zij kijken ernaar uit dat Jezus nogmaals de hele mensheid verlost uit dit bezoedelde en onrechtvaardige land. Hoe kunnen deze mensen degenen worden die mijn werk in de laatste dagen tot vervolmaking brengen? De verlangens van de mens kunnen mijn wensen niet vervullen en mijn werk niet uitvoeren, want de mens bewondert en koestert slechts het werk dat ik eerder heb gedaan en heeft er geen idee van dat ik de God Zelf ben die altijd nieuw en nooit oud is. De mens weet slechts dat ik Jehova ben, en Jezus, en heeft er geen benul van dat ik de Ene van de laatste dagen ben die de mensheid zal beëindigen. Het enige waarnaar de mens hunkert en wat de mens weet komt uit zijn eigen noties, en is slechts wat hij kan zien met zijn eigen ogen. Dat is niet in overeenstemming met het werk dat ik doe, het is daar niet op afgestemd. Als mijn werk zou worden uitgevoerd volgens de ideeën van de mens, wanneer zou dat dan worden voltooid? Wanneer zou de mensheid tot rust komen? En hoe zou ik tot de zevende dag, de Sabbat, kunnen komen? Ik werk volgens mijn plan en in overeenstemming met mijn doel – niet volgens de bedoelingen van de mens.

Vorige: Niemand die van vlees en bloed is kan ontsnappen aan de dag van toorn

Volgende: Het werk van het verspreiden van het evangelie is ook het werk van de redding van de mens

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek