Een korte toespraak over ‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’

Wat vinden jullie van het visioen van het Duizendjarig Koninkrijk? Sommige mensen denken daar veel over na en zeggen dat het Duizendjarig Koninkrijk duizend jaar op aarde zal duren. Als de oudere leden van de kerk dus ongehuwd zijn, moeten ze dan trouwen? Ons gezin heeft geen geld, moet ik nog geld gaan verdienen? … Wat is het Duizendjarig Koninkrijk? Weten jullie dat? Mensen zien gebrekkig en worden zwaar beproefd. Het Duizendjarig Koninkrijk moet in feite nog officieel komen. Gedurende de fase waarin mensen worden vervolmaakt, is het Duizendjarig Koninkrijk niet meer dan een klein beginnetje. In de tijd van het Duizendjarig Koninkrijk waar God over spreekt, is de mens inmiddels vervolmaakt. Er is eerder gezegd dat mensen als heiligen en standvastig zouden zijn in het land Sinim. Pas wanneer mensen vervolmaakt zijn − wanneer ze de heiligen worden over wie God het heeft − zal het Duizendjarig Koninkrijk zijn gekomen. Wanneer God mensen vervolmaakt, zuivert Hij hen. Hoe zuiverder ze zijn, hoe meer God ze heeft vervolmaakt. Wanneer de onzuiverheid, opstandigheid, weerstand en dingen van het vlees in je zijn verdreven, wanneer je gezuiverd bent, dan zul je door God bemind worden (en zul je, met andere woorden, een heilige zijn). Wanneer God je heeft vervolmaakt en je een heilige wordt, zul je in het Duizendjarig Koninkrijk zijn. Nu is het Tijdperk van het Koninkrijk er. In het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk zullen de mensen vertrouwen op Gods woord om te leven. Alle volkeren komen dan bijeen onder Gods naam en allen gaan Gods woorden lezen. In die tijd zullen sommigen gaan telefoneren, anderen gaan faxen … ze zullen alles aanwenden om toegang tot Gods woorden te krijgen. Ook jullie zullen onder Gods woord komen te staan. Dat gebeurt er allemaal nadat mensen vervolmaakt zijn geworden. Mensen worden vandaag vervolmaakt, gelouterd, verlicht en geleid door woorden, dit is het Tijdperk van het Koninkrijk, de fase waarin mensen vervolmaakt worden. Het houdt geen verband met het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk. Tijdens het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk zullen mensen al vervolmaakt zijn en zal de verdorven gezindheid in hen gezuiverd zijn. In die tijd zullen de door God gesproken woorden mensen stap voor stap leiden en alle mysteries van Gods werk openbaren vanaf de schepping tot nu toe. Zijn woorden zullen mensen vertellen van Gods daden in elk tijdperk en op elke dag, hoe Hij mensen innerlijk leidt, het werk dat Hij doet in het spirituele rijk, en ze zullen hen de dynamiek van het spirituele rijk uiteenzetten. Alleen dan zal er werkelijk sprake zijn van het Tijdperk van het Woord, nu is het slechts een klein beginnetje. Als mensen niet vervolmaakt en gezuiverd worden, kunnen ze met geen mogelijkheid duizend jaar op aarde leven en vergaat hun vlees onherroepelijk. Als mensen innerlijk gezuiverd worden en niet langer Satan en het vlees aanhangen, zullen ze op aarde blijven leven. In deze fase ben je nog steeds traag van begrip. Je ervaart alleen je liefde voor God en getuigt van Hem, elke dag die je op aarde leeft.

‘Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen’ is een profetie, analoog aan de voorspelling van een profeet, waarin God profeteert wat er in de toekomst gaat gebeuren. De woorden die God in de toekomst spreekt en de woorden die Hij vandaag spreekt, zijn niet dezelfde. De woorden van de toekomst zullen het tijdperk leiden, terwijl de woorden die Hij vandaag spreekt mensen vervolmaken, louteren en aanpakken. Het Tijdperk van het Woord in de toekomst is anders dan het Tijdperk van het Woord vandaag. Alle woorden die God vandaag spreekt tezamen genomen – ongeacht de manier waarop Hij dat doet – zijn bedoeld om mensen te vervolmaken, te zuiveren wat er vuil in hen is, en ze heilig en rechtvaardig te maken voor Gods aangezicht. De woorden vandaag gesproken en de woorden gesproken in de toekomst zijn twee verschillende dingen. De woorden gesproken in het Tijdperk van het Koninkrijk zijn bedoeld om mensen alle training te laten ondergaan, om mensen in alles op het juiste pad te brengen, om alles wat onzuiver in hen is te verdrijven. God doet het volgende in dit tijdperk: Hij legt een fundament van Zijn woorden in ieder persoon, Hij maakt Zijn woorden het leven van iedere persoon, en Hij verlicht en leidt ieders innerlijk met Zijn woorden op ieder moment. Wanneer ze dan geen acht slaan op Gods wil, zullen Gods woorden in hen ze terechtwijzen en disciplineren. De woorden van vandaag horen het leven van de mens te zijn, ze voorzien direct in alles wat de mens nodig heeft, ja, Gods woorden voorzien in alles wat je innerlijk tekortkomt. Allen die Gods woorden aanvaarden, worden verlicht door Zijn woorden te eten en te drinken. De woorden door God gesproken in de toekomst leiden de mensen in het hele universum, vandaag worden zij alleen in China gesproken en vertegenwoordigen ze niet die welke in het hele universum worden gesproken. God zal pas spreken tot het hele universum wanneer het Duizendjarig Koninkrijk komt. Weet dat de woorden die God vandaag spreekt allemaal bedoeld zijn om mensen te vervolmaken, de woorden die God in deze fase spreekt voorzien in de behoeften van mensen, ze zijn niet bedoeld om je mysteries te leren kennen of de wonderen van God te laten zien. Hij spreekt op vele manieren om in de behoeften van mensen te voorzien. Het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk moet nog komen – het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk waarover wordt gesproken, is de dag van Gods heerlijkheid. Nadat Jezus’ werk in Judea was volbracht, verplaatste God Zijn werk naar China en stelde Hij een ander plan op. Hij doet een ander deel van Zijn werk in jullie, ja, Hij doet het werk om mensen met woorden te vervolmaken: Hij gebruikt woorden zowel om mensen veel pijn te laten lijden als om Gods genade overvloedig te verkrijgen. Deze fase van het werk vormt een groep overwinnaars, en nadat Hij deze groep van overwinnaars heeft gemaakt, zullen zij in staat zijn om van Zijn daden te getuigen. Zij zullen naar de werkelijkheid kunnen leven en Hem echt behagen en trouw zijn tot in de dood. Op die manier zal God verheerlijkt worden. Wanneer God wordt verheerlijkt, wanneer Hij deze groep mensen heeft vervolmaakt, is het Tijdperk van het Duizendjarig Koninkrijk gekomen.

Jezus was 33,5 jaar op aarde. Hij kwam om het werk van de kruisiging te doen, waardoor God één onderdeel van heerlijkheid verwierf. Toen God in het vlees kwam, kon Hij nederig en verborgen blijven en verschrikkelijk lijden verdragen. Hoewel Hij God Zelf was, verdroeg Hij elke vernedering en elke beschimping. Hij verdroeg grote pijn toen Hij aan het kruis werd genageld om het verlossingswerk te volbrengen. Nadat deze fase van het werk was volbracht, zagen mensen weliswaar dat God grote heerlijkheid had verworven, maar dit was niet Zijn volle heerlijkheid. Het was slechts één deel van Zijn heerlijkheid, dat Hij door Jezus had verkregen. Hoewel Jezus alle moeilijkheden kon verdragen, nederig en verborgen kon blijven, gekruisigd kon worden voor God, verwierf God maar één deel van Zijn heerlijkheid, en Zijn heerlijkheid werd in Israël verkregen. God heeft nog een ander deel van heerlijkheid: naar de aarde komen om daadwerkelijk te werken en een groep mensen te vervolmaken. Gedurende Jezus’ fase van het werk deed Hij enkele bovennatuurlijke dingen, maar die fase van het werk diende zeker niet alleen om de tekenen en wonderen te verrichten. Het diende voornamelijk om te laten zien dat Jezus in staat was om te lijden en voor God te worden gekruisigd, dat Jezus in staat was om verschrikkelijke pijn te verdragen omdat Hij God liefhad, en dat Hij nog steeds bereid was Zijn leven te offeren volgens Gods wil hoewel God Hem had verlaten. Nadat God Zijn werk in Israël had voltooid en Jezus aan het kruis was genageld, werd God verheerlijkt en legde Hij getuigenis af voor Satan. Jullie weten niet en hebben niet gezien hoe God vlees is geworden in China, dus hoe kunnen jullie zien dat God is verheerlijkt? Wanneer God veel werk in jullie doet om jullie te overwinnen en jullie standvastig blijven, dan is deze fase van het werk van God geslaagd en is dit een deel van Gods heerlijkheid. Jullie zien alleen dit en God moet jullie nog vervolmaken, jullie moeten je hart nog geheel aan God geven. Jullie moeten deze heerlijkheid nog in volle omvang zien. Jullie zien alleen dat God jullie hart al overwonnen heeft, dat jullie Hem nooit kunnen verlaten, God helemaal tot het einde zullen volgen en jullie hart niet zal veranderen, en dat dit de heerlijkheid van God is. Waarin zien jullie Gods heerlijkheid? In de effecten van Zijn werk in mensen. Mensen zien dat God zo lieflijk is, zij hebben God in hun hart en willen Hem niet verlaten. Dit is Gods heerlijkheid. Wanneer de kracht van de broeders en zusters van de kerken naar boven komt en zij God met hun hart kunnen liefhebben, de opperste macht van het werk dat God doet zien, de ongeëvenaarde macht van Zijn woorden, wanneer zij zien dat Zijn woorden gezag uitstralen en dat Hij Zijn werk kan aanvangen in de spookstad van het vasteland van China, wanneer mensen, ook al zijn zij zwak, hun hart buigen voor God en bereid zijn Gods woorden aan te nemen, en wanneer zij, ook al zijn zij zwak en onbekwaam, kunnen zien dat Gods woorden zo lieflijk en zo waardig zijn om te koesteren, dan is dit de heerlijkheid van God. Wanneer de dag komt waarop mensen door God worden vervolmaakt, en zij zich aan Hem kunnen overgeven, God volledig kunnen gehoorzamen, en hun vooruitzichten en lot in de handen van God laten, dan heeft God het tweede deel van Zijn heerlijkheid geheel en al verworven. Dat wil zeggen, wanneer het werk van de praktische God geheel is volbracht, komt Zijn werk in het vasteland China tot een einde. Met andere woorden: wanneer zij die door God waren voorbestemd en gekozen vervolmaakt zijn, wordt God verheerlijkt. God zei dat Hij het tweede deel van Zijn heerlijkheid naar het Oosten heeft gebracht, maar dit is onzichtbaar voor het blote oog. God heeft Zijn werk inderdaad naar het Oosten gebracht: Hij is al naar het Oosten gekomen en dit is Gods heerlijkheid. Hoewel Zijn werk vandaag nog gaande is, zal het zeker worden volbracht omdat God heeft besloten om te werken. God heeft besloten dat Hij dit werk in China zal volbrengen, en Hij heeft besloten dat Hij jullie compleet zal maken. Hij laat jullie dan ook niet ontsnappen – Hij heeft jullie hart al overwonnen. Je zult moeten doorgaan, of je nu wilt of niet, en wanneer God jullie heeft gewonnen, wordt God verheerlijkt. God moet vandaag nog volkomen verheerlijkt worden, want jullie moeten nog vervolmaakt worden. Hoewel jullie hart tot God is teruggekeerd, zijn er nog steeds veel zwakheden in jullie vlees, kunnen jullie God niet behagen, kunnen jullie Gods wil niet in acht nemen, en hebben jullie veel negatieve dingen waar jullie vanaf moeten komen en moeten jullie nog veel beproevingen en louteringen ondergaan. Alleen op die manier kan jullie levensgezindheid veranderen en kunnen jullie door God gewonnen worden.

Vorige: Alleen houden van God is werkelijk geloven in God

Volgende: Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek