Jullie moeten het werk begrijpen; volg niet in verwarring!

Op dit moment zijn er veel mensen die op een verwarde manier geloven. Jullie zijn te nieuwsgierig, jullie verlangen naar zegeningen is te groot en jullie streven er niet genoeg naar om het leven te zoeken. De mensen van tegenwoordig zijn vol enthousiasme in hun geloof in Jezus. Jezus zal hen mee terugnemen naar het hemelse thuis, dus hoe zouden ze niet kunnen geloven? Sommige mensen zijn hun leven lang gelovig; zelfs na veertig of vijftig jaar lang te hebben geloofd, worden ze het lezen van de Bijbel nooit moe. Dit komt doordat ze denken[a] dat ze, wat er ook gebeurt, in de hemel zullen komen zolang ze maar geloven. Jullie hebben God nog maar een paar jaar langs dit pad gevolgd, en toch hebben jullie al gewankeld; jullie zijn je doorzettingsvermogen kwijtgeraakt, want jullie verlangen om zegeningen te verkrijgen is te sterk. Jullie wandel op deze ware weg wordt gestuurd door jullie verlangen om zegeningen te verkrijgen en door jullie nieuwsgierigheid. Jullie hebben bepaald niet veel begrip van deze fase van het werk. Veel van wat ik tegenwoordig zeg, is niet gericht aan degenen die in Jezus geloven, en ik zeg het ook niet om hun noties te weerleggen. In feite zijn deze noties die worden blootgelegd precies dezelfde als de noties die er binnen jullie bestaan, want jullie begrijpen niet waarom de Bijbel opzij is gelegd, waarom ik zeg dat het werk van Jehova oud is geworden, of waarom ik zeg dat het werk van Jezus oud is geworden. Het is een feit dat jullie veel noties koesteren die jullie niet hardop hebben gezegd, en ook een heleboel zienswijzen die diep in jullie hart besloten liggen, en dat jullie gewoon maar de menigte volgen. Denken jullie echt dat jullie niet veel noties koesteren? Het is alleen zo dat jullie er niet over praten! In feite volgen jullie God alleen oppervlakkig, komen jullie helemaal niet om de ware weg te zoeken en zijn jullie niet gekomen met het voornemen om het leven te verkrijgen. Jullie houding is er een van eenvoudigweg willen zien wat er zal gebeuren. Omdat jullie veel van jullie oude noties niet hebben laten varen, is er onder jullie niemand die zichzelf volledig heeft kunnen opofferen. Nu jullie op dit punt zijn aangekomen, blijven jullie je zorgen maken over je eigen lot. Jullie gedachten malen dag en nacht, jullie kunnen je eigen lot nooit loslaten. Denk je dat ik, wanneer ik spreek over de farizeeën, het heb over de ‘oude mannen’ in de religie? Zijn jullie zelf geen vertegenwoordigers van de meest geavanceerde farizeeën van het huidige tijdperk? Denk je dat ik, wanneer ik degenen noem die mij aan de Bijbel afmeten, het uitsluitend heb over die Bijbelkenners uit religieuze kringen? Geloof je dat ik, wanneer ik spreek over degenen die God opnieuw aan het kruis aan het nagelen zijn, het heb over de leiders van religieuze kringen? Zijn jullie niet de allerbeste acteurs voor deze rol? Denk je dat alle woorden die ik uit om de noties van mensen te weerleggen alleen maar een uiting van spot zijn jegens de dominees en ouderlingen van de religie? Hebben jullie niet eveneens een rol gespeeld in al deze dingen? Ben je ervan overtuigd dat jullie weinig noties koesteren? Het is eenvoudig zo, dat jullie allemaal hebben geleerd om nu zo slim te zijn. Jullie spreken niet over de dingen die jullie niet begrijpen en jullie verraden je gevoelens erover niet, maar een hart van eerbied en onderwerping bestaat er gewoon niet in jullie. In jullie optiek zijn studeren, observeren en wachten de beste manieren waarop jullie tegenwoordig kunnen praktiseren. Jullie hebben geleerd te slim te zijn. Maar beseffen jullie wel dat dit een soort psychologische sluwheid is? Denken jullie dat een moment van slimheid van jullie kant je zal helpen om aan eeuwige tuchtiging te ontkomen? Jullie hebben geleerd zo ‘wijs’ te zijn! Bovendien stellen sommige mensen me vragen als deze: “Als mensen in religieuze kringen me op een dag vragen: ‘Waarom heeft jullie God geen enkel wonder verricht?’, hoe moet ik dat dan uitleggen?” Vandaag de dag is dat niet alleen iets wat mensen uit religieuze kringen zouden vragen; het is ook het geval dat jij het werk van tegenwoordig niet begrijpt, en handelt op basis van te veel noties. Weet je nog steeds niet naar wie ik verwijs wanneer ik religieuze functionarissen noem? Weet je niet voor wie ik de Bijbel uitleg? Weet je niet voor wie ik spreek wanneer ik de drie fases van Gods werk toelicht? Zouden jullie zo gemakkelijk overtuigd zijn als ik die dingen niet zei? Zouden jullie zo gemakkelijk het hoofd buigen? Zouden jullie die oude noties zo gemakkelijk opzijleggen? Vooral die ‘mannelijke mannen’ die zich nooit aan iemand hebben onderworpen – zouden zij zich zo gemakkelijk onderwerpen? Hoewel jullie menselijkheid van een inferieure klasse is en jullie erg laag van kaliber zijn, minder ontwikkelde hersenen hebben en geen heel lange geschiedenis van geloof in God hebben, weet ik dat jullie in feite behoorlijk veel noties hebben, en dat jullie je van nature niet lichtvaardig onderwerpen aan wie dan ook. Tegenwoordig zijn jullie echter in staat je te onderwerpen, want jullie zijn verplicht en hulpeloos; jullie zijn tijgers in een ijzeren kooi en kunnen je vaardigheden niet de vrije loop laten. Zelfs als jullie vleugels hadden, zouden jullie het moeilijk vinden om te vliegen. Hoewel er jullie geen zegeningen geschonken zijn, zijn jullie niettemin bereid om te volgen. Dit is echter niet jullie kracht als ‘goede mannen’; eerder wil dit zeggen dat jullie grondig neergeslagen en ten einde raad zijn. Het wil zeggen dat al dit werk jullie heeft neergeslagen. Als er ook maar iets was wat jullie konden bereiken, zouden jullie niet zo gehoorzaam zijn als jullie vandaag zijn, want eerder waren jullie allemaal wilde ezels in de wildernis. Wat er vandaag wordt gezegd, is daarom niet alleen maar gericht aan mensen van verschillende religies en denominaties, en is ook niet alleen maar bedoeld om hun noties te weerleggen; het is bedoeld om jullie noties te weerleggen.

Het oordeel van rechtvaardigheid is begonnen. Zal God nog steeds dienen als zondoffer voor mensen? Zal Hij opnieuw de grote dokter voor hen spelen? Heeft God geen groter gezag dan dit? Een groep mensen is al compleet gemaakt en is opgenomen voor de troon. Zal Hij nog steeds demonen uitdrijven en zieken genezen? Is dat niet te zeer verouderd? Zal getuigenis mogelijk zijn als dit doorgaat? Kan één keer aan het kruis genageld zijn ervoor zorgen dat God voor eeuwig gekruisigd blijft? Kan Hij één keer demonen uitdrijven en ze eeuwig blijven uitdrijven? Geldt dit niet als vernedering? Pas wanneer deze fase van het werk verhevener is dan de vorige, zal het tijdperk vooruitgang boeken, en dan zullen de laatste dagen aanbreken, en zal het tijd zijn dat dit tijdperk eindigt. Mensen die de waarheid nastreven, moeten er daarom op letten dat ze visies doorgronden; dit is het fundament. Telkens wanneer ik met jullie communiceer over visies, zie ik sommige mensen indommelen: hun oogleden worden zwaar, ze zijn onwillig om te luisteren. Anderen vragen: “Waarom luister je niet?” Ze antwoorden: “Dit helpt mijn leven of mijn intrede in de werkelijkheid niet. Wat wij willen, zijn beoefeningspaden.” Telkens wanneer ik spreek over het werk in plaats van over beoefeningspaden, zeggen ze: “Zodra u over het werk begint, begin ik in slaap te vallen.” Terwijl ik over de beoefeningspaden begin te praten, beginnen zij aantekeningen te maken, en wanneer ik het werk weer begin uiteen te zetten, stoppen ze opnieuw met luisteren. Weten jullie waar je nu mee toegerust moet zijn? Eén aspect ervan heeft te maken met visies over het werk, en het andere aspect is je beoefening. Je moet beide aspecten begrijpen. Als je geen visies hebt bij je streven om vooruitgang te boeken in het leven, zul je geen fundament hebben. Als je alleen beoefeningspaden hebt, zonder de geringste visie, en totaal geen begrip van het algemene managementplan, ben je een nietsnut. Je moet de waarheden begrijpen waar visies bij komen kijken, en wat betreft de waarheden die betrekking hebben op beoefening, moet je gepaste beoefeningspaden vinden nadat je ze hebt begrepen. Je moet praktiseren in overeenstemming met de woorden, en binnengaan in overeenstemming met je toestanden. Visies zijn het fundament, en als je geen aandacht schenkt aan dit feit, zul je niet helemaal tot het einde kunnen blijven volgen. Wanneer je op zo’n manier ervaart, zal je op een dwaalspoor terechtkomen of neervallen en falen. Je zult op geen enkele manier kunnen slagen! Mensen die geen grote visies als hun fundament hebben, kunnen alleen maar falen; ze kunnen niet slagen. Je kunt niet standvastig zijn! Weet je wat er komt kijken bij geloof in God? Weet je wat het betekent om God te volgen? Welk pad zou je begaan zonder visies? Bij het werk van tegenwoordig zul je, als je geen visies hebt, geenszins compleet gemaakt kunnen worden. In wie geloof je? Waarom geloof je in Hem? Waarom volg je Hem? Zie je je geloof als een soort spel? Ga je met je leven om als een soort speeltje? De God van tegenwoordig is de grootste visie. Hoeveel van Hem ken je? Hoeveel van Hem heb je gezien? Is het fundament van je geloof in God stabiel, nu je de God van tegenwoordig hebt gezien? Denk je dat je gered zult worden zolang je op deze verwarde manier meeloopt? Denk je dat je vis kunt vangen in troebel water? Is het zo simpel? Hoeveel noties over de woorden die God tegenwoordig uit heb je opzijgezet? Heb je een visie van de God van tegenwoordig? Waarin ligt je begrip van de God van tegenwoordig? Je gelooft altijd dat je Hem[b] kunt verkrijgen door Hem alleen maar te volgen of door Hem alleen maar te zien, en dat niemand je ertoe kan brengen om te vertrekken. Neem niet aan dat het zo gemakkelijk is om God te volgen. De sleutel is dat je Hem moet kennen, Zijn werk moet kennen en de wil moet hebben om tegenspoed te verdragen omwille van Hem, om je leven voor Hem op te offeren en om door Hem vervolmaakt te worden. Dit is de visie die je zou moeten hebben. Het voldoet niet als je gedachten altijd gericht zijn op het genieten van genade. Neem niet aan dat God hier alleen maar is voor het plezier van de mensen, of alleen maar om hun genade te schenken. Dan zou je je vergissen! Als men zijn leven niet kan riskeren om Hem te volgen, en als men niet alle wereldse bezittingen kan opgeven om te volgen, dan zal men Hem beslist niet tot het einde kunnen volgen! Je moet visies hebben als je fundament. Als je op een dag onheil overkomt, wat hoor je dan te doen? Zou je nog steeds in staat zijn Hem te volgen? Zeg niet lichtvaardig of je tot het einde zou kunnen volgen. Je kunt beter eerst je ogen wijd openen om te zien welke tijd het nu precies is. Hoewel jullie momenteel misschien als pilaren van de tempel zijn, zal er een tijd komen waarin zulke pilaren allemaal door wormen zullen worden aangevreten, waardoor de tempel zal instorten, want op het moment zijn er zo veel visies die jullie niet hebben. Jullie besteden alleen aandacht aan jullie eigen wereldjes, en jullie weten niet wat de meeste betrouwbare en geschikte manier van zoeken is. Jullie letten niet op de visie van het werk van tegenwoordig, en bewaren deze dingen evenmin in jullie hart. Hebben jullie erover nagedacht dat jullie God je op een dag op een volledig onbekende plek zal plaatsen? Kunnen jullie je voorstellen wat er op een dag, wanneer ik alles van jullie zou kunnen wegrukken, van je zou worden? Zou jullie energie op die dag zijn zoals die nu is? Zou jullie geloof opnieuw verschijnen? Bij het volgen van God moeten jullie deze grootste visie die ‘God’ is kennen: dit is het belangrijkste. Neem ook niet aan dat jullie, als jullie afstand nemen van wereldse mensen om te worden geheiligd, noodzakelijkerwijs deel zullen uitmaken van Gods familie. Vandaag de dag is het God Zelf die werkt te midden van de schepping; Hij is het die onder de mensen is verschenen om Zijn eigen werk te doen – niet om campagnes uit te voeren. Nog geen handvol van jullie is in staat om te weten dat het werk van tegenwoordig het werk is van de God in de hemel die vleesgeworden is. Dit gaat er niet om dat er van jullie uitstekende, getalenteerde personen wordt gemaakt; dit is om jullie te helpen de betekenis van het menselijke leven te kennen, de bestemming van mensen te kennen en God en Zijn totaliteit te kennen. Je moet weten dat je een object van de schepping bent in de handen van de Schepper. Wat je moet begrijpen, wat je moet doen en hoe je God moet volgen – zijn dit niet de waarheden die je moet begrijpen? Zijn het niet de visies die je moet zien?

Wanneer mensen eenmaal visies hebben gehad, bezitten ze een fundament. Als je op basis van dit fundament praktiseert, zal het veel gemakkelijker zijn om binnen te gaan. Als zodanig zul je geen bedenkingen hebben wanneer je eenmaal een fundament hebt om binnen te gaan, en zal het heel gemakkelijk voor je zijn om binnen te gaan. Dit aspect van het begrijpen van visies en het kennen van het werk van God is cruciaal; het moet deel uitmaken van jullie uitrusting. Als je niet bent uitgerust met dit aspect van de waarheid, en alleen weet hoe je over beoefeningspaden moet praten, zul je enorm gebrekkig zijn. Ik heb ontdekt dat velen van jullie dit aspect van de waarheid niet benadrukken, en wanneer jullie ernaar luisteren, lijken jullie alleen maar naar woorden en doctrines te luisteren. Op een dag zul je aan het kortste eind trekken. Deze dagen zijn er sommige uitspraken die je niet volledig begrijpt en die je niet aanvaardt; in zulke gevallen moet je geduldig zoeken, dan zal de dag komen waarop je het wél zult begrijpen. Rust jezelf geleidelijk uit met steeds meer visies. Zelfs als je alleen maar een paar geestelijke doctrines begrijpt, is dat nog altijd beter dan geen aandacht schenken aan de visies, en nog altijd beter dan geen enkele geestelijke doctrine begrijpen. Dit alles helpt bij je intrede, en zal die twijfels die je hebt wegnemen. Het is beter dan dat je vol noties zit. Je zult er een stuk beter voor staan als je deze visies als fundament hebt. Je zult totaal geen bedenkingen hebben, en vrijmoedig en met vertrouwen kunnen binnengaan. Waarom zou je moeite doen om God altijd op zo’n verwarde manier en vol twijfels te volgen? Is dat niet hetzelfde als je kop in het zand steken? Hoe aardig zou het zijn om het koninkrijk sierlijk en trots binnen te schrijden! Waarom zou je er zo veel bedenkingen op nahouden? Laat je jezelf niet gewoon door een pure hel gaan? Wanneer je eenmaal begrip hebt verworven van het werk van Jehova, van het werk van Jezus en van deze fase van het werk, zul je een fundament hebben. Op dit moment stel je je misschien voor dat dat heel eenvoudig is. Sommige mensen zeggen: “Wanneer de tijd daar is en de Heilige Geest het grote werk begint, zal ik over al deze dingen kunnen praten. Het feit dat ik het op dit moment niet echt begrijp, komt doordat de Heilige Geest me niet zo heel veel heeft verlicht.” Zo gemakkelijk is het niet. Het is niet zo dat je, als je bereid bent de waarheid[c] nu te aanvaarden, die meesterlijk zult gebruiken wanneer de tijd daar is. Dat is niet per se het geval! Je gelooft dat je op het moment erg goed toegerust bent, en dat je geen probleem zou hebben met het reageren op die religieuze mensen en de grootste theoretici, of zelfs met het weerleggen van hen. Zou je dat echt kunnen? Van welk begrip kun je spreken, met alleen die oppervlakkige ervaring van je? Uitgerust worden met de waarheid, de strijd van de waarheid strijden en getuigen van Gods naam zijn niet wat je denkt – dat zolang God werkt, alles zal worden volbracht. Tegen die tijd zul je misschien voor een raadsel worden gesteld door de een of andere vraag, en dan zul je met je mond vol tanden staan. De sleutel is of je wel of geen duidelijk begrip hebt van deze fase van het werk, en hoeveel je er werkelijk over weet. Als je de vijandelijke machten niet kunt overwinnen of de machten van de religie niet kunt verslaan, zul je dan niet waardeloos zijn? Je hebt het werk van tegenwoordig ervaren, het met je eigen ogen gezien en met je eigen oren gehoord, maar als je uiteindelijk niet kunt getuigen, zul je dan nog steeds de gotspe hebben om te blijven leven? Wie zou je onder ogen kunnen komen? Stel je nu niet voor dat het zo eenvoudig zal zijn. Het werk van de toekomst zal niet zo eenvoudig zijn als jij je voorstelt; in de oorlog van de waarheid vechten is niet zo gemakkelijk, niet zo ongecompliceerd. Op dit moment moet je worden toegerust; als je niet met de waarheid bent toegerust, zul je niet weten wat te doen wanneer de tijd daar is en de Heilige Geest niet op een bovennatuurlijke manier werkt.

Voetnoten:

a. In de oorspronkelijke tekst staat niet de zinsnede ‘ze denken’.

b. In de oorspronkelijke tekst staat niet het woord ‘Hem’.

c. In de oorspronkelijke tekst staat niet de zinsnede ‘de waarheid’.

Vorige: De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel

Volgende: Wat verstaan jullie onder zegeningen?

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Over de Bijbel (4)

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in...

Het pad … (1)

Niemand weet met wat voor tegenslagen hij gedurende zijn leven te maken krijgt of wat voor loutering hij zal ondergaan. Voor sommigen heeft...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek