Hoofdstuk 82

Allen zijn doodsbang wanneer zij mijn woord horen. Allen zijn van ongerustheid vervuld. Waar zijn jullie bang voor? Ik zal jullie niet doden! Het komt doordat jullie je schuldig voelen en doodsbang zijn te worden ontdekt. Wat jullie achter mijn rug doen, is heel lichtzinnig en waardeloos. Daardoor ben ik jullie zo erg gaan haten dat ik vurig wens dat ik diegenen die ik niet heb voorbeschikt en uitgekozen in de bodemloze put had gegooid om daar in stukken te vallen. Ik heb echter mijn plan, ik heb mijn doelstellingen. Voorlopig zal ik je leven sparen, en zal ik je er niet uit trappen voordat je dienstverlening aan mij ten einde is gekomen. Dat soort schepselen wil ik niet zien, ze zijn een schande voor mijn naam! Weten jullie dat? Begrijpen jullie het? Waardeloze stumpers! Begrijp dit goed! Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van jou, ben ik degene die dat doet, en wanneer je niet ten dienste wordt gesteld, komt dat ook door mij. Alles wordt door mij georkestreerd, en in mijn handen is alles gehoorzaam en ordelijk. Wie het ook maar waagt om voor zijn beurt te bewegen, zal onmiddellijk door mijn handen worden neergeslagen. Ik zeg vaak ‘neergeslagen’; denk je heus dat ik dat eigenhandig doe? Dat hoef ik niet te doen! Mijn handelingen zijn niet zo dwaas als de mensen zich voorstellen. Wat wordt er bedoeld wanneer wordt gezegd dat alles door mijn woord wordt bepaald en voltooid? Alles wordt voltooid zonder dat ik ook maar een vinger verroer. Begrijp je de ware betekenis van mijn woord?

Ik zal nooit iemand redden van degenen die diensten voor mij verrichten. Zij hebben geen aandeel in mijn koninkrijk. Dat is omdat deze mensen zich alleen maar druk maken om uiterlijke zaken in plaats van te doen wat ik wil. Al maak ik nu gebruik van hen, in werkelijkheid zijn zij de mensen die ik het meest haat, de mensen die ik het meest verafschuw. Vandaag heb ik diegenen lief die mijn wil kunnen doen, allen die kunnen laten zien dat zij rekening houden met mijn lasten en degenen die alles voor mij kunnen geven wat zij hebben, met een eerlijk hart en met oprechtheid, en hen zal ik onophoudelijk verlichten en niet aan mij laten ontkomen. Ik zeg vaak: “Voor diegenen die zich oprecht voor mij uitputten: ik zal je zeker enorm zegenen.” Waar verwijst “zegenen” naar? Weet je dat? Met betrekking tot het huidige werk van de Heilige Geest verwijst het naar de lasten die ik je geef. Van allen die in staat zijn een last voor de kerk te dragen, die zich oprecht voor mij opofferen, zijn hun last en hun waarachtige hart een zegen van mij. Bovendien zijn mijn openbaringen aan hen ook een zegen van mij. Dat is omdat diegenen die nu geen last dragen, niet door mij zijn voorbestemd en uitverkoren; mijn vervloekingen zijn al op hen neergedaald. Dat wil zeggen dat diegenen die ik heb voorbestemd en uitverkoren een aandeel hebben in de positieve aspecten van wat ik heb gezegd, terwijl degenen die ik niet heb voorbestemd en uitverkoren alleen mogen delen in de negatieve aspecten van mijn uitspraken. Hoe meer mijn woorden worden gesproken, des te duidelijker hun betekenis is; hoe vaker ik ze zeg, hoe transparanter ze worden. Ieder van diegenen die onbetrouwbaar en leugenachtig zijn en die ik niet heb voorbestemd, werd voorafgaand aan de schepping van de wereld door mij vervloekt. Waarom wordt gezegd dat het jaar, de maand, de dag, zelfs het uur, de minuut en de seconde van jullie geboorte allemaal passend door mij zijn gepland? Ik heb lang geleden voorbestemd wie de status zou krijgen van eerstgeboren zoon. Zij zijn in mijn ogen; zij zijn lang geleden door mij beschouwd als dierbaar, en hebben sinds lang een plaats in mijn hart. Elk woord dat ik spreek, heeft gewicht en draagt mijn ideeën in zich. De mens telt niet! Hoe weinigen, afgezien van de weinigen die ik liefheb en die de status van eerstgeborenen bekleden, houden rekening met mijn wil? Wat zijn mijn zonen waard? Wat zijn mijn mensen waard? In het verleden was de term ‘mijn zonen’ een benaming voor mijn eerstgeboren zonen. Maar diegenen van mijn zonen en mijn mensen die geen schaamte kennen, dachten dat het een eretitel was om hen mee aan te spreken. Speel niet schaamteloos de rol van mijn eerstgeboren zonen, Verdien je deze? Vandaag zijn de enigen die zijn bekrachtigd degenen die op belangrijke posities voor mij zijn geplaatst. Zij hebben de status van eerstgeboren zonen verworven. Zij hebben reeds een aandeel in mijn troon, mijn kroon, mijn glorie en mijn koninkrijk. Alles is zorgvuldig door mij gearrangeerd. Degenen die vandaag de status van eerstgeboren zonen ontvangen, hebben allemaal hevige pijn, vervolging en tegenslag ondergaan, zoals hetgeen waaraan ze sinds hun geboorte in hun familie, hun eigen verwachtingen, werk, huwelijk enzovoort het hoofd hebben moeten bieden. Deze eerstgeboren zonen hebben die status niet verworven zonder een prijs te betalen. Ze hebben al alle aspecten van het leven ondergaan: de goede en de slechte, de ups en de downs. Al wie in het verleden in hoog aanzien stond bij de mensen van de wereld en comfortabel thuis woont, heeft geen aandeel in de eerstgeboren zonen. Zij verdienen het niet de eerstgeboren zonen te zijn; zij brengen schande over mijn naam, ik wil hen absoluut niet. Want mijn zonen en mijn mensen die ik heb uitverkoren, hebben ook een goede reputatie in de wereld, maar ze schieten ruimschoots te kort in vergelijking met mijn eerstgeboren zonen. Ik gebruik nu sommige mensen, maar velen onder hen komen er niet eens voor in aanmerking om mijn mensen te zijn; zij zijn voorwerpen van eeuwige verdoemenis. Zij worden gebruikt om een tijd diensten voor mij te verrichten, maar niet voor gebruik op de lange termijn. Degenen voor gebruik op de lange termijn zijn al in mijn hart voorbestemd. Dat wil zeggen, diegenen die ik op een belangrijke positie plaats, zijn degenen die ik liefheb en ik ben al lang geleden begonnen hen te gebruiken. Dat wil zeggen, hun functie is al vastgelegd. Wat betreft diegenen die ik verafschuw, die worden in het huidige stadium slechts tijdelijk gebruikt. Wanneer de vreemdelingen komen, dan zullen de eerstgeboren zonen duidelijk aan jullie worden geopenbaard.

Vandaag verlang ik van jullie dat jullie snel volwassen worden en rekening houden met mijn last, deze last is niet te veel, en ik zal jullie alleen datgene laten doen wat binnen jullie vermogens ligt. Ik ken jullie gestalte; ik weet wat voor functies jullie kunnen uitvoeren. Dat weet ik allemaal en ik begrijp die zaken. Ik wens slechts dat mijn zonen zichzelf bereidwillig verloochenen, waarlijk erin slagen datgene lief te hebben wat ik liefheb, te haten wat ik haat, te doen wat ik doe, en te zeggen wat ik zeg. Laat je niet overheersen door ruimte, geografie, tijd of welke persoon ook. Ik wens dat jullie geest overal vrij is en dat ieder van jullie in staat is de positie van eerstgeboren zonen te bekleden. Wie offert vandaag zijn hele wezen aan mij op? Wie besteedt loyaal voor mij? Wie is er dag en nacht voor mij op? Wie regelt mijn huishoudelijke zaken voor mij? Wie verlicht voor mij de last op mijn schouders? Zijn het niet mijn zonen? Alles wat ik doe, is om mijn zonen te vervolmaken en staat in dienst van mijn zonen, begrijp je dat? Alles is voor mijn eerstgeboren zonen en ik bega geen vergissingen. Denk niet dat ik mensen verkeerd beoordeel. Denk niet dat ik op je neerkijk. Denk niet dat ik groot talent te weinig gebruik. Denk niet dat ik me vergis als ik je niet voorbeschik. Dat is omdat je het niet verdient! Weet je dat? Nu zal ik een aantal dingen voor jullie bevestigen: wie geregeld mijn toorn wekt, wie geregeld het doelwit is van mijn kritiek of mijn handelen, is beslist het doelwit van mijn haat. Zij zullen beslist sterven, dat is in steen uitgebeiteld. Ik heb gezegd dat ik mijn eerstgeboren zonen niet langer zal aanpakken, omdat deze mensen mijn zware proeven al hebben ondergaan en mijn goedkeuring al hebben verworven. Wie ik aankijk met een strenge gelaatsuitdrukking zal gevaar ontmoeten, zijn jullie niet bang? Velen zullen sterven zodra mijn woorden mijn mond verlaten. Sommigen behouden echter nog hun vlees, alleen hun geest is dood. De duidelijkste aanwijzing is dat zij niet het werk van de Heilige Geest hebben en dat er niets is wat hen tegenhoudt. (Zij zijn al in sterke mate verdorven gemaakt door Satan.) Wanneer hun vlees wordt uitgewist, gebeurt dat met gepaste voorbereiding van mij en op een moment dat ik heb uitgekozen. Hun spirituele dood kan mij geen grote dienst bewijzen; ik zal gebruikmaken van hun vlees om het wonder van mijn daden te tonen. Daardoor zullen mensen overtuigd worden, zullen zij onophoudelijk loven, zal er niemand zijn zonder eerbied voor mij, en niemand die mij niet vreest. Ik behandel geen enkel detail lichtvaardig; allen leven of sterven vanwege mij en niemand kan weggaan zonder mij zijn of haar diensten te hebben verleend. Zelfs Satan kan zich niet in de bodemloze put terugtrekken voordat hij zijn diensten aan mij heeft verleend. Elke stap die ik zet, is stabiel en zeker en op stevige grond. Geen enkele stap die ik zet is oppervlakkig, niet in het minst.

Wie zou het wagen zich met mij te vergelijken? Wie zou het wagen mij tegenstand te bieden? Ik zal je onmiddellijk neerslaan! Ik zal geen spoor nalaten, en je vlees zal worden weggevaagd; dit is onbetwistbaar. Dit zal ik in werking stellen zodra ik het zeg en er is geen terugweg. De wereld brokkelt van dag tot dag verder af. De mensheid sterft dagelijks. Mijn koninkrijk krijgt van dag tot dag vorm. Mijn eerstgeboren zonen groeien van dag tot dag op. Mijn razernij groeit met de dag, mijn tuchtigingen worden met de dag heftiger, en mijn woord wordt met de dag hardvochtiger. Jullie wachten er nog steeds op dat mijn taal over jullie zachtmoediger wordt, mijn toon luchtiger wordt, maar denk nog eens goed na! Het hangt ervan af met wie ik te maken heb. Voor degenen van wie ik houd, is mijn toon zachtmoedig, altijd troostend. Voor jullie kan ik alleen hardvochtig en kritisch zijn, waarbij ik daar ook nog tuchtigingen en razernij aan toevoeg. Ongemerkt is de situatie in elk land ter wereld allengs gespannener en brokkelt zij van dag tot dag verder af, vervalt zij van dag tot dag verder tot chaos. De leiders van alle landen hopen uiteindelijk de macht te veroveren. Ze verwachten het niet, maar mijn tuchtiging daalt al op hen neer. Zij proberen mijn macht te grijpen, maar zij dromen alleen maar! Zelfs de leider van de Verenigde Naties moet mij om vergiffenis smeken. De slechte daden die hij heeft begaan zijn talrijk. Nu is de tijd gekomen voor tuchtiging. Ik zal hem niet luchthartig sparen. Iedereen die macht bekleedt, zal zijn kroon moeten afzetten. Alleen ik verdien het om over alles te heersen. Alles hangt van mij af. Iedereen is van mij afhankelijk, en niet te vergeten enkele vreemdelingen. Ik zal onmiddellijk neerslaan wie mij kritisch benadert, want zover is mijn werk al gevorderd. Elke dag is er een nieuwe openbaring, elke dag is er nieuw licht. Alles wordt steeds completer. De laatste dag van Satan komt steeds dichterbij en wordt steeds duidelijker dan ooit tevoren.

Vorige: Hoofdstuk 81

Volgende: Hoofdstuk 83

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de...

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek