Hoofdstuk 81

O, slecht en overspelig oud tijdperk! Ik zal je verslinden! Berg Sion! Sta op om mij te verwelkomen! Wie waagt het niet op te staan en te juichen om de voltooiing van mijn managementplan, de geslaagde voltooiing van mijn verheven werk! Wie waagt het niet op te staan en onophoudelijk van vreugde te springen! Zij zullen door mijn hand de dood vinden. Ik zal iedereen rechtvaardigheid doen wedervaren zonder het minste medeleven of barmhartigheid, en zonder enige emotie. Alle volkeren! Staat op om mij te loven en eer aan mij te geven! Alle oneindige glorie, van eeuwigheid tot eeuwigheid, bestaat dankzij mij en is door mij in het leven geroepen. Wie zou het wagen om voor zichzelf glorie op te eisen? Wie zou het wagen om mijn glorie als iets tastbaars te behandelen? Zij zullen door mijn hand worden gedood! O, wrede mensen! Ik heb jullie geschapen en jullie van alles voorzien, en ik ben jullie tot op de dag van vandaag voorgegaan, en toch weten jullie niets van mij af en hebben jullie mij niet in het minst lief. Hoe kan ik jullie dan opnieuw genade betonen? Hoe kan ik jullie redden? Ik kan jullie slechts met mijn toorn behandelen! Ik zal jullie met vernietiging terugbetalen, jullie met eeuwige tuchtiging terugbetalen. Dit is rechtvaardigheid; alleen zo kan het zijn.

Mijn koninkrijk is solide en bestendig; het zal nooit instorten, maar zal tot in eeuwigheid blijven bestaan! Mijn zonen, mijn eerstgeboren zonen, mijn volk zal voor eeuwig en altijd zegeningen met mij genieten! Zij die spirituele zaken niet begrijpen en geen openbaringen ontvangen van de Heilige Geest, zullen vroeg of laat van mijn koninkrijk worden afgesneden. Zij zullen niet uit vrije wil vertrekken, maar verdreven worden door het bewind van mijn ijzeren staaf, door mijn majesteit, en bovendien zullen zij door mijn voet naar buiten worden geschopt. Diegenen die enige tijd (vanaf hun geboorte) door kwade geesten bezeten zijn geweest, zullen nu allen worden bekendgemaakt. Ik zal je eruit schoppen! Herinner je je nog wat ik heb gezegd? Ik – de heilige en onbevlekte God – zetel niet in een verdorven en smerige tempel. Degenen die door kwade geesten bezeten zijn geweest, weten dat zelf, en ik hoef dat niet te verduidelijken. Ik heb jou niet voorbeschikt! Jij bent de oude Satan, en toch wil je mijn koninkrijk binnendringen! Geen sprake van! Dat laat ik je weten! Vandaag zal ik het je heel duidelijk maken: diegenen die ik bij de schepping van de mensheid heb uitverkoren, heb ik doortrokken van mijn hoedanigheid en mijn gezindheid; daarom zijn zij vandaag de dag alleen mij trouw, zij kunnen een last dragen voor de kerk en zijn bereid zichzelf voor mij uit te putten en hun hele wezen voor mij op te offeren. Diegenen die ik niet heb uitverkoren, zijn bijgevolg in zekere mate gecorrumpeerd door Satan, en zij bezitten niets van mijn hoedanigheid en niets van mijn gezindheid. Jullie denken dat mijn woorden met elkaar in tegenspraak zijn, maar de woorden “Jullie zijn voorbeschikt en uitverkoren door mij, en toch dragen jullie de gevolgen van jullie daden” verwijzen allemaal naar Satan. Ik zal nu één punt uitleggen: diegenen die kunnen opstaan en het gezag van de kerken kunnen aanvaarden, die kerken leiden, mijn last aanvaarden en speciale functies bezitten, zijn vandaag de dag geen van allen in dienst van Christus. Allen zijn degenen die ik heb voorbeschikt en gekozen. Ik zeg jullie dit opdat jullie je niet te veel zorgen maken en de voortgang in je leven niet vertragen. Hoevelen kunnen de positie van eerstgeboren zoon verwerven? Zou het kunnen dat dit net zo eenvoudig is als het behalen van een diploma? Onmogelijk! Als ik jullie niet had vervolmaakt, waren jullie al lang geleden in zekere mate door Satan gecorrumpeerd. Daarom heb ik herhaaldelijk benadrukt dat ik altijd zal zorgen voor diegenen die mij trouw zijn, en dat ik hen zal beschermen tegen gevaar en lijden. Diegenen die ik niet heb voorbestemd, zijn degenen die bezeten zijn door kwade geesten, diegenen die verdoofd, traag van begrip en geestelijk mismaakt zijn en niet in staat om kerken te leiden (met andere woorden: diegenen die wel begeesterd zijn, maar geen heldere visies hebben). Jullie dienen snel uit mijn gezichtsveld te worden verwijderd, zodat ik niet van weerzin vervuld en kwaad word bij jullie aanblik. Als je snel verdwijnt, zul je minder ernstig worden getuchtigd, maar hoe langer je erover doet, hoe hardvochtiger de tuchtiging zal zijn. Begrijp je dat? Wees toch niet zo schaamteloos! Jullie zijn verdorven en onbeheerst, nonchalant en achteloos, zonder te weten wat voor uitschot jullie zijn! Jullie zijn blind!

Allen die macht hebben in mijn koninkrijk, zijn zorgvuldig door mij uitgekozen en hebben herhaalde malen proeven ondergaan; niemand kan hen verslaan. Ik heb hun kracht gegeven, zodat ze nooit zullen struikelen of dwalen. Zij hebben mijn goedkeuring verworven. Vanaf deze dag zullen de huichelaars hun ware aard onthullen, en zij zijn in staat tot allerlei schandelijkheden, maar uiteindelijk zullen zij niet ontkomen aan mijn hand die Satan tuchtigt en tot as verbrandt. Mijn tempel zal geheiligd en vlekkeloos zijn. Het is allemaal een getuigenis van mij, een uiting van mij, en een eer voor mijn naam. Het is mijn eeuwige woonplaats en het voorwerp van mijn eeuwige liefde. Vaak streel ik hem met de hand van de liefde, troost ik hem met de taal van de liefde, zorg ik ervoor met ogen van de liefde, en omhels ik hem tegen de boezem van liefde, opdat hij niet in de vallen terecht zal komen van kwade lieden of misleid zal worden door Satan. Diegenen die mij vandaag diensten verlenen maar niet zijn gered, zullen door mij worden gebruikt voor de eindtijd. Waarom maak ik haast om deze zaken uit mijn koninkrijk te verdrijven? Waarom moet ik hen uit mijn blikveld verwijderen? Ik haat hen tot in mijn merg! Waarom red ik hen niet? Waarom verafschuw ik hen? Waarom tref ik hen met de dood? Waarom moet ik hen vernietigen? (Niet het kleinste restje van hen mag in mijn blikveld blijven, hun as incluis.) Waarom? De grote rode draak, de oeroude slang, en de oude Satan trachten in mijn koninkrijk, zonder dit verdiend te hebben, in hun levensonderhoud voorzien te worden! Houd op met die fantasieën! Van hun allen zal het bestaan ten einde komen en zij zullen in as worden veranderd!

Ik zal dit tijdperk vernietigen, het veranderen in mijn koninkrijk, en ik zal leven en genieten met de mensen die ik tot in de eeuwigheid liefheb. Die onreine dingen moeten niet denken dat zij in mijn koninkrijk kunnen blijven. Denken jullie dat jullie in troebel water kunnen vissen? Vergeet dergelijke fantasieën maar! Jullie weten niet dat alles wordt onderzocht door mijn ogen! Jullie weten niet dat alles wordt gerangschikt door mijn handen! Denk niet dat jullie in hoog aanzien staan! Ieder van jullie dient zijn juiste plaats in te nemen. Doe niet alsof je nederig bent (verwijzend naar diegenen die gezegend zijn) of siddert en bang bent (verwijzend naar diegenen die tegenslag hebben). Iedereen moet het voor zichzelf, in zijn hart, weten. Zelfs al noem ik niet je naam, dan nog moet je het zeker weten, omdat ik mijn woorden tot ieder individu heb gericht. Ongeacht of jij mijn uitverkorene bent of niet, mijn woorden zijn gericht op de huidige situatie van jullie allemaal. Dat wil zeggen dat als jullie tot mijn uitverkorenen behoren, ik het heb over de toestand van diegenen die ik heb uitverkoren op basis van jullie presentatie; wat betreft degenen die niet een van mijn uitverkorenen zijn, spreek ik ook in overeenstemming met hun toestand. Daarom zijn mijn woorden gericht uitgesproken. Ieder persoon moet daar een duidelijk besef van hebben. Misleid jezelf niet! Wees niet bevreesd! Omdat het aantal mensen slechts gering is, maar heel weinig, zal misleiding niet werken! Wie naar mijn zeggen uitverkoren is, is uitverkoren, en hoezeer je ook doet alsof, zonder mijn hoedanigheid zul je falen. Omdat ik woord houd, zal ik niet achteloos mijn eigen plannen doorkruisen; ik doe wat ik zelf wil, omdat alles wat ik doe juist is, omdat ik de allerhoogste ben, en omdat ik uniek ben. Is dat duidelijk? Begrijpen jullie dat?

Als zij mijn woorden hebben gelezen, werken diegenen die kwaad doen en achterbaks en bedrieglijk zijn ook hard om te proberen vooruit te komen en en hun eigen persoonlijke inspanningen te leveren. Zij willen slechts een kleine prijs betalen om zich bij mijn koninkrijk naar binnen te werken. Zij moeten dergelijke gedachten naast zich neerleggen! (Deze mensen hebben geen hoop, want ik heb hun niet de kans gegeven om berouw te krijgen.) Ik bewaak de poort van mijn koninkrijk. Geloof jij dat mensen mijn koninkrijk naar believen kunnen binnengaan? Geloof jij dat mijn koninkrijk allerlei troep zal aanvaarden? Dat mijn koninkrijk allerlei waardeloze afval zal aanvaarden? Dan vergis je je! Vandaag zijn degenen die in mijn koninkrijk zijn, degenen die samen met mij koninklijke macht bekleden; Ik heb hen zorgvuldig gecultiveerd. Dit is niet iets wat kan worden bereikt door het alleen maar te willen – je moet door mij worden goedgekeurd. En dit is niet iets wat met wie dan ook wordt besproken, het is iets wat ik zelf bepaal. Wat ik zeg, gebeurt. Mijn mysteriën worden geopenbaard aan wie ik liefheb. Diegenen die kwaad doen, dat wil zeggen, diegenen die ik niet heb uitverkoren, hebben er geen recht op om ze te ontvangen. Zelfs al zouden ze die mysteriën horen, dan nog zullen ze ze niet begrijpen, want Satan heeft hun ogen bedekt en hun harten in bezit genomen, waardoor hun hele wezen wordt vernietigd. Waarom wordt gezegd dat mijn daden verbazingwekkend en wijs zijn, en dat ik alles ten dienste van mij inzet? Degenen die niet voorbeschikt en niet uitverkoren door mij zijn, zal ik overdragen aan Satan om hen te straffen en te verderven, en bij hun bestraffing zal ik niet tussenbeide komen; zo verstandig ben ik wel! Wie heeft daar ooit aan gedacht? Zonder de minste inspanning is mijn grootse werk verricht, waar of niet?

Vorige: Hoofdstuk 80

Volgende: Hoofdstuk 82

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek