Ontsnap aan de invloed van de duisternis, en je zult door God gewonnen worden

Wat is de invloed van de duisternis? De ‘invloed van de duisternis’ is de invloed van Satan, die mensen bedriegt, verderft, bindt en in zijn macht heeft; de invloed van Satan, een invloed die een aura van de dood heeft. Al degenen die onder Satans domein leven zijn gedoemd te vergaan.

Hoe kun je aan de invloed van de duisternis ontsnappen na het geloof in God te hebben gewonnen? Nadat je oprecht tot God hebt gebeden, keert je hart volledig tot Hem. Op dit punt wordt je hart bewogen door Gods geest, ben je bereid om jezelf volledig te geven, en op dit moment ben je ontsnapt aan de invloed van de duisternis. Als alles wat de mens doet aangenaam is voor God en in overeenstemming is met Zijn vereisten, dan is hij iemand die leeft in Gods woorden, en is hij iemand die leeft onder de zorg en bescherming van God. Als mensen niet in staat zijn Gods woorden te praktiseren, Hem altijd voor de gek houden, op een plichtmatige manier met Hem omgaan en niet in Zijn bestaan geloven, leven ze allemaal onder de invloed van de duisternis. Mensen die de redding van God niet hebben ontvangen, leven allemaal onder het domein van Satan, dat wil zeggen, ze leven allemaal onder de invloed van de duisternis. Degenen die niet in God geloven, leven onder het domein van Satan. Zelfs degenen die in het bestaan van God geloven, hoeven niet noodzakelijk in het licht van God te leven, want degenen die in Hem geloven, hoeven niet noodzakelijkerwijs naar Gods woorden te leven, en ze hoeven niet noodzakelijk mensen te zijn die in staat zijn om God te gehoorzamen. De mens gelooft alleen in God, en vanwege zijn falen om God te kennen, leeft hij nog steeds binnen de oude regels, levend in dode woorden, levend in een leven dat donker en onzeker is, niet volledig gezuiverd door God of volledig gewonnen door God. Daarom, hoewel het vanzelfsprekend is dat degenen die niet in God geloven, onder de invloed van de duisternis leven, kunnen zelfs degenen die in God geloven, nog steeds onder die invloed leven, want de Heilige Geest heeft geen werk in hen verricht. Degenen die de gratie van God of de genade van God niet hebben ontvangen, en zij die het werk van de Heilige Geest niet kunnen zien, leven allemaal onder de invloed van de duisternis; zij die alleen de genade van God genieten maar Hem niet kennen, leven ook meestal onder de invloed van de duisternis. Als een mens in God gelooft en toch het grootste deel van zijn leven onder de invloed van de duisternis doorbrengt, heeft het bestaan van deze mens zijn betekenis verloren, om nog maar te zwijgen over degenen die niet in het bestaan van God geloven.

Allen die Gods werk niet kunnen accepteren of die Gods werk accepteren maar niet in staat zijn om aan Zijn eisen te voldoen, leven onder de invloed van de duisternis; alleen zij die de waarheid nastreven en in staat zijn om aan Gods eisen te voldoen, zullen zegeningen van Hem ontvangen en alleen zij zullen aan de invloed van de duisternis ontsnappen. Mensen die niet zijn vrijgelaten, die altijd worden beheerst door bepaalde dingen en niet in staat zijn om hun hart aan God te geven, zijn mensen die onder de slavernij van Satan zijn en die leven onder een aura van de dood. Degenen die ontrouw zijn aan hun eigen plichten, ontrouw aan Gods opdracht en degenen die hun functie niet vervullen in de kerk, leven onder de invloed van de duisternis. Degenen die opzettelijk het kerkleven verstoren, die opzettelijk relaties tussen de broeders en zusters vernietigen, of hun eigen kliek vormen, leven nog dieper onder de invloed van de duisternis; ze leven onder de slavernij van Satan. Degenen die een abnormale relatie met God hebben, die altijd extravagante verlangens hebben, die altijd een voordeel willen behalen, en die nooit transformatie zoeken in hun gezindheid, zijn mensen die leven onder de invloed van de duisternis. Degenen die altijd slordig zijn, niet serieus zijn in hun beoefening van de waarheid, en die niet proberen de verlangens van God te bevredigen, maar alleen hun eigen vlees bevredigen, zijn ook mensen die leven onder de invloed van de duisternis en gehuld in de dood. Degenen die zich bezighouden met leugenachtigheid en misleiding bij het verrichten van werk voor God, die op een plichtmatige manier met God omgaan, die God bedriegen, en die altijd aan zichzelf denken zijn mensen die onder de invloed van de duisternis leven. Allen die God niet oprecht kunnen liefhebben, die de waarheid niet nastreven, en die zich niet richten op het transformeren van hun gezindheid leven onder de invloed van de duisternis.

Als je door God geprezen wilt worden, moet je eerst ontsnappen aan Satans duistere invloed, je hart openen voor God, en het volledig naar God keren. Worden de dingen die je nu doet geprezen door God? Heb je je hart tot God gekeerd? Zijn de dingen die je hebt gedaan, hetgeen God van je heeft vereist? Komen ze overeen met de waarheid? Je moet jezelf altijd onderzoeken, je concentreren op het eten en drinken van Gods woorden, je hart voor Hem blootleggen, Hem liefhebben met oprechtheid en jezelf toegewijd aan God besteden. Zulke mensen zullen zeker Gods lof ontvangen.

Allen die in God geloven maar de waarheid niet nastreven, kunnen onmogelijk aan de invloed van Satan ontsnappen. Al degenen die hun leven niet in eerlijkheid leven, die zich op de ene manier recht in het gezicht van andere mensen gedragen maar op een andere manier achter hun rug om, die de schijn van nederigheid, geduld en liefde geven terwijl ze in essentie sluw zijn, geslepen en geen loyaliteit tonen aan God – deze mensen zijn de typische vertegenwoordigers van hen die onder de invloed van de duisternis leven. Zij zijn het soort van de slang. Degenen wiens geloof in God altijd voor hun eigen winst is, die zelfingenomen en hooghartig zijn, die zichzelf laten zien en hun eigen status beschermen, zijn zij die van Satan houden en de waarheid tegenspreken. Ze weerstaan God en behoren volledig toe aan Satan. Degenen die niet oplettend zijn aangaande Gods lasten, die God niet van harte dienen, die altijd bezorgd zijn om hun eigen belangen en de belangen van hun familie, die niet in staat zijn om alles achter te laten om zichzelf aan God te geven, en nooit volgens Zijn woorden leven, leven buiten de woorden van God. Zulke mensen kunnen Gods lof niet ontvangen.

Toen God mensen schiep, was het zodat ze konden genieten van Zijn rijkdom en Hem oprecht lief konden hebben; op deze manier zouden mensen in Zijn licht leven. Tegenwoordig zijn allen die niet in staat zijn God lief te hebben en niet op Zijn lasten gericht zijn, niet in staat om hun hart volledig aan God te geven, niet in staat om Gods hart als hun eigen hart te nemen en niet in staat Gods last te dragen als hun eigen last. Gods licht schijnt niet op zulke mensen, daarom leven ze allemaal onder de invloed van de duisternis. Ze zijn op een pad dat lijnrecht tegenover Gods wil staat, en in niets van wat ze doen is ook maar een greintje waarheid. Ze wentelen zich in de modder met Satan, en zijn degenen die onder de invloed van de duisternis leven. Als je altijd Gods woorden kunt eten en drinken, en aandachtig bent voor Zijn wil en Zijn woorden in praktijk kunt brengen, dan behoor je tot God en ben je iemand die leeft in Gods woorden. Ben je bereid om te ontsnappen aan Satans domein en in het licht van God te leven? Als je in Gods woorden leeft, zal de Heilige Geest de gelegenheid hebben om Zijn werk te verrichten; als je onder Satans invloed leeft, zal de Heilige Geest geen gelegenheid hebben om enig werk te verrichten. Het werk dat de Heilige Geest in mensen verricht, het licht dat Hij op mensen schijnt en het vertrouwen dat Hij de mens geeft, duren slechts een ogenblik; als ze niet opletten en geen aandacht hebben, zal het werk van de Heilige Geest aan hen voorbij gaan. Als mensen in Gods woorden leven, dan zal de Heilige Geest met hen zijn en aan hen werken; als mensen niet in Gods woorden leven, leven ze in slavernij van satan. Mensen die in een corrupte gezindheid leven, hebben niet de aanwezigheid of het werk van de Heilige Geest. Als je leeft binnen de sfeer van Gods woorden, als je leeft in de staat die God vereist, dan behoor je Hem toe en zal Zijn werk in je worden uitgevoerd; als je niet binnen de sfeer van Gods vereisten, maar in plaats daarvan onder het domein van Satan leeft, dan leef je met zekerheid onder Satans corruptie. Alleen door te leven in Gods woorden en je hart aan Hem te geven, kun je aan Zijn vereisten voldoen; je moet doen wat God zegt, je moet Gods woorden het fundament van je bestaan en de realiteit van je leven maken, en alleen dan zul je God toebehoren. Als je oprecht praktiseert in overeenstemming met Gods wil, zal Hij werk in je verrichten en dan zul je leven onder Gods zegeningen, leven in het licht van Gods aangezicht, het werk begrijpen dat de Heilige Geest verricht, evenals de vreugde voelen van Gods aanwezigheid.

Om te ontsnappen aan de invloed van de duisternis, moet je eerst loyaal zijn aan God en de gretigheid hebben om de waarheid na te streven – alleen dan zul je in een juiste staat zijn. Leven in de juiste staat is de voorwaarde om te ontsnappen aan de invloed van de duisternis. Het niet hebben van de juiste staat betekent dat je niet loyaal aan God bent en dat je niet de gretigheid hebt om de waarheid te zoeken. Dan is ontsnappen aan de invloed van de duisternis uitgesloten. De ontsnapping van de mens aan de invloed van de duisternis is gebaseerd op mijn woorden, en als de mens niet in overeenstemming met mijn woorden kan leven, zullen ze niet ontsnappen aan de gebondenheid van de invloed van de duisternis. Leven in de juiste staat is leven onder de leiding van Gods woorden, leven in de staat van trouw aan God, leven in de staat van het zoeken naar de waarheid, leven in de realiteit van oprecht toewijden aan God, leven in de staat van oprechte liefde voor God. Degenen die in deze staten en in deze realiteit leven, zullen geleidelijk transformeren als ze dieper in de waarheid binnengaan, en ze zullen transformeren met de verdieping van het werk, totdat ze uiteindelijk zeker door God zullen worden gewonnen, en ze oprecht liefde zullen hebben voor God. Degenen die zijn ontsnapt aan de invloed van de duisternis, zullen geleidelijk aan Gods wil kunnen begrijpen, geleidelijk de wil van God kunnen begrijpen en uiteindelijk vertrouwelingen van God kunnen worden. Niet alleen zullen zij geen opvatting van God hebben en geen opstand tegen Hem, maar zullen zij nog meer de opvattingen en rebellie die zij eerder hadden, verafschuwen, en in hun hart ware liefde voor God teweegbrengen. Mensen die niet in staat zijn te ontsnappen aan de invloed van de duisternis, zijn allemaal volledig bezig met het vlees en vol opstandigheid; hun harten zijn gevuld met menselijke ideeën en levensfilosofieën, evenals hun eigen intenties en afwegingen. God eist de enkelvoudige liefde van de mens en Hij eist van de mens dat hij zich bezighoudt met Zijn woorden en de liefde van de mens voor Hem. Om te leven in Gods woorden, om te ontdekken wat de mens moet zoeken in zijn woorden, om van God te houden als resultaat van Zijn woorden, om druk in de weer te zijn omwille van Gods woorden, om voor Gods woorden te leven – dit zijn allemaal dingen die de mens zou moeten bereiken. Alles moet op Gods woorden zijn gebouwd en alleen dan zal de mens in staat zijn om aan de eisen van God te voldoen. Als de mens niet is uitgerust met Gods woorden, is hij niets anders dan een made die bezeten is door Satan. Weeg het af in je eigen hart – hoeveel woorden van God hebben in jou wortel geschoten? Betreffende welke dingen leef je in overeenstemming met Gods woorden? Betreffende welke dingen heb je niet in overeenstemming met Gods woorden geleefd? Als Gods woorden je niet volledig hebben aangegrepen, wat beheerst dan precies je hart? Word je in het dagelijkse leven beheerst door Satan, of ben je vervuld door de woorden van God? Worden je gebeden geïnitieerd vanuit Zijn woorden? Ben je uit je negatieve toestand gekomen door de verlichting van Gods woorden? Gods woorden als de basis van je bestaan nemen is waarmee iedereen zou moeten beginnen. Als Gods woorden niet aanwezig zijn in je leven, dan leef je onder de invloed van de duisternis, ben je rebels tegen God, verzet je je tegen God en onteer je Zijn naam – het geloof van die mensen in God is puur onheil en verstoring. Hoeveel van je leven is geleefd in overeenstemming met Zijn woorden? Hoeveel van je leven is niet geleefd in overeenstemming met Zijn woorden? Hoeveel van wat Gods woorden van je hebben geëist is in jou vervuld? Hoeveel is er in je verloren? Heb je zulke dingen aandachtig onderzocht?

Ontsnappen aan de invloed van de duisternis, is een aspect dat het werk van de Heilige Geest vereist, en een ander aspect is dat het toegewijde medewerking van de mens vereist. Waarom zeg ik dat de mens niet op de goede weg is? In de eerste plaats, als een mens op de goede weg is, zal hij in staat zijn om zijn hart aan God te geven, wat een taak is die een lange periode van tijd vergt om binnen te gaan omdat de mensheid altijd onder de invloed van de duisternis heeft geleefd en al duizenden jaren onder de slavernij van Satan is. Daarom kan dit binnengaan niet binnen een dag of twee worden bereikt. Ik heb dit onderwerp vandaag ter sprake gebracht, zodat mensen hun eigen staat kunnen begrijpen; aangaande wat de invloed is van de duisternis en wat het is om in het licht te leven, binnengaan wordt mogelijk wanneer de mens in staat is om deze dingen te onderscheiden. Dit komt omdat je moet weten wat de invloed van Satan is voordat je eraan kunt ontsnappen, en alleen dan zul je het pad hebben om je er geleidelijk aan van te bevrijden. Wat betreft wat daarna moet gebeuren, dat is een zaak voor de mens zelf. Je moet altijd vanuit een positief aspect binnengaan en je moet nooit passief wachten. Het is alleen op deze manier dat je door God kunt worden gewonnen.

Vorige: De geboden van het nieuwe tijdperk

Volgende: Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Over de Bijbel (4)

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek