7. Het verschil tussen uiterlijke goede daden en veranderingen van gezindheid

Relevante woorden van God:

Transformatie in gezindheid verwijst hoofdzakelijk naar de transformatie van iemands natuur. De elementen van iemands natuur kunnen niet aan uiterlijke gedragingen worden afgelezen. Ze zijn direct gerelateerd aan de waarden en betekenis van zijn bestaan. Dat wil zeggen, dat ze rechtstreeks betrekking hebben op hoe iemand tegen het leven aankijkt en op de waarden die iemand in zijn leven heeft, de dingen in het diepst van zijn ziel, en zijn essentie. Als iemand de waarheid niet kan accepteren, zal hij geen transformatie van deze aspecten ondergaan. Alleen door Gods werk te ervaren, volledig de waarheid binnen te gaan, iemands waarden en iemands kijk op het bestaan en leven te veranderen, iemands opvattingen in lijn te brengen met die van God, en zich volledig te kunnen onderwerpen en toegewijd te zijn aan God, kan worden gezegd dat de gezindheid van die persoon is getransformeerd. Het kan lijken alsof je wat inspanningen verricht, het kan zijn dat je geconfronteerd met tegenspoed veerkrachtig bent, het kan zijn dat je in staat bent werkzaamheden van boven uit te voeren, of het kan zijn dat je in staat bent overal heen te gaan waar men je naartoe stuurt, maar dit zijn slechts onbelangrijke veranderingen in je gedrag en zijn nog niet voldoende om te tellen als de transformatie van je gezindheid. Het kan zijn dat je in staat bent vele paden te volgen, vele ontberingen te doorstaan en enorme vernederingen te ondergaan. Het kan zijn dat je je heel dicht bij God voelt en de Heilige Geest wellicht wat werk aan je verricht. Wanneer God je echter vraagt iets te doen dat niet overeenstemt met je opvattingen, onderwerp je je wellicht nog steeds niet; veeleer zoek je waarschijnlijk naar excuses, word je opstandig en verzet je je tegen God, wat zover kan gaan dat je Hem bekritiseert en tegen Hem protesteert. Dit zou een serieus probleem zijn! Dit zou laten zien dat je nog steeds een natuur hebt die zich tegen God verzet en dat je helemaal nog geen enkele transformatie hebt ondergaan.

uit ‘Wat er bekend zou moeten zijn over het transformeren van iemands gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Mensen kunnen zich goed gedragen, maar dat betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze de waarheid bezitten. De hartstocht van mensen kan er alleen voor zorgen dat mensen zich aan doctrine houden en regels volgen. Mensen die zonder de waarheid zijn kunnen onmogelijk wezenlijke problemen oplossen en doctrine kan de plaats van de waarheid niet innemen. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, zijn anders. Degenen die een verandering in hun gezindheid hebben meegemaakt, hebben de waarheid begrepen, ze zijn kritisch ten opzichte van alle kwesties, ze weten hoe ze moeten handelen in overeenstemming met Gods wil, hoe ze moeten handelen overeenkomstig de principes van de waarheid en hoe ze moeten handelen om God tevreden te stellen. En ze begrijpen de natuur van de verdorvenheid die ze openbaren. Wanneer hun eigen ideeën en opvattingen worden geopenbaard, zijn ze in staat er kritisch naar te kijken en het vlees te verzaken. Dit is hoe een verandering in gezindheid wordt uitgedrukt. Het belangrijkste van een verandering in gezindheid is dat deze mensen de waarheid duidelijk hebben begrepen, en dat ze, wanneer ze dingen uitvoeren, ze met relatieve nauwkeurigheid de waarheid in praktijk brengen en hun verdorvenheid niet vaak wordt geopenbaard. Over het algemeen lijken mensen waarvan de gezindheid is veranderd behoorlijk verstandig en kritisch, en geven ze, vanwege hun begrip van de waarheid, niet zo veel blijk van zelfingenomenheid en arrogantie. Zij doorzien en onderscheiden veel van de verdorvenheid die is geopenbaard, waardoor arrogantie geen kans krijgt. Ze zijn in staat een weloverwogen begrip te hebben van wat de plek van de mens is, hoe ze zich redelijk kunnen gedragen, hoe ze plichtsgetrouw kunnen zijn, wat ze wel en niet moeten zeggen, en wat ze tot welke personen moeten zeggen en wat ze voor hen moeten doen. Dit is de reden waarom gezegd wordt dat dergelijke mensen relatief verstandig zijn. Degenen die een verandering in gezindheid hebben, leven werkelijk de gelijkenis van een mens uit, en zij bezitten waarheid. Ze zijn altijd in staat om in overeenstemming van de waarheid te spreken en dingen te zien, en ze zijn principieel in alles wat ze doen; ze zijn niet onderworpen aan de invloed van wie of wat dan ook, en ze hebben allemaal hun eigen visie en kunnen de principes van de waarheid behouden. Hun gezindheid is relatief stabiel, ze zijn niet besluiteloos. In welke situatie ze zich ook bevinden, ze begrijpen hoe ze hun plicht naar behoren kunnen uitvoeren en hoe ze dingen moeten doen om God tevreden te stellen. Degenen van wie de gezindheden zijn veranderd zijn niet gefocust op wat ze moeten doen om zich, op een oppervlakkig niveau, goed te presenteren – zij hebben van binnen al duidelijkheid over wat ze moeten doen om God tevreden te stellen. Daarom kan het zijn dat ze er van de buitenkant niet zo enthousiast uitzien of net alsof ze alles fantastisch hebben gedaan, maar alles wat ze doen is zinvol, is waardevol en levert praktische resultaten op. Van degenen van wie de gezindheden zijn veranderd staat vast dat ze veel waarheid bezitten – dit kan worden bevestigd door hun perspectief op dingen en de principes van waaruit ze handelen. Van degenen die niet de waarheid bezitten, is de gezindheid absoluut niet veranderd. Een verandering in gezindheid betekent niet dat men met een mensheid te maken heeft die in volwassen en gerijpt is. Het verwijst hoofdzakelijk naar gevallen waarin een aantal van de satanische vergiften in de natuur van mensen verandert doordat zij kennis van God en begrip van de waarheid verkregen hebben. Dat wil zeggen, deze satanische vergiften worden gereinigd en de door God uitgedrukte waarheid schiet wortel in deze mensen, wordt hun leven en wordt de basis van hun bestaan. Alleen dan worden ze nieuwe mensen en als zodanig verandert hun gezindheid. Een verandering van gezindheid betekent niet dat de uiterlijke gezindheden van mensen zachtmoediger zijn dan voorheen, dat ze arrogant waren, maar nu verstandig spreken, of dat ze naar niemand luisterden, maar nu naar anderen kunnen luisteren – zulke uiterlijk veranderingen kunnen geen transformaties van gezindheid worden genoemd. Natuurlijk omvatten veranderingen in gezindheid ook deze gesteldheden, maar de hoofdzaak is dat hun innerlijke leven is veranderd. De door God uitgedrukte waarheid wordt hun hele leven, de satanische vergiften in hen zijn geëlimineerd, hun perspectieven zijn geheel veranderd en ze zijn geen van allen in overeenstemming met het perspectief van de wereld. Ze doorzien de listen en vergiften van de grote rode draak, ze hebben de ware essentie van het leven begrepen. Hun levenswaarden zijn dus veranderd – dit is de meeste fundamentele verandering en de essentie van een verandering van gezindheid.

uit ‘Het verschil tussen externe veranderingen en veranderingen van gezindheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

In het domein van religie lijden veel mensen hun hele leven behoorlijk. Ze bedwingen hun lichaam of dragen hun kruis, ze lijden en volharden zelfs tot hun laatste ademtocht! Sommigen zijn nog op de ochtend van hun dood aan het vasten. Ze onthouden zich hun leven lang van heerlijk voedsel en fijne kleding, ze stellen het lijden voorop. Ze zijn in staat om hun lichaam te bedwingen en hun vlees te verzaken. Hun geest om lijden te verdragen is prijzenswaardig. Maar hun denkwijze, hun opvattingen, hun mentale houding en inderdaad hun oude natuur zijn helemaal niet aangepakt. Ze hebben geen werkelijk begrip van zichzelf. Hun mentale beeld van God is het traditionele beeld van een abstracte, vage God. Hun besluit om te lijden voor God komt door hun godsdienstijver en hun positieve natuur. Ook al geloven ze in God, ze begrijpen God niet en kennen evenmin Zijn wil. Ze werken en lijden alleen blind voor God. Ze hechten geen waarde aan enig onderscheidingsvermogen en malen er weinig om hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hun dienst ook werkelijk aan Gods wil voldoet. Ze weten nog minder hoe ze begrip van God kunnen verkrijgen. De God die ze dienen, is niet God volgens Zijn oorspronkelijke beeld, maar een God die ze zelf hebben verzonnen, een God van wie ze gehoord hebben of een legendarische God die je in geschriften kunt vinden. Ze gebruiken vervolgens hun levendige verbeelding en hun godvrezende hart om te lijden voor God en voor God het werk op te pakken dat God wil doen. Hun dienst is te onnauwkeurig, zodat vrijwel niemand van hen werkelijk in staat is om volgens Gods wil te dienen. Hoe gewillig ze ook zijn om te lijden, hun oorspronkelijke kijk op dienen en hun mentale beeld van God blijven onveranderd omdat ze Gods oordeel en tuchtiging en Zijn loutering en volmaking niet hebben ondergaan, en omdat niemand ze met de waarheid heeft geleid. Ook al geloven ze in Jezus de Heiland, niemand van hen heeft de Heiland ooit gezien. Ze kennen Hem alleen uit legendes en van horen zeggen. Hun dienst heeft dus niets meer om het lijf dan willekeurig dienen met gesloten ogen, zoals een blinde zijn eigen vader dient. Wat valt er uiteindelijk met een dergelijke dienst te bereiken? En wie zou ermee instemmen? Hun dienst verandert van begin tot eind helemaal niet. Ze krijgen alleen door de mens bedachte lessen en baseren hun dienst alleen op hun natuurlijkheid en waar ze zelf dol op zijn. Wat voor beloning kan dit oogsten? Zelfs Petrus, die Jezus zag, wist niet hoe hij zo moest dienen dat hij aan Gods wil voldeed. Pas op het eind, op zijn oude leeftijd, ging hij het begrijpen. Wat zegt dit over die blinde mensen die geen enkele aanpak of snoeiing hebben ondervonden en die door niemand zijn geleid? Lijkt de dienst van velen onder jullie vandaag niet veel op die van deze blinde mensen? Allen die geen oordeel hebben ontvangen, geen snoeiing en aanpak hebben ondervonden, en niet veranderd zijn – zijn zij niet de ten dele overwonnenen? Wat heb je aan zulke mensen? Als je denkwijze, je begrip van het leven en je begrip van God geen nieuwe verandering laten zien en niet echt iets opleveren, zul je nooit iets opmerkelijks in je dienst tot stand brengen! Zonder visie en zonder nieuw begrip van Gods werk kun je geen overwonnen persoon zijn. Je manier om God te volgen zal dan lijken op die van de mensen die lijden en vasten – die zal van weinig waarde zijn! Juist omdat er weinig getuigenis is in wat ze doen, zeg ik dat hun dienst zinloos is! Zij brengen hun leven door met lijden en in de gevangenis zitten; ze zijn steeds geduldig en minzaam en ze dragen het kruis, ze worden door de wereld belachelijk gemaakt en verworpen, ze ondervinden allerlei moeilijkheden en hoewel ze helemaal tot aan het einde toe gehoorzaam zijn, zijn ze nog steeds niet overwonnen en kunnen ze geen getuigenis aandragen dat ze overwonnen zijn. Ze hebben heel erg geleden, maar van binnen kennen ze God helemaal niet. Al hun oude denkwijzen, oude opvattingen, religieuze praktijken, door de mens bedachte inzichten en menselijke ideeën zijn niet aangepakt. Ze zijn totaal niet tot nieuw inzicht gekomen. Geen greintje van hun begrip van God is waar of accuraat. Ze hebben Gods wil verkeerd begrepen. Kan dit zo zijn om God te dienen? Hoe je God in het verleden ook hebt begrepen, stel dat je je daar vandaag aan vasthoudt en je begrip van God blijft baseren op je eigen opvattingen en ideeën, wat God ook doet. Dat wil zeggen: stel dat je geen nieuw, waar begrip van God hebt en je Gods ware beeld en ware gezindheid niet leert kennen. Stel dat je begrip van God nog steeds is gebaseerd op een feodale, bijgelovige denkwijze, en nog steeds voorkomt uit menselijke denkbeelden en opvattingen. Als dit het geval is, ben je niet overwonnen. Mijn doel met al deze woorden aan jullie is om je deze kennis te laten begrijpen en te laten gebruiken zodat je tot accuraat en nieuw inzicht komt. Ze beogen ook je oude opvattingen en oude kennis weg te nemen die je meedraagt, zodat je nieuw inzicht kunt verwerven. Als je mijn woorden werkelijk eet en drinkt, zal je begrip aanzienlijk veranderen. Zolang je een gehoorzaam hart houdt terwijl je Gods woorden eet en drinkt, zal je kijk veranderen. Zolang je de herhaalde tuchtigingen kunt aanvaarden, zal je oude mentaliteit stapje voor stapje veranderen. Zolang je oude mentaliteit grondig wordt vervangen door de nieuwe, zullen je praktijken navenant veranderen. Zo snijdt je dienst steeds meer hout en voldoet die steeds meer aan Gods wil. Als je je leven, je kennis van menselijk leven en je vele opvattingen over God kunt veranderen, zal je natuurlijkheid gestaag afnemen. Dit is echt het resultaat nadat God de mens overwint; dit is de verandering die in de mens te zien zal zijn. Als je in je geloof in God alleen maar je lichaam weet te bedwingen, weet te volharden en weet te lijden, en je niet zeker weet of wat je doet goed of verkeerd is, en al helemaal niet voor wie je het doet, hoe kan een dergelijke praktijk dan tot verandering leiden?

uit ‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (3)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als zulke religieuze mensen samenkomen, vragen ze: “Zuster, hoe gaat het met je de laatste tijd?” Zij antwoordt: “Ik voel dat ik God veel verschuldigd ben en dat ik Zijn hartsverlangen niet kan vervullen.” Iemand anders zegt: “Ik ben God dank verschuldigd en kan Hem niet tevreden stellen.” Deze paar zinnen en woorden alleen al zijn uitingen van hun laaghartigheid. Dergelijke woorden zijn weerzinwekkend en erg stuitend. De natuur van zulke mensen gaat tegen God in. Zij die zich op de werkelijkheid richten, dragen alles uit wat er in hun binnenste leeft en openen hun hart in communicatie. Er is van geen enkele valse praktijk sprake, geen beleefdheden of loze grapjes. Ze zijn altijd rechtdoorzee en houden zich niet aan aardse regels. Er zijn er die geneigd zijn tot uiterlijk vertoon; zelfs zonder enig verstand. Als iemand anders zingt, begint hij te dansen, zonder te beseffen dat ‘de rijst in zijn pot al is aangebrand’. Dergelijke mensen zijn niet vroom of eerzaam en veel te frivool. Dit zijn allemaal manifestaties van gebrek aan realiteitszin! Wanneer sommigen communiceren over zaken in het leven in de geest en hoewel ze niet spreken over schuldenlast aan God, hebben ze echte liefde voor Hem in hun hart. Wat je aan God verschuldigd bent heeft niets met anderen van doen; je bent God iets verschuldigd, niet mensen. Dus wat heeft het voor zin om voortdurend hierover met anderen te spreken? Je moet belang hechten aan het in de praktijk brengen, niet aan uiterlijke ijver of aan uiterlijk vertoon.

Waar staan de oppervlakkige goede daden van mensen voor? Ze vertegenwoordigen het vlees en zelfs de beste uiterlijke praktijken geven niet het leven weer, maar alleen jouw eigen temperament als individu. De uiterlijke praktijken van de mens kunnen het verlangen van God niet vervullen. Je spreekt voortdurend over wat je aan God verschuldigd bent, maar je kunt anderen niet voorzien van het leven of anderen aanzetten om God lief te hebben. Geloof je dat dergelijke handelingen God tevreden zullen stellen? Je geloof dat dit Gods hartsverlangen is, dat dit van de geest is, maar in werkelijkheid is dit absurd! Je gelooft dat hetgeen joú behaagt en wat jíj wenst, datgene is wat God verheugt. Kan iets waar je blij mee bent weergeven wat van God is? Kan het karakter van de mens God vertegenwoordigen? Waar je blij mee bent is juist waar God van gruwt en het zijn je gewoonten die God haat en afwijst. Als je het gevoel hebt iets aan God verschuldigd te zijn, ga dan tot God bidden. Het is niet nodig daarover met anderen te spreken. Als je niet tot God bidt, maar in plaats daarvan voortdurend de aandacht naar jezelf toetrekt in het bijzijn van anderen, kan dit dan het verlangen van Gods hart vervullen? Als je handelingen altijd slechts mooie schijn zijn, houdt dat in dat je de ijdelste mens van allemaal bent. Wat is dat voor een mens die alleen oppervlakkige goede werken heeft maar de werkelijkheid niet heeft? Zulke mensen zijn hypocriete farizeeërs en religieuze mensen! Als jullie je uiterlijke praktijken niet afleggen en niet kunnen veranderen, dan zal de mate van huichelarij in jullie alleen maar toenemen. Hoe groter de elementen van huichelarij zijn, hoe meer weerstand er is tegen God en uiteindelijk zullen dergelijke mensen zeker uitgeworpen worden!

uit ‘Bij het geloof moet men zich richten op werkelijkheid, je bezighouden met religieuze rituelen betekent geen geloof’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Gedeelten uit preken en communicatie als referentie:

In de religieuze wereld zijn er veel vrome mensen die zeggen: “Wij zijn veranderd dankzij ons geloof in de Heer Jezus. Wij zijn in staat om ons uit te putten voor de Heer, werk te doen voor de Heer, naar de gevangenis te gaan voor de Heer en wij verloochenen Zijn naam niet. Wij zijn in staat om veel deugdzame dingen te doen, aan goede doelen te geven, te doneren en de armen te helpen. Dit zijn grote veranderingen! Wij komen dus in aanmerking om het koninkrijk van de hemel binnen te mogen gaan.” Wat vind je van deze woorden? Hebben jullie enig onderscheidingsvermogen met betrekking tot deze woorden? Wat houdt het in om gereinigd te worden? Denk je dat je bent gereinigd als je gedrag is veranderd en je goede daden doet? Iemand zegt: “Ik heb alles aan de kant gezet. Ik heb mijn werk, mijn familie en de verlangens van het vlees aan de kant gezet om mij voor de Heer uit te putten. Is dit het equivalent van gereinigd worden?” Zelfs al heb je dit allemaal gedaan, dan is dit geen solide bewijs dat je gereinigd bent. Waar draait het dus om? In welk aspect kun je gereinigd worden dat als echte reiniging beschouwd kan worden? De reiniging van de satanische gezindheid die God weerstaat, betekent een ware reiniging. Wat zijn de manifestaties van een satanische gezindheid die God weerstaat? De meest in het oog springende manifestaties zijn iemands arrogantie, verwaandheid, zelfingenomenheid en hoogmoed, plus zijn valsheid, verraad, leugens, misleiding en huichelarij. Wanneer iemand deze satanische gezindheid niet meer heeft, is hij werkelijk gereinigd. Er wordt gezegd dat er 12 kernmanifestaties zijn in de satanische gezindheid van de mens, zoals zichzelf het meest eerbaar vinden; mensen die met me meewerken laten opbloeien en mensen die me weerstaan laten omkomen; denken dat alleen God boven je staat en je aan niemand anders onderwerpen, zonder achting voor anderen; een onafhankelijk koninkrijk vestigen zodra je macht hebt; de enige willen zijn die macht uitoefent en meester van alle dingen is, en zaken helemaal zelf willen beslissen. Al deze manifestaties geven blijk van een satanische gezindheid. Deze satanische gezindheid moet worden gereinigd, voordat iemand een verandering in zijn levensgezindheid ervaart. Een verandering in iemands levensgezindheid is een wedergeboorte, omdat zijn wezen is veranderd. Voordien was hij in staat om zijn eigen onafhankelijke koninkrijk te vestigen wanneer hij macht kreeg. Nu dient hij God, getuigt hij van God en wordt hij een dienaar voor het uitverkoren volk van God wanneer hij macht krijgt. Is dit geen echte verandering? Voordien stond hij in alle situaties op de voorgrond en wilde hij dat andere mensen hem zouden hoogachten en aanbidden. Nu getuigt hij overal van God en staat hij niet op de voorgrond. Hoe mensen hem ook behandelen, hij vindt het prima. Wat mensen ook over hem zeggen, hij vindt het prima. Het maakt hem niet uit. Hij is alleen bezig om God te verheerlijken, van God te getuigen, anderen begrip van God bij te brengen en anderen te helpen gehoorzamen in Gods tegenwoordigheid. Is dit geen verandering in de gezindheid? “Ik zal de broeders en zusters met liefde behandelen. Ik zal barmhartig zijn jegens anderen in alle situaties. Ik zal niet aan mijzelf denken en ik zal zorgen dat het anderen goed gaat. Ik zal anderen vooruithelpen in hun leven en mijn eigen verantwoordelijkheden vervullen. Ik zal anderen helpen de waarheid te begrijpen en de waarheid te verkrijgen.” Dit is wat het betekent om anderen lief te hebben als jezelf! Wat Satan aangaat, je kunt hem onderscheiden, principes hebben, een scheidingslijn bij hem aanbrengen en het kwaad van Satan volledig onthullen zodat Gods uitverkoren volk gespaard wordt van zijn kwaad. Dit beschermt Gods uitverkoren volk en dit is zelfs nog meer anderen liefhebben als jezelf. Bovendien dien je lief te hebben wat God liefheeft en te haten wat God haat. Wat God haat, zijn antichristen, boze geesten en slechte mensen. Dat betekent dat wij ook antichristen, boze geesten en slechte mensen moeten haten. We moeten aan Gods zijde staan. We kunnen geen compromissen sluiten met hen. God heeft hen lief die Hij wil redden en zegenen. Voor deze mensen moeten wij verantwoordelijk zijn, ze met liefde behandelen, ze helpen, leiden, voor ze zorgen en ze ondersteunen. Is dit geen verandering in iemands levensgezindheid? Wanneer je enkele overtredingen of fouten hebt begaan, of de principes om iets te doen hebt genegeerd, kun je bovendien de kritiek, verwijten, behandeling en snoeiing van de broeders en zusters aanvaarden; je kunt al deze dingen correct behandelen en ze van God ontvangen, geen haat koesteren en de waarheid zoeken om je eigen verdorvenheid op te lossen. Is dit geen verandering in je levensgezindheid? Ja, inderdaad. …

Kan de verandering in iemands gedrag waarover in de religieuze wereld wordt gesproken een verandering van levensgezindheid vertegenwoordigen? Iedereen zegt dat dit niet kan. Waarom? De hoofdreden is omdat hij God nog steeds weerstaat. Het is net als de farizeeën die aan de buitenkant heel vroom waren. Ze baden vaak, ze legden de schriftuur uit en ze volgden de voorschriften van de wet heel goed. Men kan zeggen dat er aan de buitenkant niets op ze aan te merken viel. Men kon ze op geen fout betrappen. Maar waarom waren ze nog steeds in staat om Christus te weerstaan en te veroordelen? Wat geeft dit aan? Hoe goed mensen ook lijken, als zij de waarheid niet hebben en God dus niet kennen, zullen zij God nog steeds weerstaan. Aan de buitenkant waren zij zo goed, maar waarom telt dit niet als een verandering van levensgezindheid? Dat is omdat hun verdorven gezindheid geen greintje veranderde en ze nog steeds arrogant, verwaand en bovenal zelfingenomen waren. Zij geloofden in hun eigen kennis en theorieën, en zij geloofden dat zij het beste begrip van de schriftuur hadden. Zij geloofden dat zij alles begrepen en dat zij beter waren dan andere mensen. Dit is waarom zij de Heer Jezus weerstonden en veroordeelden toen Hij predikte en Zijn werk deed. Dat is ook waarom de religieuze wereld Hem veroordeelt wanneer men hoort dat Christus van de laatste dagen de hele waarheid heeft verkondigd, ook al weet men dat het de waarheid is.

uit ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven’

Vorige: 6. Hoe kun je het verschil zien tussen ware en valse leiders, tussen ware en valse herders?

Volgende: 1. Je moet de bron van het verzet van mensen tegen het nieuwe werk van God in hun geloof in God kennen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

5. De gevolgen van de onderwerping van iemand aan het bedrog van en beheersing door de farizeeën en antichristen van de religieuze wereld, en of zij door God kunnen worden gered

Pastors en leiders in de religieuze wereld, bijvoorbeeld, vertrouwen op hun gaven en posities om hun werk te doen. Mensen die hen een lange tijd volgen, zullen worden geïnfecteerd door hun gaven en zullen worden beïnvloed door delen van wat zij zijn. Zij richten zich op de gaven, vaardigheden en kennis van mensen en ze geven aandacht aan sommige bovennatuurlijke dingen en vele diepgaande onrealistische doctrines (deze diepgaande doctrines zijn natuurlijk onbereikbaar). Ze richten zich niet op veranderingen aan de gezindheid van de mens, maar richten zich liever op het trainen van het preken, de werkvaardigheden en de kennis van de mens en rijke religieuze doctrines. Zij richten zich niet op hoezeer de gezindheid van mensen wordt veranderd, of hoezeer mensen de waarheid begrijpen. Ze geven geen aandacht aan de substantie van mensen, en proberen nog minder de normale en abnormale toestanden van de mens te kennen.

4. Hoe de drie fasen van Gods werk stapsgewijze dieper worden, zodat mensen kunnen worden gered en vervolmaakt

Het gehele management van God is onderverdeeld in drie fases en in elke fase worden er passende eisen aan de mens gesteld. Bovendien worden Gods eisen aan de mensheid met het verstrijken en de voortgang van de tijdperken steeds hoger. Zo bereikt dit werk van Gods management stap voor stap zijn climax, tot de mens het feit van de ‘verschijning van het Woord in het vlees’ aanschouwt; op deze manier worden de eisen aan de mens ook steeds hoger, alsook de eisen aan de mens om getuigenis af te leggen.

1. Hoe men het goddelijke wezen van Christus kan kennen

Hij die de incarnatie van God is, zal de essentie van God hebben. Hij die de incarnatie van God is, zal de uitdrukking van God hebben. Omdat God vlees wordt, zal Hij het werk voortbrengen dat Hij moet doen. En omdat God vlees wordt, zal Hij uitdrukken wat Hij is en zal Hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, het leven te schenken en de weg te wijzen. Vlees dat niet de essentie van God bevat, is zeker niet de vleesgeworden God. Dat lijdt geen twijfel.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek