Oprechte liefde voor God is spontaan

Alle mensen zijn onderworpen aan loutering dankzij Gods woorden. Zonder de vleesgeworden God had de mens nooit op die manier door lijden gezegend kunnen worden. Anders gezegd: zij die de beproevingen van Gods woorden kunnen aanvaarden, zijn gezegende mensen. Op basis van het oorspronkelijke kaliber van mensen, hun gedrag en hun houding jegens God, zijn ze een dergelijke loutering niet waardig. Maar God heeft ze verheven, daarom hebben ze deze zegen genoten. Mensen zeiden altijd dat ze niet waardig waren om het aangezicht van God te zien of Zijn woorden te horen. Tegenwoordig is het geheel omdat God hen verheft en aan Zijn barmhartigheid te danken dat mensen door Zijn woorden gelouterd worden. Die zegen is voor ieder weggelegd die in de laatste dagen is geboren – hebben jullie dit zelf ervaren? In welke aspecten mensen leed en moeilijkheden moeten ondervinden, wordt door God beschikt en is niet gebaseerd op de vereisten van de mens zelf. Dit is absoluut waar. Elke gelovige dient in staat te zijn de beproevingen van Gods woorden te ondergaan en in Zijn woorden te lijden. Is dit iets wat jullie duidelijk kunnen zien? Het lijden dat je hebt ondergaan, is dus beloond met huidige zegeningen. Als je niet lijdt voor God, kun je Zijn lof niet verdienen. Misschien heb je in het verleden geklaagd. Maar hoezeer je ook hebt geklaagd, God denkt daar niet meer aan. Het is nu vandaag en er is geen reden om terug te blikken op zaken uit het verleden.

Sommige mensen zeggen dat ze proberen God lief te hebben maar dat niet kunnen. Wanneer ze dan horen dat God Zich gaat onttrekken, houden ze wel van Hem. Sommige mensen brengen de waarheid in het algemeen niet in praktijk. Wanneer ze dan horen dat God Zich in toorn gaat onttrekken, verschijnen ze voor Hem en bidden: “O God! Ga alstublieft niet weg. Geef me een kans! God! Ik heb u in het verleden niet behaagd. Ik sta bij u in het krijt en heb u weerstaan. Vandaag wil ik mijn lichaam en hart volledig overgeven zodat ik u eindelijk kan behagen en u liefhebben. Die kans krijg ik niet weer.” Heb je op een dergelijke manier gebeden? Wanneer iemand zo bidt, doet hij dat omdat zijn geweten door Gods woorden is aangesproken. Mensen zijn gevoelloos en stompzinnig. Ze ondergaan tuchtiging en loutering, toch weten ze niet wat God teweegbrengt. Als God niet op die manier te werk ging, zouden mensen nog steeds in verwarring zijn. Niemand zou de geestelijke gevoelens in iemands hart kunnen opwekken. Alleen Gods woorden die mensen oordelen en aan de kaak stellen, kunnen die vruchten voortbrengen. Alle dingen worden dus dankzij Gods woorden tot stand gebracht en vervuld en alleen dankzij Zijn woorden wordt de liefde van de mens voor God opgewekt. Als mensen God alleen liefhadden op basis van hun eigen geweten, zouden ze geen resultaten zien. Hebben mensen hun liefde voor God in het verleden niet op hun geweten gebaseerd? Was er ook maar één iemand die God uit zichzelf liefhad? Alleen door de aansporing van Gods woorden hadden zij God lief. Sommige mensen zeggen: “Ik volg God al zoveel jaar en heb zijn genade en zegeningen overvloedig ervaren. Ik ben gelouterd en geoordeeld naar Zijn woorden. Ik heb dus veel inzicht gekregen en Gods liefde gezien. Ik moet Hem danken, ik moet Zijn genade goedmaken. Ik behaag God met de dood en baseer mijn liefde voor Hem op mijn geweten.” Als mensen alleen op de gevoelens van hun geweten vertrouwen, kunnen ze Gods liefde niet voelen. Als ze alleen op hun geweten vertrouwen, is hun liefde voor God wankel. Als je alleen Gods genade en liefde terug wilt betalen, heb je geen drijfveer in je liefde voor Hem. Hem liefhebben op basis van de gevoelens van je geweten is een passieve benadering. Waarom zeg ik dat dit een passieve benadering is? Dit is een praktische kwestie. Wat voor liefde is dit? Probeert men zo God niet voor de gek te houden en alleen maar de schijn voor Hem hoog te houden? De meeste mensen geloven dat er geen beloning is voor het liefhebben van God en dat iemand die Hem niet liefheeft evenzeer wordt getuchtigd. Al met al is niet zondigen in hun ogen dan ook goed genoeg. God liefhebben en Zijn liefde terugbetalen op basis van je geweten is dus een passieve benadering. Dan is er geen sprake van spontane liefde voor God vanuit je hart. Liefde voor God dient een oprecht gevoel diep vanuit iemands hart te zijn. Sommige mensen zeggen: “Ik ben zelf bereid om God te zoeken en te volgen. God wil me verlaten, maar ik wil Hem nog steeds volgen. Of Hij me nu wil of niet, ik blijf Hem liefhebben en uiteindelijk zal ik Hem winnen. Ik geef mijn hart aan God. Wat Hij ook doet, ik zal Hem mijn hele leven volgen. Wat er ook gebeurt, ik moet God liefhebben en ik zal Hem winnen. Ik zal niet rusten totdat ik Hem heb gewonnen.” Heb jij die wil?

Het pad van geloven in God is het pad van Hem liefhebben. Als je in Hem gelooft, moet je Hem ook liefhebben. Maar Hem liefhebben betekent niet alleen Zijn liefde terugbetalen of Hem liefhebben op basis van de gevoelens van het geweten – het is een zuivere liefde voor God. Er zijn tijden dat mensen alleen op hun geweten vertrouwen en Gods liefde niet kunnen voelen. Waarom zei ik altijd: “Moge Gods Geest onze geest beroeren”? Waarom sprak ik niet over het geweten van mensen beroeren om God lief te hebben? Het is omdat het geweten van de mens Gods beminnelijkheid niet kan voelen. Als die woorden je niet overtuigen, probeer dan Zijn liefde maar te voelen met je geweten. Je zult op dat moment wel enige gedrevenheid ervaren, maar die zal weer verdwijnen. Als je alleen met je geweten Gods liefde probeert te voelen, heb je wel de gedrevenheid wanneer je bidt, maar daarna gaat die zo weer weg, verdwijnt die. Wat houdt dat in? Als je alleen je geweten gebruikt, kun je je liefde voor God niet opwekken. Wanneer je Zijn liefde werkelijk in je hart voelt, wordt je geest door Hem geraakt. Alleen dan kan je geweten zijn oorspronkelijk beoogde rol spelen. Dat wil zeggen dat mensen nadat ze door God in hun geest zijn geraakt en wanneer hun hart kennis en bemoediging heeft verkregen, oftewel nadat ze ervaring hebben opgedaan, alleen dan kunnen ze God effectief met hun geweten liefhebben. God met je geweten liefhebben is niet verkeerd – dit is het laagste niveau om God lief te hebben. De liefde van de mens die amper recht doet aan Gods genade, kan geenszins proactief aanzetten tot hun intreding. Wanneer mensen enige werkingen van de Heilige Geest ontvangen, wanneer ze Gods liefde dus daadwerkelijk zien, proeven en ervaren, wanneer ze enige kennis van God hebben en werkelijk zien dat God de liefde van de mens zo waard is en hoe liefdevol Hij is, alleen dan kunnen mensen God oprecht liefhebben.

Wanneer mensen hun hart naar God laten uitgaan, wanneer hun hart zich geheel tot Hem kan keren, is dat de eerste stap in liefde van de mens voor God. Wil je God liefhebben, dan moet je je hart eerst tot Hem kunnen keren. Wat is je hart tot God keren? Dat is wanneer alles waar je in je hart naar streeft, is gericht op het liefhebben van God en Hem te winnen. Daarmee laat je zien dat je je hart volledig tot God hebt gekeerd. Naast God en Zijn woorden is er bijna niets anders in je hart (familie, rijkdom, man, vrouw, kinderen of andere dingen). Ook al zijn die er wel, dan nemen ze je hart niet in beslag. Je denkt ook niet aan je toekomstige kansen, maar streeft er alleen naar om God lief te hebben. Dan heb je je hart volledig tot God gekeerd. Stel dat je nog steeds plannen voor jezelf maakt in je hart en altijd naar eigen voordeel streeft, altijd denkt: “Wanneer kan ik God om iets kleins vragen? Hoe kan ik aan mooie kleding komen? …” Als je in die toestand leeft, laat je zien dat je hart niet volledig tot God is gekeerd. Als je alleen Gods woorden in je hart hebt en altijd tot God kunt bidden en dicht bij Hem kunt zijn, alsof Hij je zeer nabij is, alsof God in jou is en jij in Hem bent, als je in die toestand bent, wil dat zeggen dat je hart in de tegenwoordigheid van God is geweest. Als je elke dag tot God bidt en van Zijn woorden eet en drinkt, altijd aan het werk van de kerk denkt, als je Gods wil voor ogen houdt, je Hem oprecht met je hart liefhebt en Zijn hart behaagt, dan behoort je hart aan God toe. Als je hart door diverse andere dingen in beslag wordt genomen, is Satan er nog steeds in te vinden en is het niet waarlijk tot God gekeerd. Wanneer iemands hart werkelijk tot God is gekeerd, heeft hij oprechte, spontane liefde voor Hem en zal hij Gods werk voor ogen houden. Zij zullen nu en dan uiteraard nog dwaas en onverstandig zijn en doen, maar ze hebben oog voor de belangen van het huis van God, voor Zijn werk en voor een verandering in hun gezindheid. Hun hart zal volkomen juist zijn. Sommige mensen wapperen altijd de vlag van de kerk, wat ze ook doen. In werkelijkheid doen ze het ten gunste van zichzelf. Zo iemand heeft niet het juiste motief. Hij is vals en bedrieglijk en bij het meeste wat hij doet is hij op eigen voordeel uit. Zo iemand streeft er niet naar om God lief te hebben. Zijn hart behoort nog aan Satan toe en kan zich niet tot God keren. God kan zo iemand onmogelijk verkrijgen.

De eerste stap om God werkelijk lief te hebben en door Hem te worden aanvaard, is je hart volledig tot God te keren. Vraag jezelf bij alles wat je doet oprecht af: “Doe ik dit op basis van een hart vol liefde voor God? Heb ik er enige persoonlijke bedoelingen mee? Wat is mijn eigenlijke doel om dit te doen?” Wil je je hart aan God overgeven, dan moet je je eigen hart eerst onderwerpen, al je eigen intenties opgeven en het punt bereiken dat je volledig voor God leeft. Dit is het pad waarop je oefent om je hart aan God te geven. Waar verwijst je eigen hart onderwerpen naar? Het betekent de buitensporige verlangens van het vlees loslaten, de zegeningen van status of comfort niet begeren, alles doen om God te behagen, en dat je hart volledig voor Hem kan zijn, niet voor jezelf. Dat is voldoende.

Oprechte liefde voor God komt diep vanuit het hart. Die liefde bestaat alleen op basis van de kennis die de mens van God heeft. Wanneer iemands hart zich volledig tot God keert, heeft hij God lief. Maar die liefde is daarom niet noodzakelijk zuiver of volkomen. Dat komt omdat er een bepaalde afstand is tussen iemands hart volledig tot God keren en een werkelijk begrip van God en werkelijke adoratie voor Hem hebben. De manier om ware liefde voor God te ontwikkelen en Gods gezindheid te leren kennen, is je hart volledig tot God te keren. Nadat ze hun ware hart aan God overgeven, begint het binnengaan in het ervaren van het leven. Daardoor verandert hun gezindheid, neemt hun liefde voor God gestaag toe en neemt ook hun kennis van God gestaag toe. Je hart tot God keren is dus de voorwaarde om op het juiste pad van levenservaring te raken. Mensen die hun hart voor God plaatsen, hebben alleen een hart dat naar Hem verlangt maar Hem niet liefheeft, want zij hebben geen begrip van Hem. Hoewel ze in deze toestand wel enige liefde voor Hem hebben, is die niet spontaan en niet oprecht. Dat komt omdat alles wat uit het vlees van de mens voortkomt een emotioneel effect is en niet uit werkelijk begrip voortkomt. Het is slechts een tijdelijke impuls en het kan geen aanhoudende adoratie zijn. Wanneer mensen geen begrip van God hebben, kunnen zij Hem alleen liefhebben op basis van hun eigen voorkeuren en individuele opvattingen. Dergelijke liefde kun je geen spontane liefde of oprechte liefde noemen. Wanneer iemands hart zich oprecht tot God richt, denkt hij in alles aan Gods belangen. Maar heeft hij geen begrip van God, dan kan hij geen oprechte, spontane liefde hebben. Hij kan dan alleen enkele functies voor de kerk en wat van zijn plicht vervullen, maar dat is zonder basis. Zo iemand heeft een gezindheid die moeilijk te veranderen is. Dergelijke mensen streven niet naar de waarheid of begrijpen die niet. Zelfs als iemand zijn hart volledig tot God keert, betekent dat niet dat zijn hart van liefde voor God helemaal zuiver is. Iemand met God in zijn hart hoeft immers niet altijd liefde in zijn hart voor God te hebben. Dit heeft te maken met het onderscheid tussen iemand die wel of niet naar begrip van God streeft. Heeft iemand begrip van Hem, dan blijkt daaruit dat zijn hart volledig tot God is gekeerd. Dan blijkt daaruit dat zijn oprechte liefde voor God in zijn hart spontaan is. Alleen zo iemand heeft God in zijn hart. Je hart tot God keren is een voorwaarde om op het juiste pad te raken, God te begrijpen en liefde voor God te bereiken. Het geeft niet aan dat je plicht om God lief te hebben is vervuld. Het geeft ook niet aan dat je oprechte liefde voor Hem hebt. De enige manier om oprechte liefde voor God te ontwikkelen, is je hart tot Hem te keren. Dat is ook het eerste wat een van Zijn schepselen behoort te doen. Degenen die God liefhebben, zijn allemaal mensen die het leven zoeken. Dat wil zeggen: mensen die de waarheid zoeken en mensen die God echt willen. Zij hebben allemaal de verlichting van de Heilige Geest en zijn door Hem bewogen. Zij kunnen allemaal door God worden geleid.

Wanneer iemand kan voelen dat Hij bij God in het krijt staat, is dat omdat de Geest hem heeft bewogen. Wie dat voelt, heeft vaak een hart vol verlangen en kan streven om het leven binnen te gaan. Maar stop je bij een bepaalde stap, dan kun je niet dieper gaan. Er is dan nog steeds het gevaar om in Satans val te trappen, waardoor je op een bepaald punt door Satan gevangengenomen zult worden. Dankzij Gods illuminatie kunnen mensen zichzelf leren kennen, en vervolgens voelen dat ze bij God in het krijt staan, en ook de bereidheid voelen om met Hem samen te werken en die dingen weg te doen die Hem niet welgevallig zijn. Dit is het beginsel van Gods werk. Jullie zijn allemaal bereid om jullie te ontwikkelen en God lief te hebben. Heb je je oppervlakkige manieren dus afgelegd? Als je je alleen van die manieren ontdoet en je geen verstoringen veroorzaakt of jezelf op de borst klopt, streef je dan echt naar ontwikkeling in je leven? Vertoon je helemaal geen oppervlakkig gedrag maar verdiep je je niet in Gods woorden, dan ben je iemand die geen proactieve vooruitgang maakt. Wat ligt aan oppervlakkig gedrag ten grondslag? Zijn je daden gericht op ontwikkeling in je leven? Ben je bezig je te kwalificeren om onder Gods volk te worden gerekend? Je leeft naar dat waar je focus op ligt. Ligt je focus op oppervlakkige manieren, dan is je hart op externe zaken gericht. Je richt je dan niet op ontwikkeling in je leven. God vereist een verandering in gezindheid, maar je jaagt altijd uiterlijke dingen na. Zulke mensen zullen hun gezindheid geenszins kunnen veranderen! Iedereen heeft een bepaalde manier voordat hij tot ontwikkeling komt in zijn leven. Hij moet daarvoor het oordeel, de tuchtiging en de vervolmaking van Gods woorden aanvaarden. Als je Gods woorden niet hebt maar alleen op je zelfvertrouwen en je eigen wil steunt, is alles wat je doet alleen op fanatisme gebaseerd. Dat wil zeggen: als je vooruitgang wilt maken in je leven, moet je Gods woorden eten en drinken en beter gaan begrijpen. Al degenen die door Zijn woorden volmaakt worden, zijn in staat ernaar te leven. Zij die de loutering en het oordeel van Zijn woorden niet ondergaan, zijn niet geschikt om door Hem te worden gebruikt. Dus in welke mate leven jullie naar Zijn woorden? Alleen als jullie Gods woorden eten en drinken en ze met de gesteldheid van jullie eigen leven kunnen vergelijken, en een pad van beoefening vinden in het licht van de kwesties die ik bespreek, zal jullie praktijk juist zijn. Die is dan ook naar Gods hart. Alleen iemand die op deze manier praktiseert, heeft de wil om God lief te hebben.

Vorige: De zeven donderslagen – een profetie dat het evangelie van het Koninkrijk door heel het universum zal worden verspreid

Volgende: Over de praktijk van het gebed

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Het pad … (6)

Het is door Gods werk dat we tot de dag van vandaag zijn gebracht en zo zijn we de overlevenden in Gods managementplan. Dat we hier nu...

God Zelf, de unieke IX

God is de bron van leven voor alle dingen (III)In de afgelopen tijd hebben we gesproken over vele dingen die te maken hebben met God leren...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek