Hoofdstuk 1

Precies zoals God het zei: “Niemand kan de basis van mijn woorden bevatten, of het doel erachter begrijpen.” Zonder de leiding van de Geest van God, zonder de komst van Zijn woorden, zouden allen onder Zijn tuchtiging omkomen. Waarom stelt God de mens zo lang op de proef? Waarom wel vijf maanden lang? Dit is het kernpunt van onze communicatie alsook een kernpunt in Gods wijsheid. Wij kunnen dit aannemen: als deze beproeving er niet was en God de verdorven mensheid niet aanviel, vermoordde en op haar inhakte, wat zou er dan worden bereikt als het opbouwen van de kerk tot op heden voortduurde? In de eerste zin van zijn toespraak komt God gelijk tot de kern en legt Hij het gewenste effect uit van deze maanden werk en dat is pijnlijk accuraat! Het laat de wijsheid van Gods daden over deze tijdsperiode zien: de mensen onderwerping en oprechte toewijding bijbrengen door de beproeving alsook hoe ze God door pijnlijke loutering beter kunnen begrijpen. Hoe meer wanhoop mensen ervaren, hoe meer ze in staat zijn om zichzelf te begrijpen. En om de waarheid te zeggen, hoe pijnlijker de loutering is die ze ondergaan, hoe beter ze hun eigen verdorvenheid kunnen begrijpen. Daarbij komen ze er zelfs achter dat ze niet waardig zijn om een dienstdoener voor God te zijn en dat deze vorm van dienstverlening door Hem wordt verheven. Dus wanneer dit is bereikt, nadat de mens zichzelf heeft uitgeput, spreekt God de woorden van genade, zonder daarbij iets verborgen te houden. Man kan makkelijk zien dat Gods nieuwe aanpak van het werk, na deze paar maanden vandaag begint; Hij heeft ervoor gezorgd dat iedereen dit duidelijk kan zien. Want in het verleden heeft God vaak gezegd: “Het is niet gemakkelijk om het recht te verdienen Gods volk te worden genoemd”, dus als Hij deze woorden heeft vervuld in de mensen die dienstdoeners worden genoemd, kan iedereen zien dat God feilloos te vertrouwen valt. Alles wat God zegt, zal bewaarheid worden in diverse gradaties en Zijn woorden zijn geenszins hol.

Wanneer alle mensen radeloos en bedroefd zijn, treffen deze woorden van God hun doel bij allen die zonder hoop zijn en wekken ze hen op. Om verdere twijfel weg te nemen, voegde God toe: “Hoewel ze mijn volk worden genoemd, is deze titel geenszins minder dan mijn ‘zonen’ genoemd worden.” Hier kan men zien dat alleen God Zijn eigen gezag kan beschermen. Wanneer de mensen het gelezen hebben, geloven zij nog sterker dat dit geen manier van werken is, het is een feit. Om nog één stap verder te gaan, wordt bij Zijn nieuwe aanpak de identiteit van iedereen duidelijk gemaakt, zodat de visie van mensen helder kan blijven. Dit is voldoende om de wijsheid van God te tonen en zo kunnen mensen beter beseffen dat God in het hart van mensen kan kijken; in alles wat ze doen en alles wat ze denken worden ze als marionetten door God gemanipuleerd. Dit is absoluut zo.

Terug naar het begin, wat God het eerst zei was dat de eerste stap van Zijn werk, ‘de kerk zuiveren’, is voltooid. “De situatie is niet meer wat die geweest is, en mijn werk is een nieuw beginpunt ingegaan.” Uit deze verklaring kan men opmaken dat Gods werk een nieuw beginpunt is binnengegaan. Spoedig nadat Hij ons de blauwdrukken voor de volgende stap van Zijn werk uit de doeken deed — nadat het opbouwen van de kerk is afgerond, zal het leven van het Tijdperk van het Koninkrijk beginnen. “Want nu is het niet langer het tijdperk van kerkopbouw, maar veeleer het tijdperk waarin het koninkrijk met succes wordt opgebouwd.” Bovendien heeft Hij gezegd dat zolang de mensen nog op de aarde zijn, hun samenkomsten de kerk blijven heten. Op die manier wordt de verwezenlijking van een onrealistisch ‘koninkrijk’ vermeden zoals iedereen zich dat heeft voorgesteld. Vervolgens komt er communicatie over de kwestie van visioenen.

Nu is het tijdperk van de opbouw van het koninkrijk en het einde van de opbouw van de kerk; waarom worden alle samenkomsten dan nog steeds de kerk genoemd? In het verleden is gezegd dat de kerk de voorloper van het koninkrijk is, en dat er zonder de kerk niet kan worden gesproken over het koninkrijk. Het Tijdperk van het Koninkrijk begint met Gods bediening in het vlees en het Tijdperk van het Koninkrijk wordt door de vleesgeworden God bewerkstelligd. Wat Hij brengt is het Tijdperk van het Koninkrijk, niet de officiële komst van het koninkrijk. Dit is niet moeilijk voor te stellen; de mensen om wie het gaat, zijn mensen van het Tijdperk van het Koninkrijk, niet de mensen van het koninkrijk zelf. Dus is het logisch dat samenkomsten op aarde nog steeds de kerk worden genoemd. In het verleden handelde Hij door Zijn normale menselijkheid en werd er niet van Hem als God Zelf getuigd, dus was het Tijdperk van het Koninkrijk nog niet begonnen onder de mensen; dat wil zeggen, zoals ik al zei, dat mijn Geest nog niet officieel was begonnen om in mijn geïncarneerde vlees te werken. Nu er van God Zelf getuigenis is afgelegd, wordt het koninkrijk onder de mensen verwezenlijkt. Dit duidt erop dat ik begin te werken door goddelijkheid en dat degenen die mijn woorden en mijn daden in goddelijkheid kunnen waarderen als mijn volk van het Tijdperk van het Koninkrijk bekend staan. Hieruit is ‘Gods volk’ ontstaan. In deze fase werk en spreek ik voornamelijk door mijn goddelijkheid. De mens kan zich er niets tegen doen en mijn plan ook niet verstoren. Zodra Gods woord een bepaald punt heeft bereikt, wordt er van Zijn naam getuigd en beginnen de beproevingen voor de mensheid. Dit is het toppunt van de wijsheid in Gods woorden. Het legt een stevig fundament en plant de wortels voor het begin van de volgende stap plus het einde van de vorige stap. De mens kon dat echt niet weten; dit is het raakvlak van het eerste en tweede gedeelte van het tijdperk van oordeel. Zonder een paar maanden loutering van de mens was ik niet in staat om te werken door mijn goddelijkheid. Deze maanden van loutering openen de weg voor de volgende stap van mijn werk. Het einde van deze paar maanden werk is een teken dat er dieper in de volgende fase van het werk wordt gegaan. Als iemand de woorden van God werkelijk begrijpt, kan hij wellicht begrijpen dat Hij deze periode van verschillende maanden gebruikt om aan de volgende stap van Zijn werk te beginnen, waardoor het zelfs betere resultaten kan bereiken. Omdat de obstructie van mijn menselijkheid een hindernis heeft gecreëerd voor de volgende stap van mijn werk, zijn daarom tijdens deze paar maanden van loutering door lijden beide kanten opgebouwd en hebben die er aanmerkelijk veel profijt van gekregen. Nu pas begint de mens, als gevolg hiervan, de manier te koesteren waarop ik met tot hem wend. Toen God dus met een pennenstreek zei dat Hij mensen niet langer ‘dienstdoener’ maar veeleer ‘Zijn volk’ zou noemen, werden ze allemaal door vreugde overmand. Dit was de achilleshiel van de mens. Het was precies om deze belangrijke zwakheid van de mens te pakken te krijgen dat God aldus sprak.

Om alle mensen verder te overtuigen en op de onzuiverheden te wijzen in de toewijding van sommige mensen, is God verder gegaan om de verschillende lelijke kenmerken van de mensheid aan de kaak te stellen. Zo heeft Hij Zijn woorden als de volgende vervuld: “Hoevelen hebben mij werkelijk lief? Wie handelt er niet met zijn eigen toekomst voor ogen? Wie heeft er nooit geklaagd tijdens zijn beproevingen?” Uit deze woorden kunnen mensen hun eigen ongehoorzaamheid, ontrouw en gebrek aan broederlijke godsvrucht opmaken en aldus Gods barmhartigheid en liefde zien voor allen die Hem steeds zoeken. Dit is uit deze woorden af te leiden: “Wanneer een deel van de mensen op het punt staat om zich terug te trekken, wanneer allen die hopen dat ik mijn manier van spreken verander de hoop verliezen, spreek ik de woorden van heil en breng ik allen die mij waarlijk liefhebben terug naar mijn koninkrijk, voor mijn troon.” Hier botsen de woorden “degenen die mij waarlijk liefhebben” en de retorische vraag “Hoevelen hebben mij werkelijk lief?” niet met elkaar. Het geeft aan dat zij die trouw zijn met onzuiverheden behept zijn. Het is niet alsof God niets weet. Aangezien God diep in het hart van mensen kan kijken, wordt het woord ‘trouw’ sarcastisch gebruikt om naar de verdorven mensheid te verwijzen, zodat alle mensen beter kunnen zien dat ze bij God in de schuld staan, de schuld meer op zich nemen en ook begrijpen dat de wrok in hun hart geheel en al van Satan komt. Mensen zijn verbaasd wanneer ze het woord ‘toewijding’ zien en denken bij zichzelf: vele keren ben ik tegen hemel en aarde tekeergegaan en vele keren heb ik weg willen gaan, maar ben ik uit vrees voor Gods bestuurlijke decreten maar gebleven en met de meute meegegaan, wachtte ik tot God me zou behandelen en dacht ik dat ik me geleidelijk aan zou terugtrekken als de dingen werkelijk hopeloos zouden blijken te zijn. Nu noemt God ons Zijn toegewijde volk, dus betekent dit dat God werkelijk diep in het hart van mensen kan kijken? God wees pas op het allerlaatste moment op de innerlijke toestand van verschillende soorten mensen om dit type misverstand te vermijden. Hierdoor raakten mensen die eerst achterdochtig in hun hart maar blij in hun woorden waren, overtuigd in hun hart, woorden en ogen. Op deze manier is de indruk van Gods woorden op de mens diepzinniger geworden en heeft de mens navenant meer ontzag, meer eerbied en een beter begrip van God gekregen. Uiteindelijk zei God om de bezorgdheden van de mens te verlichten: “Maar aangezien het verleden het verleden is en we nu in het heden leven, is het niet nodig om naar het verleden te verlangen, of ons zorgen te maken over de toekomst.” Deze urgente, harmonieuze en toch bondige manier van spreken heeft een nog groter effect, waardoor allen die Zijn woorden lezen wederom het licht kunnen zien in hun wanhoop, vervolgens Gods wijsheid en daden zien, dan de titel ‘Gods volk’ verkrijgen, daarna de twijfels in hun hart uitbannen en vervolgens zichzelf leren kennen uit de verandering van de patronen van hun psychologische gesteldheid. Deze toestanden verschijnen beurtelings, zowel verdriet en rouw als geluk en vreugde. God heeft mensen in dit hoofdstuk levensecht geschetst. Ze zijn levendig tot aan de perfectie toe, iets wat de mens niet kan bereiken. Ze leggen werkelijk de diepste geheimen in het hart van de mens bloot. Is dit iets wat de mens kan doen?

De volgende passage, waarin God Zijn bestuurlijke decreet rechtstreeks aan de mens openbaart, is zelfs nog belangrijker. En dit is het belangrijkste gedeelte: “Wie zich onder de mensen tegen de realiteit afzetten en dingen doen die ingaan tegen mijn leiding, zullen niet goed terechtkomen en zichzelf in de problemen brengen. Er gebeurt niets in het heelal waar ik niet het laatste woord over heb.” Is dit niet het bestuurlijke decreet van God? Hieruit blijkt dat er talloze voorbeelden zijn van mensen die tegen dit bestuurlijke decreet handelen. Bovendien waarschuwt het iedereen om niet aan zijn eigen bestemming te denken. Als iemand aan Gods orkestratie wenst te ontsnappen, zullen de gevolgen onvoorstelbaar akelig zijn. Aldus stelt het allen die verlichting en illuminatie ervaren in deze woorden beter in staat om Gods bestuurlijke decreet te begrijpen en tevens te begrijpen dat Zijn majesteit niet beledigd moet worden. Daardoor raken ze meer ervaren en onwrikbaar, groen als een verweerde pijnboom die de dreiging van de bittere kou trotseert en blijft toevoegen aan de gedijende groene vitaliteit van de natuur. Deze uitspraak geeft de meeste mensen een duizelingwekkend verward gevoel, alsof ze een soort doolhof zijn binnengelopen; dit komt omdat de inhoud van Gods woorden relatief snel verandert, zodat negen van de tien mensen een labyrint betreden wanneer ze hun eigen verdorven gezindheid proberen te begrijpen. Aan het einde van die passage benadrukt Hij het volgende teneinde soepeler te werken, de twijfels van de mens weg te nemen en verder geloof in Gods getrouwheid bij allen op te wekken: “een ieder die mij echt liefheeft, zal naar mijn troon terugkeren.” Aldus worden allen die maanden van Zijn werk hebben ondergaan in een oogwenk van hun verdriet verlost; hun hart, dat voelde alsof het in de lucht hing, keert terug tot wat het eens was geweest, alsof er een zware steen was op de grond was gevallen. Niet langer hoeven bedacht te zijn over hun lot; verder geloven zij dat God niet langer holle woorden zal spreken. Mensen zijn zelfingenomen, daarom is er niemand die niet gelooft dat hij de grootste toewijding toont jegens God; daarom benadrukt God met opzet ‘waarlijk’ om betere resultaten te bereiken. Dit dient om de weg te bereiden en het fundament te leggen voor de volgende stap in Zijn werk.

Vorige: Hoofdstuk 47

Volgende: Hoofdstuk 3

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Aan wie ben jij loyaal?

Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek