Vraag 5: Waarom wordt er gezegd dat de verdorven mensheid door de vleesgeworden God gered moet worden? Dit is iets dat de meeste mensen niet begrijpen − wij vragen u hierover een communicatie met ons te delen.

Antwoord:

De reden dat de verdorven mensheid moet worden gered door Gods incarnatie is omdat het vlees van de mens grondig is misleid en verdorven door Satan. De hele mensheid leeft onder het domein van Satan. Ze kunnen geen onderscheid maken tussen goed en kwaad, schoonheid en lelijkheid. Ze zien geen verschil tussen het positieve en het negatieve. Ze leven volgens de filosofie, wet en natuur van Satan. Ze zijn arrogant, zelfgenoegzaam, roekeloos en wetteloos. Ze zijn allen belichamingen van Satan en zijn ontaarde mensen geworden die samenspannen met Satan om weerstand te bieden aan God, maar dat beseffen zij niet. God is de Schepper. Alleen God kent de ware natuur van de mensheid helemaal en weet in welke mate ze zijn verdorven. En alleen God kan de duivelse natuur en verdorven gezindheid van de mens blootleggen en ontleden, de mens vertellen hoe hij moet leven en handelen als mens en de mensheid geheel overwinnen, zuiveren en redden. Behalve God kan geen geschapen mens het wezen van de verdorvenheid van de mens doorzien en de mens zeker niet de waarheid geven over hoe hij als mens moet handelen. Dus als God de grondig verdorven mensheid wil bevrijden uit de klauwen van Satan en ze wil redden, dan alleen als Gods incarnatie zelf de waarheid en Gods gezindheid uitdrukt en de mens vertelt over alle waarheden die hij moet hebben, zodat de mens de waarheid kan begrijpen, God kan kennen en Satans boosaardige plannen en verschillende dwalingen kan doorzien. Alleen dan kan de mens Satan verzaken en verwerpen en terugkeren voor God. Ook legt het werk van Gods incarnatie allerlei mensen bloot, want mensen zijn allemaal arrogant en weigeren toe te geven. Als God is geïncarneerd om de waarheid uit te drukken, reageren mensen altijd met hun opvattingen, verzet en zelfs oorlog. Zo wordt de waarheid van het verzet en verraad van de verdorven mensheid jegens God geheel blootgelegd en God voert Zijn oordeel over de mens uit op grond van de verdorvenheid die zij laten zien en hun ware natuur. Alleen zo kan Gods overwinning, zuivering en vervolmaking van de mensheid soepel verlopen. Door het oordeel door Gods woorden wordt de mens geleidelijk aan overwonnen en gezuiverd. As de mens geheel is overwonnen, begint hij de geïncarneerde God te gehoorzamen. Hij begint Gods oordeel en tuchtiging te aanvaarden en te gehoorzamen en Gods werk te ervaren. Hij besluit naar de waarheid te streven en nooit meer te leven volgens de filosofie en de regels van Satan. Als de mens geheel volgens Gods woord leeft, heeft God Satan volledig verslagen en de verdorven mens dient als de buit van Zijn overwinning op Satan. In wezen bevrijdt God de verdorven mens uit de greep van Satan. Alleen het werk van de geïncarneerde God kan zo’n effect hebben. Dit is de absolute noodzaak van de incarnatie van God om de mensheid te redden en alleen de geïncarneerde God kan de mensheid geheel overwinnen en redden. De mensen die God gebruikt, zijn niet in staat om het werk van het verlossen en redden van de mensheid te verrichten.

Het is voor de verdorven mens echt nodig dat God vlees wordt en zelf over hem oordeelt en hem zuivert als hij wil worden gered. Tijdens de interactie van de geïncarneerde God met de mens staat Hij de mens toe om God te begrijpen en van aangezicht tot aangezicht te kennen. Omdat de ware zoekers van de waarheid het oordeel en de zuivering van Christus van de laatste dagen aanvaarden, zijn zij van nature in staat om God te gehoorzamen, in hun hart liefde voor God te voelen en volledig te worden gered uit het domein van Satan. Is dit niet de beste manier waarop God de mensheid kan redden en vervolmaken? Omdat God geïncarneerd is in het vlees, hebben wij de kans gekregen om van aangezicht tot aangezicht met God te staan en Zijn echte werk te ervaren en hebben we de gelegenheid gehad om Gods nauwkeurige woord te ontvangen en direct door Hem te worden gehoed en bewaterd, zodat we op God kunnen vertrouwen, God kunnen gehoorzamen en Hem echt lief kunnen hebben. Als God geen vlees was geworden om het werk van de redding van de mensheid te verrichten, zou dit praktische effect niet kunnen worden bereikt. […]

Als God vlees wordt om de verdorven mensheid te redden, kan Hij de taal van de mensen gebruiken om de mensheid te vertellen over Gods eisen, Zijn wil, Zijn gezindheid en alles wat Hij heeft en is. Zo kan de mens zonder te hoeven zoeken en speuren Gods wil goed begrijpen en Gods eisen en de manier waarop ze moeten worden uitgevoerd, weten. Ze kunnen ook als zodanig een praktisch begrip en kennis van God hebben. Zoals Petrus in het Tijdperk van Genade de Heer Jezus vroeg: “Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?(Mat. 18:21). Jezus zei tegen Petrus: “Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven(Mat. 18:22). Hieruit blijkt dat de geïncarneerde Heer Jezus de mens voedde en bijstond wanneer en waar Hij maar kon, en op de meest praktische en duidelijke manier in de behoeften van de mens voorzag. In de laatste dagen is Almachtige God geïncarneerd onder de mensen en heeft Hij de waarheid uitgedrukt om zich op de feitelijke situatie van de mens te richten. Hij heeft Gods gezindheid en alles wat God heeft en is, uitgedrukt om de mensheid te steunen en te voorzien. Hij heeft gewezen op alle onnauwkeurigheden en dwalingen in het geloof van de mens in God, de mens geïnformeerd over Gods wil en Zijn eisen, en de mens de meest praktische en nauwkeurige voorziening en steun voor het leven gegeven. Als wij bijvoorbeeld leven in opstandigheid en verzet tegen God zonder het te weten, zal Gods woord ons blootleggen en over ons oordelen, zodat we in Gods woord zien hoe onze eigen duivelse natuur tegen God is. Als wij God volgen voor ons eigen persoonlijke voordeel en daarbij zelfgenoegzaam zijn, legt God onze gebreken bloot en vertelt Hij ons welk geloof wij moeten hebben als volgelingen van God. Als we God verkeerd begrijpen in onze ervaring van Zijn oordeel, herinnert Gods woord ons aan de serieuze bedoelingen waarmee God de mensen redt en over hen oordeelt, onze misvattingen over God rechtzet enz. Al Gods uitverkorenen hebben ervaren hoe de geïncarneerde God ons voortdurend helpt en steunt, zodat we niet hoeven te zoeken en te speuren. We hoeven alleen maar meer van het woord van Almachtige God lezen om Gods meest praktische voedsel en water te verkrijgen. Door het woord dat God uitdrukt, krijgen we een waarachtig inzicht in Gods wil, Zijn gezindheid en alles wat Hij heeft en is. En door dit inzicht leren we hoe we moeten streven om een waarachtig leven te kunnen naleven en te leren om Satans laaghartige plannen te doorzien. Dan zien we duidelijk hoe wij zelf tot in onze kern zijn verdorven door Satan en werpen wij langzaamaan onze zonde en Satans duistere invloed af. Het gevolg is dat onze levensgezindheid verandert en we de goede weg inslaan en de werkelijkheid van de waarheid naleven. Gods incarnatie heeft dit allemaal mogelijk gemaakt.

God is geïncarneerd om werk te verrichten en Zijn woord uit te drukken, zodat de mens de meest praktische voorziening en steun in het leven kan verkrijgen. Hoewel de mens veel opvattingen heeft over het werk van het oordeel van de geïncarneerde God, heeft God de mens de weg van het leven en de eeuwige redding gebracht en de mens is op Hem gaan vertrouwen! [...] Hoewel God de vorm heeft aangenomen van een gewone Mensenzoon in zijn incarnatie in de laatste dagen, om de mensheid te redden en vervolmaken, hoewel Hij geen tekenen en wonderen verricht en geen bovenmenselijke eigenschappen of een grote gestalte heeft en Hij het doelwit is van de opvattingen van de mens en van hun ontkenning, verzet en afwijzing, heeft de waarheid die Christus uitdrukt, en het werk van het oordeel dat Hij uitvoert, de mens voorzien van Gods woord en hem in staat gesteld om de waarheid te verkrijgen en de verschijning van God te zien. Hoewel we Gods ware persoon niet hebben gezien, hebben we Zijn inherente gezindheid en Zijn heilige wezen gezien, wat hetzelfde is als wanneer we Zijn ware persoon hadden gezien. We hebben gezien hoe God echt en waarlijk onder ons leeft. We voelen echt dat we zijn opgenomen voor de troon en Gods werk van aangezicht tot aangezicht met God hebben ervaren, en de voorziening van levend levenswater dat uit de troon vloeit, hebben genoten. Doordat we Gods werk van het oordeel in de laatste dagen hebben ervaren, hebben we geleidelijk de serieuze bedoelingen waarmee God de mensheid redt, leren herkennen en we hebben gezien dat de prijs die God betaalt en de kwellingen die Hij ondergaat om de mensheid te redden echt groot zijn. Alles wat God voor ons doet, is een uitdrukking van Zijn liefde en is gericht op onze redding. Wij verachten onszelf voor onze vroegere opstandigheid en dwaasheid en beginnen God echt lief te hebben en te gehoorzamen. Nu we Gods werk tot dusver hebben ervaren, beseffen we dat de veranderingen die we in onszelf zien geheel het gevolg zijn van de redding door Gods incarnatie! Christus van de laatste dagen is de grootste redding van de verdorven mensheid. Hij is de enige weg naar kennis van God en het ontvangen van Gods lof!

Klassieke vragen en antwoorden over het evangelie van het Koninkrijk (selecties)

Vorige: Vraag 4: God gebruikte Mozes om het werk van het Tijdperk van de Wet te doen, waarom gebruikt God dan geen mensen om Zijn oordeelswerk in de laatste dagen te doen? Moet Hij echt vlees worden om het Zelf te doen?

Volgende: Vraag 6: In het Tijdperk van Genade werd God vlees om als zondoffer voor de mensheid te dienen en de mensheid zo van zonde te verlossen. In de laatste dagen is God weer vlees geworden om de waarheid te verkondigen en Zijn oordeelswerk te doen om de mens grondig te zuiveren en te redden. Waarom moet God dan twee keer vlees worden om het reddingswerk voor de mensheid te doen? En wat is de ware betekenis van het feit dat God twee keer vlees is geworden?

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek