Vraag 4: Jullie verklaren dat Gods incarnatie er uiterlijk uitziet als een gewoon mens. Net als de Heer Jezus Zelf bezit Hij niet alleen normale menselijkheid, maar ook goddelijkheid. Dat staat vast. Wat is het verschil tussen de normale menselijkheid van Gods incarnatie en die van een verdorven mens?

Antwoord: Broeder Guo heeft een heel belangrijke vraag aan de orde gesteld. Een vraag die van het grootste belang is voor ons begrip van Gods incarnatie. Toen God was geïncarneerd in het vlees om Christus te worden, kon de mens duidelijk de normale menselijkheid zien in Christus. Christus drukt de waarheid uit en doet Zijn werk in Zijn normale menselijkheid. Zelfs als Hij tekenen en wonderen verricht, doet Hij dat in Zijn normale menselijkheid. Er is niets bovennatuurlijks aan Hem. Zo kunnen we de volkomen normale natuur van de menselijkheid van Christus zien. Daardoor is het voor veel mensen moeilijk om te geloven dat Christus de geïncarneerde God is. Daarom noemden de volgelingen van de Heer Jezus Hem tijdens het Tijdperk van Genade Christus, de Zoon van God. Maar bijna niemand gehoorzaamde en vereerde de Heer Jezus als God Zelf. Waarom was dat? Ik geloof dat dat vooral was omdat de menselijkheid van Christus heel normaal is. Er is absoluut niets bovennatuurlijks. In de ogen van de mensen is Christus maar een gewoon iemand. Dus wat de Heilige Geest ook getuigde, de mens had nog steeds moeite om de Heer Jezus te zien als God. Het andere probleem was dat de mensen in die tijd veel te weinig ervoeren van het woord van de Heer Jezus. Het was dus erg moeilijk voor hen om de waarheid te begrijpen en de goddelijke essentie van Christus te kennen. Christus bezit normale menselijkheid, maar heel weinig mensen begrijpen de normale menselijkheid van Christus helemaal. Christus is zonder zonde. Zijn normale menselijkheid is heilig. Hij is zonder onzuiverheden en verdorvenheid, arrogantie, opstandige gezindheid, en bezit zeker geen laaghartigheid en egoïsme. Dat is een enorm verschil met de menselijkheid van de mens. Die twee zijn gewoon niet te vergelijken. Laten we twee passages lezen uit het woord van Almachtige God om het duidelijker voor ons te zien.

Almachtige God zegt: “Het vlees dat gedragen wordt door de Geest van God is Gods eigen vlees. De Geest van God is superieur; Hij is almachtig, heilig, en rechtvaardig. Evenzo is Zijn vlees ook superieur, almachtig, heilig en rechtvaardig. Dergelijk vlees is enkel in staat om te doen wat rechtvaardig en heilzaam is voor de mensheid, dat wat heilig is, glorieus en machtig, en is niet in staat ook maar iets te doen dat de waarheid of moraliteit en rechtvaardigheid geweld aan doet, laat staan iets dat Gods Geest verraadt. De Geest van God is heilig, en aldus kan Zijn vlees niet verdorven worden door Satan; Zijn vlees is wezenlijk anders dan het vlees van de mens. Want het is de mens, niet God, die verdorven wordt door Satan; Satan zou onmogelijk het vlees van God kunnen verderven. Aldus, ondanks het feit dat de mens en Christus samen in dezelfde ruimte verblijven, is het enkel de mens die gedomineerd, gebruikt en verstrikt wordt door Satan. Daarbij vergeleken is Christus eeuwig ongevoelig voor de verdorvenheid van Satan, omdat Satan nooit in staat zal zijn om op te stijgen naar de allerhoogste plaats, en nooit in staat zal zijn om dicht bij God te komen” (‘Een heel ernstig probleem: verraad (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

De menselijkheid van Christus is onderworpen aan Zijn goddelijkheid. Hoewel Hij in het vlees is, is Zijn menselijkheid niet helemaal identiek aan die van een mens van vlees. Hij heeft Zijn eigen unieke karakter, en ook dat is onderworpen aan Zijn goddelijkheid. … De menselijkheid van Christus wordt geheel aangestuurd door Zijn goddelijkheid. Behalve het normale leven van Zijn menselijkheid worden alle andere handelingen van Zijn menselijkheid beïnvloed, geraakt en aangestuurd door Zijn goddelijkheid. Hoewel Christus menselijkheid bezit, staat dit het werk van Zijn goddelijkheid niet in de weg. Dit is nu juist omdat de menselijkheid van Christus wordt aangestuurd door Zijn goddelijkheid; hoewel Zijn menselijkheid niet volgroeid is in Zijn gedrag naar anderen, heeft dit geen invloed op het normale werk van Zijn goddelijkheid. Wanneer ik zeg dat Zijn menselijkheid niet verdorven is, bedoel ik dat de menselijkheid van Christus rechtstreeks aangestuurd kan worden door Zijn goddelijkheid, en dat Hij een hoger verstand heeft dan de gewone mens. Zijn menselijkheid is het meest geschikt om door de goddelijkheid van Zijn werk aangestuurd te worden; Zijn menselijkheid kan het beste het werk van de goddelijkheid uitdrukken en zich eraan overgeven. Terwijl God in het vlees werkt, verliest Hij de plicht die een mens in het vlees zou moeten vervullen nooit uit het oog; Hij kan God in de hemel met een zuiver hart aanbidden. Hij heeft het wezen van God, en Zijn identiteit is de identiteit van God Zelf. Alleen omdat Hij op aarde is gekomen en een schepsel is geworden, met het omhulsel van een schepsel, en nu een menselijkheid bezit die Hij voorheen niet had, kan Hij God in de hemel aanbidden. Dit is het wezen van God Zelf en is onnavolgbaar voor de mens” (‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Uit het woord van Almachtige God blijkt dat, omdat Gods incarnatie in essentie goddelijk is en de Heilige Geest is verwezenlijkt en in Hem is, Satan Hem niet kan verderven. Dat komt omdat Christus de waarheid, de weg en het leven is. Hij is onvatbaar voor Satans verdorvenheid. Bij ons is het net zo. Als we op een dag de volledige waarheid verkrijgen, zal Satan ook ons niet kunnen misleiden en verderven. Dan zullen we waarachtig van God zijn. We kunnen nu duidelijk zien dat onze eigen verdorven menselijkheid ver afstaat van de normale menselijkheid van Christus. De normale menselijkheid van Christus omvat het geweten en de rationaliteit van de normale mens. Er is echte liefde voor God in Zijn hart en er is echte gehoorzaamheid tegenover God. Als Christus werkt en spreekt in Zijn normale menselijkheid, zal Hij, hoezeer de kwade krachten van Satan Hem ook zwartmaken, veroordelen of belasteren, op welke moeilijkheden Hij ook stuit in Zijn werk, God altijd volledig gehoorzamen. Om Gods wil uit te voeren, is Hij bereid elke prijs te betalen. Net als toen de Heer Jezus veertig dagen de woestijn in ging om verleid te worden door Satan en Hij de verleiding van aardse rijkdommen en macht overwon en Satan volledig versloeg. En vooral toen de Heer Jezus aan het kruis genageld zou worden, gaf de Heer Jezus, ondanks de zwakheid die inherent was aan Zijn menselijkheid en ondanks de ondraaglijke pijn in Zijn hart, voorrang aan het uitvoeren van Gods wil boven al het andere. Hij offerde liever Zijn eigen leven en liet nagels door Zijn levende lichaam slaan dan dat Hij Gods wil verzaakte. Geen verdorven mens zou dit kunnen. De Heer Jezus is totaal niet arrogant en gewichtig. Hoewel Hij God Zelf is terwijl Hij onder de mensen leeft, verplaatst de Heer Jezus Zich nooit in de positie van God. Hij verborg Zich nederig onder de mensen, sprak en werkte en diende de mens en voorzag in zijn behoeften. Hij genas de ziekten van de mensen en dreef de duivels in hen uit. Hij verlichtte hun zorgen en loste hun problemen op, en zat zelfs bij zondaars enzovoort. De geïncarneerde Heer Jezus laat ons zien hoe heilig en goed de menselijkheid van Christus is. Christus manifesteert alle aspecten van normale menselijkheid. Christus gehoorzaamt God echt en heeft Hem echt lief, en heeft anderen lief als Zichzelf. Daarom kan Christus Gods opdracht op zich nemen, Gods werk doen en Gods wil uitvoeren.

Door dit gesprek hebben we ingezien dat de menselijkheid van Christus werkelijk geldt als normale menselijkheid. Christus kan Gods opdracht vervullen, Zijn werk doen en Zijn wil uitvoeren. Als onze menselijkheid net zo normaal kon zijn als die van Christus, zouden we dan niet de wil van de hemelse Vader kunnen uitvoeren? Helaas zijn we allemaal grondig verdorven door Satan. Onze menselijkheid is vol van satanische gezindheid, onze woorden en daden worden gemanipuleerd door onze satanische natuur. Ze zijn arrogant, verraderlijk, hebzuchtig, egoïstisch, afkerig van de waarheid, eerbiedig tegenover het kwaad… We leven als demonen. Er is niets normaals aan zulke menselijkheid. Hoewel we geloven in de Heer, gehoorzamen we Hem niet echt. Als Gods werk niet overeenstemt met onze opvattingen en waandenkbeelden, rebelleren en verzetten we ons tegen God en verraden we Hem zelfs. Zelfs zij die aanzienlijke kosten maken voor de Heer en die onvermoeid werken in Zijn dienst, doen dat alleen om beloond te worden en het hemelse koninkrijk binnen te gaan. Ze doen het voor zichzelf, niet met het oog op Gods wil of om Gods wil uit te voeren. Is dit niet de ware gesteldheid van de verdorven mensheid? Het is duidelijk dat de ware essentie van de verdorven mens satanisch is. Ze verzet zich en is verraderlijk tegen God. Wat de mens manifesteert, is een satanische gezindheid. Er is geen greintje menselijkheid te vinden. Maar de geïncarneerde Christus is anders. Omdat Christus goddelijke essentie bezit en niet is verdorven door Satan, is Hij zonder zonde. In Christus is geen opstandigheid of verzet, geen arrogantie, egoïsme of verraderlijkheid. Christus kan God gehoorzamen en Gods wil absoluut uitvoeren. Alleen de menselijkheid van Christus is normale menselijkheid. Dit is het wezenlijke verschil tussen de normale menselijkheid van de geïncarneerde God en de menselijkheid van de verdorven mens. Er zijn veel mensen die de normale menselijkheid van Christus niet kennen en zelfs opvattingen en oordelen over God vormen. Waar gaat het hier om? De verdorven mensen zijn veel te arrogant en bezeten van het kwaad. In hun hart vereren ze Satan en volgen Satan zonder het te weten. Ze verzetten zich tegen Christus en veroordelen Hem hartstochtelijk. Wat onbeschrijfelijk slecht. Ze zijn ronduit ontaard. God is in het vlees verschenen en doet Zijn werk in normale menselijkheid. Maar de mensen zijn verblind en zien het niet. Ze kunnen Hem niet herkennen. Hoe kunnen ze verwachten door God geprezen te worden? Hoe kunnen ze verwachten dat ze opgenomen worden in het hemelse koninkrijk?

uit het filmscenario van ‘Het mysterie van de goddelijkheid: het vervolg’

Vorige: Vraag 3: De Heer Jezus in wie we geloven, is Gods incarnatie. De Heer Jezus deed Gods werk van de verlossing. Dat durft niemand te ontkennen. Maar deze Almachtige God waarin jullie geloven, is niet noodzakelijkerwijs Gods incarnatie, want Almachtige God wordt nergens in de Bijbel genoemd. En daarom zeggen de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld allemaal dat Hij waarin jullie geloven, gewoon een mens is en dat jullie zijn misleid. Alleen de Heer Jezus in wie we geloven, is Christus, de Zoon van God. Deze Almachtige God in wie jullie geloven, is maar een mens. Wat zou hij anders kunnen zijn?

Volgende: Vraag 5: In het Tijdperk van Genade was God geïncarneerd om het zondoffer te worden en de last van de zonden van de mens op zich te nemen. Dat is allemaal logisch. De Heer Jezus werd verwekt door de Heilige Geest en werd de Mensenzoon om de mensheid te verlossen in Zijn lichaam dat vrij van zonde was. Alleen daardoor werd Satan vernederd. In de laatste dagen is God weer geïncarneerd als de Mensenzoon om het werk van het oordeel te doen. We hebben gezien dat dat een feit is. Wat ik wil vragen, is dit: Gods twee incarnaties zijn enigszins verschillend. De eerste was in Judea en de tweede is in China. Waarom moet God twee keer geïncarneerd worden om het werk van het redden van de mensheid te doen? Wat is de ware betekenis van Gods twee incarnaties?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Vraag 2: Eigenlijk weten wij al een tijd dat De Kerk van Almachtige God al heeft getuigd van de terugkeer van de Heer Jezus. En Hij is Almachtige God. Hij drukt waarheden uit en voert Zijn oordeelswerk van de laatste dagen uit. Maar de meeste mensen in religieuze kringen geloven dat de Heer met de wolken zal afdalen. Dat is omdat de Heer Jezus duidelijk zei: “En dan zal er een teken verschijnen van de Mensenzoon in de hemel: en dan zullen alle volken van de aarde treuren, en zullen ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met macht en grote glorie” (Mat. 24:30). Het boek Openbaring voorspelde ook: “Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen” (Openb. 1:7). Ik geloof ook dat de Heer zal terugkeren op de wolken om ons direct naar het hemelse koninkrijk te brengen. Wij weigeren de Heer Jezus die niet afdaalt op de wolken te aanvaarden. Jullie zeggen dat bij de terugkeer van de Heer, Hij incarneert en afdaalt in het geheim. Zonder dat iemand dat weet. Maar het staat vast dat de Heer in het openbaar afdaalt met de wolken. Daarom wachten wij op de afdaling op de wolken van de Heer, waarbij Hij openlijk aan ons verschijnt en ons direct naar het hemelse koninkrijk brengt. Hebben we dit goed begrepen?

Antwoorden: Wanneer we het hebben over de Heer die op een wolk afdaalt, kunnen we niet vertrouwen op de opvattingen en ideeën van de mens! De farizeeërs maakten een grote vergissing toen ze wachtten op de aankomst van de Messias. Zij gebruikten juist die opvattingen en ideeën van de mens om te oordelen over de Heer Jezus die al was gekomen.

Vraag 9: We willen allemaal Gods oordeel aanvaarden, maar vertel ons hoe we Zijn oordeel moeten ervaren, zodat we de waarheid en het leven kunnen ontvangen en ons kunnen bevrijden van onze zondige natuur en redding kunnen verkrijgen.

Antwoord: Hoe we Gods uiteindelijke oordeel moet ervaren om de waarheid en het leven te ontvangen, onze zondige natuur moeten afwerpen en gered worden in Zijn koninkrijk, dit soort vragen is erg belangrijk, omdat het over de grote vraagstukken gaat over ons einde en onze bestemming. Om dit aspect van de waarheid te begrijpen, moeten we een paar passages van het woord van God lezen.

Vraag 3: Sinds we het werk van Almachtige God in de laatste dagen bestuderen, hebben de religieuze leiders Almachtige God nog feller veroordeeld. Ze doen wat ze kunnen om te verhinderen dat we de ware weg bestuderen. Het is niet anders dan de manier waarop de joodse farizeeërs al die jaren geleden de Heer Jezus bestreden en verwierpen! Ik heb de afgelopen dagen nagedacht. Waarom verscheen God twee keer in het vlees om Zijn werk te doen en werd Hij twee keer geconfronteerd met de collectieve veroordeling en vervolging door de religieuze gemeenschap en atheïstische regering? In de laatste dagen verschijnt Almachtige God en werkt Hij om de waarheid uit de drukken door te spreken en te werken voor de zuivering en redding van de mensheid. Waarom zijn de religieuze gemeenschap en de Chinese communistische regering zo haatdragend jegens Christus dat ze zelfs het perskorps en de gewapende politiemacht mobiliseren om Christus te veroordelen, te belasteren, te vangen en te verdelgen? Het doet me denken aan toen koning Herodes hoorde dat de koning van de Joden, de Heer Jezus, was geboren en hij bevel gaf om alle mannelijke kinderen onder de twee jaar in Bethlehem te vermoorden. Hij liet liever duizenden kinderen doden dan dat hij Christus spaarde. Toen God kwam om de mensheid te redden, waarom verwelkomden de religieuze gemeenschap en de regering Hem toen niet en veroordeelden en belasterden ze in plaats daarvan Gods verschijning en werk? Waarom putten ze alle middelen van het hele land uit om Christus te kruisigen? Waarom is de mensheid zo kwaadaardig en gedraagt ze zich zo haatdragend jegens God?

Antwoord: De vraag is heel belangrijk. Van de hele mensheid begrijpen slechts enkelen het helemaal! Waarom de mensheid God zo fanatiek...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek