3. In je geloof in God moet je een normale relatie met God opbouwen

Relevante woorden van God:

Bij het geloven in God moet je op zijn minst de kwestie oplossen van het hebben van een normale relatie met God. Als je geen normale relatie met God hebt, is de betekenis van je geloof in God verloren. Een normale relatie met God tot stand brengen is volledig haalbaar met een hart dat stil is in Gods aanwezigheid. Een normale relatie met God hebben betekent dat je in staat bent aan niets van Zijn werk te twijfelen en niets ervan te ontkennen en dat je je aan Zijn werk kunt onderwerpen. Het betekent dat je juiste voornemens hebt in Gods aanwezigheid, geen plannen voor jezelf maakt en bij alle dingen eerst aan de belangen van Gods familie denkt; het betekent dat je Gods inspectie aanvaardt en Gods regelingen gehoorzaamt. Je moet in staat zijn om bij alles wat je doet je hart te stillen in Gods aanwezigheid. Zelfs als je Gods wil niet begrijpt, moet je nog altijd zo goed als je kunt je plichten en verantwoordelijkheden nakomen. Wanneer Gods wil eenmaal aan je geopenbaard is, kom dan in actie, dan zal het niet te laat zijn. Wanneer je relatie met God normaal is geworden, zul je ook normale relaties met mensen hebben. Alles is gebouwd op het fundament van Gods woorden. Eet en drink de woorden van God, breng dan Gods vereisten in de praktijk, corrigeer je zienswijzen en zorg ervoor dat je niets doet wat God weerstaat of de kerk hindert. Doe niets wat de levens van je broeders en zusters niet ten goede komt, zeg niets wat anderen niet verder brengt en doe niets schandelijks. Wees rechtvaardig en eerzaam bij alles wat je doet en verzeker jezelf ervan dat al je handelingen geschikt zijn om aan God voor te leggen. Hoewel het vlees soms zwak kan zijn, moet je de belangen van Gods familie voorrang kunnen geven, zonder gretig te zijn op persoonlijk gewin, en moet je rechtvaardig kunnen handelen. Als je op deze manier kunt beoefenen, zal je relatie met God normaal zijn.

uit ‘Hoe is je relatie met God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Bij alles wat je doet, moet je nagaan of je voornemens juist zijn. Als je in overeenstemming met Gods vereisten kunt handelen, is je relatie met God normaal. Dit is de minimale norm. Onderzoek je voornemens en als je bemerkt dat er onjuiste voornemens zijn ontstaan, wees dan in staat die de rug toe te keren en gedraag je in overeenstemming met de woorden van God. Zo zul je iemand worden die juist is ten overstaan van God, wat op zijn beurt aantoont dat je relatie met God normaal is en dat alles wat je doet omwille van God is, niet omwille van jezelf. Wees bij alles wat je doet en alles wat je zegt in staat om je hart op de goede plaats te hebben en rechtvaardig te zijn in je handelingen, laat je niet leiden door je emoties en handel niet naar je eigen wil. Dit zijn principes waar zij die in God geloven naar moeten handelen. Iemands voornemens en gestalte kunnen blijken uit kleine dingen, en om het pad van vervolmaking door God op te gaan moet men daarom eerst zijn voornemens en zijn relatie met God corrigeren. Pas wanneer je relatie met God normaal is, kun je door Hem worden vervolmaakt; pas dan kunnen het behandelen, snoeien, disciplineren en louteren door God hun bedoelde effect op je hebben. Dat wil zeggen: als mensen God in hun hart kunnen houden, geen persoonlijk gewin nastreven en niet over hun eigen vooruitzichten nadenken (in vleselijke zin), maar in plaats daarvan de last van het binnengaan van het leven dragen, hun best doen de waarheid na te streven en zich onderwerpen aan Gods werk – als je dit kunt doen, zullen de doelen die je nastreeft juist zijn en zal je relatie met God normaal worden. Je relatie met God goedmaken kan de eerste stap worden genoemd van je geestelijke reis. Hoewel het lot van de mens in Gods handen ligt, door God wordt voorbestemd en niet door de mens kan worden veranderd, hangt de vraag of je door God kunt worden vervolmaakt of gewonnen ervan af of je relatie met God normaal is. Er zijn misschien delen van je die zwak of ongehoorzaam zijn, maar zolang je zienswijzen en je voornemens juist zijn en zolang je relatie met God juist en normaal is, ben je geschikt om door God te worden vervolmaakt. Als je niet de juiste relatie met God hebt en handelt omwille van het vlees of je familie, dan maakt het niet uit hoe hard je werkt: het zal vergeefs zijn. Als je relatie met God normaal is, zal al het andere op zijn plaats vallen. God kijkt naar niets anders; Hij kijkt alleen of je zienswijzen met betrekking tot je geloof in God juist zijn: in wie je gelooft, omwille van wie je gelooft en waarom je gelooft. Als je deze dingen duidelijk kunt zien en als je kunt beoefenen met goed gecorrigeerde zienswijzen, zul je vooruitgang boeken in je leven en ervan verzekerd zijn dat je het juiste pad zult betreden. Als je relatie met God niet normaal is en de zienswijzen van je geloof in God afwijkend zijn, is al het andere vergeefs en zul je, hoe hard je ook gelooft, niets ontvangen. Pas wanneer je relatie met God normaal is geworden, zul je lof van Hem ontvangen als je het vlees verzaakt, bidt, lijdt, verdraagt, je onderwerpt, je broeders en zusters helpt, jezelf meer inzet voor God enzovoorts.

uit ‘Hoe is je relatie met God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

De manier waarop mensen in God geloven, van God houden en God tevredenstellen is door de Geest van God aan te raken met hun hart en zo Zijn voldoening te verkrijgen, en door hun hart te gebruiken om contact te maken met Gods woorden en zo bewogen te worden door de Geest van God. Als je een normaal geestelijk leven wilt verkrijgen en een normale relatie met God wilt aangaan, moet je eerst je hart aan Hem geven. Pas wanneer je je hart hebt gestild tegenover Hem en je hele hart in Hem hebt uitgestort, zul je geleidelijk aan een normaal geestelijk leven kunnen ontwikkelen. Als mensen, in hun geloof in God, hun hart niet aan Hem geven en als hun hart niet in Hem is en zij Zijn last niet als de hunne behandelen, dan is alles wat ze doen een daad van misleiding van God, een daad die typisch is voor religieuze mensen en die niet door God geprezen kan worden. God kan niets winnen van dit soort persoon; dit soort persoon kan alleen dienen als contrast voor Gods werk, zoals een versiering in het huis van God, iets wat overbodig en nutteloos is. God maakt geen gebruik van dit soort persoon. In zulke personen is er niet alleen geen gelegenheid voor het werk van de Heilige Geest, maar heeft zelfs hun vervolmaking geen enkele waarde. Dit soort persoon is, om de waarheid te zeggen, een lopend lijk. Zulke mensen hebben niets wat door de Heilige Geest kan worden gebruikt, maar zijn integendeel allemaal tot eigendom van Satan gemaakt en diep verdorven door Satan. God zal deze mensen verwijderen. Op dit moment, bij het gebruiken van mensen, gebruikt de Heilige Geest niet alleen die delen van hen die wenselijk zijn om dingen gedaan te krijgen; Hij vervolmaakt en verandert ook hun ongewenste delen. Als je hart in God kan worden uitgestort en stil kan blijven tegenover Hem, zul je de kans en de bekwaamheid hebben om door de Heilige Geest te worden gebruikt, om de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest te ontvangen en, bovendien, de kans hebben dat de Heilige Geest je tekortkomingen vergoedt. Wanneer je je hart aan God geeft, kun je aan de positieve kant dieper intreden en een hoger niveau van inzicht verwerven, maar zul je aan de negatieve kant een groter begrip hebben van je eigen gebreken en tekortkomingen, gretiger zijn om te proberen Gods wil tevreden te stellen en niet passief zijn, maar actief binnengaan. Zo zul je een juiste persoon worden.

uit ‘Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Als je een normale relatie met God wilt hebben, moet je hart zich tot God keren. Met dit als fundament zul je ook een normale relatie hebben met andere mensen. Als je geen normale relatie met God hebt, dan zal, ongeacht wat je doet om je relaties met andere mensen te onderhouden, ongeacht hoe hard je werkt of hoeveel energie je besteedt, alles alleen maar betrekking hebben op een menselijke levensfilosofie. Je onderhoudt je positie onder de mensen via een menselijk perspectief en een menselijke filosofie zodat mensen je zullen loven, maar je volgt niet het woord van God om normale relaties aan te gaan met mensen. Als je je niet richt op je relaties met mensen maar een normale relatie met God onderhoudt, als je bereid bent je hart aan God te geven en te leren Hem te gehoorzamen, dan zal je relatie met alle mensen natuurlijkerwijze normaal worden. Op deze manier worden deze relaties niet tot stand gebracht in het vlees, maar op het fundament van Gods liefde. Er zijn bijna geen vleselijke interacties, maar in de geest is er communicatie, onderlinge liefde, onderlinge troost en voorziening voor elkaar. Dit wordt allemaal gedaan op het fundament van een hart dat God tevredenstelt. Deze relaties worden niet onderhouden door te vertrouwen op een menselijke levensfilosofie, maar worden op een heel natuurlijke manier gevormd door een last voor God te dragen. Er is geen inspanning van de mens voor nodig. Je hoeft alleen maar te praktiseren volgens de principes van het woord van God. Ben je bereid rekening te houden met de wil van God? Ben je bereid iemand te zijn die ‘zonder rede’ is tegenover God? Ben je bereid je hart volledig aan God te geven en je positie onder de mensen te negeren? Met wie, van alle mensen met wie je contact hebt, heb je de beste relaties? Met wie heb je de slechtste relaties? Zijn je relaties met mensen normaal? Behandel je alle mensen gelijk? Worden je relaties met anderen onderhouden in overeenstemming met je levensfilosofie, of zijn ze gebouwd op het fundament van Gods liefde? Wanneer iemand zijn hart niet aan God geeft, raakt zijn geest verstompt, ongevoelig en onbewust. Dit soort persoon zal Gods woorden nooit begrijpen en nooit een normale relatie met God hebben; de gezindheid van dit soort persoon zal nooit veranderd worden. Je gezindheid veranderen is het proces van het volledig aan God geven van je hart, en van het ontvangen van verlichting en illuminatie uit de woorden van God. Gods werk kan iemand in staat stellen actief binnen te gaan en zich te zuiveren van negatieve aspecten nadat hij daarover kennis heeft verkregen. Wanneer je het punt bereikt waarop je je hart aan God geeft, zul je elke subtiele beweging binnen je geest kunnen waarnemen en zul je alle van God verkregen verlichting en illuminatie kennen. Houd je hieraan vast, dan zul je geleidelijk het pad opgaan van vervolmaking door de Heilige Geest. Hoe stiller je hart kan zijn tegenover God, hoe gevoeliger en delicater je geest zal zijn en hoe meer je geest zal kunnen waarnemen hoe de Heilige Geest deze beweegt. Dan zal je relatie met God steeds normaler worden. Een normale relatie tussen mensen komt tot stand op het fundament van het geven van hun hart aan God, niet via menselijke inspanning. Als mensen God niet in hun hart hebben, zijn hun interpersoonlijke relaties slechts relaties van het vlees. Ze zijn niet normaal; ze zijn juist een overgave aan lust. Dat zijn relaties die God veracht, die Hij verafschuwt. Als je zegt dat je geest is bewogen, terwijl je altijd wilt communiceren met mensen op wie je gesteld bent, met enige persoon voor wie je hoge achting hebt, en als iemand anders zoekt maar je niet op die persoon gesteld bent, als je zelfs bevooroordeeld bent tegenover die persoon en weigert ermee om te gaan, dan is dat verder bewijs dat je van je emoties afhangt en totaal geen normale relatie met God hebt. Je probeert God te misleiden en je eigen lelijkheid te verdoezelen. Zelfs als je enig begrip kunt delen maar toch verkeerde bedoelingen met je meedraagt, is alles wat je doet alleen maar goed volgens menselijke maatstaven. God zal je niet loven – je handelt naar het vlees, niet naar Gods last. Als je je hart kunt stillen tegenover God en normale interacties kunt hebben met al diegenen die van God houden, dan pas ben je geschikt voor gebruik door God. Op die manier zal, hoe je ook met anderen omgaat, die omgang niet volgens een levensfilosofie zijn, maar in Gods aanwezigheid, levend op een manier die rekening houdt met Zijn last.

uit ‘Het is heel belangrijk om een normale relatie met God aan te gaan’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Lees alle uitspraken van God en praktiseer ze zodra je ze begrijpt. Misschien waren er gelegenheden waarbij je vlees zwak was of jij opstandig was of weerstand bood; hoe je je in het verleden ook hebt gedragen, dat doet er weinig toe en kan niet voorkomen dat je leven tegenwoordig rijper wordt. Zolang je tegenwoordig een normale relatie met God kunt hebben, is er hoop. Als er een verandering in je plaatsvindt telkens wanneer je Gods woorden leest, en anderen je kunnen vertellen dat je leven ten goede is veranderd, toont dat aan dat je relatie met God nu normaal is, dat deze is goedgemaakt. God gaat niet met mensen om op basis van hun overtredingen. Wanneer je het eenmaal hebt begrepen en bewust bent geworden, zolang je kunt ophouden in opstand te komen of weerstand te bieden, zal God nog steeds medelijden met je hebben. Wanneer je het begrip en de vastberadenheid hebt om vervolmaking door God na te streven, zal je gesteldheid in Gods aanwezigheid normaal worden. Wat je ook doet, vraag je het volgende af terwijl je het doet: wat zal God denken als ik dit doe? Zal het mijn broeders en zusters ten goede komen? Zal het gunstig zijn voor het werk in Gods huis? Of je nu bidt, communiceert, praat, werkt of contact hebt met anderen, onderzoek je voornemens en ga na of je relatie met God normaal is. Als je je eigen voornemens en gedachten niet kunt waarnemen, betekent dat dat je geen onderscheidingsvermogen hebt, wat bewijst dat je te weinig van de waarheid begrijpt. Als je alles wat God doet duidelijk kunt begrijpen, en dingen kunt waarnemen door de lens van Zijn woorden terwijl je aan Zijn kant staat, zullen je zienswijzen juist zijn geworden. Daarom is het aangaan van een goede relatie met God uiterst belangrijk voor iedereen die in God gelooft; iedereen moet het beschouwen als een taak van het grootste belang en de grootste gebeurtenis in het leven. Alles wat je doet, wordt afgemeten aan de vraag of je een normale relatie met God hebt. Als je relatie met God normaal is en je voornemens juist zijn, onderneem dan actie. Om een normale relatie met God te onderhouden, moet je niet bang zijn dat je persoonlijke belangen worden geschaad; je kunt niet toestaan dat Satan zegeviert, je kunt niet toestaan dat Satan grip op je krijgt en je kunt niet toestaan dat Satan van jou een lachertje maakt. Zulke voornemens hebben is een teken dat je relatie met God normaal is – niet omwille van het vlees, maar omwille van geestelijke vrede, om het werk van de Heilige Geest te winnen en om de wil van God tevreden te stellen. Om de juiste gesteldheid binnen te gaan, moet je een goede relatie met God aangaan en de zienswijzen over je geloof in God rechtzetten. Dit is zodat God je kan winnen en zodat Hij de vruchten van Zijn woorden in jou kan openbaren en je zelfs nog meer kan verlichten en illumineren. Zo zul je de juiste manier zijn binnengegaan. Blijf Gods woorden van tegenwoordig eten en drinken, ga de huidige werkwijze van de Heilige Geest binnen, handel naar Gods eisen van tegenwoordig, houd je niet aan ouderwetse beoefeningswijzen, klamp je niet vast aan oude handelswijzen en ga zo snel mogelijk de huidige werkwijze binnen. Zo zal je relatie met God volledig normaal worden en zul je het juiste pad van geloof in God zijn opgegaan.

uit ‘Hoe is je relatie met God?’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 2. In het zoeken van de ware weg, moet je over rede beschikken

Volgende: 4. Het heilige fatsoen dat gelovigen in God zouden moeten bezitten

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

2. Het doel en de betekenis van de incarnatie van God in China om werk te doen in de laatste dagen

In het volk van China zijn verdorvenheid, onzuiverheid, onrechtvaardigheid, weerstand en opstandigheid het volledigst zichtbaar in al hun verschijningsvormen. Aan de ene kant zijn ze van een ondermaats kaliber en aan de andere kant zijn hun leven en instelling achterlijk. Hun gewoonten, sociale milieu en familie van geboorte zijn ook allemaal ondermaats en echt achterlijk. Hun status is eveneens laag. Het werk in deze plaats is symbolisch, en nadat dit testwerk volledig is uitgevoerd, zal Zijn werk dat hierop volgt veel beter gaan. Als deze stap van het werk voltooid kan worden, verloopt het daaropvolgende werk vanzelfsprekend. Zodra deze stap van het werk tot stand is gebracht, zal er groot succes zijn geboekt en zal het overwinningswerk in het ganse universum helemaal voltooid zijn.

5. Waarom er wordt gezegd dat de verdorven mensheid meer behoefte heeft aan de redding van de vleesgeworden God

En Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit verschil is er, omdat Christus niet van vlees en bloed is, maar de belichaming van de Geest is. Hij bezit zowel normale menselijkheid als volledige goddelijkheid. Geen mens bezit Zijn goddelijkheid. Zijn normale menselijkheid draagt al Zijn normale lijfelijke handelingen, terwijl Zijn goddelijkheid het werk van God Zelf uitvoert. Maar zowel Zijn menselijkheid als Zijn goddelijkheid onderwerpen zich aan de wil van de Vader in de hemel. Het wezen van Christus is de Geest, dat wil zeggen de goddelijkheid. Daarom is Zijn wezen het wezen van God Zelf; dit wezen staat Zijn eigen werk niet in de weg, en Hij zou met geen mogelijkheid ook maar iets kunnen doen dat Zijn eigen werk teniet zal doen of woorden spreken die tegen Zijn wil ingaan. …

3. De natuur en gevolgen van het probleem van het louter erkennen van God zonder de waarheid te erkennen

Degenen die het leven willen verkrijgen zonder te vertrouwen op de waarheid gesproken door Christus zijn de meest belachelijke mensen op aarde en zij die de weg van het leven die door Christus is gebracht niet accepteren, zijn verloren in fantasie. En dus zeg ik dat de mensen die Christus van de laatste dagen niet accepteren, voor eeuwig veracht worden door God. Christus is gedurende de laatste dagen voor de mens de poort tot het koninkrijk, die niemand mag omzeilen.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek