We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de loutering van Gods woorden heeft ervaren, en stappen heeft ondergaan zoals de beproeving van de dienstdoeners, de loutering van de tijd van de tuchtiging, de beproeving van de dood, de beproeving van de contrasten en de tijd van het liefhebben van God. En toch, hoewel ze bij elke stap grote ontberingen ondergaan, blijven mensen onwetend over de wil van God. Neem bijvoorbeeld de beproeving van de dienstdoeners: zij weten nog altijd niet goed wat ze hebben gewonnen, wat ze te weten zijn gekomen en welk effect God wilde bereiken. Als je kijkt naar de snelheid van Gods werk, lijkt de mens totaal niet in staat om de tegenwoordige snelheid bij te houden. Men kan zien dat God eerst deze stappen van Zijn werk aan de mens openbaart en dat Hij, in plaats van bij een van de stappen noodzakelijkerwijs een niveau te bereiken dat de mens zich kan voorstellen, licht werpt op een kwestie. Om iemand te vervolmaken zodat hij werkelijk door God gewonnen kan worden, moet God alle bovengenoemde stappen uitvoeren. Het doel van dit werk is om te laten zien welke stappen God moet uitvoeren om een groep mensen te vervolmaken. Daarom zijn, van de buitenkant bekeken, de stappen van Gods werk voltooid – maar in wezen is Hij nog maar net officieel begonnen de mensheid te vervolmaken. Dit moet mensen duidelijk zijn: het zijn de stappen van Zijn werk die voltooid zijn, maar het werk zelf is niet ten einde gekomen. En toch geloven mensen in hun noties dat de stappen van Gods werk allemaal geopenbaard zijn aan de mens, waardoor er geen twijfel over kan zijn dat het werk van God beëindigd is. Deze kijk is totaal verkeerd. Gods werk gaat in tegen de noties van de mens en slaat in alle opzichten terug tegen zulke noties; vooral de stappen van Gods werk staan haaks op de noties van de mens. Uit dit alles blijkt Gods wijsheid. Het blijkt dat de noties van de mens continu verstorend werken, en God slaat terug tegen alles wat de mens zich voorstelt, wat duidelijk wordt tijdens werkelijke ervaringen. Iedereen denkt dat God te snel werkt en dat Gods werk eindigt voordat men het weet, voordat men enig begrip heeft verkregen en terwijl men nog in een staat van verwarring verkeert. Dat is hoe het is met elke stap van Zijn werk. De meeste mensen geloven dat God met mensen solt – maar dat is niet de bedoeling van Zijn werk. Zijn werkwijze is er een van herkauwen: eerst is het zoals het vluchtig kijken naar bloemen terwijl men te paard langs galoppeert, vervolgens worden de details behandeld en daarna worden deze details volledig verfijnd – waar mensen verrast van staan. Mensen proberen God voor de gek te houden en denken dat God tevreden zal zijn als ze alleen het strikt noodzakelijke doen tot ze een bepaald punt bereiken. Hoe zou God in werkelijkheid ooit tevreden kunnen zijn over de pogingen van de mens om alleen het strikt noodzakelijke te doen? Om het optimale effect te bereiken, werkt God door mensen te overrompelen, door toe te slaan wanneer ze het niet doorhebben; dit geeft hun grotere kennis van Zijn wijsheid en een groter begrip van Zijn rechtvaardigheid, majesteit en onbeledigbare gezindheid.

In de huidige tijd is God officieel begonnen met het vervolmaken van de mens. Om vervolmaakt te worden, moeten mensen de openbaring, het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden ondergaan, moeten ze de beproevingen en loutering ondergaan van Zijn woorden (zoals de beproeving van de dienstdoeners), en moeten ze in staat zijn de beproeving van de dood te weerstaan. Wat dit betekent, is dat onder het oordeel, de tuchtiging en de beproevingen van God diegenen die echt Gods wil tevredenstellen God kunnen loven vanuit het diepst van hun hart, God volstrekt kunnen gehoorzamen en zichzelf kunnen verzaken – zo hebben ze God lief met een hart dat oprecht, onverdeeld en puur is. Zo is een volmaakt iemand, en het is precies het werk dat God van plan is te doen, en het werk dat Hij zal volbrengen. Mensen moeten geen voorbarige conclusies trekken over Gods werkwijze. Ze moeten alleen intrede in het leven nastreven. Dit is fundamenteel. Inspecteer niet constant Gods werkwijze; dit zal alleen maar je toekomstperspectieven in de weg zitten. Hoeveel heb je gezien van Gods werkwijze? Hoe gehoorzaam ben je geweest? Hoeveel heb je gewonnen uit elk van Zijn werkwijzen? Ben je bereid door God vervolmaakt te worden? Wens je vervolmaakt te worden? Dit zijn allemaal dingen die je duidelijk moet begrijpen en binnen moet gaan.

Vorige:Het pad … (1)

Volgende:De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen

Gerelateerde media

 • De visie van Gods werk (2)

  In het Tijdperk van Genade werd het evangelie van bekering gepredikt en werd iemand gered als hij geloofde. Tegenwoordig is er alleen sprake van ove…

 • Appendix: Het aanschouwen van de verschijning van God in Zijn oordeel en tuchtiging

  Net als honderden miljoenen andere volgelingen van de Heer Jezus Christus, houden we ons aan de wetten en geboden van de Bijbel, genieten we van de ov…

 • Het mysterie van de vleeswording (2)

  In de tijd dat Jezus in Judea werkte, deed Hij dat openlijk, maar nu werk en spreek ik in het geheim onder jullie. De ongelovigen zijn zich daar vol…

 • De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

  De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.