Praktijk (3)

Jullie moeten in staat zijn onafhankelijk te leven, zelf van Gods woorden kunnen eten en drinken, zelf Gods woorden kunnen ervaren, en een normaal spiritueel leven kunnen leiden zonder het leiderschap van anderen. Jullie moeten in staat zijn voor jullie leven te vertrouwen op Gods woorden van nu, en daarmee binnen te gaan in ware ervaring en ware inzichten te verwerven. Alleen zo zullen jullie in staat zijn standvastig te blijven. Tegenwoordig begrijpen veel mensen de toekomstige tegenspoed en beproevingen niet volledig. In de toekomst zullen sommige mensen tegenspoed ervaren en sommigen zullen te maken krijgen met straf. Deze straf zal strenger zijn, het zal de komst van de feiten zijn. Alles wat je nu ervaart, beoefent en manifesteert, legt de fundering voor de beproevingen van de toekomst en je zult op z’n minst in staat moeten zijn onafhankelijk te leven. Vandaag de dag is de situatie inzake velen in de kerk over het algemeen als volgt: Als er leiders en werkers zijn om het werk te doen, zijn ze gelukkig, en als er geen zijn, zijn ze ongelukkig. Ze schenken geen aandacht aan het werk van de kerk, noch aan hun eigen spirituele levens, en dragen nog niet de geringste last – ze modderen voort als een Hanhao-vogel.[a] Eerlijk gezegd is het werk dat ik in vele mensen heb verricht niet meer dan overwinningswerk, want velen zijn fundamenteel onwaardig te worden vervolmaakt. Slechts een klein deel van de mensen kan worden vervolmaakt. Als je na deze woorden te hebben gehoord, denkt “omdat het werk dat door God is verricht alleen maar is gedaan om mensen te overwinnen, volg ik slechts oppervlakkig”, hoe kan zo'n houding dan acceptabel zijn? Als je werkelijk een geweten bezit, moet je een last dragen en een gevoel van verantwoordelijkheid hebben. Je moet zeggen: “Ongeacht of ik word overwonnen of vervolmaakt, ik moet deze stap van getuigenis op de juiste wijze dragen.” Als een schepsel van God kan iemand volkomen worden overwonnen door God en uiteindelijk in staat zijn God tevreden te stellen en Gods liefde terug te betalen met een hart dat God liefheeft en door zichzelf volkomen aan God te wijden. Dit is de verantwoordelijkheid van de mens, dit is de plicht die elk mens moet nakomen en de last die elk mens moet dragen. De mens moet deze opdracht vervullen. Alleen dan gelooft een mens werkelijk in God. Is wat je op dit moment in de kerk doet het dragen van je verantwoordelijkheid? Dit hangt af van de vraag of je een last te dragen hebt gekregen en van je eigen kennis. Bij het ervaren van dit werk geldt dat als de mens is overwonnen en over ware kennis beschikt, hij in staat zal zijn gehoorzaam te zijn, ongeacht zijn eigen vooruitzichten of lot. Op deze manier zal Gods geweldige werk in zijn geheel worden verwezenlijkt, want jullie mensen zijn tot niets meer in staat dan dit en kunnen geen hogere eisen vervullen. Toch zullen er in de toekomst sommige mensen worden vervolmaakt. Hun kaliber zal verbeteren, in hun geest zullen ze gaan beschikken over een diepere kennis, hun leven zal groeien … Toch zijn er ook sommigen die dit totaal niet kunnen bereiken en dus niet kunnen worden gered. Er is een reden waarom ik zeg dat ze niet kunnen worden gered. In de toekomst zullen sommigen worden overwonnen, sommigen zullen worden geëlimineerd, sommigen zullen worden vervolmaakt en sommigen zullen worden gebruikt – en dus zullen sommigen tegenspoed ervaren, zullen sommigen bestraffing ondergaan (zowel natuurrampen als door de mens veroorzaakte tegenslagen), zullen sommigen worden geëlimineerd en zullen sommigen overleven. Hierbij zal iedereen op basis van zijn soort worden geclassificeerd, elke groep vertegenwoordigt hierbij een type mens. Niet alle mensen zullen worden geëlimineerd, noch zullen alle mensen worden vervolmaakt. Dit komt omdat het kaliber van de Chinezen zo laag is en slechts een kleine minderheid van hen over het soort zelfbewustzijn beschikt dat Paulus had. Onder jullie hebben enkelen dezelfde vastberadenheid God lief te hebben als Petrus of hetzelfde soort geloof als Job. Bijna niemand onder jullie vreest en dient Jehova zoals David deed, die dezelfde mate van trouw tonen. Hoe meelijwekkend zijn jullie!

Vandaag de dag is het spreken over vervolmaakt worden slechts één aspect. Wat er ook gebeurt, jullie moeten deze stap van getuigenis altijd op de juiste wijze dragen. Als jullie zou worden gevraagd God in de tempel te dienen, hoe zouden jullie dat dan doen? Als je geen priester zou zijn en niet de status van eerstgeborene of zoon van God zou hebben, zou je dan nog steeds in staat zijn tot trouw? Zou je nog steeds in staat zijn om al je krachten in te zetten voor het werk van de verspreiding van het koninkrijk? Zou je nog steeds in staat zijn het werk van Gods opdracht op de juiste wijze te verrichten? Ongeacht hoe zeer je leven is gegroeid, het werk van dit moment zal ervoor zorgen dat je van binnen volledig overtuigd zal zijn en al je opvattingen opzij zet. Gods werk zal je volledig overtuigen, of je nu beschikt over wat nodig is om leven na te streven of niet. Sommige mensen zeggen: “Ik geloof alleen in God en ik begrijp niet wat het betekent leven na te streven.” En sommigen zeggen: “In mijn geloof in God haal ik alles door elkaar. Ik weet dat ik niet vervolmaakt kan worden en dus ben ik klaar om te worden getuchtigd.” Zelfs zulke mensen, mensen die gereed zijn om te worden getuchtigd of vernietigd, moeten er ook toe worden gebracht te erkennen dat het werk van dit moment door God wordt uitgevoerd. Sommige mensen zeggen ook: “Ik vraag niet om te worden vervolmaakt, maar ik ben op dit moment bereid al Gods training te ontvangen en ik ben bereid normale menselijkheid uit te leven, mijn kaliber te verhogen en al Gods regelingen te gehoorzamen. …” Hierbij zullen ze ook zijn overwonnen en zullen ze ook getuigenis hebben afgelegd, wat bewijst dat in deze mensen enige kennis van Gods werk schuilt. Deze fase van het werk is bijzonder snel uitgevoerd en zal in de toekomst in het buitenland nog sneller worden uitgevoerd. Vandaag de dag kunnen mensen in het buitenland al nauwelijks wachten en haasten zich naar China – als jullie dus niet vervolmaakt kunnen worden, houden jullie de mensen in het buitenland op. Op dat moment zal, ongeacht hoe goed jullie zijn binnengegaan of hoe jullie zijn, de tijd komen dat mijn werk zal worden afgerond en volbracht! Mijn werk kan niet in zijn geheel door jullie worden opgehouden. Ik doe het werk voor de hele mensheid en het is niet nodig dat ik nog meer tijd aan jullie besteed! Jullie zijn te ongemotiveerd, het ontbreekt jullie te veel aan zelfbewustzijn! Jullie zijn het niet waard te worden vervolmaakt – jullie hebben nauwelijks enig potentieel! In de toekomst, zelfs wanneer mensen zo laks en slordig blijven en nog steeds niet in staat zijn hun kaliber te verhogen, zal dit niet meer het werk van het gehele universum hinderen. Wanneer het tijd is Gods werk te beëindigen, zal het worden beëindigd, en wanneer het tijd is mensen te elimineren, zullen ze worden geëlimineerd. Natuurlijk zullen degenen die moeten worden vervolmaakt en het waardig zijn te worden vervolmaakt ook daadwerkelijk worden vervolmaakt – maar als jullie echt geen hoop hebben, zal Gods werk niet op jullie wachten! Als je wordt overwonnen, kan dit uiteindelijk ook worden beschouwd als getuigenis afleggen. Er zijn grenzen aan wat God van je vraagt. De hoogte van de gestalte die een mens in staat is te bereiken, komt overeen met de hoogte van het getuigenis dat van hem wordt geëist. Het is niet zoals mensen zich dat voorstellen, dat zo’n getuigenis de allerhoogste grenzen zal bereiken en dat het overweldigend zal zijn – het is onmogelijk dat dit onder jullie Chinezen kan worden bereikt. Ik heb me de hele tijd met jullie beziggehouden, jullie hebben zelf het volgende gezien: ik heb jullie verteld jullie niet te verzetten, niet opstandig te zijn en geen dingen achter mijn rug om te doen die onderbrekingen veroorzaken of verstorend zijn. Ik heb mensen hier vaak direct op aangesproken, maar zelfs dat is niet genoeg – ze hoeven zich maar om te keren en ze veranderen alweer, terwijl sommigen zich heimelijk, zonder blikken of blozen, tegen mij verzetten. Denk je dat ik hier niets van weet? Denk je dat je mij problemen kunt bezorgen zonder dat dit gevolgen heeft? Denk je dat ik het niet weet wanneer je mijn werk achter mijn rug probeert af te breken? Denk je dat je kleinzielige trucs de plaats van je karakter kunnen innemen? Je doet altijd of je gehoorzaam bent, maar bent in het geheim verraderlijk, je verbergt sinistere gedachten in je hart en zelfs de dood is geen afdoende straf voor mensen zoals jij! Denk je dat enig gering werk van de Heilige Geest in je de plaats kan innemen van je verering van mij? Denk je dat je verlichting hebt verworven doordat je naar de hemel roept? Je kent geen schaamte! Je bent zo waardeloos! Denk je dat jouw ‘goede daden’ voor de hemel aandoenlijk waren en dat Hij op Zijn beurt een uitzondering heeft gemaakt en je een beetje talent heeft geschonken dat je welsprekend maakt waardoor je in staat bent anderen en mij te bedriegen? Wat ben je toch onredelijk! Weet je waar je verlichting vandaan komt? Weet je wiens voedsel je at toen je opgroeide? Je bent zo gewetenloos! Sommigen onder jullie zijn zelfs na vier of vijf jaar onder handen te zijn genomen, niet veranderd. Jullie zijn je bewust van deze dingen. Jullie zouden je bewust moeten zijn van jullie natuur – maak geen bezwaar wanneer je op een dag zult worden verlaten. Sommigen die bij hun dienst zowel degenen boven hen als degenen onder hen bedriegen, zijn stevig onder handen genomen. Sommigen, omdat ze geldbelust zijn, zijn ook behoorlijk aangepakt. Sommigen, omdat ze de duidelijke grenzen tussen mannen en vrouwen niet hebben gerespecteerd zijn ook vaak aangepakt. Sommigen zijn, omdat ze lui zijn, alleen aan het vlees denken en niet handelen volgens de principes wanneer ze de kerken bezoeken, onderworpen om stevig onder handen te worden genomen. Sommigen, omdat ze verzuimen overal te getuigen waar ze heengaan, eigenzinnig en roekeloos handelen, en zelfs willens en wetens zondigen, zijn hier vaak over gewaarschuwd. Sommigen, die tijdens bijeenkomsten alleen maar praten over woorden en doctrines, zich gedragen alsof ze beter zijn dan alle anderen, niet de geringste werkelijkheid van de waarheid hebben, en plannetjes beramen tegen en wedijveren met hun broeders en zusters – zij zijn ten gevolge hiervan vaak ontmaskerd. Ik heb deze woorden zo vele malen tegen jullie gesproken en ik zal het er vandaag niet meer over hebben − doe maar wat jullie willen! Neem jullie eigen beslissingen! Veel mensen zijn niet slechts een of twee jaar onderworpen geweest aan aangepakt worden, bij sommigen heeft het drie tot vier jaar geduurd en bij enkele anderen heeft deze ervaring meer dan een decennium jaar geduurd. Ze werden toen ze gelovigen werden, onderworpen om onder handen te worden genomen, maar tot op dit moment is er weinig in hen veranderd. Wat zeggen jullie, lijken jullie niet op varkens? Kan het zijn dat God je oneerlijk behandelt? Denk niet dat Gods werk niet voltooid kan worden als jullie niet in staat zijn een bepaald niveau te bereiken. Zal God nog steeds op jullie wachten als jullie niet in staat zijn aan Zijn eisen te voldoen? Ik vertel het je duidelijk – dit is niet het geval! Bekijk de dingen niet zo optimistisch! Er geldt een tijdsbeperking voor het werk van dit moment en God speelt niet met je! Vroeger, wanneer mensen de ervaring ondergingen van de beproeving van de dienstdoeners, dachten ze dat om stand te houden in hun getuigenis voor God en om door Hem te worden overwonnen, ze een bepaald punt moesten bereiken – ze moesten gewillig en graag een dienstdoener zijn, ze moesten God elke dag prijzen en niet in het minst losbandig of nonchalant zijn. Ze dachten dat ze alleen dan echte dienstdoeners zouden zijn. Maar is dat werkelijk het geval? Op dat moment werden er verschillende soorten mensen onthuld; ze vertoonden allerlei gedragingen. Sommigen klaagden, sommige verspreidden opvattingen, sommigen gingen niet langer naar bijeenkomsten en sommigen deelden zelfs het geld van de kerk uit. Broeders en zusters spanden tegen elkaar samen. Het was echt een enorme emancipatie, maar het had één positief aspect: Niemand trok zich terug. Dat was het sterkste punt. Ze droegen vanwege dit alles een stap van getuigenis voor Satan, en verkregen later de identiteit van Gods volk en zijn zover als vandaag gekomen. Gods werk wordt niet uitgevoerd zoals jij je dit voorstelt, in tegendeel, wanneer de tijd op is, zal het werk eindigen, ongeacht welk punt je hebt bereikt. Sommige mensen zouden kunnen zeggen: Door zo te handelen redt u geen mensen noch hebt ze lief – u bent niet de rechtvaardige God. Ik vertel het je duidelijk: Het hart van mijn werk van dit moment is je te overwinnen en je getuigenis te laten afleggen. Je redden is slechts een afgeleide; of je wel of niet kunnen worden gered, hangt af van je eigen streven, en houdt geen verband met mij. Toch moet ik je overwinnen. Probeer me niet altijd bij de neus te nemen – vandaag werk ik en red ik jou, niet omgekeerd!

Wat jullie nu zijn gaan begrijpen is hogere kennis dan die van wie dan ook in de geschiedenis die niet werd vervolmaakt. Of het nu jullie kennis van beproevingen of van het geloof in God is, het is allemaal hogere kennis dan die van welke persoon dan ook die in God gelooft. De dingen die jullie begrijpen zijn de dingen die jullie te weten komen voordat jullie de beproevingen van omgevingen ondergaan, maar jullie werkelijke gestalte is volledig onverenigbaar met hen. Wat jullie weten is hoger dan wat jullie in de praktijk brengen. Hoewel jullie zeggen dat mensen die in God geloven God zouden moeten liefhebben en niet zouden moeten streven naar zegeningen maar alleen Gods wil zouden moeten willen bevredigen, is wat in jullie levens wordt gemanifesteerd hier ver van verwijderd en enorm besmet. De meeste mensen geloven in God omwille van vrede en andere voordelen. Tenzij het je voordeel oplevert, geloof je niet in God, en als je Gods genadeblijken niet kunt ontvangen, ga je zitten mokken. Hoe kan wat je hebt gezegd je ware gestalte zijn? Wanneer onvermijdelijke moeilijkheden binnen de familie optreden, zoals een kind dat ziek wordt, een geliefde die in het ziekenhuis wordt opgenomen, een slechte oogst en de vervolging door familieleden; zelfs deze vaak voorkomende, alledaagse dingen zijn jou te veel. Wanneer zulke dingen gebeuren raak je in paniek, weet je niet wat je moet doen – en meestal begin je over God te klagen. Je klaagt dat Gods woorden je hebben misleid, dat Gods werk je belachelijk heeft gemaakt. Is het niet zo dat jullie zulke gedachten hebben? Denk je dat zulke dingen slechts zelden onder jullie voorkomen? Elke dag van jullie leven gebeuren deze dingen. Jullie denken geen moment aan het succes van jullie geloof in God en hoe jullie Gods wil kunnen bevredigen. Jullie ware gestalte is te klein, zelfs nog kleiner dan dat van een klein kuiken. Wanneer je familiebedrijf verlies lijdt, klaag je over God, wanneer je jezelf in een omgeving bevindt zonder Gods bescherming klaag je nog steeds over God. Je klaagt zelfs wanneer een van je kuikens sterft of een oude koe in de stal ziek wordt, je klaagt wanneer het tijd is voor je zoon om te trouwen maar de familie niet genoeg geld heeft; je wilt de plicht van het ontvangen doen, maar kunt je dat niet veroorloven, en ook dan klaag je. Je loopt over van klachten en soms woon je hierom geen samenkomsten bij, of eet en drink je de woorden van God niet, soms word je voor een lange periode negatief. Niets van wat je nu overkomt, heeft ook maar enige betrekking op je vooruitzichten of lot. Deze dingen zouden ook gebeuren als je niet in God zou geloven. Toch geef je er nu God de verantwoordelijkheid voor en sta je erop te beweren dat God je heeft geëlimineerd. Hoe zit het met je geloof in God, heb je echt je leven aangeboden? Niemand van jullie die God vandaag volgen zou standvastig blijven bij het ondergaan van dezelfde beproevingen als Job, elk van jullie zou ten val komen. En er is, heel eenvoudig, een wereld van verschil tussen jullie en Job. Als vandaag de dag de helft van jullie bezittingen in beslag zou zijn genomen, durven jullie het bestaan van God te ontkennen en als jullie je zoon of dochter zou zijn afgenomen, zou je weeklagend de straat oprennen. Als je enige weg om in je inkomen te voorzien, zou doodlopen, zou je het met God proberen op te nemen. Je zou vragen waarom ik in het begin zoveel woorden heb gesproken om je bang te maken. Op zulke momenten is er niets dat jullie niet zouden wagen te doen. Dit toont aan dat jullie geen enkel waar inzicht hebben verworven en dat jullie nog geen ware gestalte hebben. De beproevingen in jullie zijn te groot omdat je te veel weet, maar wat jullie werkelijk begrijpen is nog niet een duizendste van waarvan jullie je bewust zijn. Stop niet bij louter begrip en kennis. Jullie kunnen het beste bekijken hoe veel jullie werkelijk in de praktijk kunnen brengen, hoe veel van de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest werd verdiend door het zweet van jullie eigen harde werk, en in hoe veel van jullie oefeningen jullie je eigen voornemen hebben verwezenlijkt. Je moet je gestalte en oefening serieus nemen. Je moet in je geloof in God niet proberen om voor wie dan ook louter plichtmatig de vereiste handelingen te verrichten – of je uiteindelijk de waarheid en het leven kunt verwerven of niet is afhankelijk van je eigen streven.

Voetnoot:

a. Het verhaal van de Hanhao-vogel lijkt sterk op de fabel van de krekel en de mier van Aesopus. De Hanhao-vogel slaapt liever dan dat hij een nest bouwt terwijl het warm weer is, ondanks herhaalde waarschuwingen van zijn buurman, een ekster. Wanneer de winter aanbreekt, vriest de vogel dood.

Vorige: Bestaat de Drie-eenheid?

Volgende: Praktijk (4)

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

In je geloof in God zou je God moeten gehoorzamen

Waarom geloof je in God? De meeste mensen raken compleet in de war van deze vraag. Ze hebben altijd twee totaal verschillende perspectieven met betrekking tot de praktische God en de God in de hemel, wat laat zien dat ze in God geloven niet om te gehoorzamen, maar om bepaalde voordelen te behalen, of om aan lijden en rampspoed te ontsnappen. Alleen dan zijn ze enigszins gehoorzaam, maar hun gehoorzaamheid is voorwaardelijk. Het is in het belang van hun eigen persoonlijke winst en hen opgedrongen. Dus waarom geloof je in God?

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek