Waarom is de geïncarneerde God van de laatste dagen vrouwelijk?

11 november 2021

In de laatste dagen is de geïncarneerde Almachtige God verschenen en heeft veel waarheden uitgedrukt. Deze zijn op het internet gezet en hebben de hele wereld doen schudden, nu steeds meer mensen de verschijning en het werk van Almachtige God onderzoeken. Het is duidelijk dat het feit dat God geïncarneerd komt en de waarheid uitdrukt de kracht van Gods woorden en Gods almacht volledig laat zien. Als ze de ware weg onderzoeken, zien veel mensen dat de woorden die Almachtige God uitdrukt gezaghebbend en krachtig zijn, dat ze de waarheid zijn en afkomstig van God zijn, en worden ze overtuigd en twijfelen niet langer. Maar als ze horen dat Christus van de laatste dagen, Almachtige God, vrouwelijk is, schudden velen het hoofd en weigeren Hem te aanvaarden. Ze denken dat de Heer Jezus toen Hij kwam een man was. Ze denken dat de Heer Jezus bij Zijn komst een man was. Ook de Heilige Geest getuigde destijds dan de Heer Jezus een “geliefde Zoon” was, en de Bijbel bevat ook zulke vermeldingen. Dus als de Heer terugkomt, zal Hij mannelijk zijn, naar het evenbeeld van de Joodse Heer Jezus. Hij zal absoluut niet vrouwelijk zijn. Hoeveel waarheid Almachtige God ook uitdrukt en hoe geweldig het werk dat Hij doet ook is, ze weigeren het te aanvaarden, laat staan te zoeken en te onderzoeken. Hun redenering is: “Als Almachtige God mannelijk was, zou ik erin geloven, maar als Hij vrouwelijk is, zal ik nooit geloven, wat je ook zegt, want de Heer Jezus was mannelijk.” Hierdoor lopen ze de kans mis om de terugkeer van de Heer te verwelkomen en vervallen ze tot rampspoed, wat erg jammer is. Kloppen de verklaringen en gezichtspunten van deze religieuze mensen? Komen ze overeen met Bijbelse profetieën? Berusten ze op Gods woord? Absoluut niet. De Heer Jezus heeft namelijk niet gespecificeerd of Hij mannelijk of vrouwelijk zou zijn als Hij terugkeert, en de Heilige Geest heeft niet getuigd of de Mensenzoon mannelijk of vrouwelijk zou zijn als Hij terugkeert. De Bijbel profeteert ook niet of God mannelijk of vrouwelijk zal zijn als Hij terugkeert in de laatste dagen. Dit is genoeg bewijs dat menselijke uitspraken en gezichtspunten niet gebaseerd zijn op de Bijbel en slechts noties en verbeeldingen van mensen zijn. Veel mensen vragen: “Waarom is de geïncarneerde God in de laatste dagen vrouwelijk in plaats van mannelijk?” Hier, ik zal enkele van mijn persoonlijke ideeën over deze vraag met jullie delen.

Er zijn veel profetieën in de Bijbel dat God geïncarneerd als de Mensenzoon zal komen in de laatste dagen, maar er staat niet specifiek of de Heer mannelijk of vrouwelijk zal zijn als Hij terugkeert in de laatste dagen. Er staat alleen “de komst van de Mensenzoon”, “de Mensenzoon komt”, en “zo zal de Mensenzoon zijn op Zijn dag”. Nu is Almachtige God gekomen, heeft veel waarheden uitgedrukt en doet het werk van het oordeel in de laatste dagen waarmee deze profetieën worden vervuld. Toch verrast het mensen als ze ontdekken dat Christus van de laatste dagen vrouwelijk is. Dit voldoet totaal niet aan onze noties. Omdat het gaat om Gods verschijning en werk, is het heel normaal dat mensen er noties over hebben. Mensen hadden nog grotere misvattingen toen de Heer Jezus kwam. Maar hoe meer mensen noties over iets hebben, hoe meer dat iets een mysterie is. Als God deze mysteries niet openbaart, zullen we ze nooit begrijpen. Dus laten we eens kijken naar wat Almachtige God zegt. Almachtige God zegt: “Als God alleen als een man in het vlees was gekomen, zouden mensen Hem als mannelijk definiëren, als de God van mannen, en nooit geloven dat Hij de God van vrouwen was. Mannen zouden dan geloven dat God van hetzelfde geslacht is als mannen, dat God de mannen aanvoert – en vrouwen dan? Dit is oneerlijk; is dit soms geen voorkeursbehandeling? Als dit zo was, was iedereen die door God gered is een man zoals Hij, en zou niet één vrouw gered worden. Toen God de mensheid schiep, schiep Hij Adam en schiep Hij Eva. Hij schiep niet alleen Adam, maar maakte zowel de man als de vrouw naar Zijn beeld. God is niet alleen de God van mannen – Hij is ook de God van vrouwen(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De visie van Gods werk (3)). “Ieder stadium van het werk dat God doet heeft een eigen praktische betekenis. Destijds, toen Jezus kwam, was Hij man. Maar wanneer God dit keer komt, is Hij vrouw. Hier kun je uit concluderen dat God zowel de man als de vrouw heeft geschapen ten behoeve van Zijn werk en dat Hij geen onderscheid maakt tussen de geslachten. Als Zijn Geest komt, kan Hij ieder soort vlees aannemen dat Hij wenst en dat vlees kan hem vertegenwoordigen. Of het nu mannelijk of vrouwelijk vlees is, het kan God vertegenwoordigen zo lang het maar Zijn geïncarneerde vlees is(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie). Uit de woorden van Almachtige God kunnen we opmaken dat Gods incarnatie van belang is, of die nu mannelijk of vrouwelijk is. Er is een waarheid die erin gezocht moet worden, en het kan ons in staat stellen om Gods wil te begrijpen en Gods gezindheid te kennen. Als de geïncarneerde God altijd mannelijk was, wat zou dan de consequentie zijn? Dan zouden mensen God beperken tot eeuwig mannelijk en nooit vrouwelijk, en vrouwen zouden worden gediscrimineerd en geen volwaardige leden van de maatschappij kunnen zijn. Zou dat eerlijk zijn tegenover vrouwen? God is rechtvaardig en God heeft man en vrouw gemaakt, dus werd God een man voor Zijn eerste incarnatie, en was God in de laatste dagen geïncarneerd als vrouw. Dit is heel belangrijk, en iets waar alle vrouwen om zouden moeten jubelen en zich verheugen en niet langer vasthouden aan noties. Als een vrouw de geïncarneerde vrouwelijke God nog steeds kan afwijzen en discrimineren, dan is die vrouw volslagen meelijwekkend. In werkelijkheid doet het er niet toe of Gods incarnatie mannelijk of vrouwelijk is. Wat belangrijk is, is dat Hij de waarheid kan uitdrukken en het reddingswerk kan doen. Mensen moeten niet denken dat de geïncarneerde God alleen Gods werk kan doen als Hij mannelijk is, en dat Hij Gods werk niet kan doen als Hij vrouwelijk is. Het is achterlijk en onwetend om zo te denken. Tegenwoordig zien we allemaal dat vrouwen alles kunnen wat mannen kunnen. Bijvoorbeeld: Zo kunnen mannen vliegtuigen besturen, en vrouwen ook. Bijvoorbeeld: Mannen kunnen vliegtuigen besturen, en vrouwen ook. Mannen kunnen astronaut zijn, en vrouwen ook. Mannen kunnen president zijn, en vrouwen ook. Mannen kunnen bedrijven leiden en een carrière hebben, en vrouwen kunnen ook bedrijven leiden en een carrière hebben. De feiten tonen aan dat vrouwen niet minder bekwaam zijn dan mannen. Dus waarom kan de geïncarneerde God alleen mannelijk zijn en niet vrouwelijk? Neem nou Almachtige God, die zoveel waarheid heeft uitgedrukt en zoveel werk heeft gedaan. Heeft het feit dat Hij vrouwelijk is Gods werk überhaupt gehinderd? Heeft het vrouw-zijn God ooit bij het werk gehinderd? Het werk van het oordeel in de laatste dagen van Almachtige God is veel groter dan het werk van de Heer Jezus. Almachtige God heeft meer en diepere waarheden uitgedrukt dan die door de Heer Jezus zijn uitgedrukt. De feiten zijn duidelijk voor iedereen, dus waarom kunnen mensen ze niet erkennen? Hoeveel vrouwen worden onderdrukt, gediscrimineerd en lijden in de wereld van vandaag? Ze moeten gelijk staan aan mannen, en meer nog hebben ze redding en vrijheid nodig. Wie kan onze vrouwelijke medemensen redden? Vandaag is Almachtige God gekomen, en heeft de waarheid uitgedrukt om te oordelen over deze slechte wereld en de mensheid die zo grondig verdorven is. Veel vrouwen hebben gezien dat de geïncarneerde Almachtige God vrouwelijk is, de waarheid kan uitdrukken en het werk van het oordeel in de laatste dagen doet, en zijn daarom trots om vrouw te zijn. Ze houden het hoofd opgeheven, hebben een gevoel van vrijheid en emancipatie gekregen, en vereren en prijzen allemaal Almachtige God. Dat God geïncarneerd als vrouw is gekomen bewijst Gods rechtvaardige gezindheid. Alleen God heeft de mensheid echt lief en alleen God kan mensen echt eerlijk behandelen. God is zo beminnelijk. Laten we nu een andere kwestie bekijken. De mannelijke Heer Jezus kon de zonden van mensen dragen en voltooide het werk van de verlossing door gekruisigd te worden. Als de Heer Jezus als vrouw was gekomen, had Hij dan het werk van de verlossing kunnen voltooien door gekruisigd te worden? Dat had Hij ongetwijfeld gekund. Gods incarnatie betekent dat Gods Geest een menselijk omhulsel aanneemt, en of dit omhulsel nu mannelijk of vrouwelijk is, Hij is God zelf. Hij drukt de waarheid uit en verricht werk wat allemaal wordt gedaan en beheerst door Gods Geest. Daarom is Hij of Gods geïncarneerde vlees nu mannelijk of vrouwelijk is, bevoegd om Gods identiteit te vertegenwoordigen en het werk van God zelf te doen, en uiteindelijk zal het werk worden voltooid en zal God glorie verwerven. Het is zoals Almachtige God zegt: “Als Jezus bij Zijn komst als vrouw verschenen was, met andere woorden, als er van de Heilige Geest een meisje was ontvangen in plaats van een jongetje, dan zou dat stadium van het werk toch voltooid zijn. Als dat het geval was geweest, dan zou het huidige stadium van het werk in plaats daarvan door een man moeten worden voltooid, maar het werk zou toch voltooid worden. Het werk dat in beide stadia wordt gedaan is even belangrijk; geen van beide stadia van het werk wordt herhaald of is tegenstrijdig aan de ander(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie). Dit betekent dat het er niet toe doet of het geïncarneerde vlees mannelijk of vrouwelijk is. Zolang Hij de waarheid kan uitdrukken en het werk dat God wil doen kan voltooien, en de mensheid kan zuiveren en redden, is Hij de geïncarneerde God. Als mensen denken dat de geïncarneerde God alleen mannelijk en niet vrouwelijk kan zijn, is dat dan niet zuiver een product van menselijke regels, noties en verbeeldingen? Denken ze dat God de man schiep en niet de vrouw? Omdat de geïncarneerde God vrouwelijk is, zullen mensen, hoeveel waarheid Hij ook uitdrukt of hoeveel geweldig werk Hij ook doet, Hem niet herkennen of aanvaarden. Is dat niet alleen omdat mensen vrouwen miskennen en discrimineren? Is dat niet een van de verdorven gezindheden van de mensheid? Mensen hebben niet het recht om te kiezen hoe God verschijnt en werkt. Zolang Hij Gods incarnatie is en zolang Hij de waarheid uitdrukt en Gods werk doet, moeten mensen Hem aanvaarden en gehoorzamen, of het vlees nu mannelijk of vrouwelijk is. Dat is redelijk en verstandig. God is almachtig en alwetend, en Gods gedachten gaan menselijke gedachten te boven. Hoe kunnen mensen hopen Gods werk te bevatten? Van vroegere tijden tot het heden, heeft elke fase van Gods werk menselijke noties overtroffen en weerstaan. Toen de Heer Jezus verscheen en werkte, voldeden Zijn verschijning, geboorte en familie totaal niet aan de menselijke noties. Daarom gaven de farizeeën niet toe dat Hij de Messias was die de Schrift had voorspeld, en nagelden ze Hem ten slotte aan het kruis, en begingen ze een vreselijke zonde waarvoor ze door God werden gestraft en vervloekt. Het was een tot nadenken stemmende les die werd betaald met bloed. Dus alles wat met Gods verschijning en werk te maken heeft, is een grote gebeurtenis en een mysterie. Als mensen niet de waarheid zoeken, halsstarrig vasthouden aan hun noties, en lichtvaardig oordelen en beslissen, zullen ze heel waarschijnlijk Gods gezindheid beledigen. Als je wordt afgewezen en geëlimineerd door God en Zijn redding verliest, zul je geen grotere spijt hebben.

Tegenwoordig zijn er nog talloze mensen die de verschijning en het werk in de laatste dagen van Almachtige God niet aanvaarden omdat Hij vrouwelijk is, en Hem zelfs niet aanvaarden, hoewel ze weten dat de woorden van Almachtige God de waarheid zijn. Wat is hier het probleem? Waarom zijn de noties van mensen zo sterk? Waarom slaan ze de waarheid en de uitdrukking van de waarheid niet hoger aan dan al het andere? Als mensen en leden van de mensheid die geschapen wezens zijn, moeten we rationeel omgaan met God en Zijn werk. Als we duidelijk weten dat Almachtige God de geïncarneerde God is, en duidelijk weten dat de door Almachtige God uitgedrukte woorden de waarheid zijn, houden we toch nog vast aan onze noties en weigeren we Hem te aanvaarden omdat Hij vrouwelijk is. Dit is een heel ernstig probleem. Als je dat doet, verloochen en bestrijd je God. De weigering om de geïncarneerde God of de waarheid die Hij uitdrukt te erkennen, is ook meer dan alleen een probleem van noties en verbeeldingen. Het maakt je tot een antichrist, Gods vijand en iemand die vervloekt moet worden. In de Schrift staat: “Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!” (2 Johannes 1:7). “Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld” (1 Johannes 4:3). Dus we kunnen er zeker van zijn dat iedereen die de terugkeer van de Mensenzoon niet aanvaardt, en iedereen die de teruggekeerde geïncarneerde God niet erkent, een antichrist is. Denk je dat God antichristen zal redden als Hij terugkeert? Absoluut niet. Dus wat is het eind voor antichristen? Wat is het dat antichristen verkeerd doen? Ze verzetten zich niet alleen tegen een persoon, maar tegen Christus van de laatste dagen, God zelf. Wat is het wezen van het verwerpen en veroordelen van Almachtige God? Het is de zonde van blasfemie tegen de Heilige Geest. Deze zonde zal nooit worden vergeven, nu noch in de toekomst.

Veel mensen geloven tegenwoordig in God, maar kennen Gods werk niet, noch weten ze wat de Mensenzoon is, wat de incarnatie is, of wie de enige ware God is. Zo kun je je makkelijk tegen de geïncarneerde God verzetten. We moeten dus nooit onze noties en verbeeldingen gebruiken om Gods werk in te perken. In plaats daarvan moeten we de waarheid zoeken en onze noties kwijtraken. Alleen zo kunnen we Gods zegeningen ontvangen. Het belang van het werk tijdens Gods twee incarnaties is verstrekkend en groot. Dit is wat Almachtige God heeft gezegd: “God is niet alleen de Heilige Geest, die Geest, de zevenvoudig versterkte Geest, de allesomvattende Geest, maar ook een persoon, een gewone persoon, een uitzonderlijk gewone persoon. Hij is niet alleen mannelijk, maar ook vrouwelijk. Ze lijken op elkaar in de zin dat beiden geboren zijn uit mensen, en ze lijken niet op elkaar in de zin dat de een is ontvangen uit de Heilige Geest en de ander is geboren uit een mens maar rechtstreeks uit de Geest afkomstig is. Ze lijken op elkaar in de zin dat beiden als geïncarneerd vlees van God het werk van de Vader uitvoeren, en ze lijken niet op elkaar in de zin dat de een het werk van verlossing doet en de ander het werk van overwinning. Beiden vertegenwoordigen God de Vader, maar de een is de Heer van verlossing vol van goedertierenheid en barmhartigheid, en de ander is de God van gerechtigheid vol van toorn en oordeel. De een is de Opperbevelhebber die het verlossingswerk in gang zet en de ander is de rechtvaardige God die het werk van overwinning tot stand brengt. De een is het begin, de ander het einde. De een is zondeloos vlees, de ander is vlees dat de verlossing voltooit, het werk voortzet en nooit zondig is. Beiden zijn dezelfde Geest, maar Zij vertoeven niet in hetzelfde vlees en zijn in verschillende plaatsen geboren. En Zij zijn door enkele duizenden jaren van elkaar gescheiden. Toch vult al Hun werk elkaar aan, zonder met elkaar te botsen en kan het in één adem genoemd worden. Beiden zijn mensen, maar de een is een baby jongetje en de ander is een peutermeisje(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wat is jouw begrip van God?). Uit de woorden van Almachtige God kunnen we opmaken dat als God geïncarneerd komt om het werk van het redden van de mensheid te doen, het er niet toe doet of God mannelijk of vrouwelijk is, uit welke familie Hij komt, of hoe Hij eruitziet. Dat is allemaal niet belangrijk. Het voornaamste is dat Hij Gods werk kan doen, Gods wil kan uitvoeren en God glorie kan brengen. 2000 jaar geleden werd de Heer Jezus geboren in een kribbe in een heel gewone familie in Judea. Mensen hadden hier noties over. Ze oordeelden allemaal de Heer Jezus omdat Hij de zoon van een timmerman uit Nazareth was, en ze weigerden daarom Zijn werk te aanvaarden. Het gevolg was dat ze door God werden vervloekt en hun redding verloren. In de laatste dagen is Almachtige God gekomen. Hij werd geboren in een gewoon gezin en heeft een Aziatisch uiterlijk. Van buiten lijkt Hij een gewoon mens, maar Hij drukt zoveel waarheid uit, doet het werk van het oordeel in de laatste dagen, overwint mensen en maakt een groep van overwinnaars. Almachtige God heeft zulk krachtig werk gedaan dat de hele wereld heeft doen schudden, heeft een eind gemaakt aan de geschiedenis van Satan die duizenden jaren de mensheid heeft verdorven, en heeft een nieuw tijdperk ingeluid. Wat geeft mensen het recht om noties te hebben over de komst van God geïncarneerd als vrouw? Zulke mensen zijn zo arrogant en irrationeel. Tegenwoordig wordt het evangelie van het koninkrijk van Almachtige God overal ter wereld gepredikt. De stappen van Gods werk zijn enorm, machtig en onstuitbaar, en Gods woord zal alles bereiken. Het openbaart volledig Gods rechtvaardige gezindheid, almacht en wijsheid. Zoals Almachtige God zegt: “Al het werk van God wordt in de laatste dagen door deze gewone mens verricht. Niet alleen kan Hij je alles schenken; Hij kan bovendien alles over je beslissen. Kan deze man zo zijn als jullie denken: zo eenvoudig dat Hij niet vermeldenswaardig is? Is Zijn waarheid niet voldoende om jullie helemaal te overtuigen? Zijn jullie niet helemaal overtuigd door getuige te zijn van Zijn daden? Of lijkt jullie de weg waarover Hij jullie leidt het volgen niet waard? Waarom voelen jullie zo’n aversie tegen Hem dat je Hem verwerpt of Hem liever mijdt? Hij is het die de waarheid uitdrukt, Hij is het die jullie de waarheid voorziet; en Hij is het die jullie een pad geeft om te volgen. Is het misschien zo dat jullie in deze waarheden nog steeds geen sporen van Gods werk kunnen herkennen? Zonder Jezus’ werk had de mensheid niet van het kruis neer kunnen komen; maar zonder de incarnatie van dit moment zou de van het kruis neergekomen mens nooit door God geprezen kunnen worden of het nieuwe tijdperk kunnen binnengaan. Zonder de komst van deze gewone mens zouden jullie nooit in de gelegenheid zijn of in aanmerking komen om het ware gezicht van God te zien, want jullie hadden allemaal al lang geleden vernietigd moeten zijn. Dankzij de komst van de tweede incarnatie van God heeft God jullie vergiffenis geschonken en Zijn genade betoond. Hoe het ook zij, de woorden die ik jullie uiteindelijk zal nalaten, zijn nog steeds aldus: Deze gewone mens, die de vleesgeworden God is, is van levensbelang voor jullie! Dit is de grootse daad die God al onder de mensen heeft verricht(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht).

Het feit dat jullie tot de dag van vandaag zijn gekomen, is dank zij dit vlees. Omdat God in het vlees leeft, hebben jullie de kans om te leven. Al dit geluk is jullie verkregen door deze gewone mens. En dat niet alleen: uiteindelijk zal elke natie deze gewone mens vereren. Zij zullen deze onbetekenende mens ook dankbaar zijn en Hem gehoorzamen omdat door de waarheid, het leven en de weg die Hij heeft gebracht, heel de mensheid is gered, het conflict tussen de mens en God is verzacht en zij nader tot elkaar zijn gekomen en er een verbinding is geopend tussen de gedachten van God en die van de mens. Hij is ook degene die God zelfs nog grotere glorie heeft gebracht. Is zo’n gewoon mens niet jouw vertrouwen en bewondering waard? Is het niet passend zo’n gewoon vlees Christus te noemen? Kan zo’n gewoon mens niet de uitdrukking van God onder de mensen zijn? Is zo’n mens die ertoe bijdraagt dat de mens een catastrofe bespaard blijft niet waardig dat jullie Hem liefhebben en behouden? Wat zal straks jullie lot zijn, als jullie de waarheden afwijzen die door Zijn mond worden verkondigd, en ook een afkeer hebben van Zijn bestaan onder jullie?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht).

In het Tijdperk van het Koninkrijk gebruikt God het woord om een nieuw tijdperk in te luiden, om Zijn werkmethode te veranderen en om het werk voor het gehele tijdperk uit te voeren. Dit is het beginsel op grond waarvan God werkt in het Tijdperk van het Woord. Hij werd vlees om vanuit verschillende perspectieven te spreken en stelde de mens in staat God werkelijk te zien, God die het Woord is dat verschijnt in het vlees, en Zijn wijsheid en wonderbaarlijkheid te aanschouwen. Zulk werk wordt uitgevoerd om de doelen het overwinnen van de mens, het vervolmaken van de mens en de eliminatie van de mens beter te verwezenlijken. Dit is de werkelijke betekenis van het gebruik van het woord voor het werk in het Tijdperk van het Woord. Door het woord leert de mens het werk van God, de gezindheid van God, de essentie van de mens en waar de mens binnen moet gaan kennen. Door het woord komt het werk dat God in het Tijdperk van het Woord wenst te doen volledig tot bloei. Door het woord wordt de mens ontmaskerd, geëlimineerd en beproefd. De mens heeft het woord gezien, het woord gehoord en is zich bewust geworden van het bestaan van het woord. Als gevolg hiervan gelooft hij in het bestaan van God, in de almacht en wijsheid van God, alsook in Gods liefde voor de mens en Zijn verlangen de mens te redden. Hoewel het woord ‘woord’ eenvoudig en alledaags is, schudt het woord uit de mond van de vleesgeworden God het gehele universum op. Het transformeert het hart, de opvattingen en de oude gezindheid van de mens, en verandert de manier waarop de hele wereld er tot dan toe uitzag. Door de eeuwen heen is het alleen de God van dit moment die op deze manier werkt, en alleen Hij spreekt aldus en komt om de mens aldus te redden. Vanaf deze tijd leeft de mens onder de leiding van het woord en wordt geweid en onderhouden door het woord. De hele mensheid is in de wereld van het woord komen te leven, binnen de vervloekingen en zegeningen van Gods woord, en er zijn nu zelfs nog meer mensen die onder het oordeel en de tuchtiging van het woord zijn komen te leven. Deze woorden en dit werk zijn er alle ten behoeve van de redding van de mens, ten behoeve van het vervullen van Gods wil en ten behoeve van het veranderen van het oorspronkelijke uiterlijk van de wereld van de oude schepping. God schiep de wereld met het woord, leidt mensen uit het gehele universum met Zijn woord, en overwint en redt hen opnieuw met het woord. Tenslotte zal Hij het woord gebruiken om een einde te maken aan de gehele oude wereld. Alleen dan is het managementplan geheel voltooid(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord).

Eens ben ik aangeduid met Jehova. Ik ben ook de Messias genoemd en de mensen noemden me Jezus de Redder, omdat ze van mij hielden en mij respecteerden. Maar in deze tijd ben ik niet de Jehova of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend – ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen, de God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God Zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en hebben mijn gezindheid nooit leren kennen. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en het vlammende vuur, vol kracht en vol gezag. Absoluut iedereen, absoluut alles zal worden geoordeeld door mijn woorden en er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd. Uiteindelijk zullen alle naties worden gezegend vanwege mijn woorden en ook aan stukken worden geslagen vanwege mijn woorden. Zo zullen alle mensen in de laatste dagen zien dat ik de teruggekeerde Redder ben, dat ik de Almachtige God ben die de hele mensheid overwint. En allen zullen zien dat ik ooit het zondoffer voor de mens ben geweest, maar in de laatste dagen word ik ook het vuur van de zon dat alles verbrandt en de Zon van de rechtvaardigheid die alles openbaart. Dat is mijn werk van de laatste dagen. Ik heb deze naam aangenomen en ik bezit deze gezindheid zodat alle mensen kunnen zien dat ik een rechtvaardige God ben, en de brandende zon en het vlammende vuur. Dit is zodat allen mij, de enige ware God, kunnen aanbidden en zodat zij mijn ware gezicht kunnen zien: ik ben niet alleen de God van de Israëlieten en ik ben niet alleen de Verlosser – ik ben de God van alle schepselen in de hemelen, op de aarde en in de zeeën(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’).

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Geef een reactie