Is het waar dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan?

31 december 2021

De Redder Almachtige God is verschenen en werkt in de laatste dagen. Hij heeft miljoenen woorden uitgedrukt. Hij doet het oordeelswerk dat begint met Gods huis om de mensheid volledig te reinigen en te redden. ‘Het Woord verschijnt in het vlees’, een verzameling van Zijn woorden, is online beschikbaar. Het boek heeft niet alleen de religieuze wereld, maar de hele wereld wakker geschud. Sommigen die van de waarheid houden en verlangen naar Gods verschijning, uit elk land en van elke denominatie hebben Almachtige Gods woorden gelezen, en gezien dat ze de waarheid en de uitspraken van de Heilige Geest zijn. Ze hebben Gods stem gehoord en Almachtige God herkend als de teruggekeerde Heer Jezus en komen voor Gods troon. Zoals de Heer Jezus heeft gezegd: “Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij(Johannes 10:27). Maar hoewel velen in de religieuze wereld erkennen dat Almachtige Gods woorden de waarheid zijn, dat ze krachtig en gezaghebbend zijn, omdat Zijn woorden niet zijn vastgelegd in de Bijbel, weigeren ze om die te aanvaarden. Ze geloven dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan en zich niet buiten de Bijbel bevinden. Almachtige Gods woorden zijn de waarheid, maar als ze niet in de Bijbel staan, hoe kunnen ze dan Gods werk en woorden zijn? Sommigen zien dat leden van De Kerk van Almachtige God ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ lezen in plaats van de Bijbel en veroordelen dat. Ze noemen het verlaten van de Bijbel verraad aan de Heer, ketterij. Dat doet me denken aan de joodse farizeeën die de Heer Jezus veroordeelden en bestreden enkel en alleen omdat Zijn werk en woorden verder gingen dan hun Schrift en Hij niet Messias werd genoemd. Ze lieten Hem zelfs kruisigen en werden gestraft en verdoemd door God, die de natie van Israël veroordeelde. Dat is een diepzinnige les. Veel religieuze mensen houden nu vol dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan en zich niet buiten de Bijbel kunnen bevinden. Ze verloochenen en veroordelen Almachtige Gods werk en woorden en houden zich vast aan deze misvatting. Sommigen geven zelfs openlijk toe dat Almachtige Gods woorden de waarheid zijn, maar toch onderzoeken ze die niet. Bijgevolg missen ze hun kans om de Heer te verwelkomen vóór de rampen. Helaas bezwijken ze aan de rampen. ‘Gods werk en woorden staan allemaal in de Bijbel en kunnen zich niet buiten de Bijbel bevinden.’ Hierdoor hebben talrijke mensen hun kans gemist om de Heer te verwelkomen met enorm leed tot gevolg. Wat is er mis met deze gedachte? Ik zal delen wat ik erover weet.

Voordat we ons daarin verdiepen, verduidelijken we eerst waar de Bijbel vandaan komt. De Bijbel is samengesteld uit twee delen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De joden geloven in Jehova en gebruiken het Oude Testament, terwijl christenen in de Heer Jezus geloven en het Nieuwe Testament gebruiken. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament werden samengesteld door mensen eeuwen nadat God Zijn werk had voltooid. De Bijbel is niet uit de hemel gevallen, en natuurlijk heeft God het boek niet persoonlijk geschreven en aan ons overhandigd. Het kwam tot stand door samenwerking tussen de religieuze leiders uit die tijd. Ongetwijfeld profiteerden ze daarbij wel van de verlichting en leiding van de Heilige Geest. Omdat de Bijbel werd samengesteld door mensen, kon het Oude Testament onmogelijk de inhoud van het Nieuwe Testament bevatten, en kon het Nieuwe Testament onmogelijk Gods werk van de laatste dagen bevatten. Dat komt omdat mensen niet in de toekomst kunnen kijken. De verzen en boeken die in de Bijbel staan, werden geselecteerd, en niet alle geschriften van de profeten of apostelen werden in de Bijbel opgenomen. Vele werden weggelaten of verwijderd. Maar dat is niet problematisch. Omdat het boek werd samengesteld door mensen, is het normaal dat bepaalde delen werden geselecteerd, verwijderd en weggelaten. Het gaat pas mis als mensen volhouden dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan, alsof dat alles was wat God heeft gezegd en gedaan in die tijdperken. Wat voor probleem is dat? Sommige boeken van profeten werden niet vastgelegd in het Oude Testament. Enkele boeken die we kennen, zoals die van Enoch en Ezra, staan niet in de Bijbel. We kunnen er zeker van zijn dat er andere boeken van apostelen zijn die niet in het Nieuwe Testament staan. Bovendien heeft de Heer Jezus ruim drie jaar gepredikt. Hij moet veel hebben gezegd, maar slechts weinig ervan staat in de Bijbel. Zoals de apostel Johannes heeft gezegd: “Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden” (Johannes 21:25). Het is duidelijk dat Gods werk en woorden in de Bijbel maar beperkt zijn vastgelegd! We zijn er zeker van dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament niet al Gods werk en woorden bevatten voor dat tijdperk. Dat is een feit dat iedereen erkent. Er zijn veel mensen in de religieuze wereld die de Bijbel niet begrijpen, of hoe het boek werd samengesteld. Ze geloven dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan, en verloochenen en veroordelen alles wat zich buiten de Bijbel bevindt. Komt dat overeen met historische feiten? Vormt die bewering geen oordeel over Gods werk? Is het geen verzet tegen God? De Bijbel werd pas later samengesteld en wel door mensen, dus hoe konden mensen Gods volgende fase van werk van tevoren al in de Bijbel plaatsen? Dat zou onmogelijk zijn, want mensen kunnen niet in de toekomst kijken. De samenstellers van het Oude Testament leefden niet ten tijde van de Heer Jezus, en ze maakten het werk van de Heer Jezus niet mee. Hoe konden ze Zijn werk en woorden, en de boeken van de apostelen van tevoren in het Oude Testament plaatsen? Ook is het onmogelijk dat de samenstellers van het Nieuwe Testament Gods werk en woorden voor de laatste dagen, tweeduizend jaar later, in de Schrift konden plaatsen. De hele religieuze wereld is nu getuige geweest van Almachtige Gods werk en woorden. Sommigen hebben ze onderzocht en hebben erkend dat Almachtige Gods woorden allemaal de waarheid zijn en gezag hebben. Maar omdat de Bijbel geen gewag maakt van Almachtige Gods woorden en Zijn naam en ze daarin niet kunnen worden gevonden ontkennen ze dat Almachtige God de verschijning van God Zelf is. Maken ze niet dezelfde fout als de farizeeën toen ze de Heer Jezus weerstonden en veroordeelden? Omdat de naam van de Heer Jezus niet Messias was en Zijn werk en woorden niet in hun Schrift pasten, dachten de farizeeën dat ze konden ontkennen dat Hij de Messias was. Religieuze mensen zien dat Almachtige Gods naam niet werd geprofeteerd in de Bijbel, en dat Zijn woorden er ook niet in staan, dus verloochenen en veroordelen ze Almachtige Gods werk en woorden. Eigenlijk nagelen ze God als het ware weer aan het kruis. Want hoewel de Bijbel niet Gods werk en woorden van de laatste dagen bevat, zijn er profetieën over Gods nieuwe naam in de laatste dagen, zoals deze in Jesaja: “En de heidense volken zullen zien hoe rechtvaardig u bent en alle koningen zullen uw glorie zien. U zult een nieuwe naam krijgen, die de mond van Jehova zal uitspreken(Jesaja 62:2). En we zien in Openbaring: “Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam(Openbaring 3:12). “Ik ben Alfa en Omega, het Begin en het Einde, die is en die was, en die zal komen, de Almachtige(Openbaring 1:8). “Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen(Openbaring 19:6). In de Bijbel wordt ook geprofeteerd dat God meer spreekt en meer werk doet in de laatste dagen, zoals de Heer Jezus heeft gezegd: “Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat(Johannes 16:12-13). Er is ook een waarschuwing die zeven keer in Openbaring verschijnt: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt(Openbaring 2, 3). In Openbaring wordt ook geprofeteerd dat God de verzegelde rol zal openen in de laatste dagen. Het wordt duidelijk geprofeteerd dat God in de laatste dagen tot de kerken zal spreken en de mensheid naar alle waarheden zal leiden. Hoe konden Gods werk en woorden voor de laatste dagen van tevoren in de Bijbel verschijnen? Dat is onmogelijk. Ondanks al deze profetieën en duidelijke feiten, zijn veel mensen blind, met hun ogen wagenwijd open. Ze oordelen en houden vol dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan en niet erbuiten te vinden zijn. Ze hebben het lef om over God te oordelen en Hem te weerstaan nu Hij is verschenen en werkt, dus ze begrijpen duidelijk Gods werk niet en hebben geen flauw benul van de waarheid. Ze worden veroordeeld en geëlimineerd door God, en bezwijken al aan de rampen. Dat vervult de Bijbelverzen: “Dwazen sterven door gebrek aan verstand” (Spreuken 10:21). “Mijn volk komt om, omdat het gebrek aan kennis heeft(Hosea 4:6).

Nu kijken we naar enkele van Almachtige Gods woorden. Almachtige God zegt: “Wat er in de Bijbel is opgetekend, is beperkt; dat kan het gehele werk van God niet vertegenwoordigen. De vier evangeliën bestaan in totaal uit nog geen honderd hoofdstukken, waarin een beperkt aantal gebeurtenissen is geschreven, zoals Jezus die de vijgenboom vervloekt, Petrus die de Heer drie keer verloochent, Jezus die na Zijn kruisiging en opstanding aan de discipelen verschijnt, leringen over vasten, leringen over gebed, leringen over echtscheiding, de geboorte en het geslachtsregister van Jezus, Jezus’ aanstelling van de discipelen enzovoort. Mensen waarderen ze echter als schatten en vergelijken het werk van vandaag er zelfs mee. Ze geloven zelfs dat al het werk dat Jezus in Zijn leven deed maar tot zover strekte, alsof God maar zoveel kon doen en verder niets. Is dit niet absurd?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het mysterie van de vleeswording (1)).

Want wat is uiteindelijk groter: God of de Bijbel? Waarom moet God volgens de Bijbel werken? Kan het zijn dat God het recht niet heeft de Bijbel te overtreffen? Kan God niet afwijken van de Bijbel en ander werk doen? Waarom hielden Jezus en Zijn discipelen zich niet aan de Sabbat? Als Hij moest praktiseren met het oog op de Sabbat en volgens de geboden uit het Oude Testament , waarom hield Jezus Zich dan niet aan de Sabbat nadat Hij gekomen was, maar waste Hij voeten, bedekte hoofd, brak brood en dronk wijn? Ontbreekt dit niet allemaal aan de geboden van het Oude Testament? Als Jezus het Oude Testament eerde, waarom brak Hij dan met die doctrines? Je dient te weten wat eerst kwam, God of de Bijbel! Hij was de Heer van de Sabbat, kon Hij dan niet ook de Heer van de Bijbel zijn?(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de Bijbel (1)).

Niemand kent de realiteit van de Bijbel. Deze is namelijk slechts een geschiedkundig verslag van het werk van God, en een getuigenis van de vorige twee stadia van het werk van God. De Bijbel biedt je geen begrip van het doel van het werk van God. Iedereen die de Bijbel heeft gelezen weet dat deze de twee stadia van het werk van God documenteert tijdens het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Het Oude Testament is een kroniek van de geschiedenis van Israël en het werk van Jehova vanaf de schepping tot het einde van het Tijdperk van de Wet. Het Nieuwe Testament legt het werk van Jezus op aarde vast in de vier evangeliën, en daarnaast het werk van Paulus; dan is het toch een geschiedkundig verslag? Wanneer je dingen uit het verleden nu naar boven haalt, maak je er geschiedenis van. Hoe waar of echt ze ook zijn, het is nog steeds geschiedenis. En geschiedenis gaat niet over het heden. God kijkt immers niet terug op de geschiedenis! Als je dus alleen de Bijbel begrijpt, maar niets begrijpt van het werk dat God vandaag van plan is te doen, en als je in God gelooft, maar niet op zoek bent naar het werk van de Heilige Geest, dan begrijp je niet wat het inhoudt om God te zoeken. Als je de Bijbel leest om de geschiedenis van Israël te bestuderen, om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de geschiedenis van Gods schepping van alle hemelen en de aarde, dan geloof je niet in God. Maar omdat je nu in God gelooft en het leven nastreeft, omdat je kennis van God nastreeft en niet dode letters, doctrines of begrip van de geschiedenis, moet je op zoek naar Gods huidige wil en moet je de aanwijzing zoeken in het werk van de Heilige Geest. Als je archeoloog was zou je de Bijbel kunnen lezen, maar dat ben je niet. Jij bent een van de mensen die in God geloven en je doet er goed aan op zoek te gaan naar de huidige wil van God(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de Bijbel (4)).

Als je het werk van het Tijdperk van de Wet wilt zien en wilt zien hoe de Israëlieten Jehova’s weg volgden, dan moet je het Oude Testament lezen. Als je het werk van het Tijdperk van Genade wilt begrijpen, dan moet je het Nieuwe Testament lezen. Maar hoe zie je het werk van de laatste dagen? Je moet het leiderschap van de hedendaagse God aanvaarden en het werk van vandaag binnengaan. Want dit is het nieuwe werk en het is voorheen door niemand in de Bijbel opgeschreven. God is nu vleesgeworden en heeft andere uitverkorenen aangewezen in China. God werkt in deze mensen, Hij zet Zijn werk op aarde voort en gaat door waar Hij bij het werk van het Tijdperk van Genade was gebleven. Het werk van vandaag is een pad waar niemand ooit op heeft gelopen, een weg die niemand nog ooit heeft gezien. Het is werk dat nooit eerder is gedaan – het is Gods meest recente werk op aarde. Werk dat nooit eerder is gedaan is dus geen geschiedenis, want nu is nu en moet nog verleden tijd worden. Mensen weten niet dat God grootser, nieuwer werk op aarde heeft verricht en buiten Israël, dat het werk allang buiten de grenzen van Israël is getreden en de voorspelling van de profeten heeft overtroffen, dat het nieuw en wonderbaarlijk werk is buiten de profetieën om en nieuwer werk buiten Israël en werk dat mensen niet kunnen waarnemen of zich kunnen voorstellen. Hoe zou de Bijbel een uitvoerig verslag van dergelijk werk kunnen bevatten? Wie zou ieder detail van het hedendaagse werk vooraf kunnen vastleggen, zonder iets weg te laten? Wie zou dit machtigere, wijzere werk, dat de conventies trotseert, in dat oude stoffige boek vast hebben kunnen leggen? Het werk van vandaag is geen geschiedenis. Als je dus het nieuwe pad van vandaag wil begaan, moet je de Bijbel achter je laten, moet je verder gaan dan de profetie of geschiedenisboeken in de Bijbel. Dan zul je pas het nieuwe pad juist weten te bewandelen, dan zul je pas het nieuwe rijk en het nieuwe werk binnen weten te gaan. […] Nu er een meer verheven weg is, waarom zou je dan de lagere, achterhaalde weg bestuderen? Nu er nieuwere uitspraken zijn, en er nieuw werk is, waarom zou je dan tussen de oude, historische verslagen verblijven? De nieuwe uitspraken kunnen je voldoende geven, wat bewijst dat dit nieuw werk is. De oude verslagen kunnen je niet verzadigen, of in je huidige behoeften voldoen, wat bewijst dat ze geschiedenis zijn en niet het werk van het hier en nu. De meest verheven weg is het nieuwste werk. Nu dit nieuwe werk er is, doet het er niet meer toe hoe verheven de eerdere weg was, het is gewoon geschiedenis waar mensen op terugkijken, en hoe waardevol dat ook is als naslagwerk, het blijft de oude weg. Ook al staat het in het ‘heilige boek’, de oude weg is geschiedenis, ook al staat het niet in het ‘heilige boek’, de nieuwe weg is van het hier en nu. Deze weg kan jou redden en deze weg kan jou veranderen, want dit is het werk van de Heilige Geest(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Over de Bijbel (1)).

Het feit dat ik hier uitleg is het volgende: wat God is en heeft is voor altijd onuitputtelijk en onbegrensd. God is de bron van het leven en van alle dingen. God kan door geen enkel geschapen wezen worden doorgrond. Tenslotte moet ik iedereen nog aan het volgende herinneren: Baken God nooit meer af in boeken, woorden of Zijn eerdere uitspraken. Er is slechts één woord dat het kenmerk van Gods werk past: nieuw. Hij houdt er niet van om oude paden te bewandelen of Zijn werk opnieuw te doen. Hij wil bovendien niet dat mensen Hem aanbidden door Hem binnen een bepaald gebied te beperken. Dit is Gods gezindheid(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Nawoord).

Almachtige Gods woorden maken het allemaal duidelijk, nietwaar? De Bijbel is slechts een verslag van Gods twee fasen van werk in het Tijdperk van de Wet en het Tijdperk van Genade. Het is een historisch boek dat absoluut niet al Gods werk en woorden kan vertegenwoordigen. God is de Schepper, de bron van menselijk leven. Hij spreekt en werkt al duizenden jaren. Hij is een onuitputtelijke voedingsbron voor de mensheid die ons altijd voorwaarts leidt. Zijn woorden zijn de bron van het levende water dat altijd stroomt. Gods werk en woorden kunnen niet worden tegengehouden door een persoon of ding, laat staan beperkt door de Bijbel. Hij is nooit gestopt met spreken en het uitvoeren van nieuw werk volgens Zijn managementplan en de behoeften van de mensheid. Jehova God vaardigde de wet uit om het leven van de mensheid op aarde te leiden in het Tijdperk van de Wet toen er helemaal geen Bijbel was. De Heer Jezus predikte de weg van berouw in het Tijdperk van Genade en deed het werk van de verlossing dat verder ging dan het Oude Testament. Almachtige God is gekomen in de laatste dagen en doet het oordeelswerk dat begint met het huis van God. Hij heeft de zeven zegels en de rol geopend en drukt alle waarheden uit die de mensheid reinigen en volledig redden. Dit is een nieuwe, meer verheven fase van werk op de fundering van het werk van de verlossing van het Tijdperk van Genade. Het is nieuwer en praktischer werk dat onmogelijk van tevoren in de Bijbel kon verschijnen. Hieruit kunnen we opmaken dat Gods werk altijd nieuw en nooit oud is. Het beweegt zich altijd voorwaarts en wordt nooit herhaald. Zijn nieuwe werk gaat verder dan wat in de Bijbel staat en geeft mensen een nieuw pad en zelfs hogere waarheden. Dus ons geloof kan niet alleen op de Bijbel worden gebaseerd, en we kunnen zeker niet zeggen dat Gods werk en woorden allemaal in de Bijbel staan. We moeten het werk van de Heilige Geest zoeken en de voetstappen van Gods werk blijven volgen om te zorgen dat Gods huidige woorden ons blijven voeden en hoeden. Zoals in Openbaring staat: “Zij volgen het lam waarheen het maar gaat(Openbaring 14:4). Dat zijn de wijze maagden die het bruiloftsmaal van het Lam kunnen bijwonen en door God in de laatste dagen worden gered.

Almachtige God doet Zijn oordeelswerk van de laatste dagen al dertig jaar en heeft miljoenen woorden uitgedrukt. Zijn uitspraken zijn overvloedig en compleet. Ze openbaren de mysteries van de Bijbel, samen met alle mysteries van Gods zesduizendjarige managementplan, zoals Zijn doelen bij het beheren van de mensheid, hoe mensen worden verdorven door Satan, hoe God stap voor stap de mensheid redt van Satans krachten, hoe God de mensheid zuivert en heilig maakt door beproevingen en loutering, het belang van Zijn oordeelswerk in de laatste dagen, de mysteries van de incarnaties en Zijn namen, het echte verhaal van de Bijbel, alle soorten uitkomsten van mensen, de eindbestemming van de mensheid en hoe het koninkrijk van Christus op aarde wordt verwezenlijkt. Almachtige God oordeelt ook over en ontmaskert de waarheid van de verdorvenheid van de mensheid en hun satanische natuur die zich tegen God verzet. Hij toont ons het pad van ontsnapping aan zonde en volledige redding door God, namelijk echt berouw tonen, het vlees verzaken en de waarheid praktiseren, een eerlijke persoon zijn, Gods wil doen, God vrezen en het kwaad mijden, kennis van en onderwerping aan God bereiken, liefde voor God en meer. Almachtige Gods woorden zijn overvloediger en verhevener dan Gods woorden in het Tijdperk van de Wet en Tijdperk van Genade. Het zijn allemaal waarheden die we moeten bezitten om door God te worden gered. Ze zijn ongelooflijk verhelderend en bevredigend en geven ons een beoefeningspad in alles. In Almachtige Gods woorden vinden we de antwoorden en oplossingen voor onze worstelingen en vragen in ons geloof. ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ van Almachtige God is de Bijbel voor het Tijdperk van het Koninkrijk en is de weg van het eeuwige leven dat God mensen in de laatste dagen heeft geschonken. Door Almachtige Gods woorden te eten, te drinken en te praktiseren, door het oordeel en de tuchtiging van Zijn woorden en enig begrip van de waarheid verwerven Gods uitverkorenen een waar begrip van God. Hun verdorven gezindheden worden in verschillende mate gereinigd en veranderd, en ten slotte ontsnappen ze aan de ketenen van zonde en getuigen ze van hun overwinning op Satan. Ze zijn de overwinnaars die God heeft voltooid voor de rampen. Almachtige Gods naam, werk en woorden zijn niet vastgelegd in de Bijbel, maar de vruchten ervan, de echte uitkomsten van Almachtige Gods werk en woorden vervullen volledig de profetieën van de Bijbel. Er staan nu video’s en films online van getuigenissen van Gods uitverkoren mensen die tegenover de wereld getuigen van Almachtige Gods verschijning en werk. Almachtige Gods woorden zijn als een groot licht dat schijnt van het oosten naar het westen en de hele wereld verlicht. Steeds meer mensen uit alle uithoeken van de wereld die van de waarheid houden, onderzoeken de ware weg en keren zich tot Almachtige God. Dit is een grote golf die de wereld overspoelt en door niets kan worden gestopt. Zoals Almachtige God heeft gezegd: “Op een dag, wanneer het hele universum tot God terugkeert, zal de kern van Zijn werk door de kosmos heen Zijn uitspraken volgen. Op andere plaatsen zullen sommige mensen telefoneren, sommigen zullen een vliegtuig nemen of een boot over de zee, en sommigen zullen lasers gebruiken om de woorden van God te ontvangen. Iedereen zal aanbidden en vol verlangen zijn. Ze zullen allemaal dicht bij God komen en tot God samenkomen. Allen zullen God aanbidden en dit alles zal aan Gods daden zijn toe te schrijven. Vergeet dat niet! God zal nooit ergens anders opnieuw beginnen. God zal dit feit tot stand brengen: Hij zal ervoor zorgen dat alle mensen in het hele universum voor Hem komen te staan en de God op aarde zullen vereren. Zijn werk in andere plaatsen zal ophouden en mensen zullen gedwongen worden om de ware weg te zoeken. Het zal zijn zoals bij Jozef: iedereen kwam bij hem om voedsel en boog zich voor hem neer, want hij had eten. Mensen zullen gedwongen worden de ware weg te zoeken om hongersnood te vermijden. De hele religieuze gemeenschap zal ernstige honger lijden en alleen de God van het heden is de bron van levend water, in het bezit van de eeuwig stromende bron tot vreugde van de mens, en mensen zullen komen en zich op Hem verlaten. Dat zal zijn wanneer de daden van God geopenbaard zullen worden en wanneer God glorie verwerft; alle mensen in het hele universum zullen deze onopvallende ‘menselijke wezen’ vereren. Zal dit niet de dag van Gods heerlijkheid zijn? […] De dag waarop het hele koninkrijk zich verheugt, zal de dag van Gods heerlijkheid zijn, en wie ook tot jullie komt en Gods goede nieuws ontvangt, zal door God worden gezegend. God zal deze landen en de mensen die dit doen, zegenen en voor ze zorgen. De toekomstige koers is als volgt: degenen die de woorden uit Gods mond krijgen, zullen een pad ter bewandeling op aarde hebben en degenen die zonder Gods woord zijn, of ze nu zakenlieden, wetenschappers, leerkrachten of industriëlen zijn, zullen heel veel moeite hebben om zelfs maar één stap te zetten, en zullen gedwongen worden om de ware weg te zoeken. Dat wordt er bedoeld met: ‘Met de waarheid wandel je over de hele wereld, zonder de waarheid kom je nergens’(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Het Duizendjarig Koninkrijk is gekomen). Het Tijdperk van het Koninkrijk is het Tijdperk van het Woord. God gebruikt Zijn woorden om de mensheid te veroveren, te reinigen en te redden, en heeft een groep overwinnaars gemaakt. Dat laat volledig het gezag en de kracht van Gods woorden zien. Maar de religieuze wereld houdt zich vast aan de Bijbel en weigert om Almachtige Gods oordeel en reiniging te aanvaarden. Die mensen zitten vast in hun oude leven van zondigen, biechten en opnieuw zondigen. Ze zijn al geëlimineerd door Gods werk. Ze bezwijken jammerend en tandenknarsend aan de rampen. Ze wachten nog steeds tot de Heer komt op een wolk en ze opneemt in het hemelse koninkrijk voor het eeuwige leven. Is dat geen ijdele hoop? Zoals de Heer Jezus heeft gezegd: “Onderzoek de Schriften, want jullie denken daarin eeuwig leven te hebben, en ze getuigen ook van mij. En toch willen jullie niet tot mij komen om het leven te verkrijgen(Johannes 5:39-40). Wie zich vasthoudt aan de Bijbel, verwerft geen waarheid of leven. Alleen wie in Christus gelooft, wie Christus volgt en zich aan Hem onderwerpt, zal de waarheid en het leven verwerven. Christus van de laatste dagen, Almachtige God, drukt nu waarheden uit om de mensheid te reinigen en volledig te redden. Als we de waarheid en het leven willen, moeten we verder gaan dan de Bijbel, Gods voetsporen blijven volgen, en Almachtige Gods oordeel en reiniging aanvaarden en ons eraan onderwerpen. Dat is de enige manier om aan zonde te ontsnappen en volledig te worden gered door God, en de enige manier om door God te worden beschermd tijdens de rampen en Zijn koninkrijk te betreden. Wie de Bijbel niet loslaat, maar vastzit in Gods eerdere werk en woorden, wie weigert om de weg van waarheid te aanvaarden die God ons schenkt in de laatste dagen, zal Gods werk om de mensheid volledig te redden absoluut mislopen en kan enkel bezwijken aan de rampen en worden gestraft. Zoals Almachtige God heeft gezegd: “Het werk van God wacht nooit op iemand die Hem niet kan bijhouden, en de rechtvaardige gezindheid van God laat geen enkele mens genade zien(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Christus doet het werk van het oordeel met de waarheid).

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Wie is de ene ware God?

De meeste mensen zijn tegenwoordig gelovig en denken dat er een God is. Ze geloven in de God die in hun hart is. Zo hebben door de eeuwen...

Geef een reactie