Gods gezag en soevereiniteit in het leven kennen

15 september 2020

Door Xinxin, Verenigde Staten

Almachtige God zegt: “Kennis van Gods gezag, Gods kracht, Gods eigen identiteit, en Gods wezen kan niet worden bereikt door te vertrouwen op je verbeelding. Aangezien je niet kunt vertrouwen op je verbeeldingskracht om het gezag van God te kennen, hoe kun je dan een ware kennis van Gods gezag bereiken? Door het eten en drinken van de woorden van God, door communicatie en door de woorden van God te ervaren, zul je een geleidelijke ervaring hebben en verificatie van Gods gezag en daardoor zul je een geleidelijk begrip en toenemende kennis ervan verwerven. Dit is de enige manier om de kennis van Gods gezag te verwerven; er is geen kortere weg. Wanneer er aan je gevraagd wordt je geen voorstelling te maken, dan is dat niet hetzelfde als passief blijven zitten en je ondergang af wachten, of niets meer doen. Dat je je brein niet moet gebruiken om over deze dingen te nadenken en je er iets bij voor te stellen, betekent dat je geen logica kunt gebruiken voor het trekken van conclusies, dat je kennis niet kunt gebruiken om te analyseren, niet wetenschap als basis kunt gebruiken, maar in plaats daarvan kun je naar waarde schatten, narekenen en bevestigen dat de God waar jij in gelooft gezag heeft, dat Hij soevereiniteit heeft over je lot, en dat Zijn macht te allen tijde bewijst dat Hij de ware God is, door de woorden van God, de waarheid, door alles wat je in het leven tegenkomt. Dit is de enige manier waarop iemand enig begrip van God kan bereiken(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke I). Ik dacht dat je Gods gezag alleen kon kennen door iets groots mee te maken of getuige te zijn van wonderen. Mijn begrip van Gods gezag was nogal beperkt. Ik heb door Gods woorden geleerd dat je vooral Zijn woorden in het echte leven moet ervaren om Zijn gezag te kennen. Door Zijn woorden te ervaren, zien we Zijn gezag en soevereiniteit over alles. Zo groeit ons geloof in God.

Vorig jaar werd ik plots geconfronteerd met een zware insectenplaag op bijna een tiende hectare van tomaten die mijn familie had geplant. Ze aten alles: de vruchten, de bloemen en de bladeren. Ik was heel bezorgd en sprak met mijn familie over manieren om ervan af te komen. Pesticiden zouden de grond verpesten en carcinogenen achterlaten, waardoor het gevaarlijk zou zijn om planten uit die grond te eten. We probeerden ze met de hand te vangen maar ze plantten zich te snel voort. We werkten drie of vier dagen, maar het haalde niets uit. Hun aantal bleef maar toenemen. Ik probeerde snel andere manieren om van ze af te komen. Hoewel ik bad tot God toen dit gebeurde, begreep ik Gods gezag en heerschappij niet, dus Hij had geen plek in mijn hart. Ik wist niet hoe ik echt moest vertrouwen op God en Zijn wil moest zoeken. Ik had die insecten nog nooit eerder gezien maar ik kweekte al tientallen jaren groente en had veel ervaring met ongediertebestrijding. Ik dacht dat ik wel een oplossing zou vinden als ik zou blijven zoeken. Ik probeerde alle mogelijke oplossingen, maar na zes of zeven pogingen had ik nog geen resultaat. In al mijn tientallen jaren ervaring had ik nog nooit zulke taaie insecten gezien. Ik had plagen in het verleden altijd kunnen verhelpen, maar deze keer werkten mijn moeizaam ontwikkelde methodes niet. Een vriend zei later dat volgens een professor aan een landbouwuniversiteit neemolie ongedierte zou afschrikken. Ik probeerde het meteen, maar dat hielp ook niet. Ik had geen ideeën meer en had nog geen oplossing gevonden. De dagen erna ging ik elke morgen kijken. Ik zag hoe de insecten de tomatenplanten verwoestten. Hun bloemen vielen uit, hun bladeren verwelkten en hun vruchten verrotten. Ik voelde me ellendig. Broeders en zusters hadden elke dag geholpen om die tomaten te planten. Ze hadden hard gewerkt om de planten te snoeien en vast te binden, maar net toen de tomaten begonnen te gedijen en een geweldige oogst in zicht was, waren er opeens die insecten. Ik verwachtte dat de oogst dat jaar een mislukking zou zijn. De planten zaten onder de insecten, en ik wist niet wat ik moest doen. Mijn buurman Wang had veel ervaring met gewassen en wist veel over ongedierte, dus misschien had hij een oplossing? Ik vroeg het hem, maar hij zei: “Ik heb zoiets in mijn 30 jaar als kweker nog nooit gezien. Ik sproei drie keer per dag pesticiden, maar nu zijn mijn tomaten dood, niet de insecten.” Een andere buurman, Zhang, zei hulpeloos: “Ik heb zelfs drie of vier pesticiden gemengd, maar niets kan ze doden.” Toen ik dat hoorde, verviel ik in wanhoop. Dit was een insectenplaag, waar niets tegen te doen was. Al mijn tomaten zouden worden vernield. Ik voelde me hulpeloos en bad tot God: “O, God. Ik weet niet wat ik aan deze uitbraak moet doen. Ik weet me geen raad. Verlicht me en leid me, zodat ik weet hoe ik dit moet ervaren en welke les ik moet leren.”

Ik las ooit deze woorden van God in een bijeenkomst. “Onder Gods soevereiniteit en controle komen alle dingen tot stand of verdwijnen ze in overeenstemming met Zijn gedachten. Hun levens worden allemaal geregeerd door bepaalde wetmatigheden, en in overeenstemming daarmee groeien en vermenigvuldigen ze. Geen mens of ding staat boven deze wetten. Waarom is dat? Het enige antwoord is: vanwege Gods gezag. Of, om het anders te zeggen, vanwege Gods gedachten en Gods woorden; want God doet alles Zelf. Dat wil zeggen dat het Gods gezag en Gods gedachten zijn die aanleiding geven tot deze wetmatigheden; ze zullen verschuiven en veranderen in overeenstemming met Zijn gedachten en deze verschuivingen en veranderingen gebeuren allemaal of verdwijnen allemaal omwille van Zijn plan. Neem bijvoorbeeld epidemieën. Die breken uit zonder enige waarschuwing, niemand kent hun oorsprong of de precieze redenen waarom ze ontstaan, en als een epidemie een bepaalde plaats bereikt, kunnen de getroffenen niet aan het onheil ontsnappen. Menselijke wetenschappen leren dat epidemieën veroorzaakt worden door de verspreiding van venijnige of schadelijke microben en dat hun snelheid, reikwijdte en manier van overbrenging niet voorspeld of beheerst kunnen worden door de menselijke wetenschap. Al verzet de mensheid zich hier met alle mogelijke middelen tegen, als een epidemie uitbreekt, kan de mens niet beheersen welke mensen of dieren onvermijdelijk geïnfecteerd raken. Het enige wat mensen kunnen doen, is proberen epidemieën te voorkomen, zich ertegen te verzetten en onderzoek te doen. Maar niemand weet de onderliggende oorzaken die het begin en het einde van één enkele epidemie verklaren en niemand kan ze onder controle houden. Geconfronteerd met de opkomst en de verspreiding van een epidemie is het ontwikkelen van een vaccin de eerste maatregel die mensen nemen, maar vaak sterft de epidemie uit voor het vaccin klaar is. Waarom sterven epidemieën uit? Sommigen zeggen dat de ziektekiemen onder controle zijn gebracht, anderen zeggen dat ze afsterven vanwege veranderingen in seizoenen … Op de vraag of deze wilde speculaties standhouden, kan de wetenschap geen verklaring bieden; zij geeft geen sluitend antwoord. De mensheid wordt niet alleen geconfronteerd met deze speculaties, maar ook met het gebrek aan begrip van de mensheid en de angst voor deze epidemieën. In de eindanalyse weet niemand waarom epidemieën beginnen of waarom ze stoppen. Omdat de mensheid alleen in wetenschap gelooft, er geheel op vertrouwt, maar het gezag van de Schepper niet erkent, noch Zijn soevereiniteit accepteert, zal zij nooit een antwoord krijgen(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke III). God heerst over alle dingen. Alles is in Zijn handen. Of het groot of klein, zichtbaar of onzichtbaar, levend of dood is, alles bestaat of verdwijnt afhankelijk van Gods wil. Elke ramp is afhankelijk van God. Mensen weten niet waar plagen en epidemieën vandaan komen of hoe ze die kunnen voorkomen. We hebben geen idee wanneer ze verdwijnen. Dat alles wordt beheerst door God. Maar ik begreep Gods gezag en soevereiniteit niet echt, dus toen die insecten mijn tomaten aanvielen kwam ik niet eerst voor God om te zoeken en op Hem te vertrouwen. In plaats daarvan probeerde ik zelf een oplossing te vinden. Dat was vruchteloos, maar nog steeds vroeg ik God niet om hulp. Ik voelde me hopeloos en hulpeloos toen ik ontdekte dat zelfs pesticiden niet werkten. Ik had vertrouwen in God en bad tot Hem, maar Hij had geen plek in mijn hart. Ik dacht dat ik de insectenplaag zelf zou kunnen verhelpen. Wat arrogant en dom van me. Toen besefte ik dat God besluit wanneer ze verschijnen en verdwijnen. Het is niet aan ons. Ik begreep nog steeds niet wat God met die plaag wilde maar ik wist dat ik mijn eigen plicht moest vervullen en de insecten aan God moest overlaten. Ik moest me onderwerpen aan Gods regelingen. Toen ik dat besefte, werd ik kalm. Ik bad tot God en was bereid om me te onderwerpen en te ervaren wat Hij had geregeld.

Enkele dagen later ging ik naar het veld en zag veel spinnenwebben in de tomatenplanten. Ik vroeg me af waar ze vandaan waren gekomen. Ik keek nog eens goed en zag veel kleine motten in de webben. Toen herinnerde ik me dat spinnen ze graag eten. Zonder de motten zouden er geen eitjes zijn en dus zouden er minder insecten zijn. Ik besefte dat er veel minder insecten waren dan twee dagen geleden. Ik wist dat dit Gods werk was, dat Hij de spinnen had gebracht om de insecten op te eten. Ik was God heel dankbaar. Na nog eens zeven of acht dagen zag ik dat er geen insecten meer op het fruit, de takken, de bloemen en de bladeren van de tomatenplanten zaten. Ik was heel opgetogen. Ik had nooit gedacht dat in slechts een paar dagen de spinnen al die insecten zouden eten. God is echt almachtig. Als ik het niet met mijn eigen ogen had gezien, had ik het niet geloofd. Ik was vervuld van dankbaarheid en lof voor God. Niet-gelovigen begrijpen Gods heerschappij en gezag niet. Ze geloven blindelings dat de wetenschap rampen voorkomt zonder ze echt te begrijpen. Ze hebben niets om op te vertrouwen en zijn hulpeloos bij rampspoed, waar hun oogst dan zwaar onder lijdt. Maar toen ik me tot God keerde en bereid was om me te onderwerpen, gebruikte Hij nederige spinnen die alle insecten opaten, en simpelweg een einde aan de plaag maakten. Dat liet echt zien dat God over alles heerst en alle dingen mobiliseert. Hij is heel wijs en almachtig. Toen de tomaten bijna rijp waren, verwachtte ik een vreselijke oogst door de plaag, maar tot mijn verbazing was het een topoogst. God werkt op wonderbaarlijke manieren. Het is precies zoals Almachtige God zegt: “Zijn daden zijn overal, Zijn macht is overal, Zijn wijsheid is overal en Zijn gezag is overal. Al deze wetten en regels zijn de belichaming van Zijn daden. Ze geven allemaal blijk van Zijn wijsheid en gezag. Wie kan zich aan Zijn soevereiniteit onttrekken? En wie kan zich buiten Zijn plannen plaatsen? Alle dingen bestaan onder Zijn blik, alle dingen leven bovendien onder Zijn soevereiniteit. Zijn daden en Zijn macht laten de mensheid geen andere keus dan te erkennen dat Hij werkelijk bestaat en soevereiniteit over alle dingen heeft(Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Bijlage 3: De mens kan alleen gered worden onder Gods management). Dank aan God. Zo ervoer ik echt dat Gods gezag en wijsheid overal zijn. Het weer, de zon en de regen worden beheerst door God en zo ook alle insecten. Geen geschapen wezen zou dat allemaal kunnen doen. In elk klein detail in Gods schepping en management van alle dingen, kunnen we echt Gods unieke gezag zien. Hij is heel wijs en almachtig. Ik dacht bij mezelf dat ik ongeacht de toekomst op God moet vertrouwen en Zijn daden beter moet begrijpen.

Twee maanden later plantten we amarant en na een paar weken werd het veld mooi groen. Ik verwachtte een geweldige oogst. Maar op een morgen, zei mijn vrouw dat er larven van koolmotten op de planten zaten en ze vroeg of ik het kon oplossen. Toen ik dat hoorde, werd ik bang. Die larven zijn heel actief en moeilijk om te vangen en ze planten zich als gekken voort. In slechts één of twee dagen zijn ze volwassen. We hadden ze eerder op meloenen gehad en ik had van alles geprobeerd, maar niets had gewerkt. In slechts een paar dagen hadden ze al onze groente opgegeten en was onze bloeiende tuin een woestenij geworden. Ik maakte me zorgen. Zouden ze al onze amarant binnen enkele dagen opeten? Ik wist niet wat ik moest doen. Ik bad snel tot God en vroeg Hem om me te leiden om Zijn wil te begrijpen.

Later las ik dit in Gods woorden: “Job bezat en streefde naar deze dingen, terwijl hij niet in staat was om God te zien of de woorden van God te horen; hoewel hij God nog nooit gezien had, had hij de middelen leren kennen waarmee God over alle dingen regeert en begreep hij de wijsheid waarmee God dat doet. Hoewel hij nooit God had horen spreken, wist Job dat de daden als het belonen van de mens en het van de mens wegnemen, allemaal van God afkomstig zijn. Hoewel de jaren van zijn leven niet anders waren dan die van een gewoon iemand, stond hij niet toe dat de onopmerkelijkheid van zijn leven invloed had op zijn kennis van Gods soevereiniteit over alle dingen, of invloed had op het volgen van zijn weg van godvrezendheid en het mijden van kwaad. In zijn ogen waren de wetten van alles vol met Gods daden en kon Gods soevereiniteit in elk deel van iemands leven worden gezien. Hij had God niet gezien, maar hij was in staat om te beseffen dat Gods daden overal zijn. Tijdens zijn onopmerkelijke tijd op aarde, in elk onderdeel van zijn leven, zag en realiseerde hij zich de bijzondere en wonderlijke daden van God en kon hij de wonderlijke regelingen van God zien. De verborgenheid en stilte van God belemmerden Jobs besef van Gods daden niet, noch beïnvloedde ze zijn kennis van Gods soevereiniteit over alles. Zijn leven was de verwezenlijking van de soevereiniteit en regelingen van God, die verborgen is in alles in zijn dagelijks leven. In zijn dagelijks leven heeft hij ook de stem van Gods hart gehoord en begrepen en de woorden van God, die in alles stil is maar toch de stem van Zijn hart en Zijn woorden uitdrukt door de wetten van alles te beheersen. Je ziet dan, dat als mensen dezelfde menselijkheid en hetzelfde streven hebben als Job, zij hetzelfde besef en dezelfde kennis kunnen krijgen als Job en hetzelfde inzicht en dezelfde kennis van Gods soevereiniteit over alle dingen(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II). Ik zag in Gods woorden dat Job Gods gezag in zijn dagelijkse leven wilde begrijpen en Gods heerschappij en almacht wilde ervaren. Op die manier, zag hij dat alles van God komt, en dat God alle dingen en het lot van de mensheid beheerst. Job wist ongetwijfeld dat hij al die rijkdom had door Gods zegeningen en heerschappij en niet door zijn eigen noeste werk. Toen zijn rijkdom verdween, geloofde hij ook dat het was gebeurd met Gods toestemming. Wat wordt gegeven en wordt afgenomen, wordt beheerst en bepaald door God. Daarom klaagde hij niet, maar hij loofde God. Maar toen er iets gebeurde wat moeilijk was of wat ik niet leuk vond, kon ik het niet aanvaarden en me niet aan God onderwerpen. Ik zag in dat God geen plek in mijn hart had en dat het me aan geloof ontbrak. Ik schaamde me door die gedachte en begreep dat het Gods wil was dat dit gebeurde. God wilde dat ik Zijn almacht en heerschappij zou kennen en me in mijn dagelijkse leven echt aan Hem zou onderwerpen. Het was in Gods handen of de insecten verdwenen en de amarant zou gedijen. Net zoals het oude gezegde: “Het verbouwen is aan de mens, het oogsten is aan de Hemel.” Ik wist dat ik het over me heen moest laten lopen, Gods wil moest zoeken en me aan Zijn regelingen moest onderwerpen. Door die gedachte voelde ik me beter en ik bad stil tot God: “O, God, ik geloof dat het aan u is hoe goed de amarant het doet. Ik zal mijn plannen en zorgen loslaten, uw woorden in deze omgeving ervaren en u gehoorzamen.” Daarna probeerden we enkele dingen om de larven te verwijderen, maar niets werkte. Toch bleef ik kalm. Ik wist dat alles in Gods handen lag. Zelfs als de oogst zou mislukken, zou dat Gods wil zijn. Ik onderwierp me aan wat Hij had geregeld. Enkele dagen later ging ik naar het veld waar ik zag hoe mussen de insecten van de amarant aten. Het verbaasde me om te zien dat God weer een weg voor me baande en een probleem oploste dat ik zelf niet kon oplossen. Ik was God heel dankbaar. Na nog eens twee dagen waren de larven allemaal opgegeten door de mussen. We waren opgetogen en bleven God maar danken en prijzen. God is echt almachtig.

Later las ik dit in Gods woorden: “Toen God alle dingen schiep, gebruikte Hij allerlei methoden en manieren om ze in balans te brengen. Hij zorgde voor een balans in de leefomstandigheden voor de bergen en meren, voor een balans in de leefomstandigheden voor de planten en alle soorten dieren, vogels en insecten. Zijn doel was dat alle soorten levende wezens konden leven en zich voortplanten binnen de wetten die Hij had vastgesteld. Geen van de dingen van de schepping kan buiten deze wetten treden en de wetten kunnen niet worden gebroken. Alleen binnen een dergelijke basisomgeving kunnen mensen veilig overleven en zich voortplanten, generatie na generatie(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke IX). Door Gods woorden zag ik in dat Hij de leefomstandigheden van alle dingen evenwichtig had geschapen zodat elk levend ding onder Zijn heerschappij leeft en zich voortplant op een ordelijke manier. Ze steunen elkaar en bedwingen elkaar, zoals God heeft bepaald. Niets kan tegen die regels van God ingaan. God heeft alle dieren, planten en insecten geschapen voor een ecologisch evenwicht om onze leefomgeving te beschermen en stabiliteit te bieden. Zonder die regelingen van God, zonder Zijn regels, zouden dieren en insecten in chaos vervallen en dat zou ons leven chaotisch maken. We zouden niet kunnen overleven. God is heel zorgvuldig. Alle dingen openbaren Zijn grote kracht, wijsheid en wonderbaarlijkheid, en vooral Zijn liefde voor de mensheid. Wij hadden geen oplossing voor de insecten op onze groenten, maar God liet ze door mussen en spinnen opeten zodat wij konden genieten van het voedsel dat God voor ons had voorzien. Alles wat God heeft geschapen, heeft een doel. Zelfs de nederige spinnen en mussen hebben hun eigen missie. God gebruikt ze voor een evenwichtige natuur. God heeft alles met elkaar verbonden, zodat we beter kunnen leven. Er verschenen kleine zwarte insecten en stinkwantsen op groente die we later hadden geplant. Ik bad tot God en dacht toen aan de natuurlijke vijand van die insecten, de pad. We lieten vijf padden los in het veld en binnen twee maanden waren het er 30 geworden. Er waren steeds minder insecten en we hadden een geweldige oogst. Ik was God hier heel dankbaar voor. Ik dacht aan Gods woorden: “Ook al lijkt de frase ‘Gods gezag’ onbevattelijk, Gods gezag is totaal niet abstract. Hij is elke minuut van zijn leven aanwezig bij ieder mens en leidt hem door elke dag heen. Dus in het dagelijks leven van ieder persoon zal deze noodzakelijkerwijs het meest tastbare aspect van Gods gezag zien en ervaren. Deze tastbaarheid is voldoende bewijs dat Gods gezag ook daadwerkelijk bestaat en maakt het iemand volledig mogelijk om het feit te erkennen en te bevatten dat God dit gezag bezit(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke III). Vroeger dacht ik dat ik enkele grote gebeurtenissen zou moeten meemaken om Gods gezag te begrijpen dus ik had niet in de gaten dat ik het kon ervaren door kleine dingen in het dagelijkse leven. Daarna zag ik in dat Gods gezag niet zo moeilijk te begrijpen is als ik had gedacht. Zijn gezag en kracht zijn altijd zichtbaar en zijn altijd bij ons in ons dagelijkse leven. Of het nu groot of klein is, zolang we ons maar richten op het ervaren van Gods woorden, zullen we Zijn gezag ervaren.

Als ik terugdenk aan die paar maanden dat ik te maken had met die plagen, vertrouwde ik eerst alleen maar op mijn ervaring en wetenschappelijke kennis, maar dat hielp me niet. Toen ik me onderwierp en Gods woorden ervoer, zag ik Zijn daden en verwierf ik een praktisch inzicht in Gods gezag en soevereiniteit. Ook mijn geloof in God groeide. Dank aan God.

Vorige: Gods bescherming

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Leven voor God

Door Yongsui, Zuid-Korea Almachtige God zegt: “Om de realiteit binnen te kunnen gaan, moet je alles naar het echte leven richten. Als...

Satan verslaan in de strijd

Chang Moyang Zhengzhou stad, provincie Henan De woorden van de Almachtige God zeggen: “Als je tegen het vlees ingaat, zul je onvermijdelijk...

Opstaan na te hebben gefaald

Door Fenqi, Zuid-Korea Voor ik in God geloofde, werd ik opgeleid door de CCP, en het enige wat ik wilde, was iets bereiken en mijn familie...

Geef een reactie