Door overtredingen gaan mensen naar de hel

Ik heb jullie veel waarschuwingen gegeven en veel waarheden over jullie uitgestort om jullie te overwinnen. Jullie voelen je vandaag meer verrijkt dan in het verleden. Jullie begrijpen veel principes van hoe iemand behoort te zijn en bezitten veel van het gezonde verstand dat gelovige mensen behoren te hebben. Dat hebben jullie in al die jaren wel bereikt. Ik ontken jullie vooruitgang niet, maar ik zeg erbij dat ik ook de vele keren dat jullie in al die jaren ongehoorzaam en opstandig waren jegens mij niet ontken. Er is namelijk niet één heilige onder jullie. Jullie zijn zonder uitzondering verdorven door Satan en de vijanden van Christus. Jullie overtredingen en ongehoorzaamheid tot op de dag van vandaag zijn legio. Het kan dus nauwelijks vreemd gevonden worden dat ik mijzelf voor jullie steeds herhaal. Op deze manier wens ik niet met jullie samen te leven. Maar omwille van jullie toekomst, omwille van jullie bestemming, neem ik hier nog eens door wat ik al eerder heb gezegd. Ik hoop dat jullie geduld met mij hebben. Ik hoop nog meer dat jullie ieder woord dat ik spreek zullen geloven, en nog meer dat jullie de verregaande implicaties van mijn woorden inzien. Twijfel niet aan wat ik zeg en pik mijn woorden vooral niet naar wens op om ze vervolgens terzijde te leggen. Dat vind ik onverdraaglijk. Veroordeel mijn woorden niet en vat ze zeker niet lichtvaardig op. Zeg ook niet dat ik jullie altijd in verzoeking breng of, erger nog, dat ik jullie dingen vertel die niet kloppen. Die dingen vind ik onverdraaglijk. Omdat jullie mij en de dingen die ik zeg met erg veel argwaan behandelen, mijn woorden nooit tot je nemen en geen aandacht aan mij besteden, zeg ik tegen elk van jullie in alle ernst: koppel wat ik zeg niet aan filosofie en verbind het niet aan de leugens van oplichters. Nog belangrijker, reageer niet met minachting op mijn woorden. Misschien is niemand in de toekomst in staat om jullie te vertellen wat ik jullie vertel, of om zo liefdevol tot jullie te spreken, laat staan om jullie deze punten zo geduldig uit te leggen. De tijd komt dat jullie terug zullen kijken op de goede oude tijd, of luid zullen jammeren of kermen van de pijn. Of jullie beleven dan donkere nachten zonder greintje waarheid of leven, of jullie wachten dan zonder hoop of met zo’n bittere spijt dat jullie niet voor rede vatbaar zijn … Vrijwel niemand van jullie kan aan deze verschillende mogelijkheden ontsnappen. Niemand van jullie is immers in een positie waarin jullie God werkelijk aanbidden. Jullie gaan op in de wereld van losbandigheid en kwaad. Jullie vermengen jullie geloof, jullie geest, ziel en lichaam met allerlei dingen die niets met het leven en de waarheid van doen hebben. Jullie verzetten je er zelfs tegen. Ik hoop dus voor jullie dat jullie naar het pad van licht kunnen worden gebracht. Ik hoop alleen dat jullie voor jezelf kunnen zorgen, op jullie tellen kunnen passen, en dat jullie niet zo veel nadruk leggen op jullie bestemming terwijl jullie tegelijkertijd jullie gedrag en overtredingen met onverschilligheid bekijken.

Al geruime tijd hopen mensen die in God geloven allemaal vurig op een prachtige bestemming. Alle mensen die in God geloven, hopen dat het lot hen opeens gunstig gezind zal zijn. Ze hopen allemaal dat ze zomaar op een vredig plekje in de hemel terechtkomen. Maar ik zeg dat deze mensen met hun mooie gedachten nooit hebben geweten of ze in aanmerking komen voor een dergelijke hemelse goedgunstigheid of om in de hemel plaats te nemen. Jullie hebben op dit moment goed inzicht in jezelf. Toch hopen jullie nog steeds aan de rampen van de laatste dagen en aan de hand van de Almachtige die de goddelozen straft te kunnen ontsnappen. Het lijkt erop dat alle mensen die Satan verdorven heeft zoete dromen en het verlangen naar dingen zoals ze die zelf graag hebben. Dat is niet slechts een geniaal idee van een enkeling. Toch wil ik een eind maken aan jullie extravagante wensen en jullie verlangen naar zegeningen. Jullie overtredingen en ongehoorzaamheid zijn legio en nemen steeds verder toe. Hoe valt dat dan te rijmen met jullie prachtige blauwdruk voor de toekomst? Wil je naar hartenlust met je verkeerde daden doorgaan, zonder dat iets je tegenhoudt? Wil je per se je dromen in vervulling zien gaan? Dan spoor ik je aan om te blijven sluimeren en nooit te ontwaken, want jouw droom is hol en leeg en in het aangezicht van de rechtvaardige God, zal Hij voor jou geen uitzondering maken. Wil je alleen dat dromen in vervulling gaan, droom dan nooit maar zie altijd de waarheid en de feiten onder ogen. Dat is de enige manier om je te redden. Wat zijn de concrete stappen van deze methode?

Neem eerst al je overtredingen onder de loep. Evalueer ook al je gedrag en gedachten die niet met de waarheid overeenstemmen.

Dit kunnen jullie allemaal eenvoudig doen. Weldenkende mensen zijn daartoe in staat volgens mij. Mensen die nooit tot inzicht komen wat er met overtreding en waarheid wordt bedoeld, zijn echter de uitzondering, want zij zijn in beginsel geen weldenkende mensen. Ik praat tegen mensen die door God goed zijn bevonden, die eerlijk zijn, die de bestuurlijke wetten niet ernstig hebben overtreden en die hun eigen overtredingen eenvoudig kunnen inzien. Dit is eenvoudig voor jullie te doen, maar het is niet het enige wat ik van jullie vraag. Hoe dan ook, ik hoop dat jullie niet stiekem om deze vereiste zullen lachen. Sterker nog, ik hoop dat jullie er niet op neerkijken of er lichtvaardig mee omgaan. Neem het serieus en wuif het niet weg.

Ten tweede, zoek bij elke overtreding en ongehoorzaamheid naar een bijbehorende waarheid en gebruik die waarheden om er een oplossing voor te vinden. Zet je overtredingen en ongehoorzame gedachten en daden vervolgens aan de kant en breng de waarheid in praktijk.

Ten derde, wees eerlijk als persoon, niet iemand die altijd slim en gewiekst is. (Ik vraag jullie hier nogmaals om een eerlijk mens te zijn.)

Als je deze drie dingen kunt bereiken, ben je gezegend. Dan gaan je dromen in vervulling en is het lot je gunstig gezind. Misschien gaan jullie serieus in op deze drie onaantrekkelijke vereisten of misschien gaan jullie er onverantwoordelijk mee om. Hoe dan ook, ik wil jullie dromen graag vervullen en jullie idealen in praktijk brengen. Ik wil jullie niet uitlachen of belachelijk maken.

Mijn eisen lijken misschien simpel, maar wat ik jullie zeg is niet zo simpel als een en een is twee. Als jullie hier alleen maar vrijblijvend over kletsen, als een kip zonder kop holle, hoogdravende woorden uitkramen, zullen jullie blauwdrukken en wensen altijd een lege pagina blijven. Ik zal geen medelijden hebben met wie vele jaren lijden en hard werken zonder iets te bereiken. Integendeel, ik overlaad degenen die niet aan mijn eisen hebben voldaan met straf, niet met beloningen, en al helemaal niet met enig medeleven. Misschien denken jullie dat jullie al die jaren als volgelingen desondanks zo hard hebben gewerkt, dat jullie in Gods huis in elk geval een kom rijst kunnen krijgen als dienstdoener. Ik zeg dat de meesten van jullie zo denken. Jullie hebben er tot nu toe immers altijd naar gestreefd om ergens beter van te worden zonder er zelf minder van te worden. Ik zeg jullie nu dan ook in alle ernst: het maakt mij niet uit hoe verdienstelijk je harde werk is, hoe indrukwekkend je kwalificaties zijn, hoe nauwgezet je mij volgt, hoe beroemd je bent of hoe je gedrag is verbeterd − zolang je niet hebt gedaan wat ik heb vereist, zul je mijn lof nooit kunnen krijgen. Zet al die ideeën en berekeningen van jullie zo snel mogelijk uit jullie hoofd en neem mijn eisen serieus. Anders maak ik as van alle mensen om een einde te maken aan mijn werk, en zal ik in het ergste geval mijn jaren werk en lijden op niets te laten uitlopen. Ik kan mijn vijanden en mensen aan wie kwaad kleeft naar het model van Satan immers niet in mijn koninkrijk, in het volgende tijdperk brengen.

Ik heb allerlei wensen. Ik wens dat jullie je op een goede en nette manier kunnen gedragen, trouw jullie plicht kunnen doen, waarheid en menselijkheid kunnen betrachten, iemand kunnen zijn die alles op kan geven, jullie leven voor God kunnen geven enzovoort. Al deze hoop komt voort uit jullie tekortkomingen, jullie verdorvenheid en ongehoorzaamheid. Als al de gesprekken die ik met jullie heb gehad niet genoeg zijn geweest om jullie aandacht te trekken, kan ik waarschijnlijk maar beter niets meer zeggen. Maar jullie begrijpen waar dat in uitmondt. Ik rust nooit, dus als ik niet spreek, zal ik iets doen wat de mensen kunnen zien. Ik kan iemands tong laten wegrotten of ervoor zorgen dat iemand zonder ledematen sterft, of mensen afwijkingen in hun zenuwstelsel laten krijgen en ervoor zorgen dat ze er op vele manieren afzichtelijk uitzien. En dan kan ik sommigen ook nog folteringen laten ondergaan die ik voor hen bereid. Dan ben ik blij, heel blij en zeer verheugd. Er is altijd gezegd dat “Goed met goed wordt vergolden, en kwaad met kwaad.” Waarom zou dit nu niet meer opgaan? Wil je mij tegenwerken en mij op een of andere manier veroordelen, dan laat ik je mond wegrotten. Daar heb ik oneindig veel plezier in. Dat komt doordat datgene wat je hebt gedaan uiteindelijk niet de waarheid is, laat staan dat het iets te maken heeft met leven, terwijl alles wat ik doe de waarheid is; al mijn acties hebben betrekking op de principes van mijn werk en de bestuurlijke wetten die ik heb uitgevaardigd. Daarom roep ik ieder van jullie op tot deugdzaamheid. Stop met al dat kwaad en sla acht op mijn vereisten in je vrije tijd. Dan ben ik blij. Als jullie maar een duizendste van de energie die jullie in het vlees steken aan de waarheid bijdroegen of schonken, dan zeg ik je dat je niet vaak tot overtreding zou vervallen en geen wegrottende mond zou hebben. Ligt dat niet voor de hand?

Hoe talrijker je overtredingen, hoe kleiner je kansen op een goede bestemming. Anderzijds, hoe schaarser je overtredingen, hoe groter je kansen op de Gods lof. Als je overtredingen oplopen tot het punt waarop ik je onmogelijk nog kan vergeven, zijn je kansen op vergeving compleet verkeken. In dat geval is je bestemming niet boven maar beneden. Geloof je me niet, wees dan maar flink, doe verkeerd en wacht dan maar af wat het je oplevert. Ben je een oprecht mens die de waarheid in praktijk brengt, dan zul je zeker kans maken op vergeving van je overtredingen. Je zult ook steeds minder vaak ongehoorzaam zijn. Ben je niet bereid om de waarheid in praktijk te brengen, dan nemen je overtredingen jegens God geheid toe. Je zult steeds vaker ongehoorzaam zijn, tot je de limiet bereikt en dat zal het moment van je volledige vernietiging zijn. Op dat moment zal je mooie droom om zegeningen te ontvangen uiteenspatten. Beschouw je overtredingen niet als fouten van iemand die onvolwassen of dwaas is. Gebruik niet het excuus dat je de waarheid niet in praktijk hebt gebracht omdat je lage kaliber dat onmogelijk maakte. En beschouw je overtredingen vooral niet als daden van iemand die niet beter wist. Als je er goed in bent om jezelf te vergeven en genereus te behandelen, dan zeg ik dat je een lafaard bent die de waarheid nooit zal leren kennen. Je overtredingen zullen je constant achtervolgen en je altijd weerhouden om aan de vereisten van waarheid te voldoen. Je wordt zo voor altijd een trouwe metgezel van Satan. Mijn advies aan jou luidt nog steeds: laat al je aandacht niet alleen naar je bestemming uitgaan en ga niet voorbij aan je verborgen overtredingen. Neem je overtredingen serieus en zie ze geenszins door de vingers uit bezorgdheid om je bestemming.

Vorige: Drie vermaningen

Volgende: Het is heel belangrijk Gods gezindheid te begrijpen

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Werk en intrede (3)

God heeft veel aan mensen toevertrouwd en heeft ook hun intrede op talloze manieren aangepakt. Maar het kaliber van mensen is behoorlijk...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek